23.6.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/1


VERORDENING (EG) Nr. 883/2006 VAN DE COMMISSIE

van 21 juni 2006

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot het bijhouden van de rekeningen van de betaalorganen, de declaraties van uitgaven en ontvangsten en de voorwaarden voor de vergoeding van uitgaven in het kader van het ELGF en het ELFPO

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (1), en met name op artikel 42,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 zijn een Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en een Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) opgericht waaruit steun wordt verleend op basis van het gedeelde beheer van uitgaven uit en bestemmingsontvangsten voor de Gemeenschapsbegroting. Bij die verordening zijn de algemene voorwaarden en regels vastgesteld die gelden voor het bijhouden van de rekeningen en de declaraties van uitgaven en ontvangsten door de betaalorganen en voor de vergoeding van die uitgaven door de Commissie. Deze voorwaarden en regels dienen te worden gepreciseerd, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de uitvoeringsbepalingen die gemeenschappelijk zijn voor de twee Fondsen, en die welke specifiek zijn voor elk van die Fondsen.

(2)

Voor een goed beheer van de kredieten die voor de twee Fondsen worden uitgetrokken op de begroting van de Europese Gemeenschappen, moet door elk betaalorgaan een boekhouding worden gevoerd uitsluitend voor de door het ELGF dan wel door het ELFPO te financieren uitgaven. Daarbij moet de boekhouding van de betaalorganen voor elk van de twee Fondsen de uitgaven en de ontvangsten uit hoofde van respectievelijk artikel 3, lid 1, artikel 4 en artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 afzonderlijk registreren en de mogelijkheid bieden die uitgaven en ontvangsten in verband te brengen met de uit de Gemeenschapsbegroting aan de betaalorganen beschikbaar gestelde financiële middelen.

(3)

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt gefinancierd in euro’s, waarbij de niet tot de eurozone behorende lidstaten de betalingen aan de begunstigden evenwel in hun nationale valuta kunnen verrichten. Derhalve dient, om het mogelijk te maken alle uitgaven en ontvangsten te groeperen, te worden bepaald dat de betaalorganen van die lidstaten in staat moeten zijn om de gegevens over de uitgaven en de ontvangsten zowel in euro’s te verstrekken als in de valuta waarin deze zijn betaald of geïnd.

(4)

Met name gezien het feit dat de lidstaten de financiële middelen ter dekking van de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde uitgaven verschaffen of een voorfinanciering voor de in artikel 4 van die verordening bedoelde uitgaven ontvangen voordat de Commissie die uitgaven financiert in de vorm van vergoedingen van de verrichte uitgaven, dient met het oog op een goed beheer van de geldstromen te worden bepaald dat de lidstaten de voor die vergoedingen benodigde gegevens verzamelen en ter beschikking van de Commissie houden naarmate de uitgaven en ontvangsten plaatsvinden, of periodiek aan de Commissie verstrekken. Daarbij moet rekening worden gehouden met de beheerswijzen die specifiek zijn voor het ELGF en het ELFPO, en moet ervoor worden gezorgd dat de lidstaten gegevens aan de Commissie beschikbaar stellen en verstrekken volgens een tijdschema dat is aangepast aan de beheerswijze van elk van de Fondsen, onverminderd de verplichting voor de lidstaten om de opgestelde gegevens ter beschikking van de Commissie te houden voor een passend toezicht op de ontwikkeling van de uitgaven.

(5)

De algemene verplichtingen inzake het bijhouden van de rekeningen van de betaalorganen hebben betrekking op de gedetailleerde gegevens die nodig zijn om de communautaire geldmiddelen te beheren en te controleren, maar dergelijke details zijn niet vereist voor het vergoeden van de uitgaven. Derhalve dient te worden gepreciseerd welke gegevens over de door het ELGF of het ELFPO te financieren uitgaven periodiek aan de Commissie moeten worden verstrekt.

(6)

De mededelingen van gegevens door de lidstaten aan de Commissie moeten het deze laatste mogelijk maken de gegevens die haar worden verstrekt voor het beheer van de rekeningen van het ELGF en het ELFPO en voor de desbetreffende betalingen, op directe en zo doeltreffend mogelijke wijze te gebruiken. Om dit doel te bereiken dient te worden bepaald dat alle uitwisselingen tussen de lidstaten en de Commissie waarbij gegevens beschikbaar worden gesteld of meegedeeld, langs elektronische of digitale weg moeten gebeuren. Ook toezending met andere middelen kan echter als noodzakelijk worden beschouwd en daarom dient in de gevallen waarin dat gerechtvaardigd is, een dergelijke toezending verplicht te worden gesteld.

(7)

Op grond van artikel 8, lid 1, onder c), punt i), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 moeten voor de handelingen in het kader van de door het ELGF en het ELFPO gefinancierde verrichtingen bij de Commissie uitgavendeclaraties worden ingediend die tevens als betalingsaanvraag gelden en vergezeld gaan van de nodige gegevens. Om het de lidstaten en de betaalorganen mogelijk te maken deze uitgavendeclaraties volgens geharmoniseerde regels op te stellen en het de Commissie mogelijk te maken de betalingsaanvragen in behandeling te nemen, dient te worden bepaald onder welke voorwaarden die uitgaven ten laste van de respectieve begrotingen van het ELGF en het ELFPO kunnen worden gebracht en welke regels gelden enerzijds voor de boeking van de uitgaven en de ontvangsten, en met name van de bestemmingsontvangsten en van de eventueel aan te brengen correcties, en anderzijds voor de feitelijke declaratie van een en ander.

(8)

In artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad van 2 augustus 1978 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie (2) is bepaald dat, wanneer een interventiemaatregel wordt toegepast, het gefinancierde bedrag wordt bepaald op basis van door de betaalorganen opgestelde jaarrekeningen. Bij die verordening zijn ook de regels en voorwaarden betreffende die rekeningen vastgesteld. Nu het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 is afgeschaft en voor de interventiemaatregelen is vervangen door het ELGF, dient te worden gepreciseerd op welke wijze de financiering van die maatregelen door het ELGF moet worden ingepast in het stelsel van uitgavendeclaraties en maandelijkse betalingen.

(9)

In artikel 15, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is bepaald dat de uitgaven in de periode van 1 tot en met 15 oktober als in de maand oktober verrichte uitgaven en de uitgaven in de periode van 16 tot en met 31 oktober als in de maand november verrichte uitgaven worden beschouwd. Wat de uitgaven voor openbare opslag betreft, worden echter alle in de maand oktober geboekte uitgaven ten laste van het begrotingsjaar N + 1 gebracht. Onder deze omstandigheden dient te worden bepaald dat de door het ELGF te financieren uitgaven die voortvloeien uit de verrichtingen in verband met openbare opslag in september, uiterlijk op 15 oktober in rekening moeten worden gebracht.

(10)

Welke wisselkoersen moeten worden toegepast, dient af te hangen van de vraag of al dan niet in de landbouwregelingen een ontstaansfeit is vastgesteld. Om te voorkomen dat de niet tot de eurozone behorende lidstaten verschillende wisselkoersen toepassen enerzijds bij de boeking in een andere valuta dan de euro van de geïnde ontvangsten of de aan de begunstigden betaalde steun, en anderzijds bij de opstelling van de uitgavendeclaraties van de betaalorganen, dient te worden bepaald dat de betrokken lidstaten voor hun uitgavendeclaraties betreffende het ELGF dezelfde wisselkoers moeten toepassen als die welke is gebruikt bij de inning van die ontvangsten of de betalingen aan de begunstigden. Ter vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor invorderingen die verscheidene verrichtingen betreffen, dient voorts te worden bepaald dat die invorderingen op basis van een enkele wisselkoers moeten worden geboekt. Deze maatregel dient evenwel beperkt te blijven tot de verrichtingen die vóór de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, hebben plaatsgevonden.

(11)

De Commissie doet maandelijkse of periodieke betalingen aan de lidstaten op basis van de door de lidstaten ingediende uitgavendeclaraties. Zij moet evenwel rekening houden met de ontvangsten die de betaalorganen voor rekening van de Gemeenschapsbegroting hebben geïnd. Daarom dienen de voorwaarden te worden vastgesteld waaronder bepaalde verrekeningen moeten worden uitgevoerd tussen uitgaven en ontvangsten in het kader van het ELGF en het ELFPO.

(12)

Na een besluit te hebben genomen over de maandelijkse of periodieke betalingen, stelt de Commissie de financiële middelen die nodig zijn ter dekking van de door het ELGF en het ELFPO te financieren uitgaven, aan de lidstaten beschikbaar volgens een praktische opzet en onder voorwaarden die nader moeten worden bepaald, waarbij die middelen moeten worden overgemaakt op basis van de door de lidstaten aan de Commissie meegedeelde gegevens en met gebruikmaking van de door de Commissie opgezette computersystemen.

(13)

In artikel 13, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (3) is bepaald dat, indien de Gemeenschapsbegroting aan het begin van het begrotingsjaar nog niet is vastgesteld, betalingen maandelijks per hoofdstuk kunnen worden verricht tot maximaal een twaalfde van de kredieten die voor het vorige begrotingsjaar in het betrokken hoofdstuk waren toegestaan. In dat geval dienen, om de beschikbare kredieten billijk over de lidstaten te verdelen, de maandelijkse betalingen in het kader van het ELGF en de periodieke betalingen in het kader van het ELFPO te worden verricht ten belope van een per hoofdstuk vastgesteld percentage van de door elk van de lidstaten gedeclareerde uitgaven en dient het saldo dat in een bepaalde maand nog niet is vergoed, te worden toegekend bij de besluiten van de Commissie over de latere maandelijkse of periodieke betalingen.

(14)

Wanneer blijkens de van de lidstaten in het kader van het ELGF ontvangen uitgavendeclaraties het totaalbedrag van de vervroegde vastleggingen die overeenkomstig artikel 150, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 zouden kunnen worden toegestaan, groter is dan de helft van het totaal van de overeenkomstige kredieten van het lopende begrotingsjaar, moet de Commissie de betrokken bedragen verlagen. Met het oog op een goed beheer moet die verlaging over alle lidstaten worden verdeeld naar evenredigheid van de van hen ontvangen uitgavendeclaraties. In dat geval dienen, om de beschikbare kredieten billijk over de lidstaten te verdelen, de maandelijkse betalingen in het kader van het ELGF te worden verricht ten belope van een per hoofdstuk vastgesteld percentage van de door elk van de lidstaten gedeclareerde uitgaven en dient het saldo dat in een bepaalde maand nog niet is vergoed, te worden toegekend bij de beschikkingen van de Commissie over de latere maandelijkse betalingen.

(15)

In de communautaire regelgeving op landbouwgebied zijn ten aanzien van het ELGF uiterste termijnen voor de betaling van de steun aan de begunstigden vastgesteld die door de lidstaten moeten worden nageleefd. Elke betaling die zonder rechtvaardiging na de bij verordening vastgestelde termijn wordt verricht, moet als een onregelmatige uitgave worden beschouwd en zou derhalve niet door de Commissie mogen worden vergoed. Om er evenwel voor te zorgen dat de financiële gevolgen in verhouding staan tot de geconstateerde vertraging bij de betaling, dient te worden bepaald dat de Commissie de betalingen verlaagt met een percentage dat hoger is naarmate de geconstateerde termijnoverschrijding groter is. Overigens moet binnen een vast te stellen forfaitaire marge worden afgezien van verlagingen, met name om het mogelijk te maken geen verlagingen toe te passen in het geval van te late betalingen die het gevolg zijn van wegens een geschil gevoerde procedures.

(16)

In het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de instelling van de bedrijfstoeslagregeling is het voor een goede toepassing van de regels inzake financiële discipline van het grootste belang dat de lidstaten de betalingstermijnen naleven. Daarom moeten specifieke regels worden vastgesteld die het mogelijk maken het gevaar voor overschrijding van de jaarkredieten die in de Gemeenschapsbegroting beschikbaar zijn, zoveel mogelijk af te wenden.

(17)

Overeenkomstig de artikelen 17 en 27 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 kan de Commissie betalingen aan de lidstaten verlagen of schorsen in het geval dat de lidstaten betalingstermijnen niet naleven of dat zij gegevens over de uitgaven of gegevens die op grond van de genoemde verordening moeten worden verstrekt met het oog op verificatie van de coherentie van de gegevens over de uitgaven, niet meedelen. Wat het ELFPO betreft, geldt hetzelfde in het geval dat de lidstaten gegevens die moeten worden verstrekt op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) (4) en de uitvoeringsbepalingen daarvan, met inbegrip van het verslag over de mid-termevaluatie van de programma’s, niet meedelen. In dit verband dient de wijze van uitvoering van die verlagingen en schorsingen voor respectievelijk de uitgaven uit het ELGF en die uit het ELFPO te worden vastgesteld.

(18)

Overeenkomstig artikel 180 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 worden de negatieve landbouwuitgaven met ingang van 1 januari 2007 vervangen door bestemmingsontvangsten die volgens hun oorsprong worden toegewezen aan hetzij het ELGF, hetzij het ELFPO. In artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is bepaald dat de betaalorganen de bedragen die zij door terugvordering in verband met onregelmatigheden of nalatigheden hebben teruggekregen, moeten boeken als bestemmingsontvangsten. Sommige bedragen die als sanctie bij onregelmatigheden of als korting bij niet-naleving van randvoorwaarden worden opgelegd, lijken op de ontvangsten door terugvordering in verband met onregelmatigheden of nalatigheden zoals bedoeld in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en moeten daarom op soortgelijke wijze worden behandeld. Derhalve dient te worden bepaald dat de betrokken bedragen onder dezelfde voorwaarden moeten worden geboekt als de rechtstreeks uit terugvordering wegens onregelmatigheden of nalatigheden voortvloeiende bestemmingsontvangsten zoals bedoeld in het genoemde artikel 32.

(19)

De uitgaven die, ter ondersteuning van de plattelandsontwikkeling in het kader van het ELFPO, worden medegefinancierd door de Gemeenschapsbegroting en de nationale begrotingen, zijn gebaseerd op programma’s die uit maatregelen bestaan. Deze uitgaven moeten derhalve op die basis worden gevolgd en geboekt opdat alle verrichtingen per programma en per maatregel kunnen worden geïdentificeerd en de samenhang tussen de verrichte uitgaven en de beschikbaar gestelde middelen kan worden geverifieerd. In dit verband dient te worden gepreciseerd welke elementen de betaalorganen in aanmerking moeten nemen, en met name dient te worden bepaald dat in de boekhouding afzonderlijk moet worden vermeld wat de oorsprong is van de overheids- en de communautaire middelen die voor de financieringen worden gebruikt, en ook dat de van begunstigden in te vorderen en ingevorderde bedragen onder verwijzing naar de oorspronkelijke verrichtingen moeten worden vermeld en geïdentificeerd.

(20)

Voor de betalings- of invorderingsverrichtingen die in het kader van de door het ELFPO gefinancierde programma’s voor plattelandsontwikkeling in een andere nationale valuta dan de euro worden uitgevoerd, moeten de betrokken bedragen in euro’s worden omgerekend. Daarom moet worden voorzien in de toepassing van eenzelfde wisselkoers voor alle in een bepaalde maand geboekte verrichtingen, welke koers moet worden gebruikt voor de uitgavendeclaraties.

(21)

De Commissie heeft voor haar budgettaire en financiële beheer ramingen nodig van de bedragen die in het lopende kalenderjaar nog door het ELFPO moeten worden gefinancierd, en schattingen van de financieringsaanvragen voor het volgende kalenderjaar. Opdat zij haar verplichtingen kan nakomen moeten de betrokken gegevens haar tijdig worden meegedeeld, en in elk geval tweemaal per jaar, namelijk uiterlijk op 31 januari en 31 juli van elk jaar.

(22)

Om het de Commissie mogelijk te maken het financieringsplan voor elk programma voor plattelandsontwikkeling te valideren, rekening te houden met de eventuele aanpassingen daarvan en de nodige controles te verrichten moeten haar bepaalde gegevens worden meegedeeld. Daartoe moet de beheersautoriteit van elk programma in het gemeenschappelijke computersysteem voor het ELFPO de gegevens opnemen die nodig zijn opdat de Commissie met name het maximumbedrag van de bijdrage uit het ELFPO, de verdeling daarvan over de jaren, de verdeling per as en per maatregel en het voor elke as geldende medefinancieringspercentage kan bepalen. Tevens dienen de voorschriften voor de registratie van de gecumuleerde bedragen in het gemeenschappelijke computersysteem te worden vastgesteld.

(23)

In artikel 26, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is bepaald dat de frequentie van de opstelling van de uitgavendeclaraties voor de verrichtingen in het kader van het ELFPO wordt vastgesteld door de Commissie. Gezien de specifieke kenmerken van de voor het ELFPO toegepaste boekhoudregels, het gebruik van een voorfinanciering en de financiering van de maatregelen per kalenderjaar, is het dienstig deze uitgaven te laten declareren met een aan deze bijzondere omstandigheden aangepaste frequentie.

(24)

De uitwisselingen van gegevens en stukken tussen de Commissie en de lidstaten en het beschikbaar stellen en meedelen van gegevens door de lidstaten aan de Commissie vinden in de regel plaats langs elektronische of digitale weg. Om het gebruik van deze communicatiemethode in het kader van het ELGF en het ELFPO te verbeteren en te veralgemenen zal het noodzakelijk zijn de bestaande computersystemen aan te passen of nieuwe computersystemen op te zetten. Bepaald dient te worden dat dit door de Commissie wordt gerealiseerd en wordt geïmplementeerd nadat de lidstaten via het Comité voor de Landbouwfondsen zijn geïnformeerd.

(25)

De wijze waarop de gegevens door deze computersystemen worden verwerkt, en de vorm en inhoud van de op grond van Verordening (EG) nr. 1290/2005 te verstrekken stukken moeten vaak worden aangepast in verband met de ontwikkeling van de geldende regelgeving of van de behoeften in het kader van het beheer. Ook is een uniforme presentatie van de door de lidstaten te verstrekken stukken noodzakelijk. Om deze doelstellingen te bereiken, de procedures te vereenvoudigen en het mogelijk te maken dat de betrokken computersystemen onmiddellijk operationeel zijn, is het wenselijk de vorm en inhoud van de stukken te definiëren aan de hand van modellen en te bepalen dat de Commissie deze modellen aanpast en actualiseert na het Comité voor de Landbouwfondsen te hebben geïnformeerd.

(26)

Voor het beheer en de controle op de wettigheid van de uitgaven uit het ELGF en het ELFPO zijn de betaalorganen bevoegd. De gegevens over de financiële transacties moeten daarom onder verantwoordelijkheid van het betaalorgaan worden meegedeeld of in de computersystemen worden ingevoerd en worden geactualiseerd, zulks door het betaalorgaan zelf of door de instantie waaraan deze functie is gedelegeerd, in voorkomend geval via de erkende coördinerende instantie.

(27)

Sommige bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 en de uitvoeringsbepalingen daarvan voorgeschreven stukken of procedures vergen de handtekening van een gemachtigde of het akkoord van iemand in een of meer fasen van de betrokken procedure. De voor de verstrekking van die stukken opgezette computersystemen moeten in dergelijke gevallen ondubbelzinnige identificatie van elke persoon mogelijk maken en redelijke garanties bieden dat de inhoud van de stukken niet kan worden gewijzigd, ook voor de verschillende fasen van de procedure. Dit geldt met name voor de uitgavendeclaraties en de bij de jaarrekeningen gevoegde borgingsverklaring zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, onder c), punten i) en iii), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 en de andere stukken die in het kader van de betrokken procedures langs elektronische weg worden verstrekt.

(28)

Wat de verstrekking van elektronische en digitale stukken betreft, zijn op communautair niveau regels vastgesteld met betrekking tot de wijze van toezending, de voorwaarden voor de geldigheid ten opzichte van de Commissie en de voorwaarden inzake de bewaring, de integriteit en de leesbaarheid op lange termijn. In aanmerking genomen dat het bij het gedeelde beheer van de Gemeenschapsbegroting in het kader van het ELGF en het ELFPO gaat om de door de Commissie of door de betaalorganen opgestelde of ontvangen stukken en om de in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingestelde procedures, dient te worden bepaald dat de communautaire regels van toepassing zijn voor de verstrekking van elektronische en digitale stukken in het kader van deze verordening, en dienen de termijnen te worden vastgesteld gedurende welke de elektronische en digitale stukken moeten worden bewaard.

(29)

In sommige situaties kan de verstrekking van gegevens langs elektronische weg onmogelijk blijken. In het geval van een storing in een computersysteem of het ontbreken van een stabiele verbinding moet de lidstaat de stukken kunnen toezenden in een andere vorm, waarvoor de voorwaarden dienen te worden vastgesteld.

(30)

In artikel 39, lid 1, onder d) en e), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 is bepaald dat de financiële middelen die op 1 januari 2007 in een lidstaat beschikbaar zijn als gevolg van verlagingen of intrekkingen van steunbedragen die deze lidstaat op vrijwillige basis of in het kader van sancties heeft toegepast overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1655/2004 van de Commissie van 22 september 2004 tot vaststelling van bepalingen voor de overgang van het bij artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad ingestelde facultatieve differentiatiesysteem naar het bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad ingestelde verplichte modulatiesysteem (5) of overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (6), door die lidstaat moeten worden gebruikt voor de financiering van maatregelen voor plattelandsontwikkeling. Indien de lidstaten deze financiële middelen niet binnen een bepaalde termijn gebruiken, moeten de betrokken bedragen aan de begroting van het ELGF worden terugbetaald. De voorwaarden voor de toepassing van deze regeling moeten worden vastgesteld en in het kader daarvan dient te worden bepaald hoe de betaalorganen de betrokken bedragen moeten boeken en beheren en hoe er in de betalingsbeschikkingen van de Commissie rekening mee wordt gehouden.

(31)

Op grond van artikel 39, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 kunnen de lidstaten die vóór 1 mei 2004 lid waren van de Europese Unie, in gerechtvaardigde gevallen en onder bepaalde bij dat punt a) vastgestelde voorwaarden door de Commissie worden gemachtigd om de betalingen voor de programma’s voor plattelandsontwikkeling van de periode 2000-2006 voort te zetten tot en met 31 december 2006. Om de toepassing van deze afwijking mogelijk te maken dient te worden bepaald welke procedure moet worden gevolgd, welke termijnen de lidstaten in acht moeten nemen en onder welke voorwaarden de afwijking wordt toegepast.

(32)

Derhalve dienen Verordening (EG) nr. 296/96 van de Commissie van 16 februari 1996 betreffende de door de lidstaten te verstrekken gegevens en de maandelijkse boeking van de uit de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven (7), alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2776/88 en Beschikking C/2004/1723 van de Commissie van 26 april 2004 tot vaststelling van de vorm van de door de lidstaten te verstrekken documenten ten behoeve van de boeking van de uit de afdeling Garantie van het EOGFL gefinancierde uitgaven (8) te worden ingetrokken.

(33)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de Landbouwfondsen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK 1

INLEIDENDE BEPALINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN VOOR HET ELGF EN HET ELFPO

Artikel 1

Onderwerp

Bij de onderhavige verordening worden bepaalde specifieke voorwaarden en regels vastgesteld die in het kader van Verordening (EG) nr. 1290/2005 gelden voor het gedeelde beheer van uitgaven en ontvangsten van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), voor het bijhouden van de rekeningen en de declaraties van uitgaven en ontvangsten door de betaalorganen en voor de vergoeding van de uitgaven door de Commissie.

Artikel 2

Boekhouding van de betaalorganen

1.   Elk betaalorgaan voert een boekhouding die uitsluitend bestemd is voor de boeking van de in artikel 3, lid 1, en de artikelen 4 en 34 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde uitgaven en ontvangsten en voor het gebruik van de financiële middelen die tot zijn beschikking worden gesteld om de betrokken uitgaven te betalen. Deze boekhouding moet het mogelijk maken de financiële gegevens betreffende respectievelijk het ELGF en het ELFPO van elkaar te onderscheiden en afzonderlijk te verstrekken.

2.   De betaalorganen van de niet tot de eurozone behorende lidstaten voeren een boekhouding waarin de bedragen aan uitgaven en ontvangsten worden uitgedrukt in de valuta waarin zij zijn betaald of geïnd. Om de groepering van al hun uitgaven en ontvangsten mogelijk te maken zijn zij evenwel in staat de betrokken gegevens in de nationale valuta en in euro’s te verstrekken.

De lidstaten die niet tegen 16 oktober 2006 een boekhouding kunnen opzetten die aan die criteria voldoet, mogen echter voor de andere uitgaven en ontvangsten van het ELGF dan die welke worden bedoeld in artikel 45, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005, de invoering ervan uitstellen tot 16 oktober 2007 na de Commissie daarvan uiterlijk op 15 september 2006 in kennis te hebben gesteld.

HOOFDSTUK 2

ELGF-BOEKHOUDING

Artikel 3

Beschikbaarstelling van gegevens door de lidstaten

Onder de volgende voorwaarden verzamelen de lidstaten de gegevens over het totaalbedrag van de in elke week betaalde of geïnde uitgaven en bestemmingsontvangsten en houden zij deze gegevens ter beschikking van de Commissie:

a)

uiterlijk op de derde werkdag van elke week, de gegevens over het totaalbedrag van de uitgaven en de bestemmingsontvangsten die zijn betaald of geïnd vanaf het begin van de maand tot het einde van de voorgaande week;

b)

uiterlijk op de derde werkdag van de maand in het geval van een week die over twee maanden is verdeeld, de gegevens over het totaalbedrag van de in de voorgaande maand betaalde of geïnde uitgaven en bestemmingsontvangsten.

Artikel 4

Mededeling van gegevens door de lidstaten

1.   Ter uitvoering van artikel 8, lid 1, onder c), punten i) en ii), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 verstrekken de lidstaten de Commissie langs elektronische weg de volgende gegevens en stukken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van de onderhavige verordening:

a)

uiterlijk op de derde werkdag van elke maand, de gegevens over het totaalbedrag van de in de voorgaande maand betaalde of geïnde uitgaven en bestemmingsontvangsten op basis van het model in bijlage I, alsmede alle gegevens die aanzienlijke verschillen tussen de overeenkomstig lid 2, onder a), punt iii), van het onderhavige artikel opgestelde ramingen en de gedane uitgaven of geïnde bestemmingsontvangsten kunnen verklaren;

b)

uiterlijk op de 10e van elke maand, de in artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde uitgavendeclaratie met het totaalbedrag van de in de voorgaande maand betaalde of geïnde uitgaven en bestemmingsontvangsten, ook die in het kader van de openbare opslag, op basis van het model in bijlage II bij de onderhavige verordening. De mededeling over de tussen 1 en 15 oktober betaalde of geïnde uitgaven en bestemmingsontvangsten wordt evenwel uiterlijk op de 25e van dezelfde maand ingediend.

In de uitgavendeclaratie worden de uitgaven en bestemmingsontvangsten uitgesplitst naar artikel, en voor de hoofdstukken betreffende de audit van de landbouwuitgaven en de bestemmingsontvangsten ook naar post, van de nomenclatuur van de begroting van de Europese Gemeenschappen. Onder bijzondere omstandigheden wat de begrotingsbewaking betreft kan de Commissie evenwel een meer gedetailleerde uitsplitsing verlangen;

c)

uiterlijk op de 20e van elke maand, een dossier voor de boeking op de Gemeenschapsbegroting van de uitgaven en bestemmingsontvangsten die het betaalorgaan in de voorgaande maand heeft betaald of geïnd, met uitzondering van het dossier voor de boeking van de uitgaven en bestemmingsontvangsten die van 1 tot en met 15 oktober zijn betaald of geïnd, welk dossier uiterlijk op 10 november wordt ingediend;

d)

uiterlijk op 20 mei en 10 november van elk jaar, ter aanvulling van het onder c) bedoelde dossier, de ingehouden en overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1259/1999 en artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1655/2004 gebruikte bedragen.

2.   Het in lid 1, onder c), bedoelde dossier bestaat uit:

a)

een door elk betaalorgaan opgestelde staat (T 104, opgenomen in bijlage V) die de volgende gegevens welke aan de hand van de nomenclatuur van de begroting van de Europese Gemeenschappen en van een aan de lidstaten beschikbaar gestelde meer gedetailleerde nomenclatuur zijn uitgesplitst per soort van uitgaven en van ontvangsten, bevat:

i)

de in de voorgaande maand betaalde of geïnde uitgaven en bestemmingsontvangsten,

ii)

de gecumuleerde uitgaven en bestemmingsontvangsten die vanaf het begin van het begrotingsjaar tot het einde van de voorgaande maand zijn betaald of geïnd,

iii)

ramingen van de uitgaven en de bestemmingsontvangsten die naar gelang van het geval betrekking hebben:

uitsluitend op de lopende maand en de twee daaropvolgende maanden,

behalve op de lopende maand en de twee daaropvolgende maanden ook op de daaropvolgende periode tot het einde van het begrotingsjaar;

b)

een verzamelstaat (T 103, opgenomen in bijlage IV) van de onder a) bedoelde gegevens per lidstaat voor alle betaalorganen van de betrokken lidstaat;

c)

een staat van het eventuele verschil (T 101, opgenomen in bijlage III) tussen de overeenkomstig lid 1, onder b), gedeclareerde uitgaven en de overeenkomstig het onderhavige lid, onder a), gedeclareerde uitgaven met, in voorkomend geval, een verklaring voor dat verschil;

d)

rekeningen ter verantwoording van de uitgaven en de ontvangsten in het kader van de openbare opslag zoals bedoeld in artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr.884/2006 van de Commissie (9), ingediend in de vorm van tabellen (e.faudit-tabellen) overeenkomstig bijlage III bij die verordening;

e)

tabellen (T 106 tot en met T 109, opgenomen in de bijlagen VI, VII, VIII en IX) die de onder a) en b) bedoelde staten aanvullen en bestemd zijn voor de in lid 1, onder d), bedoelde mededelingen uiterlijk op 20 mei en 10 november, welke tabellen de stand van de rekeningen eind april en aan het einde van het begrotingsjaar laten zien en omvatten:

een staat van de door elk betaalorgaan overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 of artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1655/2004 ingehouden bedragen, inclusief de eventuele rente (T 106 en T 107),

een staat van de besteding van de betrokken bedragen door elk betaalorgaan overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1259/1999 of artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1655/2004 (T 108),

een algemene verzamelstaat, op het niveau van elke lidstaat, van de in het eerste en het tweede streepje van dit punt bedoelde gegevens en de voor de niet-gebruikte middelen verkregen rente (T 109).

3.   De in lid 2, onder b), bedoelde verzamelstaat van gegevens (T 103) wordt ook op papier aan de Commissie meegedeeld.

4.   Alle financiële gegevens die overeenkomstig dit artikel worden verlangd, worden meegedeeld in euro’s.

Evenwel geldt het volgende:

voor de in lid 2, onder e), bedoelde tabellen gebruiken de lidstaten dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor het begrotingsjaar van de inhouding,

voor de declaraties van uitgaven en afgetrokken bedragen zoals bedoeld in artikel 39, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 gebruiken de lidstaten de nationale valuta.

Voorts verstrekken de in artikel 2, lid 2, tweede alinea, van de onderhavige verordening bedoelde lidstaten de andere financiële gegevens over het begrotingsjaar 2007 dan die welke worden bedoeld in artikel 45, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005, in de nationale valuta.

Artikel 5

Algemene regels betreffende de declaratie van uitgaven en bestemmingsontvangsten

1.   Onverminderd de bij artikel 6 vastgestelde specifieke bepalingen betreffende de declaratie van uitgaven en ontvangsten in verband met openbare opslag, komen de uitgaven en de bestemmingsontvangsten die de betaalorganen uit hoofde van een bepaalde maand declareren, overeen met de daadwerkelijk in die maand betaalde en geïnde bedragen.

Deze uitgaven en ontvangsten worden op de ELGF-begroting geboekt uit hoofde van een begrotingsjaar „N” dat loopt van 16 oktober van het jaar „N-1” tot en met 15 oktober van het jaar „N”.

Hierbij geldt evenwel het volgende:

a)

de uitgaven die mogen worden betaald vóór het van toepassing worden van de bepaling die voorziet in de volledige of gedeeltelijke financiering ervan door het ELGF, mogen niet eerder worden gedeclareerd dan:

uit hoofde van de maand waarin die bepaling van toepassing is geworden,

of

uit hoofde van de maand na het van toepassing worden van die bepaling;

b)

de bestemmingsontvangsten die de lidstaat de Commissie verschuldigd is, worden gedeclareerd uit hoofde van de maand waarin de bij de communautaire regelgeving bepaalde termijn voor de betaling van de betrokken bedragen verstrijkt;

c)

de correcties die de Commissie in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring en de conformiteitsgoedkeuring van de rekeningen vaststelt, worden door de Commissie rechtstreeks afgetrokken van of opgeteld bij de maandelijkse betalingen zoals bedoeld in, naar gelang van het geval, artikel 10, lid 2, of artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie (10). De lidstaten nemen de met deze correcties overeenstemmende bedragen evenwel op in de declaratie die wordt opgesteld uit hoofde van de maand waarvoor de correcties worden verricht.

2.   De uitgaven en de bestemmingsontvangsten worden in aanmerking genomen op de datum waarop de rekening van het betaalorgaan is gedebiteerd of gecrediteerd. Voor de betalingen kan de in aanmerking te nemen datum evenwel de datum zijn waarop het betrokken betaalorgaan het betalingsdocument heeft opgesteld en aan een financiële instelling of aan de begunstigde heeft toegezonden. Elk betaalorgaan gebruikt gedurende het hele begrotingsjaar dezelfde methode.

3.   Voor de te declareren uitgaven wordt geen rekening gehouden met de overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1655/2004 toegepaste verlagingen.

4.   De overeenkomstig lid 1 gedeclareerde uitgaven en bestemmingsontvangsten kunnen correcties omvatten van de gegevens die zijn gedeclareerd uit hoofde van de voorgaande maanden van hetzelfde begrotingsjaar.

Indien correcties van bestemmingsontvangsten op het niveau van een betaalorgaan tot het declareren van negatieve bestemmingsontvangsten voor een begrotingsonderdeel leiden, worden de correcties die te veel zijn om op een nulsaldo uit te komen, overgedragen naar de volgende maand. Zij worden in voorkomend geval geregulariseerd bij de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen over het betrokken begrotingsjaar.

5.   Niet-uitgevoerde betalingsopdrachten en betalingen waarvoor na de debitering van de rekening weer een creditering heeft plaatsgevonden, worden in mindering gebracht op de uitgaven uit hoofde van de maand waarin de niet-uitvoering of de annulering ter kennis van het betaalorgaan is gebracht.

6.   Ten laste van het ELGF te verrichten betalingen die worden verrekend met vorderingen, worden met het oog op de toepassing van lid 1 geacht in hun geheel te hebben plaatsgevonden:

a)

op de datum van betaling van het aan de begunstigde verschuldigde bedrag indien de vordering lager is dan de betaalbaar gestelde uitgave;

b)

op de datum van verrekening indien de uitgave niet hoger is dan de vordering.

7.   De uiterlijk op 10 november aan de Commissie te verstrekken gecumuleerde gegevens over de aan een begrotingsjaar toe te rekenen uitgaven en bestemmingsontvangsten kunnen uitsluitend in het kader van de overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder c), punt iii), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 aan de Commissie te verstrekken jaarrekeningen worden gecorrigeerd.

Artikel 6

Specifieke regels betreffende de declaratie van uitgaven in verband met openbare opslag

De verrichtingen die in aanmerking moeten worden genomen om een declaratie van uitgaven in verband met openbare opslag op te stellen, zijn de aan het einde van een maand in de rekeningen van het betaalorgaan vastgestelde verrichtingen die hebben plaatsgevonden vanaf het begin van het boekjaar zoals bepaald in artikel 2, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 884/2006 tot het einde van die maand.

Een dergelijke uitgavendeclaratie bevat de overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 9 van Verordening (EG) nr. 884/2006 bepaalde waarden en bedragen die de betaalorganen in rekening hebben gebracht in de maand na die waaraan de verrichtingen zijn toegerekend.

Hierbij geldt evenwel het volgende:

a)

voor de verrichtingen van de maand september worden de waarden en bedragen uiterlijk op 15 oktober door de betaalorganen in rekening gebracht;

b)

de totaalbedragen van de in artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 884/2006 bedoelde afschrijving worden in rekening gebracht op de datum zoals bepaald bij de beschikking tot vaststelling van die bedragen.

Artikel 7

Voor de opstelling van de uitgavendeclaraties toe te passen wisselkoers

1.   De niet tot de eurozone behorende lidstaten passen voor de opstelling van hun uitgavendeclaraties dezelfde wisselkoers toe als die welke zij overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie (11) en de sectorale landbouwregelingen bij de betalingen aan de begunstigden en de inning van ontvangsten hebben gebruikt.

2.   In de andere dan de in lid 1 bedoelde gevallen, en met name voor verrichtingen waarvoor geen ontstaansfeit is vastgesteld bij de sectorale landbouwregelingen, is de toe te passen wisselkoers de voorlaatste wisselkoers die door de Europese Centrale Bank is bepaald vóór de maand uit hoofde waarvan de uitgave of de bestemmingsontvangst wordt gedeclareerd.

3.   De in lid 2 bedoelde wisselkoers geldt eveneens voor de invorderingen die ineens worden verricht voor verscheidene verrichtingen die vóór 16 oktober 2006, of vóór 16 oktober 2007 bij toepassing van artikel 2, lid 2, tweede alinea, hebben plaatsgevonden.

Artikel 8

Betalingsbeschikking van de Commissie

1.   Op basis van de overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), verstrekte gegevens geeft de Commissie beschikkingen over de maandelijkse betalingen en keert zij deze uit, onverminderd de in latere beschikkingen in aanmerking te nemen correcties en onverminderd de toepassing van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1290/2005.

2.   Indien de Gemeenschapsbegroting aan het begin van het begrotingsjaar nog niet is vastgesteld, worden de maandelijkse betalingen toegekend ten belope van een per uitgavenhoofdstuk vastgesteld percentage van de van de lidstaten ontvangen uitgavendeclaraties en met inachtneming van het maximum zoals bedoeld in artikel 13 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002. De Commissie houdt met het nog niet aan de lidstaten vergoede saldo rekening in de beschikkingen over de latere vergoedingen.

3.   Indien de overeenkomstig artikel 150, lid 3, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 vervroegde vastleggingen meer bedragen dan de helft van het totaal van de overeenkomstige kredieten van het lopende begrotingsjaar, worden de maandelijkse betalingen toegekend ten belope van een percentage van de van de lidstaten ontvangen uitgavendeclaraties. De Commissie houdt met het nog niet aan de lidstaten vergoede saldo rekening in de beschikkingen over de latere vergoedingen.

Artikel 9

Verlaging van de betalingen door de Commissie

1.   Voor elke uitgave die na het verstrijken van de in de regelgeving bepaalde termijn wordt betaald, wordt een verlaagde boeking in het kader van de maandelijkse betalingen toegepast volgens de onderstaande regels:

a)

ten aanzien van de met vertraging betaalde uitgaven die niet meer dan 4 % uitmaken van de binnen de gestelde termijn betaalde uitgaven, wordt geen verlaging toegepast;

b)

is deze marge van 4 % opgebruikt, dan wordt elke verdere uitgave die met vertraging wordt gedaan, als volgt verlaagd:

bij een vertraging tot één maand wordt de uitgave verlaagd met 10 %,

bij een vertraging tot twee maanden wordt de uitgave verlaagd met 25 %,

bij een vertraging tot drie maanden wordt de uitgave verlaagd met 45 %,

bij een vertraging tot vier maanden wordt de uitgave verlaagd met 70 %,

bij een vertraging van meer dan vier maanden wordt de uitgave verlaagd met 100 %.

2.   In afwijking van lid 1 gelden voor de onder artikel 12 en titel III of, in voorkomend geval, titel IV bis van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad (12) vallende rechtstreekse betalingen voor het jaar N die worden betaald na het verstrijken van de in de regelgeving bepaalde termijn, waarbij die betaling plaatsvindt na 15 oktober van het jaar N+1, de volgende voorwaarden:

a)

indien de in lid 1, onder a), bedoelde marge van 4 % niet is opgebruikt voor uiterlijk op 15 oktober van het jaar N+1 verrichte betalingen en er nog meer dan 2 % van resteert, wordt die marge verlaagd tot 2 %;

b)

in elk geval komen voor de betrokken lidstaat de betalingen in het begrotingsjaar N+2 en de volgende begrotingsjaren slechts voor vergoeding in aanmerking binnen de grenzen van zijn in bijlage VIII of VIII bis bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde nationale maximum of zijn overeenkomstig artikel 143 ter, lid 3, van die verordening vastgestelde jaarlijkse totaalbedrag voor het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar waarin de betaling wordt verricht, welke grenzen naar gelang van het geval worden verhoogd voor de in de artikelen 95 en 96 van die verordening bedoelde melkpremie en extra betalingen en voor het in artikel 12 van die verordening bedoelde extra steunbedrag, worden verlaagd met het bij artikel 10 van die verordening vastgestelde percentage en worden gecorrigeerd met de in artikel 11 van die verordening bedoelde aanpassing, een en ander met inachtneming van artikel 12 bis van die verordening en van de bij artikel 4 van Verordening (EG) nr. 188/2005 van de Commissie (13) vastgestelde bedragen;

c)

zijn de onder a) bedoelde marges opgebruikt, dan worden de uitgaven waarop dit lid betrekking heeft, verlaagd met 100 %.

3.   Door de Commissie worden andere termijnoverschrijdingen dan die welke in de leden 1 en 2 zijn vermeld, en/of lagere of geen verlagingspercentages toegepast indien voor bepaalde maatregelen sprake is van bijzondere omstandigheden bij het beheer of indien de lidstaten er gegronde redenen voor aanvoeren.

Voor de in lid 2 bedoelde betalingen geldt de eerste alinea van het onderhavige lid evenwel binnen de grenzen van de maxima zoals bepaald in dat lid 2, onder b).

4.   In het kader van de maandelijkse betalingen wordt tweemaal per begrotingsjaar gecontroleerd op de naleving van de termijnen:

voor de uitgaven die tot en met 31 maart zijn gedaan,

voor de uitgaven die tot en met 31 juli zijn gedaan.

Met eventuele overschrijdingen in de maanden augustus, september en oktober wordt rekening gehouden in de beschikking over de boekhoudkundige goedkeuring zoals bedoeld in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1290/2005.

5.   Na de betrokken lidstaten daarvan in kennis te hebben gesteld, kan de Commissie de uitkering van de maandelijkse betalingen aan de lidstaten waarin is voorzien bij artikel 15, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 1290/2005, uitstellen indien de in artikel 4 van de onderhavige verordening bedoelde mededelingen haar te laat bereiken of tegenstrijdigheden bevatten die extra verificaties nodig maken.

6.   De in het onderhavige artikel bedoelde verlagingen en de eventuele andere op grond van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1290/2005 toegepaste verlagingen worden toegepast onverminderd de latere beschikking over de conformiteitsgoedkeuring zoals bedoeld in artikel 31 van die verordening.

Artikel 10

Boeking en inning van de bestemmingsontvangsten

1.   De artikelen 150 en 151 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 zijn van overeenkomstige toepassing voor de boeking van de in de onderhavige verordening bedoelde bestemmingsontvangsten.

2.   De Commissie besluit in haar overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 gegeven beschikking over de maandelijkse betalingen tot de betaling van het saldo dat resteert wanneer op de door elke lidstaat gedeclareerde uitgaven het bedrag aan bestemmingsontvangsten in mindering wordt gebracht dat de betrokken lidstaat in diezelfde uitgavendeclaratie heeft opgenomen. Deze verrekening geldt als inning van de desbetreffende ontvangsten.

3.   De door de bestemmingsontvangsten ontstane kredieten voor vastleggingen en kredieten voor betalingen worden geopend zodra deze ontvangsten worden bestemd voor de betrokken begrotingsonderdelen. Overeenkomstig de in lid 1 genoemde voorschriften vindt het bestemmen plaats bij de boeking van de bestemmingsontvangsten binnen twee maanden na ontvangst van de door de lidstaten toegezonden staten.

Artikel 11

Beschikbaarstelling van de financiële middelen aan de lidstaten

1.   Na de maandelijkse betalingen bij beschikking te hebben vastgesteld, stelt de Commissie in het kader van de begrotingskredieten de financiële middelen die ter dekking van de door het ELGF te financieren uitgaven nodig zijn na aftrek van het bedrag dat overeenkomt met de bestemmingsontvangsten, aan de lidstaten beschikbaar op de door elke lidstaat geopende rekening.

Indien het feit dat de bestemmingsontvangsten in mindering worden gebracht op de door de Commissie te verrichten betalingen, op het niveau van een lidstaat zou leiden tot een negatief bedrag, worden de af te trekken bedragen die te veel zijn om op een nulsaldo uit te komen, overgedragen naar de volgende maanden.

2.   De lidstaten delen de benaming en het nummer van de in lid 1 bedoelde rekening aan de Commissie mee in het hun door de Commissie beschikbaar gestelde formaat.

3.   Wanneer een in artikel 2, lid 2, tweede alinea, bedoelde lidstaat uitgavendeclaraties voor het begrotingsjaar 2007 in de nationale valuta blijft opstellen, is de wisselkoers die de Commissie voor de betrokken betalingen moet toepassen, de wisselkoers van de 10e van de maand volgende op die uit hoofde waarvan de declaratie is opgesteld, of, indien voor die datum geen algemene notering voorhanden is, de wisselkoers van de eerste daaraan voorafgaande dag waarvoor een dergelijke notering voorhanden is.

Artikel 12

Als bestemmingsontvangsten beschouwde bedragen

1.   De volgende bedragen worden als bestemmingsontvangsten beschouwd op dezelfde voet als de in artikel 32, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bedoelde in verband met onregelmatigheden of nalatigheden ingevorderde bedragen:

a)

de aan de Gemeenschapsbegroting te betalen bedragen die zijn geïnd als gevolg van boetes of sancties die zijn opgelegd overeenkomstig de specifieke regels van de sectorale landbouwregelingen;

b)

de bedragen die overeenkomen met de verlaging van betalingen of de uitsluiting van het ontvangen daarvan overeenkomstig de regels betreffende de bij titel II, hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde randvoorwaarden.

2.   De regels die voor de andere dan de in lid 1 bedoelde bestemmingsontvangsten zijn vastgesteld, zijn van overeenkomstige toepassing. Indien de in lid 1, onder a), bedoelde bedragen evenwel zijn ingehouden vóór de betaling van de steun waarop de onregelmatigheid of nalatigheid betrekking heeft, worden zij afgetrokken van de desbetreffende uitgave.

HOOFDSTUK 3

ELFPO-BOEKHOUDING

Artikel 13

Boekhouding inzake de programma’s voor plattelandsontwikkeling

1.   Elk voor een programma voor plattelandsontwikkeling aangewezen betaalorgaan voert een boekhouding die het mogelijk maakt alle verrichtingen per programma en per maatregel te identificeren. Deze boekhouding bevat met name:

a)

voor elke verrichting, het bedrag aan overheidsuitgaven en het bedrag aan communautaire bijdrage die voor die verrichting zijn betaald;

b)

de wegens geconstateerde onregelmatigheden of nalatigheden van begunstigden in te vorderen bedragen;

c)

de ingevorderde bedragen met vermelding van de oorspronkelijke verrichting.

2.   De betaalorganen van de niet tot de eurozone behorende lidstaten passen bij de opstelling van hun uitgavendeclaraties in euro’s voor alle betalings- of invorderingsverrichtingen de voorlaatste wisselkoers toe die de Europese Centrale Bank heeft bepaald vóór de maand waarin de verrichtingen in de rekeningen van het betaalorgaan worden geregistreerd.

Artikel 14

Raming van de financiële behoeften

Voor elk programma voor plattelandsontwikkeling verstrekken de lidstaten de Commissie overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder c), punt ii), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 volgens het in bijlage X bij de onderhavige verordening opgenomen model tweemaal per jaar samen met de uiterlijk op 31 januari en 31 juli in te dienen uitgavendeclaraties hun raming van de bedragen die voor het lopende jaar door het ELFPO moeten worden gefinancierd, en een geactualiseerde schatting van hun financieringsaanvragen voor het volgende jaar.

Artikel 15

Financieringsplan van de programma’s voor plattelandsontwikkeling

In het financieringsplan van elk programma voor plattelandsontwikkeling worden met name het maximumbedrag van de bijdrage uit het ELFPO, de verdeling daarvan over de jaren, de verdeling per as en per maatregel en het voor elke as geldende medefinancieringspercentage vastgesteld.

Het financieringsplan treedt in werking na de vaststelling van het programma voor plattelandsontwikkeling door de Commissie. Latere aanpassingen van het financieringsplan waarvoor geen nieuwe beschikking van de Commissie nodig is, treden in werking na validering van de betrokken aanpassingen via het voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1698/2005 opgezette beveiligde systeem voor de uitwisseling van gegevens en stukken tussen de Commissie en de lidstaten. Aanpassingen van het financieringsplan waarvoor een nieuwe beschikking van de Commissie nodig is, treden in werking nadat die nieuwe beschikking is gegeven.

Het financieringsplan van elk programma voor plattelandsontwikkeling en elke aanpassing daarvan worden door de beheersautoriteit van dat programma ingevoerd in het in de tweede alinea bedoelde beveiligde systeem voor de uitwisseling van gegevens en stukken.

Artikel 16

Uitgavendeclaraties

1.   De uitgavendeclaraties van de betaalorganen worden opgesteld per programma voor plattelandsontwikkeling. Zij hebben voor elke maatregel voor plattelandsontwikkeling betrekking op het bedrag aan subsidiabele overheidsuitgaven waarvoor het betaalorgaan de overeenkomstige bijdrage uit het ELFPO daadwerkelijk in de referentieperiode heeft betaald.

2.   Als het programma eenmaal is goedgekeurd, zenden de lidstaten hun uitgavendeclaraties zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, onder c), punt i), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 langs elektronische weg overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de onderhavige verordening aan de Commissie toe voor de perioden en op de uiterste data zoals hierna aangegeven:

a)

uiterlijk op 30 april voor de uitgaven in de periode van 1 januari tot en met 31 maart;

b)

uiterlijk op 31 juli voor de uitgaven in de periode van 1 april tot en met 30 juni;

c)

uiterlijk op 10 november voor de uitgaven in de periode van 1 juli tot en met 15 oktober;

d)

uiterlijk op 31 januari voor de uitgaven in de periode van 16 oktober tot en met 31 december.

De uit hoofde van een periode gedeclareerde uitgaven kunnen correcties van de uit hoofde van de voorgaande declaratieperioden van hetzelfde begrotingsjaar gedeclareerde gegevens omvatten.

Evenwel worden, indien een programma voor plattelandsontwikkeling op 31 maart 2007 niet door de Commissie is goedgekeurd, de uitgaven die het betaalorgaan onder eigen verantwoordelijkheid bij voorbaat heeft verricht in de perioden vóór de vaststelling van dat programma, ineens aan de Commissie gedeclareerd in de eerste uitgavendeclaratie na de vaststelling van het programma.

3.   De uitgavendeclaraties worden opgesteld op basis van het in bijlage XI opgenomen model. Voor de programma’s voor plattelandsontwikkeling die betrekking hebben op regio’s waarvoor overeenkomstig artikel 70, leden 3 en 4, van Verordening (EG) nr. 1698/2005 verschillende medefinancieringspercentages gelden, bevat de aanvraag een afzonderlijke tabel van de uitgaven voor elke categorie van regio’s.

4.   Indien met name als gevolg van het niet meedelen van gegevens die op grond van Verordening (EG) nr. 1698/2005 en de uitvoeringsbepalingen daarvan moeten worden verstrekt, sprake is van verschillen van mening, interpretatieverschillen of onsamenhangendheden met betrekking tot de uitgavendeclaraties voor een referentieperiode en daardoor verdere verificaties nodig zijn, wordt de betrokken lidstaat verzocht aanvullende gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verstrekt via het in artikel 15, tweede alinea, van de onderhavige verordening bedoelde beveiligde systeem voor de uitwisseling van gegevens en stukken.

De in artikel 26, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 bepaalde betalingstermijn kan in dat geval voor het hele bedrag waarop de betalingsaanvraag betrekking heeft, of een deel daarvan worden onderbroken vanaf de datum van toezending van het verzoek om gegevens tot de ontvangst van de gevraagde gegevens en uiterlijk tot de uitgavendeclaratie voor de volgende periode.

Is binnen die termijn geen oplossing bereikt, dan kan de Commissie de betalingen overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 schorsen of verlagen.

5.   De uiterlijk op 10 november aan de Commissie te verstrekken gecumuleerde gegevens over de aan een begrotingsjaar toe te rekenen uitgaven en bestemmingsontvangsten kunnen uitsluitend in het kader van de overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder c), punt iii), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 aan de Commissie te verstrekken jaarrekeningen worden gecorrigeerd.

Artikel 17

Berekening van het te betalen bedrag

1.   De communautaire bijdrage die moet worden betaald in de voor elke referentieperiode per as gedeclareerde subsidiabele overheidsuitgaven, wordt berekend op basis van het financieringsplan dat van kracht was op de eerste dag van die periode.

2.   De bedragen aan ELFPO-bijdragen die in een referentieperiode in het kader van het betrokken programma voor plattelandsontwikkeling zijn ingevorderd van begunstigden, worden in de uitgavendeclaratie voor die periode in mindering gebracht op het door het ELFPO te betalen bedrag.

3.   De positieve of negatieve bedragen die eventueel voortvloeien uit de boekhoudkundige goedkeuring overeenkomstig artikel 10, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 885/2006 en die opnieuw kunnen worden gebruikt voor het programma voor plattelandsontwikkeling, worden in de eerste declaratie die na de goedkeuringsbeschikking wordt opgesteld, opgeteld bij of afgetrokken van het bedrag van de bijdrage uit het ELFPO.

4.   Onverminderd de begrenzing overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1290/2005, wordt in het geval dat de gecumuleerde uitgavendeclaraties het voor een as van het programma voor plattelandsontwikkeling geprogrammeerde totaalbedrag overschrijden, het te betalen bedrag begrensd tot het voor die as geprogrammeerde bedrag. De hierdoor uitgesloten overheidsuitgaven kunnen in het kader van een volgende uitgavendeclaratie in aanmerking worden genomen, mits ondertussen een aangepast financieringsplan door de lidstaat is ingediend en door de Commissie is aanvaard.

5.   De communautaire bijdrage wordt door de Commissie, voorzover de nodige begrotingsmiddelen beschikbaar zijn, betaald op de door elke lidstaat geopende rekening of rekeningen.

De lidstaten delen de benaming en het nummer van de rekening of rekeningen aan de Commissie mee in het hun door de Commissie beschikbaar gestelde formaat.

HOOFDSTUK 4

BEPALINGEN DIE GEMEENSCHAPPELIJK ZIJN VOOR HET ELGF EN HET ELFPO

Artikel 18

Elektronische uitwisseling van de gegevens en stukken

1.   Ten behoeve van het meedelen en raadplegen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1290/2005 en de uitvoeringsbepalingen daarvan zet de Commissie computersystemen op die het mogelijk maken om langs elektronische weg stukken en gegevens tussen haar en de lidstaten uit te wisselen. Zij stelt de lidstaten van de algemene voorwaarden voor de implementatie van deze systemen in kennis via het Comité voor de Landbouwfondsen.

2.   De in lid 1 bedoelde computersystemen zijn geschikt voor de behandeling van met name:

a)

de voor de financiële transacties benodigde gegevens, en met name de gegevens over de maand- en jaarrekeningen van de betaalorganen, de uitgaven- en ontvangstendeclaraties en andere te verstrekken gegevens en stukken zoals bedoeld in de artikelen 5, 11, 15 en 17 van de onderhavige verordening, in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 885/2006 en in de artikelen 2, 10 en 11 van Verordening (EG) nr. 884/2006;

b)

de stukken van gemeenschappelijk belang waardoor monitoring van de rekeningen en raadpleging van de gegevens en stukken die het betaalorgaan aan de Commissie beschikbaar moet stellen, mogelijk worden gemaakt;

c)

de communautaire teksten en de richtsnoeren van de Commissie over de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid door tussenkomst van de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1290/2005 erkende en aangewezen instanties en de richtsnoeren voor een geharmoniseerde toepassing van de betrokken regelingen.

3.   Vorm en inhoud van de stukken zoals bedoeld in de artikelen 4, 14 en 17 van de onderhavige verordening, in artikel 7, lid 1, onder a), b en d), van Verordening (EG) nr. 885/2006 en in de artikelen 10 en 11 van Verordening (EG) nr. 884/2006 worden door de Commissie bepaald op basis van de modellen die zijn opgenomen in de bijlagen II tot en met XI bij de onderhavige verordening, de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 885/2006 en bijlage III bij Verordening (EG) nr. 884/2006.

Deze modellen worden door de Commissie aangepast en geactualiseerd nadat het Comité voor de Landbouwfondsen daarvan in kennis is gesteld.

4.   De in lid 1 bedoelde computersystemen kunnen de voorzieningen omvatten die de Commissie nodig heeft om de ELGF- en ELFPO-gegevens in te voeren en de ELGF- en ELFPO-rekeningen te beheren, alsmede de voorzieningen die nodig zijn voor de berekening van de forfaitaire uitgaven of van de uitgaven waarvoor uniforme methoden moeten worden gebruikt, waaronder met name de uitgaven in verband met de financieringskosten en de afschrijvingen.

5.   De gegevens over de financiële transacties worden onder verantwoordelijkheid van het betaalorgaan meegedeeld en in de in lid 1 bedoelde computersystemen ingevoerd en geactualiseerd door het betaalorgaan zelf of door de instantie waaraan deze functie is gedelegeerd, in voorkomend geval via de overeenkomstig artikel 6, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 erkende coördinerende instantie.

6.   Indien op een stuk of bij een procedure waarin bij Verordening (EG) nr. 1290/2005 of de uitvoeringsbepalingen daarvan is voorzien, de handtekening van een gemachtigde persoon of het akkoord van een persoon is vereist in een of meer fasen van die procedure, moeten de voor het verstrekken van de betrokken stukken opgezette computersystemen ondubbelzinnige identificatie van elke persoon mogelijk maken en redelijke garanties bieden dat de inhoud van de stukken niet kan worden gewijzigd, ook voor de verschillende fasen van de procedure, overeenkomstig de communautaire regelgeving. Voor de uitgavendeclaraties en de bij de jaarrekeningen gevoegde borgingsverklaring zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, onder c), punten i) en iii), van Verordening (EG) nr. 1290/2005 geldt dat de langs elektronische weg meegedeelde stukken tevens in hun originele vorm worden bewaard door de betaalorganen of, in voorkomend geval, de coördinerende instanties die overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 3, van de genoemde verordening zijn erkend.

7.   De bewaring van de elektronische en digitale stukken moet gedurende de hele bij artikel 9 van Verordening (EG) nr. 885/2006 voorgeschreven periode zijn gegarandeerd.

8.   Heeft een computersysteem met een storing te kampen of ontbreekt een stabiele verbinding, dan kan de lidstaat met voorafgaande toestemming van de Commissie de stukken in een andere vorm toezenden onder de voorwaarden die de Commissie bepaalt.

HOOFDSTUK 5

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

Boeking van middelen die afkomstig zijn van differentiatie of van de niet-naleving van eisen inzake milieubescherming

1.   De overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 of overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1655/2004 ingehouden bedragen worden door de lidstaat geboekt in het credit van een voor elk betaalorgaan geopende specifieke rekening of van een enkele op het niveau van de lidstaat geopende specifieke rekening. De boeking moet het mogelijk maken om bij de betaling van de betrokken steun aan de begunstigde de oorsprong van het krediet te identificeren.

2.   De lidstaten kunnen de in lid 1 bedoelde bijeengebrachte bedragen met het oog op het gebruik ervan toewijzen aan de betaalorganen van hun keuze. Deze bedragen worden geboekt in het credit van de in lid 1 bedoelde rekening of rekeningen en worden uitsluitend gebruikt voor de financiering van de in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1259/1999 bedoelde extra communautaire steun of van de in artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1655/2004 genoemde flankerende maatregelen.

Indien de niet-gebruikte middelen rente opleveren, wordt deze rente toegevoegd aan het aan het einde van elk begrotingsjaar beschikbare saldo en gebruikt voor de financiering van dezelfde maatregelen.

3.   Voor de uitgaven betreffende de in lid 2 bedoelde maatregelen voeren de betaalorganen een afzonderlijke boekhouding los van de overige uitgaven betreffende plattelandsontwikkeling; in deze boekhouding wordt voor elke betaling een boekhoudkundig onderscheid gemaakt tussen de nationale middelen en de middelen die afkomstig zijn van de toepassing van de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 of van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1655/2004.

4.   De overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 1259/1999 of overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1655/2004 ingehouden bedragen en de eventueel daarvoor verkregen rente die niet overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EG) nr. 963/2001 van de Commissie (14) of overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1655/2004 zijn betaald, worden op de maandelijkse betalingen in mindering gebracht bij de beschikking die de Commissie overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 geeft voor de uitgaven in oktober van het betrokken begrotingsjaar. In voorkomend geval is de te gebruiken wisselkoers die welke wordt bedoeld in artikel 7, lid 2, van de onderhavige verordening.

Artikel 20

Uitgaven voor plattelandsontwikkeling ten laste van de afdeling Garantie van het EOGFL tussen 16 oktober en 31 december 2006

Indien een lidstaat overweegt om overeenkomstig artikel 39, lid 1, onder a), tweede zin, van Verordening (EG) nr. 1290/2005 tot en met 31 december 2006 uitgaven ten laste van de afdeling Garantie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) te brengen in het kader van de programma’s voor plattelandsontwikkeling van de periode 2000-2006, dient deze lidstaat uiterlijk op 1 juli 2006 een daartoe strekkend verzoek in bij de Commissie onder vermelding van de motivering daarvoor. In dit verzoek wordt gepreciseerd om welk programma of welke programma’s en om welke maatregelen het gaat.

In geval van toepassing van de eerste alinea van het onderhavige artikel delen de lidstaten de Commissie uiterlijk op 31 januari 2007 voor elk programma en elke maatregel mee op welke datum de betalingen ten laste van de afdeling Garantie van het EOGFL zijn verricht.

Artikel 21

Intrekkingen

Verordening (EG) nr. 296/96 en Beschikking C/2004/1723 van 26 april 2004 worden met ingang van 16 oktober 2006 ingetrokken.

Verordening (EG) nr. 296/96, met uitzondering van artikel 3, lid 6 bis, onder a), en Beschikking C/2004/1723 blijven evenwel van toepassing voor alle uitgaven die de lidstaten tot en met 15 oktober 2006 in het kader van de afdeling Garantie van het EOGFL verrichten.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening en beschikking gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en moeten worden gelezen volgens de in bijlage XII opgenomen concordantietabel.

Artikel 22

Inwerkingtreding

1.   Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   Zij is met ingang van 16 oktober 2006 van toepassing voor de ontvangsten en de uitgaven die de lidstaten in het kader van het ELGF en het ELFPO innen, respectievelijk verrichten uit hoofde van de begrotingsjaren 2007 en volgende. Artikel 20 is evenwel van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 320/2006 (PB L 58 van 28.2.2006, blz. 42).

(2)  PB L 216 van 5.8.1978, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 695/2005 (PB L 114 van 4.5.2005, blz. 1).

(3)  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(4)  PB L 277 van 21.10.2005, blz. 1.

(5)  PB L 298 van 23.9.2004, blz. 3.

(6)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 113. Verordening ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(7)  PB L 39 van 17.2.1996, blz. 5. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1607/2005 (PB L 256 van 1.10.2005, blz. 12).

(8)  Kennisgeving geschied op 26 april 2004. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking C/2005/3741, kennisgeving geschied op 30 september 2005.

(9)  Zie bladzijde 35 van dit Publicatieblad.

(10)  Zie bladzijde 90 van dit Publicatieblad.

(11)  PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36.

(12)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1.

(13)  PB L 31 van 4.2.2005, blz. 6.

(14)  PB L 136 van 18.5.2001, blz. 4.


OVERZICHT VAN DE BIJLAGEN

BIJLAGE I

TOTAALBEDRAG VAN DE IN EEN MAAND BETAALDE UITGAVEN EN GEÏNDE BESTEMMINGSONTVANGSTEN (ARTIKEL 4, LID 1, ONDER A))

BIJLAGE II

MAANDELIJKSE UITGAVENDECLARATIE BETREFFENDE HET ELGF (ARTIKEL 4, LID 1, ONDER B))

BIJLAGE III

T 101 – OVEREENSTEMMINGSCONTROLE OP DE MEEGEDEELDE GEGEVENS (ARTIKEL 4, LID 2, ONDER C))

BIJLAGE IV

T 103 – VERZAMELSTAAT (ARTIKEL 4, LID 2, ONDER B))

BIJLAGE V

T 104 – VOLGENS DE NOMENCLATUUR VAN DE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN NAAR SOORT VAN UITGAVEN EN VAN ONTVANGSTEN UITGESPLITSTE GEGEVENS (ARTIKEL 4, LID 2, ONDER A))

BIJLAGE VI

T 106 – OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 VAN VERORDENING (EG) NR. 1259/1999 INGEHOUDEN BEDRAGEN (ARTIKEL 4, LID 2, ONDER E))

BIJLAGE VII

T 107 – OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4 VAN VERORDENING (EG) NR. 1259/1999 OF ARTIKEL 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 1655/2004 INGEHOUDEN BEDRAGEN (ARTIKEL 4, LID 2, ONDER E))

BIJLAGE VIII

T 108 - BESTEDING VAN DE OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 3 EN 4 VAN VERORDENING (EG) NR. 1259/1999 OF ARTIKEL 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 1655/2004 INGEHOUDEN BEDRAGEN (ARTIKEL 4, LID 2, ONDER E))

BIJLAGE IX

T 109 – VERZAMELSTAAT VAN DE BESTEDING VAN DE OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 3 EN 4 VAN VERORDENING (EG) NR. 1259/1999 OF ARTIKEL 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 1655/2004 INGEHOUDEN BEDRAGEN (ARTIKEL 4, LID 2, ONDER E))

BIJLAGE X

RAMINGEN VAN DE ELFPO-UITGAVEN (ARTIKEL 14)

BIJLAGE XI

UITGAVENDECLARATIE BETREFFENDE HET ELFPO (ARTIKEL 17)

BIJLAGE XII

CONCORDANTIETABEL

BIJLAGE I

TOTAALBEDRAG VAN DE IN EEN MAAND BETAALDE UITGAVEN EN GEÏNDE BESTEMMINGSONTVANGSTEN (ARTIKEL 4, LID 1, ONDER A))

IDES

Inhoud van een declaratie

Inleidend deel van de declaratie

Het inleidende deel van de declaratie omvat de volgende elementen:

Een identificatiecode die aangeeft wat de aard van de boodschap is en welke lidstaat de informatie toezendt. Deze identificatiecode wordt meegedeeld door de Commissie.

De periode waarop de declaratie betrekking heeft.

Bijzonderheden over de uitgaven en de ontvangsten in de betrokken periode:

het totaalbedrag exclusief goedkeuring

de ramingen exclusief goedkeuring

de gevolgen van goedkeuringsbeschikkingen

de uitgaven voor openbare opslag.

Hoofddeel van de declaratie

Het hoofddeel van de declaratie omvat de volgende elementen:

De code van de begrotingspost of het begrotingsartikel

Het gedeclareerde bedrag en de raming

De verklaring voor het verschil ten opzichte van de raming.

Afsluitend deel

Het afsluitende deel van de declaratie bevat een controletotaal dat de som is van alle in het inleidende deel en het hoofddeel van de declaratie vermelde bedragen.

Syntaxis van de boodschap

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Beschrijving van de velden

Naam

Formaat

Omschrijving

Inleidend deel van de declaratie: de gegevens komen 1-maal voor

[IDENTIFICATION] *

 

Door de Commissie meegedeelde identificatiecode

[BEGINDATE] *

Datum (DDMMJJJJ)

Begindatum declaratieperiode

[ENDDATE] *

Datum (DDMMJJJJ)

Einddatum declaratieperiode

[EXPENDITURE]*

Getal(30,2)

Totaalbedrag voor de maand, exclusief goedkeuring

[FORECAST] *

Getal(30,2)

Raming

[CLEARANCE] *

Getal(30,2)

Goedkeuringsbeschikkingen

[PUBLIC STORAGE]*

Getal(30,2)

Uitgaven voor openbare opslag

Hoofddeel van de declaratie: de gegevens komen 1- à n-maal voor

[ITEM]

Getal(8)

Begrotingsonderdeel (post of artikel)

[AMOUNT]

Getal(30,2)

Bedrag van de uitgaven/ontvangsten

[FORECAST]

Getal(30,2)

Bedrag van de raming

[DIFF1]

Getal(30,2)

Verschil als gevolg van uitstel in de voorgaande maanden

[DIFF2]

Getal(30,2)

Raming van het naar de volgende maanden over te dragen verschil

[DIFF3]

Getal(30,2)

Verschil als gevolg van vervroeging van voor de volgende maanden verwachte uitgaven

[DIFF4]

Getal(30,2)

Bij de raming gemaakte fouten

Afsluitend deel: het gegeven komt 1-maal voor

[CHECKSUM] *

Getal(30,2)

Controlewaarde: som van alle in de boodschap vermelde bedragen

De velden met een * moeten worden ingevuld.

Voorbeeld

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Lidstaat:

Datum van toezending:

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mailadres:

Uitgaven in de periode van … tot en met …

In euro’s

Totaalbedrag voor de maand excl. goedkeuring (1):

Raming excl. goedkeuring (2):

Verschil = (1)-(2):

Goedkeuring:

Totaalbedrag voor de maand incl. goedkeuring:

Waarvan uitgaven voor openbare opslag (2e categorie)

 

 

 

 


Te verstrekken in de laatste weekfax over de maand of op uitdrukkelijk verzoek van de Commissie

Passende code volgens nomenclatuur

Uitgaven/ontvangsten (1)

Raming (2)

Verschil = (1)-(2)

Verklaring voor aanzienlijke verschillen, in miljoenen euro’s

In de voorgaande maanden uitgesteld

Over te dragen naar de volgende maanden

Vervroeging van voor de volgende maanden verwachte uitgaven

Fout in de raming

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE II

MAANDELIJKSE UITGAVENDECLARATIE BETREFFENDE HET ELGF (ARTIKEL 4, LID 1, ONDER B))

Inhoud van een declaratie

Inleidend deel van de declaratie

Het inleidende deel van de declaratie omvat de volgende elementen:

Een identificatiecode die aangeeft wat de aard van de boodschap is en welke lidstaat de informatie toezendt. Het betreft een door de Commissie herkende code, die het dus mogelijk maakt het type van toegezonden declaratie en de betrokken lidstaat te identificeren. (Opmerking: de code wordt met name gebruikt om te garanderen dat de gebruiker die de declaratie indient, daartoe wel degelijk door de betrokken lidstaat is gemachtigd). Deze identificatiecode wordt door de Commissie meegedeeld. De uitgavenperiode waarop de declaratie betrekking heeft.

Voorbeeld: 1105 voor de uiterlijk op 10.12.2005 in te dienen declaratie over de uitgavenperiode 11-2005.

Naam, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de voor de declaratie verantwoordelijke persoon.

Hoofddeel van de declaratie

Het hoofddeel van de declaratie omvat voor elk betrokken onderdeel van de ELGF-nomenclatuur:

de code van het artikel (bv. 050201) of van de post

het gedeclareerde bedrag in euro’s.

Afsluitend deel

Vervolgens wordt in een samenvattend deel het volgende gegeven opgenomen:

het gedeclareerde totaalbedrag in euro’s.

Deel met toelichtingen

De boodschap wordt beëindigd met een veld voor vrije toelichtingen dat tussen 0 en 100 tekstregels omvat. Dit veld wordt gebruikt om de aanvullende informatie te verstrekken waarom de Commissie specifiek heeft verzocht.

Syntaxis van de boodschap

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Beschrijving van de velden

Naam

Formaat

Omschrijving

Inleidend deel van de declaratie: de gegevens komen 1-maal voor

[IDENTIFICATION] *

 

Door de Commissie meegedeelde identificatiecode

[PERIOD] *

Periode (MMJJ)

Periode waarop de declaratie betrekking heeft

[RESPNAME] *

Vrije tekst (250 karakters)

Naam en voornaam van de voor de declaratie verantwoordelijke persoon

[RESPPHONE]

Vrije tekst (50 karakters)

Telefoonnummer van de voor de declaratie verantwoordelijke persoon

[RESPFAX]

Vrije tekst (50 karakters)

Faxnummer van de voor de declaratie verantwoordelijke persoon

[RESPEMAIL]

Vrije tekst (50 karakters)

E-mailadres van de voor de declaratie verantwoordelijke persoon

Hoofddeel van de declaratie: de gegevens komen 1- à n-maal voor

[ITEM]

Tekst (8 karakters)

Artikel of post waarvoor wordt gedeclareerd

[AMOUNT]

Getal (15,2)

Bedrag in euro’s

Afsluitend deel: het gegeven komt 1-maal voor

[TOT AMOUNT]

Getal (15,2)

Totaalbedrag van de declaratie in euro’s

Deel met toelichtingen: de gegevens komen 1- à n-maal voor

[COMMENT]

Vrije tekst (200 karakters)

Vrije toelichtingen

De velden met een * moeten worden ingevuld

Voorbeeld

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Dit is een toelichting – Eerste regel

<C>999<V>Dit is een toelichting – Tweede regel

Afdrukversie

Image

ELGF- declaratie tegen de 10e van de maand: Uitgaven en ontvangsten

 

Lidstaat:

 

 

 

Verantwoordelijke persoon:

 

 

 

Telefoonnummer:

 

 

 

Faxnummer:

 

 

 

E-mailadres:

 

 

 

Maand:

 

 

Pagina 1: Bedragen

 

Datum

Uitgaven en ontvangsten

 

In euro’s

artikel of post 1

omschrijving

 

artikel of post 2

omschrijving

 

 

 

 

 

 

artikel of post n

omschrijving

 

 

IN TE VULLEN TOTAAL

 

 

CONTROLEVELD

 

 

BEREKEND TOTAAL

0,00

Pagina 2: Toelichtingen

BIJLAGE III

 

Geen toegang

 

Moet worden ingevuld

LIDSTAAT:

TABEL 101

BEGROTINGSJAAR

OVEREENSTEMMINGSCONTROLE OP DE MEEGEDEELDE GEGEVENS

in EUR

 

1) Het totaal van de uitgaven en de bestemmingsontvangsten in de maand … bedraagt

 

2) De uitgaven en de bestemmingsontvangsten die voor die maand werden gedeclareerd op …, kwamen op

 

3) Eventueel verschil = (1) - (2)

0,00

VERKLARING VOOR HET ONDER 3) VERMELDE VERSCHIL

 

1) Begrotingsonderdelen voor uitgaven:

 

2) Begrotingsonderdelen voor bestemmingsontvangsten:

 


Datum:

 

Verantwoordelijke ambtenaar:

 

BIJLAGE IV

 

Geen toegang

 

Moet worden ingevuld


TABEL 103

STAND EN RAMINGEN VAN DE UITGAVEN EN DE BESTEMMINGSONTVANGSTEN VERZAMELSTAAT

LIDSTAAT:

Begrotingsjaar

in EUR

Betaalorgaan

Gedeclareerde uitgaven tot en met de maand n-1, gecumuleerd

Uitgaven in de maand …

Uitgaven van 16.10.2005. tot en met …

Verificatie gecumuleerde gegevens

Ramingen van de uitgaven

maand n+1

Maanden n+2 & n+3

van maand n+4 tot en met 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN TE VULLEN TOTAAL

 

 

 

 

 

 

 

Verificatie totaal

 

 

 

 

 

 

 

BEREKEND TOTAAL

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Betaalorgaan

Gedeclareerde bestemmings-ontvangsten tot en met de maand n-1, gecumuleerd

Bestemmingsontvangsten in de maand …

Bestemmingsontvangsten van 16.10.2005.tot en met …

Verificatie gecumuleerde gegevens

Ramingen van de bestemmingsontvangsten

maand n+1

maanden n+2 & n+3

van maand n+4 tot en met 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN TE VULLEN TOTAAL

 

 

 

 

 

 

 

Verificatie totaal

 

 

 

 

 

 

 

BEREKEND TOTAAL

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Betaalorgaan

Gedeclareerde uitgaven en bestemmingsontvangsten tot en met de maand n-1, gecumuleerd

Uitgaven en bestemmingsontvangsten in de maand …

Uitgaven en bestemmingsontvangsten van 16.10.2005 tot en met …

Verificatie gecumuleerde gegevens

Ramingen van de uitgaven en de bestemmingsontvangsten

maand n+1

maanden n+2 & n+3

van maand n+4 tot en met 15 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN TE VULLEN TOTAAL

 

 

 

 

 

 

 

Verificatie totaal

 

 

 

 

 

 

 

BEREKEND TOTAAL

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Datum:

 

Gemachtigde ondertekenaar:

 

Stempel (1):

 


(1)  Alleen voor de op papier toegezonden verzamelstaat

BIJLAGE V

T 104 – VOLGENS DE NOMENCLATUUR VAN DE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN NAAR SOORT VAN UITGAVEN EN VAN ONTVANGSTEN UITGESPLITSTE GEGEVENS

Inhoud van een declaratie

Inleidend deel van de declaratie

Het inleidende deel van de declaratie omvat de volgende elementen:

Een identificatiecode die aangeeft wat de aard van de boodschap is en welk betaalorgaan de informatie toezendt. (Opmerking: de code wordt met name gebruikt om te garanderen dat de gebruiker die de declaratie indient, daartoe wel degelijk door de betrokken lidstaat is gemachtigd.) Deze identificatiecode wordt door de Commissie meegedeeld. De uitgavenperiode waarop de declaratie betrekking heeft.

Voorbeeld: 200511 voor de uiterlijk op 20.12.2005 in te dienen T 104-declaratie over de uitgavenperiode 11-2005.

De taal van de declaratie

Hoofddeel van de declaratie

Het hoofddeel van de declaratie omvat voor elke subpost van de ELGF-nomenclatuur:

De code van de subpost (bv. 050201043010001 of, indien de subpost onbekend is, 050201049999999).

De omschrijving van de subpost in de taal die is aangegeven in het inleidende deel van de declaratie.

Het voor de betrokken periode (N) gedeclareerde bedrag, de som van de sinds het begin van het begrotingsjaar gedeclareerde bedragen en de ramingen voor de perioden N+1, N+2… N+3 en N+4… einde begrotingsjaar. Alle bedragen moeten in euro's worden gedeclareerd.

Afsluitend deel

Na de lijst van alle subposten worden opgenomen:

Het totaal van de voor de betrokken periode (N) gedeclareerde bedragen, het totaal van de sommen van de sinds het begin van het begrotingsjaar gedeclareerde bedragen en de totalen van de ramingen voor de perioden N+1, N+2… N+3 en N+4… einde begrotingsjaar.

De verklaring voor het gebruik van subposten „9999999”

Een veld voor vrije toelichtingen

Syntaxis van de boodschap

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Beschrijving van de velden

Naam

Formaat

Omschrijving

Inleidend deel van de declaratie: de gegevens komen 1-maal voor

[IDENTIFICATION] *

 

Door de Commissie meegedeelde identificatiecode

[PERIOD] *

Periode (JJJJMM)

Uitgavenperiode

[LANGUAGE] *

2 karakters

ISO-code van de taal

Hoofddeel van de declaratie: de gegevens komen 1- à n-maal voor

[SUBITEM] *

Getal (15)

Subpost

[DESCRIPTION] *

Vrije tekst (600)

Omschrijving van de subpost

[AMOUNT] *

Getal (15,2)

Gedeclareerd bedrag

[AMOUNT CUMUL] *

Getal (15,2)

Gecumuleerd bedrag

[PRE1] *

Getal (15,2)

Bedrag van de raming voor de periode N+1

[PRE2] *

Getal (15,2)

Bedrag van de raming voor de periode N+2… N+3

[PRE3] *

Getal (15,2)

Bedrag van de raming voor de periode N+4… einde begrotingsjaar

Afsluitend deel: de gegevens komen 1-maal voor

[AMOUNT TOT] *

Getal (15,2)

Totaal van de gedeclareerde bedragen

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Getal (15,2)

Totaal van de gecumuleerde bedragen

[PRE1 TOT] *

Getal (15,2)

Totaal van de ramingen voor de periode N+1

[PRE2 TOT] *

Getal (15,2)

Totaal van de ramingen voor de periode N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Getal (15,2)

Totaal van de ramingen voor de periode N+4… einde begrotingsjaar

[EXPLANATION]

Vrije tekst (80)

Verklaring voor subposten 9999999

[COMMENT]

Vrije tekst (80)

Toelichtingen

De velden met een * moeten worden ingevuld.

Voorbeeld

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

BIJLAGE VI

TABEL 106

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1259/1999 INGEHOUDEN BEDRAGEN

(periode van 16/10/N-1 tot en met …)

LIDSTAAT:

 

BEGROTINGSJAAR:

N

BETAALORGAAN:

 

 

 


Munteenheid:

 


Subpost van de begroting

Omschrijving

Bedrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcties voor het begrotingsjaar (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

0,00


Datum:

 

Gemachtigde ondertekenaar

 

BIJLAGE VII

TABEL 107

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1259/1999 OF ARTIKEL 1 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1655/2004 INGEHOUDEN BEDRAGEN

(periode van 16/10/N-1 tot en met …)

LIDSTAAT:

 

BEGROTINGSJAAR:

N

BETAALORGAAN:

 

 

 


Munteenheid:

 


Subpost van de begroting

Omschrijving

Bedrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correcties voor het begrotingsjaar (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

0,00


Datum:

 

Gemachtigde ondertekenaar:

 

BIJLAGE VIII

TABEL 108

BESTEDING VAN DE OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 3 & 4 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1259/1999 OF ARTIKEL 1 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1655/2004 INGEHOUDEN BEDRAGEN

(periode van 16/10/N-1 tot en met …)

JAAR VAN INHOUDING N

LIDSTAAT:

 

BETAALORGAAN:

 


Munteenheid:

 


 

 

Uitgaven in het begrotingsjaar

BEGROTINGSPOST

Omschrijving

N

N+1

N+2

N+3

TOTAAL

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Totaal bestede bedragen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Datum:

 

Gemachtigde ondertekenaar:

 

BIJLAGE IX

TABEL 109

VERZAMELSTAAT VAN DE BESTEDING VAN DE OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 3 & 4 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1259/1999 OF ARTIKEL 1 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1655/2004 INGEHOUDEN BEDRAGEN

(periode van 16/10/N-1 tot en met …)

JAAR VAN INHOUDING N

LIDSTAAT:

 


Munteenheid:

 


 

IN HET BEGROTINGSJAAR N IN TOTAAL INGEHOUDEN BEDRAG (1)

 

 

Uitgaven in het begrotingsjaar

BETAALORGAAN

N

N+1

N+2

N+3

TOTAAL

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal-generaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Correctie van de ingehouden bedragen

 

 

 

 

0,00

Voor de niet-gebruikte middelen verkregen rente

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00


Datum:

 

Gemachtigde ondertekenaar:

 


(1)  Dit bedrag moet gelijk zijn aan de som van de totalen van de op … opgestelde tabellen 106 en 107.

BIJLAGE X

A)

UITERLIJK OP 31 JANUARI IN TE DIENEN RAMINGEN VAN DE DOOR HET ELFPO TE BETALEN BEDRAGEN

Schatting van de bedragen in euro’s die het ELFPO in het jaar „N” zal moeten betalen voor:

Nummer van het programma

januari - maart

april - juni

juli - oktober

 

 

 

 

Schatting van de bedragen in euro’s die het ELFPO in het jaar „N +1” zal moeten betalen voor:

oktober – december

januari - maart

april – juni

juli - oktober

 

 

 

 

B)

UITERLIJK OP 31 JULI IN TE DIENEN RAMINGEN VAN DE DOOR HET ELFPO TE BETALEN BEDRAGEN

Schatting van de bedragen in euro’s die het ELFPO in het jaar „N” zal moeten betalen voor:

Nummer van het programma

januari - maart

april – juni

juli - oktober

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Schatting van de bedragen in euro’s die het ELFPO in het jaar „N +1” zal moeten betalen voor:

oktober - december

januari - maart

april – juni

juli - oktober

 

 

 

 

BIJLAGE XI

A)   UITGAVENDECLARATIE

Programma voor plattelandsontwikkeling_________________________ CCI-nummer __________

Staat van de verrichtingen waarvoor het betaalorgaan tussen __/__/__ en __/__/__ de communautaire bijdrage heeft betaald

As/maatregel

Aan de communautaire medefinanciering ten grondslag liggende overheidsuitgaven

Maatregel 111

(bedrag in euro’s)

Maatregel 112

(bedrag in euro’s)

 

Maatregel 1xy

(bedrag in euro’s)

Totaal as I

(automatische berekening)

Maatregel 211

(bedrag in euro’s)

Maatregel 212

(bedrag in euro’s)

 

Maatregel 2xy

(bedrag in euro’s)

Totaal as II

(automatische berekening)

Maatregel 311

(bedrag in euro’s)

Maatregel 312

(bedrag in euro’s)

 

Maatregel 3xy

(bedrag in euro’s)

Totaal as III

(automatische berekening)

Leader-acties type as I (411)

(bedrag in euro’s)

Leader-acties type as II (412)

(bedrag in euro’s)

Leader-acties type as III (413)

(bedrag in euro’s)

Samenwerkingsprojecten (421)

(bedrag in euro’s)

Beheer plaatselijke groep (431)

(bedrag in euro’s)

Totaal as Leader

(automatische berekening)

Totaal maatregelen

(automatische berekening)

Technische bijstand

(bedrag in euro’s)

TOTAAL

(automatische berekening)

B)   VERZAMELSTAAT OVERHEIDSUITGAVEN

As

Totaal overheidsuitgaven

Medefinancieringspercentage

Overheidsbijdragen

Nationaal

Communautair

As I

(automatische berekening)

(vastgesteld in het programma)

(automatische berekening)

(automatische berekening)

As II

(automatische berekening)

(vastgesteld in het programma)

(automatische berekening)

(automatische berekening)

As III

(automatische berekening)

(vastgesteld in het programma)

(automatische berekening)

(automatische berekening)

As LEADER

(automatische berekening)

(vastgesteld in het programma)

(automatische berekening)

(automatische berekening)

Technische bijstand

(automatische berekening)

(vastgesteld in het programma)

(automatische berekening)

(automatische berekening)

TOTAAL

(automatische berekening)

 

(automatische berekening)

(automatische berekening)

C)   BETALINGSAANVRAAG

Totale ELFPO-bijdrage in de gedeclareerde uitgaven

(automatische berekening)

In de declaratieperiode ingevorderde bedragen (-)

euro

Regularisatie begrenzing of verlaging vorige declaratie (+)

euro

Eventueel saldo (+/-) volgens de goedkeuringsbeschikking over het jaar x

euro

Betalingsaanvraag aan het ELFPO

euro

Voor het betaalorgaan, datum, naam en hoedanigheid van de persoon die de declaratie heeft opgesteld

Voor de coördinerende instantie, datum, naam en hoedanigheid van de persoon die toestemming geeft voor toezending aan de Commissie

BIJLAGE XII

CONCORDANTIETABEL

Verordening (EG) nr. 296/96

De onderhavige verordening

Artikel 1, lid 1

Artikel 11, lid 1

Artikel 1, lid 2

Artikel 11, lid 2

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 2

Artikel 19, lid 1

Artikel 2, lid 3

Artikel 19, lid 2, eerste alinea

Artikel 2, lid 4

Artikel 19, lid 2, tweede alinea

Artikel 2, lid 5

Artikel 19, lid 3

Artikel 3, lid 1

Artikel 3

Artikel 3, lid 2

Artikel 4, lid 1, onder a)

Artikel 3, lid 3

Artikel 4, lid 1, onder b)

Artikel 3, lid 3 bis

Artikel 18, lid 8

Artikel 3, lid 4

Artikel 4, lid 1, tweede alinea

Artikel 3, lid 5

Artikel 4, lid 1, onder c)

Artikel 3, lid 6, onder a)

Artikel 4, lid 2, onder a)

Artikel 3, lid 6, onder b)

Artikel 4, lid 2, onder b)

Artikel 3, lid 6, onder c)

Artikel 4, lid 2, onder c)

Artikel 3, lid 6, onder d)

Artikel 4, lid 2, onder d)

Artikel 3, lid 6 bis, onder a)

Geschrapt

Artikel 3, lid 6 bis, onder b)

Artikel 4, lid 2, onder e)

Artikel 3, lid 7

Geschrapt

Artikel 3, lid 8

Geschrapt

Artikel 3, lid 9

Artikel 1, lid 2

Artikel 3, lid 10

Geschrapt

Artikel 3, lid 11

Artikel 7

Artikel 4, lid 1

Artikel 8

Artikel 4, lid 2, onder a) en b)

Artikel 9, lid 1

Artikel 4, lid 2, onder c)

Artikel 9, lid 2

Artikel 4, lid 2, onder d)

Artikel 9, lid 3

Artikel 4, lid 2, onder e)

Geschrapt

Artikel 4, lid 3

Artikel 9, lid 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 9, lid 6

Artikel 4, lid 5

Artikel 9, lid 5

Artikel 4, lid 6

Geschrapt

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 19, lid 4

Artikel 7, lid 1

Artikel 5, leden 1, 3 en 4

Artikel 7, lid 2

Artikel 5, lid 2

Artikel 7, lid 3

Artikel 5, lid 5

Artikel 7, lid 4

Artikel 5, lid 6

Artikel 7, lid 5

Artikel 5, lid 7

Artikel 7, lid 6

Geschrapt

Artikel 8

Artikel 18

Artikel 9

Artikel 21

Artikel 10

Artikel 22