27.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 113/3


VERORDENING (EG) Nr. 638/2006 VAN DE COMMISSIE

van 26 april 2006

tot bepaling van de mate waarin de in april 2006 ingediende aanvragen voor invoercertificaten voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden op grond van een bij Verordening (EG) nr. 992/2005 vastgesteld tariefcontingent

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 992/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van jonge mannelijke mestrunderen (1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006) (2), en met name op artikel 1, lid 4, en artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

In artikel 1, lid 3, onder d), van Verordening (EG) nr. 992/2005 is vastgesteld hoeveel jonge mannelijke runderen in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2006 onder bijzondere voorwaarden mogen worden ingevoerd. Invoercertificaten zijn aangevraagd voor een zodanige hoeveelheid dat de aanvragen volledig kunnen worden ingewilligd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan elke aanvraag voor invoercertificaten die is ingediend in april 2006 krachtens artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 992/2005 wordt volledig voldaan.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 27 april 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 april 2006.

Voor de Commissie

J. L. DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 168 van 30.6.2005, blz. 16.