31.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/30


VERORDENING (EG) Nr. 513/2006 VAN DE COMMISSIE

van 30 maart 2006

houdende tijdelijke bepalingen voor de afgifte van invoercertificaten die zijn aangevraagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 565/2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), en met name op artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 565/2002 van de Commissie (2) is bepaald dat de lidstaten de certificaataanvragen elke week op maandag en op donderdag aan de Commissie moeten meedelen en dat zij de certificaten moeten afgeven op de vijfde werkdag na de dag waarop de aanvraag is ingediend, voorzover de Commissie in die tussentijd geen maatregelen heeft genomen.

(2)

Donderdag 13, vrijdag 14 en maandag 17 april 2006 zijn vrije dagen bij de Commissie. Daarom moet de afgifte van de in de periode van maandag 10 tot en met vrijdag 14 april 2006 aangevraagde certificaten worden opgeschoven.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de periode van maandag 10 tot en met vrijdag 14 april 2006 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 565/2002 aangevraagde invoercertificaten worden afgegeven op vrijdag 21 april 2006, voorzover de Commissie in die tussentijd geen maatregelen heeft genomen op grond van artikel 8, lid 2, van die verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64).

(2)  PB L 86 van 3.4.2002, blz. 11. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 537/2004 (PB L 86 van 24.3.2004, blz. 9).