21.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 82/1


VERORDENING (EG) Nr. 456/2006 VAN DE RAAD

van 20 maart 2006

tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1786/2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 36 en artikel 37, lid 2, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de tekst van Verordening (EG) nr. 1786/2003 (2) zijn fouten geslopen.

(2)

Als gevolg van een wijziging van de gecombineerde nomenclatuur moeten de GN-codes ex 1214 90 91 en ex 1214 90 99 in artikel 1 van die verordening worden vervangen door GN-code ex 1214 90 90.

(3)

In artikel 5, lid 1, van die verordening moet de gegarandeerde maximumhoeveelheid van 4 855 900 t worden vervangen door 4 960 723 t, welke hoeveelheid overeenkomt met de som van de nationale gegarandeerde hoeveelheden die werden vermeld in lid 2 van hetzelfde artikel.

(4)

In artikel 6 van die verordening moet de tekst van de eerste alinea worden aangepast om de methode voor de verlaging van de steun in geval van overschrijding van de gegarandeerde maximumhoeveelheid correct te beschrijven. In de tweede alinea van dat artikel moet de tekst in alle talen onderling worden aangepast zodat dezelfde terminologie wordt gebruikt om het beginsel te verwoorden dat de begrotingsuitgaven in geval van overschrijding van de gegarandeerde maximumhoeveelheid niet verhoogd kunnen worden.

(5)

Verordening (EG) nr. 1786/2003 moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(6)

Aangezien de rectificaties geen negatieve gevolgen voor het bedrijfsleven hebben, dient te worden bepaald dat de onderhavige verordening van toepassing is met ingang van de datum van toepassing van Verordening (EG) nr. 1786/2003,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1786/2003 wordt als volgt gerectificeerd:

1)

In punt a) van de eerste kolom van de tabel in artikel 1 worden de GN-codes „ex 1214 90 91” en „ex 1214 90 99” vervangen door de GN-code „ex 1214 90 90”.

2)

In artikel 5, lid 1, wordt de gegarandeerde maximumhoeveelheid „4 855 900 t” vervangen door „4 960 723 t”.

3)

Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

Wanneer in een bepaald verkoopseizoen de hoeveelheid gedroogde voedergewassen waarvoor de in artikel 4, lid 2, vastgestelde steun wordt aangevraagd, de in artikel 5, lid 1, vastgestelde gegarandeerde maximumhoeveelheid overschrijdt, wordt de steun voor elke lidstaat waarin de productie de nationale gegarandeerde hoeveelheid overschrijdt, verlaagd als een functie van het aandeel van de overschrijding van de betrokken lidstaat in de som van de overschrijdingen.

De verlaging wordt, volgens de in artikel 18, lid 2, bedoelde procedure, vastgesteld op een zodanig peil dat de begrotingsuitgaven in euro niet hoger uitkomen dan de uitgaven die zouden zijn gedaan wanneer de gegarandeerde maximumhoeveelheid niet zou zijn overschreden.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 april 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 maart 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J. PRÖLL


(1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

(2)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 114. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 583/2004 (PB L 91 van 30.3.2004, blz. 1).