11.2.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 40/13


VERORDENING (EG) Nr. 246/2006 VAN DE COMMISSIE

van 10 februari 2006

tot 63e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 7 februari 2006 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2006.

Voor de Commissie

Eneko LANDÁBURU

Directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 142/2006 van de Commissie (PB L 23 van 27.1.2006, blz. 55).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

 

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van rechtspersonen, groepen en entiteiten:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: registratienummer: 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Verenigd Koninkrijk (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Verenigd Koninkrijk (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Verenigd Koninkrijk (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Verenigd Koninkrijk (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: (a) website:http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) „charity number”: 1083469, (d) registratienummer: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adres: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Verenigd Koninkrijk (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Verenigd Koninkrijk. Overige informatie: (a) website: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registratienummer: 4636613.

 

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen:

(5)

Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 2.9.1957. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: Brits.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 15.12.1959. Geboorteplaats: Libië.

(7)

Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 22.9.1966. Geboorteplaats: Libië. Nationalteit: Brits.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: 18.8.1957. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Nationaliteit: Brits.

(9)

Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa’qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adres: Manchester, Verenigd Koninkrijk. Geboortedatum: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.