20.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 15/28


VERORDENING (EG) Nr. 88/2006 VAN DE COMMISSIE

van 19 januari 2006

met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van padie die in het bezit is van het Spaanse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), en met name op artikel 7, leden 4 en 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De procedures en de voorwaarden voor de verkoop van padie door de interventiebureaus zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 75/91 van de Commissie (2).

(2)

Het Spaanse interventiebureau heeft momenteel een aanzienlijke hoeveelheid padie in zijn bezit en de opslagperiode is bovendien erg lang. Derhalve moet een permanente openbare inschrijving worden geopend voor verkoop op de interne markt van circa 16 251 ton padie die in het bezit is van dat interventiebureau.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het Spaanse interventiebureau opent onder de in Verordening (EEG) nr. 75/91 vastgestelde voorwaarden een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de interne markt van de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde hoeveelheid padie die het in zijn bezit heeft.

Artikel 2

1.   De uiterste datum voor de indiening van de offertes voor de eerste deelinschrijving wordt vastgesteld op 1 februari 2006.

2.   De uiterste datum voor de indiening van de offertes voor de laatste deelinschrijving wordt vastgesteld op 29 maart 2006.

3.   De offertes moeten worden ingediend bij het Spaanse interventiebureau:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telex: 23427 FEGA E

Fax: (34) 915 21 98 32 en (34) 915 22 43 87

Artikel 3

In afwijking van artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 75/91 stelt het Spaanse interventiebureau, uiterlijk de dinsdag van de week na het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes, de Commissie in kennis van de hoeveelheid en de gemiddelde prijs van de verkochte partijen, in voorkomend geval uitgesplitst naar groep.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96.

(2)  PB L 9 van 12.1.1991, blz. 15.


BIJLAGE

Groep

1

2

hoeveelheid (bij benadering)

6 251 t

10 000 t

Oogstjaar

2002

2003

soorten rijst

alle

alle