9.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 346/15


RICHTLIJN 2006/129/EG VAN DE COMMISSIE

van 8 december 2006

tot wijziging en rectificatie van Richtlijn 96/77/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/107/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake levensmiddelenadditieven die in voor menselijke voeding bestemde waren mogen worden gebruikt (1), en met name op artikel 3, lid 3, onder a),

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 96/77/EG van de Commissie van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (2) bevat de zuiverheidseisen voor de additieven die vermeld staan in Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (3).

(2)

De zuiverheidseisen voor E 216 propyl-p-hydroxybenzoaat en E 217 propyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout moeten worden geschrapt aangezien deze stoffen niet meer als levensmiddelenadditief mogen worden gebruikt.

(3)

Verscheidene taalversies van Richtlijn 96/77/EG bevatten fouten bij de volgende stoffen: E 307 alfa-tocoferol, E 315 erythorbinezuur en E 415 xanthaangom. Die fouten moeten worden verbeterd. Ook moet rekening worden gehouden met de specificaties en analysetechnieken voor additieven zoals die in het kader van de Codex Alimentarius door het Gezamenlijk Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO en de WHO (JECFA) zijn opgesteld. Met name moeten waar van toepassing in de specifieke zuiverheidseisen de grenswaarden voor de desbetreffende afzonderlijke zware metalen worden opgenomen. Voor de duidelijkheid moet de hele tekst betreffende die stoffen worden vervangen.

(4)

Het gehalte aan sulfaatas in de zuiverheidseisen voor E 472c mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, moet worden gewijzigd in verband met gedeeltelijk of volledig geneutraliseerde producten.

(5)

Gewaarborgd moet worden dat E 559 aluminiumsilicaat wordt geproduceerd uit ruwe kaoliniethoudende klei waarvan de dioxineverontreiniging aanvaardbaar is. Het dioxinegehalte in de ruwe kaoliniethoudende klei moet daarom zo veel mogelijk worden beperkt.

(6)

Er moeten specificaties worden vastgesteld voor de nieuwe levensmiddelenadditieven die zijn toegelaten bij Richtlijn 2006/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 tot wijziging van Richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, en Richtlijn 94/35/EG inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt, namelijk E 319 tert-butylhydrochinon (TBHQ), E 426 hemicellulose van soja, E 462 ethylcellulose, E 586 4-hexylresorcinol, E 1204 pullulan en E 1452 zetmeelaluminiumoctenylsuccinaat.

(7)

Richtlijn 96/77/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(8)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Richtlijn 96/77/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 15 februari 2008 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 8 december 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 40 van 11.2.1989, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 339 van 30.12.1996, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/45/EG (PB L 113 van 20.4.2004, blz. 19).

(3)  PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/52/EG (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 10).


BIJLAGE

De bijlage bij Richtlijn 96/77/EG wordt als volgt gewijzigd en gerectificeerd:

1)

De tekst met betrekking tot E 216 propyl-p-hydroxybenzoaat en E 217 propyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout wordt geschrapt.

2)

De tekst met betrekking tot E 307 alfa-tocoferol komt als volgt te luiden:

„E 307 ALFA-TOCOFEROL

Synoniemen

DL-α-Tocoferol

Definitie

Chemische naam

DL-5,7,8-Trimethyltocol

DL-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)chroman-6-ol

Einecs-nummer

233-466-0

Brutoformule

C29H50O2

Molecuulgewicht

430,71

Gehalte

Minimaal 96 %

Beschrijving

Gelige tot geelbruine, vrijwel reukloze, heldere, viskeuze olie die bij blootstelling aan licht of lucht oxideert en donker wordt

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in water, goed oplosbaar in ethanol en mengbaar met ether

B.

Spectrofotometrie

Maximale absorptie in absolute ethanol bij ongeveer 292 nm

Zuiverheid

Brekingsindex

nD20 1,503-1,507

Specifieke absorptie E1 % 1 cm in ethanol

E1 % 1 cm (292 nm) 72-76

(0,01 g in 200 ml absolute ethanol)

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Specifieke draaiing

[α]25 D0° ± 0,05° (1:10-oplossing in chloroform)

Lood

Maximaal 2 mg/kg”.

3)

De tekst met betrekking tot E 315 erythorbinezuur komt als volgt te luiden:

„E 315 ERYTHORBINEZUUR

Synoniemen

Isoascorbinezuur

D-Araboascorbinezuur

Definitie

Chemische naam

D-erytro-Hex-2-eenzuur-γ-lacton

Isoascorbinezuur

D-Isoascorbinezuur

Einecs-nummer

201-928-0

Brutoformule

C6H8O6

Molecuulgewicht

176,13

Gehalte

Minimaal 98 % van de watervrije stof

Beschrijving

Witte tot lichtgele, kristallijne vaste stof, die bij blootstelling aan licht geleidelijk donker wordt

Eigenschappen

A.

Smelttraject

Ongeveer 164-172 °C met ontleding

B.

Positieve test op ascorbinezuur/kleurreactie

 

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 0,4 % na drogen gedurende 3 uur boven silicagel onder verlaagde druk

Sulfaatas

Maximaal 0,3 %

Specifieke draaiing

[α]25 D tussen – 16,5° en – 18,0° (10 %-oplossing (g/v) in water)

Oxalaat

Voeg aan een oplossing van 1 g in 10 ml water 2 druppels ijsazijn en 5 ml van een 10 %-oplossing van calciumacetaat toe. De oplossing moet helder blijven

Lood

Maximaal 2 mg/kg”.

4)

Na E 316 natriumerythorbaat wordt de volgende tekst met betrekking tot E 319 tert-butylhydrochinon (TBHQ) ingevoegd:

„E 319 tert-BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)

Synoniemen

TBHQ

Definitie

Chemische naam

tert-Butyl-1,4-benzeendiol

2-(1,1-Dimethylethyl)-1,4-benzeendiol

Einecs-nummer

217-752-2

Brutoformule

C10H14O2

Molecuulgewicht

166,22

Gehalte

Minimaal 99 % C10H14O2

Beschrijving

Witte kristallijne stof met een karakteristieke geur

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Vrijwel onoplosbaar in water, oplosbaar in ethanol

B.

Smeltpunt

Minimaal 126,5 °C

C.

Fenolverbindingen

Los ongeveer 5 mg van het monster op in 10 ml methanol en voeg 10,5 ml van een 1:4-oplossing van dimethylamine toe. Er ontstaat een rode tot roze kleur

Zuiverheid

tert-Butyl-p-benzochinon

Maximaal 0,2 %

2,5-di-tert-butylhydrochinon

Maximaal 0,2 %

Hydrochinon

Maximaal 0,1 %

Tolueen

Maximaal 25 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg”.

5)

De tekst met betrekking tot E 415 xanthaangom komt als volgt te luiden:

„E 415 XANTHAANGOM

Definitie

Xanthaangom is een polysacharidegom met een hoog molecuulgewicht die wordt bereid door fermentatie van een koolhydraat met een reincultuur van natuurlijke stammen van Xanthomonas campestris, gezuiverd door extractie met ethanol of propaan-2-ol, gedroogd en gemalen. Het bevat D-glucose en D-mannose als dominerende hexose-eenheden, met daarnaast D-glucuronzuur en pyrodruivenzuur, en wordt bereid als natrium-, kalium- of calciumzout. De oplossingen ervan zijn neutraal

Molecuulgewicht

Ongeveer 1 000 000

Einecs-nummer

234-394-2

Gehalte

Produceert (berekend voor de droge stof) minimaal 4,2 % en maximaal 5 % CO2, wat overeenkomt met 91 % tot 108 % xanthaangom

Beschrijving

Roomkleurig poeder

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Oplosbaar in water. Onoplosbaar in ethanol

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 15 % (105 °C, tweeënhalf uur)

As (totaal)

Maximaal 16 % van de watervrije stof, bepaald bij 650 °C na vier uur drogen bij 105 °C

Pyrodruivenzuur

Minimaal 1,5 %

Stikstof

Maximaal 1,5 %

Ethanol en propaan-2-ol

Niet meer dan 500 mg/kg, afzonderlijk of in combinatie

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Totaal kiemgetal

Maximaal 5 000 kolonies per gram

Gisten en schimmels

Maximaal 300 kolonies per gram

E. coli

Afwezig in 5 g

Salmonella spp.

Afwezig in 10 g

Xanthomonas campestris

Geen levensvatbare cellen aanwezig in 1 g”.

6)

Na E 425 (ii) konjacglucomannaan wordt de volgende tekst met betrekking tot E 426 hemicellulose van soja ingevoegd:

„E 426 HEMICELLULOSE VAN SOJA

Synoniemen

 

Definitie

Hemicellulose van soja is een geraffineerde, wateroplosbare polysacharide, verkregen door extractie van sojavezels van natuurlijke stammen met heet water

Chemische naam

In water oplosbare soja-polysachariden

In water oplosbare sojavezel

Gehalte

Minimaal 74 % koolhydraat

Beschrijving

Vrijstromend gesproeidroogd wit poeder

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Zonder gelvorming oplosbaar in heet en koud water

pH van een 1 %-oplossing

5,5 ± 1,5

B.

Viscositeit van een 10 %-oplossing

Maximaal 200 mPa.s

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 7 % (vier uur bij 105 °C)

Eiwit

Maximaal 14 %

As (totaal)

Maximaal 9,5 % (vier uur bij 600 °C)

Arseen

Maximaal 2 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Standaardkiemgetal

Maximaal 3 000 kolonies per gram

Gisten en schimmels

Maximaal 100 kolonies per gram

E. coli

Afwezig in 10 g”.

7)

Na E 461 methylcellulose wordt de volgende tekst met betrekking tot E 462 ethylcellulose ingevoegd:

„E 462 ETHYLCELLULOSE

Synoniemen

Cellulose-ethylether

Definitie

Ethylcellulose is cellulose die rechtstreeks uit plantaardige vezels van natuurlijke stammen is verkregen en gedeeltelijk met ethylgroepen is veretherd

Chemische naam

Ethylether van cellulose

Brutoformule

De polymeren bevatten gesubstitueerde anhydroglucose-eenheden met de volgende algemene formule:

C6H7O2(OR1)(OR2) waarbij R1 en R2 kunnen zijn:

H

CH2CH3

Gehalte

Minimaal 44 % en maximaal 50 % ethoxygroepen (-OC2H5) (berekend voor de droge stof), wat overeenkomt met maximaal 2,6 ethoxygroepen per anhydroglucose-eenheid

Beschrijving

Enigszins hygroscopisch, wit tot gebroken wit, reukloos en smaakloos poeder

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Vrijwel onoplosbaar in water, glycerol en propaan-1,2-diol, maar in wisselende verhoudingen oplosbaar in bepaalde organische oplosmiddelen, afhankelijk van het gehalte aan ethoxygroepen. Ethylcellulose met minder dan 46-48 % ethoxygroepen lost goed op in tetrahydrofuran, methylacetaat, chloroform en mengsels van aromatische koolwaterstoffen en ethanol. Ethylcellulose met 46-48 % of meer ethoxygroepen lost goed op in ethanol, methanol, tolueen, chloroform en ethylacetaat

B.

Filmvormingstest

Los 5 g monster op in 95 g van een 80:20 (m/m) mengsel van tolueen en ethanol. Er ontstaat een heldere, stabiele, geelachtige oplossing. Giet enkele ml oplossing op een glasplaat en wacht tot het oplosmiddel verdampt is. Er blijft een dikke, taaie, ononderbroken, heldere film achter. De film is brandbaar

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 3 % (twee uur bij 105 °C)

Sulfaatas

Maximaal 0,4 %

pH van een colloïdale 1 %-oplossing

Neutrale reactie op lakmoes

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg”.

8)

De tekst met betrekking tot E 472c mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur komt als volgt te luiden:

„E 472c MONO- EN DIGLYCERIDEN VAN VETZUREN, VERESTERD MET CITROENZUUR

Synoniemen

Citrem

Citroenzure esters van mono- en diglyceriden

Citroglyceriden

Met citroenzuur veresterde mono- en diglyceriden van vetzuren

Definitie

Esters van glycerol met citroenzuur en vetzuren uit spijsoliën en -vetten. Zij kunnen kleine hoeveelheden vrije glycerol, vrije vetzuren, vrij citroenzuur en vrije glyceriden bevatten. Zij kunnen geheel of gedeeltelijk geneutraliseerd zijn met natrium- of kaliumhydroxide

Beschrijving

Variërend van gelige of bleekbruine vloeistoffen tot wasachtige vaste of halfvaste stoffen

Eigenschappen

A.

Positieve test op glycerol, op vetzuren en op citroenzuur

 

B.

Oplosbaarheid

Onoplosbaar in koud water

Dispergeerbaar in warm water

Oplosbaar in olie en vet

Onoplosbaar in koude ethanol

Zuiverheid

Andere zuren dan citroenzuur en vetzuren

Niet detecteerbaar

Vrije glycerol

Maximaal 2 %

Glycerol totaal

Minimaal 8 % en maximaal 33 %

Citroenzuur totaal

Minimaal 13 % en maximaal 50 %

Sulfaatas (bepaald bij 800 ± 25 °C)

Niet-geneutraliseerde producten: maximaal 0,5 %

Gedeeltelijk of volledig geneutraliseerde producten: maximaal 10 %

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Vrije vetzuren

Maximaal 3 %, uitgedrukt als oliezuur

De zuiverheidseisen zijn van toepassing op het additief zonder natrium-, kalium- of calciumzouten van vetzuren; deze bestanddelen mogen echter tot ten hoogste 6 % voorkomen (uitgedrukt als natriumoleaat).”.

9)

De tekst met betrekking tot E 559 aluminiumsilicaat (kaolien) komt als volgt te luiden:

„E 559 ALUMINIUMSILICAAT (KAOLIEN)

Synoniemen

Kaolien, licht of zwaar

Definitie

Waterhoudend aluminiumsilicaat (kaolien) is een gezuiverde witte plastische klei, bestaande uit kaoliniet, kaliumaluminiumsilicaat, veldspaat en kwarts. Het mag niet gecalcineerd zijn. Het dioxinegehalte van de voor de bereiding van aluminiumsilicaat gebruikte ruwe kaolienhoudende klei mag niet zo hoog zijn dat het product gevaarlijk voor de gezondheid of ongeschikt voor menselijke consumptie is

Einecs-nummer

215-286-4 (kaoliniet)

Brutoformule

Al2Si2O5(OH)4 (kaoliniet)

Molecuulgewicht

264

Gehalte

Minimaal 90 % (totaal silica en aluminiumoxide, na gloeien)

Silica (SiO2) Tussen 45 en 55 %

Aluminiumoxide (Al2O3) Tussen 30 en 39 %

Beschrijving

Fijn, wit of grijswit vettig poeder. Kaolien bestaat uit losse aggregaten van willekeurig georiënteerde opeenstapelingen van kaolinietvlokken of afzonderlijke hexagonale vlokken

Eigenschappen

A.

Positieve test op aluminiumoxide en op silicaat

 

B.

Röntgendiffractie

karakteristieke pieken bij 7,18/3,58/2,38/1,78 Å

C.

IR-absorptie

Pieken bij 3 700 en 3 620 cm-1

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij gloeien

Tussen 10 en 14 % (tot constant gewicht bij 1 000 °C)

In water oplosbaar materiaal

Maximaal 0,3 %

In zuur oplosbaar materiaal

Maximaal 2 %

IJzer

Maximaal 5 %

Kaliumoxide (K2O)

Maximaal 5 %

Koolstof

Maximaal 0,5 %

Arseen

Maximaal 3 mg/kg

Lood

Maximaal 5 mg/kg

Kwik

Maximaal 1 mg/kg”.

10)

Na E 578 calciumgluconaat wordt de volgende tekst met betrekking tot E 586 4-hexylresorcinol ingevoegd:

„E 586 4-HEXYLRESORCINOL

Synoniemen

4-Hexyl-1,3-benzeendiol

Hexylresorcinol

Definitie

Chemische naam

4-Hexylresorcinol

Einecs-nummer

205-257-4

Brutoformule

C12H18O2

Molecuulgewicht

197,24

Gehalte

Minimaal 98,0 % (gedroogd)

Beschrijving

Wit poeder

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Goed oplosbaar in ether en aceton, zeer slecht oplosbaar in water

B.

Salpeterzuurtest

Voeg aan 1 ml van een verzadigde oplossing van het monster 1 ml salpeterzuur toe. Er ontstaat een lichtrode kleur

C.

Broomtest

Voeg aan 1 ml van een verzadigde oplossing van het monster 1 ml broomwater toe. Er wordt een geel, vlokkig neerslag gevormd dat vervolgens oplost, waarbij een gele oplossing ontstaat

D.

Smelttraject

62-67 °C

Zuiverheid

Zuurgraad

Maximaal 0,05 %

Sulfaatas

Maximaal 0,1 %

Resorcinol en andere fenolen

Schud ongeveer 1 g monster een paar minuten met 50 ml water, filtreer en voeg aan het filtraat drie druppels ijzer(III)chlorideoplossing toe. Er ontstaat geen rode of blauwe kleur

Nikkel

Maximaal 2 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 3 mg/kg”.

11)

Na E 1200 polydextrose wordt de volgende tekst met betrekking tot E 1204 pullulan ingevoegd:

„E 1204 PULLULAN

Definitie

Lineair, neutraal glucan, dat hoofdzakelijk bestaat uit maltotriose-eenheden die via 1,6-glycosidebindingen met elkaar zijn verbonden. Het wordt door fermentatie bereid uit gehydrolyseerd zetmeel van levensmiddelenkwaliteit met behulp van een niet-toxineproducerende stam van Aureobasidium pullulans. Na afloop van de fermentatie worden de schimmelcellen door microfiltratie verwijderd, waarna het filtraat door verhitting wordt gesteriliseerd en pigmenten en andere onzuiverheden door middel van adsorptie en ionenwisselingschromatografie worden verwijderd

Einecs-nummer

232-945-1

Brutoformule

(C6H10O5)x

Gehalte

Minimaal 90 % glucan (gedroogd)

Beschrijving

Wit tot gebroken wit, geurloos poeder

Eigenschappen

A.

Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, vrijwel onoplosbaar in ethanol

B.

pH van een 10 %-oplossing

5,0-7,0

C.

Neerslag met polyethyleenglycol 600

Voeg aan 10 ml van een 2 %-oplossing van pullulan in water 2 ml polyethyleenglycol 600 toe. Er wordt een wit neerslag gevormd

D.

Depolymerisatie met pullulanase

Doe in twee reageerbuizen telkens 10 ml van een 10 %-oplossing van pullulan. Voeg aan een van de reageerbuizen 0,1 ml pullulanaseoplossing met een activiteit van 10 eenheden/g toe en aan de andere 0,1 ml water. Na incubatie gedurende 20 minuten bij ongeveer 25 °C is de viscositeit van de oplossing waaraan pullulanase is toegevoegd, zichtbaar geringer dan die van de andere oplossing

Zuiverheid

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 6 % (zes uur bij 90 °C, druk maximaal 50 mm Hg)

Mono-, di- en oligosachariden

Maximaal 10 %, uitgedrukt als glucose

Viscositeit

100-180 mm2/s (10 %-oplossing (m/m) in water bij 30 °C)

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Gisten en schimmels

Maximaal 100 kolonies per gram

Coliformen

Afwezig in 25 g

Salmonella

Afwezig in 25 g”.

12)

Na E 1451 geacetyleerd geoxideerd zetmeel wordt de volgende tekst met betrekking tot E 1452 zetmeelaluminiumoctenylsuccinaat ingevoegd:

„E 1452 ZETMEELALUMINIUMOCTENYLSUCCINAAT

Synoniemen

SAOS

Definitie

Zetmeelaluminiumoctenylsuccinaat is zetmeel dat met octenylbarnsteenzuuranhydride is veresterd en met aluminiumsulfaat is behandeld

Beschrijving

Poeder of korrels of (indien voorgegelatineerd) vlokken, amorf poeder of grove deeltjes; wit of vrijwel wit

Eigenschappen

A.

Indien niet voorgegelatineerd: identificatie door microscopische waarneming

 

B.

Joodkleuring positief (donkerblauwe tot lichtrode kleur)

 

Zuiverheid

(alle waarden gelden voor de watervrije stof, met uitzondering van het gewichtsverlies bij drogen)

 

Gewichtsverlies bij drogen

Maximaal 21 %

Octenylsuccinylgroepen

Maximaal 3 %

Octenylbarnsteenzuurrest

Maximaal 0,3 %

Zwaveldioxide

Maximaal 50 mg/kg voor gemodificeerd graanzetmeel

Maximaal 10 mg/kg voor ander gemodificeerd zetmeel, tenzij anders gespecificeerd

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 2 mg/kg

Kwik

Maximaal 0,1 mg/kg

Aluminium

Maximaal 0,3 %”.