20.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/414


RICHTLIJN 2006/108/EG VAN DE RAAD

van 20 november 2006

tot aanpassing van de Richtlijnen 90/377/EEG en 2001/77/EG op het gebied van energie in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de gevallen waarin besluiten van de instellingen na 1 januari 2007 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen voorzien, worden overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte de daartoe noodzakelijke besluiten vastgesteld door de Raad, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen.

(2)

In de Slotakte van de Conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De Richtlijnen 90/377/EEG (2) en 2001/77/EG (3) moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Richtlijnen 90/377/EEG en 2001/77/EG worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de datum van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, op 20 november 2006

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.

(2)  PB L 185 van 17.7.1990, blz. 16.

(3)  PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33.


BIJLAGE

ENERGIE

1.

31990 L 0377: Richtlijn 90/377/EEG van de Raad van 29 juni 1990 betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers (PB L 185 van 17.7.1990, blz. 16), gewijzigd bij:

31993 L 0087: Richtlijn 93/87/EEG van de Commissie van 22 oktober 1993 (PB L 277 van 10.11.1993, blz. 32),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

a)

In bijlage I, punt 11, wordt ingevoegd:

„—   Bulgarije: Sofia,”

„—   Roemenië: Boekarest,”;

b)

In bijlage II, punt I, onder 2, wordt ingevoegd:

„—   Bulgarije: het gehele land,”

„—   Roemenië: het gehele land”.

2.

32001 L 0077: Richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt (PB L 283 van 27.10.2001, blz. 33), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

In de bijlage wordt het volgende ingevoegd na de tekst voor België:

Bulgarije

1,7

6

11(7)

en na de tekst voor Portugal:

Roemenië

14,9

28

33”

b)

In de bijlage wordt de tekst betreffende de Gemeenschap vervangen door:

„Gemeenschap

372

13,2

21”

c)

De voetnoten (**) en (***) in de bijlage worden vervangen door:

„(**)

De gegevens hebben betrekking op de binnenlandse productie van HE-E in 1997, uitgezonderd voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, waarvoor de gegevens betrekking hebben op 1999, en voor Bulgarije en Roemenië, waarvoor de gegevens betrekking hebben op 2001.

(***)

De percentages voor HE-E in 1997 (in 1999-2000 voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, in 2001 voor Bulgarije en Roemenië) en 2010 zijn gebaseerd op de binnenlandse productie van HE-E, gedeeld door het bruto binnenlands elektriciteitsverbruik. Voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, is het bruto binnenlands elektriciteitsverbruik gebaseerd op de gegevens voor 2000. Voor Bulgarije en Roemenië is het bruto binnenlands elektriciteitsverbruik gebaseerd op de gegevens voor 2001. Bij interne handel in HE-E (met erkende certificatie of geregistreerde oorsprong) levert de berekening van de percentages in 2010 andere cijfers op voor de lidstaten, maar niet voor de Gemeenschap in haar geheel.”.

d)

In de bijlage wordt voor Bulgarije de volgende voetnoot toegevoegd:

„(7)

Volgens de voorlopige analyse en de bijgewerkte informatie is het streefcijfer van 11 % gebaseerd op een positieve ontwikkeling van de hernieuwbare energiebronnen en op gunstige klimatologische omstandigheden. De mogelijkheid om dit streefcijfer te halen is in sterke mate afhankelijk van de totale jaarlijkse hoeveelheid neerslag, de tijd van het jaar waarin de neerslag zich voordoet en de instroom, alsmede van andere klimatologische factoren die van grote invloed zijn op het niveau van de waterkrachtproductie en het gebruik van zonne- en windenergie. Het gebruik van HE-E wordt voorts beperkt door de betrokken milieuwetgeving en de betreffende nationale wetgeving die overeenstemt met de EU-wetgeving.”