20.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/141


RICHTLIJN 2006/100/EG VAN DE RAAD

van 20 november 2006

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het vrije verkeer van personen, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Indien besluiten van de instellingen na 1 januari 2007 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen voorzien, moet overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte de Raad de daartoe noodzakelijke besluiten vaststellen, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen.

(2)

In de Slotakte van de Conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De richtlijnen 92/51/EEG (2), 77/249/EEG (3), 98/5/EC (4), 93/16/EEG (5), 77/452/EEG (6), 78/686/EEG (7), 78/687/EEG (8), 78/1026/EEG (9), 80/154/EEG (10), 85/433/EEG (11), 85/384/EEG (12) en 2005/36/EC (13) moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Richtlijnen 92/51/EEG, 77/249/EEG, 98/5/EG, 93/16/EEG, 77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 80/154/EEG, 85/433/EEG, 85/384/EEG en 2005/36/EG worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de datum van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, op 20 november 2006

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.

(2)  PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25.

(3)  PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17.

(4)  PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36.

(5)  PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1.

(6)  PB L 176 van 15.7.1977, blz. 1.

(7)  PB L 233 van 24.8.1978, blz. 1.

(8)  PB L 233 van 24.08.1978 blz. 10.

(9)  PB L 362 van 23.12.1978, blz. 1.

(10)  PB L 33 van 11.2.1980, blz. 1.

(11)  PB L 253 van 24.9.1985, blz. 37.

(12)  PB L 223 van 21.8.1985, blz. 15.

(13)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.


BIJLAGE

VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

ONDERLINGE ERKENNING VAN BEROEPSKWALIFICATIES

I.   ALGEMEEN STELSEL

31992 L 0051: Richtlijn 92/51/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel van erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG (PB L 209 van 24.7.1992, blz. 25), gewijzigd bij:

31994 L 0038: Richtlijn 94/38/EG van de Commissie van 26.7.1994 (PB L 217 van 23.8.1994, blz. 8),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31995 L 0043: Richtlijn 95/43/EG van de Commissie van 20.7.1995 (PB L 184 van 3.8.1995, blz. 21),

31997 L 0038: Richtlijn 97/38/EG van de Commissie van 20.6.1997 (PB L 184 van 12.7.1997, blz. 31),

32000 L 0005: Richtlijn 2000/5/EG van de Commissie van 25.2.2000 (PB L 54 van 26.2.2000, blz. 42),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1),

32004 D 0108: Beschikking 2004/108/EG van de Commissie van 28.1.2004 (PB L 32 van 5.2.2004, blz. 15).

Het volgende wordt toegevoegd aan Bijlage C „LIJST VAN OPLEIDINGEN MET EEN BIJZONDERE STRUCTUUR, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1, ONDER a), EERSTE ALINEA, TWEEDE STREEPJE, ONDER ii)”:

a)

In punt „3. Maritieme sector” wordt onder „a) Zeescheepvaart” na de tekst voor Nederland het volgende ingevoegd:

„in Roemenië:

de opleidingen voor:

stuurman in de zeevaart II/ 4 ST CW („timonier maritim”)”;

b)

In punt „3. Maritieme sector” wordt onder „a) Zeescheepvaart” na de woorden „overeenkomende met de volgende opleidingen” na de tekst voor Nederland het volgende toegevoegd:

„in Roemenië:

voor stuurman in de zeevaart II/ 4 ST CW („timonier maritim”):

1.

een persoon van 18 jaar of ouder;

2.

a)

die houder is van een passend bekwaamheidsattest van zeeman (middelbare zeevaartschool); gedurende een periode van 24 maanden als zeeman aan boord van zeeschepen op zee heeft gewerkt, waarvan ten minste 12 maanden tijdens de afgelopen vijf jaar; een erkende cursus voor bevordering tot het uitvoerend niveau heeft gevolgd (7 dagen);

b)

of: houder is van een passend bekwaamheidsattest van zeeman (middelbare zeevaartschool) en van een bekwaamheidsattest van radio-operator, technisch operator in de maritieme mobiele dienst; gedurende een periode van 24 maanden als zeeman en als radio-operator, technisch operator in de maritieme mobile dienst of GMDSS-GOC-operator op zee heeft gewerkt; een erkende cursus voor bevordering tot het uitvoerend niveau heeft gevolgd (7 dagen)”;.

II.   JURIDISCHE BEROEPEN

1.

31977 L 0249: Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten (PB L 78 van 26. 3.1977, blz. 17), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

Artikel 1, lid 2, wordt als volgt aangevuld:

„Bulgarije

Aдвокат

Roemenië

Avocat”.

2.

31998 L 0005: Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In artikel 1, lid 2, onder a), wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Aдвокат”,

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

„Roemenië

Avocat”.

III.   MEDISCHE EN PARAMEDISCHE BEROEPEN

1.   Artsen

31993 L 0016: Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L 165 van 7.7.1993, blz. 1), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31997 L 0050: Richtlijn 97/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6.10.1997 (PB L 291 van 24.10.1997, blz. 35),

31998 L 0021: Richtlijn 98/21/EG van de Commissie van 8.4.1998 (PB L 119 van 22.4.1998, blz. 15),

31998 L 0063: Richtlijn 98/63/EG van de Commissie van 3.9.1998 (PB L 253 van 15.9.1998, blz. 24),

31999 L 0046: Richtlijn 1999/46/EG van de Commissie van 21.5.1999 (PB L 139 van 2.6.1999, blz. 25),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

52002 XC 0316(02): Mededeling van de Commissie van 16.3.2002 (PB C 67 van 16.3.2002, blz. 26),

52002 XC 1128(01): Kennisgeving van benamingen voor medische specialismen van 28.11.2002 (PB C 293 van 28.11.2002, blz. 2),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

52003 XC 0924(034): Mededeling — Kennisgeving van de beroepstitel van huisarts overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 93/16/EEG van 24.9.2003 (PB C 228 van 24.9.2003, blz. 9),

52003 XC 0924(04): Mededeling — Kennisgeving van benamingen voor medische specialismen van 24.9.2003 (PB C 228 van 24.9.2003, blz. 9),

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1),

52003 XC 1121(02): Kennisgeving van benamingen voor medische specialismen van 21.11.2003 (PB C 280 van 21.11.2003, blz. 10),

52005 XC 0127(03): Mededeling — Kennisgeving van titels van kwalificaties in de gespecialiseerde geneeskunde van 27.1.2005 (PB C 22 van 27.1.2005, blz. 11),

52005 XC 0521(03): Kennisgeving van de benaming van het diploma van huisarts overeenkomstig artikel 41 van Richtlijn 93/16/EEG'van 21.5.2005 (PB C 123 van 21.5.2005, blz. 5),

52005 XC 0521(05): Kennisgeving van titels van kwalificaties in de gespecialiseerde geneeskunde en van bijbehorende certificaten van 21.5.2005 (PB C 123 van 21.5.2005, blz. 7)

a)

Aan artikel 9, lid 1, wordt na het vijfde streepje het volgende streepje toegevoegd:

„—

de datum van toetreding voor Bulgarije en Roemenië,”;

b)

in artikel 9, lid 2, eerste alinea, wordt na het vijfde streepje het volgende streepje toegevoegd:

„—

de datum van toetreding voor Bulgarije en Roemenië.”;

c)

Na artikel 9 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

„Artikel 9 ter

1.   In afwijking van deze richtlijn mag Bulgarije de houders van een vóór 31 december 1999 in Bulgarije verleende titel van „фелдшер” (feldsher) die dit beroep op 1 januari 2000 onder het Bulgaarse stelsel van nationale sociale zekerheid uitoefenen, toestaan dit beroep te blijven uitoefenen, zelfs indien hun werkzaamheden ten dele onder deze richtlijn vallen.

2.   De in lid 1 bedoelde houders van de Bulgaarse titel „фелдшер” (feldsher) hebben geen recht op erkenning van hun beroep in andere lidstaten uit hoofde van deze richtlijn.”

d)

De volgende benamingen worden opgenomen in de overeenkomstig artikel 41 gepubliceerde lijst van benamingen van diploma's, certificaten en andere titels voor huisartsen:

i)

benamingen van diploma's, certificaten en andere titels:

Tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië wordt het volgende ingevoegd:

„Bulgarije: Свидетелство за призната специалност по Обща медицина”

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

„Roemenië: Certificat de medic specialist medicină de familie”

ii)

benamingen van beroepstitels:

Tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië wordt het volgende ingevoegd:

„Bulgarije: Лекар-специалист по Обща медицина”

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

„Roemenië: Medic specialist medicină de familie”

e)

In bijlage A wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по “Медицина” и професионална квалификация “Магистър-лекар”

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România

Diplomă de licenţă de doctor medic

Universităţi»

 

f)

in bijlage B wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински институт или

Военномедицин-ска академия»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România

Certificat de medic specialist

Ministerul Sănătăţii Publici»

 

g)

Bijlage C wordt vervangen door:

„BIJLAGE C

Titels van opleidingen in de gespecialiseerde geneeskunde

Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ANESTHESIOLOGIE/ANESTHESIE REANIMATIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

 

България

Анестезиология и интензивно лечение

 

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Eesti

Anestesioloogia

 

Ελλάς

Αναισθησιολογία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Κύπρος

Αναισθησιολογία

 

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

 

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

 

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

 

Portugal

Anestesiologia

 

România

Anestezie şi terapie intensivă

 

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

 

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

HEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Chirurgie/Heelkunde

 

България

Хирургия

 

Česká republika

Chirurgie

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

(Allgemeine) Chirurgie

 

Eesti

Üldkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Κύπρος

Γενική Χειρουργική

 

Latvija

Ķirurģija

 

Lietuva

Chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Magyarország

Sebészet

 

Malta

Kirurġija Ġenerali

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Polska

Chirurgia ogólna

 

Portugal

Cirurgia geral

 

România

Chirurgie generală

 

Slovenija

Splošna kirurgija

 

Slovensko

Chirurgia

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

NEUROCHIRURGIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Neurochirurgie

 

България

Неврохирургия

 

Česká republika

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Eesti

Neurokirurgia

 

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurosurgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Κύπρος

Νευροχειρουργική

 

Latvija

Neiroķirurģija

 

Lietuva

Neurochirurgija

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Magyarország

Idegsebészet

 

Malta

Newrokirurġija

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Polska

Neurochirurgia

 

Portugal

Neurocirurgia

 

România

Neurochirurgie

 

Slovenija

Nevrokirurgija

 

Slovensko

Neurochirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

VERLOSKUNDE EN GYNAECOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

 

България

Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина

 

Česká republika

Gynekologie a porodnictví

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Eesti

Sünnitusabi ja günekoloogia

 

Ελλάς

Μαιευτική-Γυναικoλoγία

 

España

Obstetricia y ginecología

 

France

Gynécologie — obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Κύπρος

Μαιευτική — Γυναικολογία

 

Latvija

Ginekoloģija un dzemdniecība

 

Lietuva

Akušerija ginekologija

 

Luxembourg

Gynécologie — obstétrique

 

Magyarország

Szülészet-nőgyógyászat

 

Malta

Ostetriċja u Ġinekoloġija

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Polska

Położnictwo i ginekologia

 

Portugal

Ginecologia e obstetricia

 

România

Obstetrică-ginecologie

 

Slovenija

Ginekologija in porodništvo

 

Slovensko

Gynekológia a pôrodníctvo

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

INTERNE GENEESKUNDE/INWENDIGE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

 

България

Вътрешни болести

 

Česká republika

Vnitřní lékařství

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Eesti

Sisehaigused

 

Ελλάς

Παθoλoγία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Κύπρος

Παθoλoγία

 

Latvija

Internā medicīna

 

Lietuva

Vidaus ligos

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Magyarország

Belgyógyászat

 

Malta

Mediċina Interna

 

Nederland

Interne geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Polska

Choroby wewnętrzne

 

Portugal

Medicina interna

 

România

Medicină internă

 

Slovenija

Interna medicina

 

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

OOGHEELKUNDE/OFTALMOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

Ophtalmologie/Oftalmologie

 

България

Очни болести

 

Česká republika

Oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Eesti

Oftalmoloogia

 

Ελλάς

Οφθαλμoλoγία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Opthalmic surgery

 

Italia

Oftalmologia

 

Κύπρος

Οφθαλμολογία

 

Latvija

Oftalmoloģija

 

Lietuva

Oftalmologija

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Magyarország

Szemészet

 

Malta

Oftalmoloġija

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Polska

Okulistyka

 

Portugal

Oftalmologia

 

România

Oftalmologie

 

Slovenija

Oftalmologija

 

Slovensko

Oftalmológia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE/OTORHINOLARYNGOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

 

България

Ушно-носно-гърлени болести

 

Česká republika

Otorinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

 

Eesti

Otorinolarüngoloogia

 

Ελλάς

Ωτoρινoλαρυγγoλoγία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

 

Latvija

Otolaringoloģija

 

Lietuva

Otorinolaringologija

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

 

Malta

Otorinolaringoloġija

 

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

 

Polska

Otorynolaryngologia

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

România

Otorinolaringologie

 

Slovenija

Otorinolaringologija

 

Slovensko

Otorinolaryngológia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

KINDERGENEESKUNDE/PEDIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Pédiatrie/Pediatrie

 

България

Детски болести

 

Česká republika

Dětské lékařství

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

 

Deutschland

Kinder und Jugendmedizin

 

Eesti

Pediaatria

 

Ελλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría y sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Κύπρος

Παιδιατρική

 

Latvija

Pediatrija

 

Lietuva

Vaikų ligos

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Magyarország

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

 

Malta

Pedjatrija

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder — und Jugendheilkunde

 

Polska

Pediatria

 

Portugal

Pediatria

 

România

Pediatrie

 

Slovenija

Pediatrija

 

Slovensko

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit/Barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

LONGZIEKTEN EN TUBERCULOSE/PNEUMOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Pneumologie

 

България

Пневмология и фтизиатрия

 

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Eesti

Pulmonoloogia

 

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

 

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

 

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

 

Lietuva

Pulmonologija

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Magyarország

Tüdőgyógyászat

 

Malta

Mediċina Respiratorja

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Polska

Choroby płuc

 

Portugal

Pneumologia

 

România

Pneumologie

 

Slovenija

Pnevmologija

 

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

UROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Urologie

 

България

Урология

 

Česká republika

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Eesti

Uroloogia

 

Ελλάς

Ουρoλoγία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Κύπρος

Ουρολογία

 

Latvija

Uroloģija

 

Lietuva

Urologija

 

Luxembourg

Urologie

 

Magyarország

Urológia

 

Malta

Uroloġija

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Polska

Urologia

 

Portugal

Urologia

 

România

Urologie

 

Slovenija

Urologija

 

Slovensko

Urológia

 

Suomi/Finland

Urologia/Urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ORTHOPEDIE/ORTHOPEDISCHE HEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

България

Ортопедия и травматология

 

Česká republika

Ortopedie

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

 

Eesti

Ortopeedia

 

Ελλάς

Ορθoπεδική

 

España

Cirugía ortopédica y traumatología

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Κύπρος

Ορθοπεδική

 

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

 

Lietuva

Ortopedija traumatologija

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Magyarország

Ortopédia

 

Malta

Kirurġija Ortopedika

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

Portugal

Ortopedia

 

România

Ortopedie şi traumatologie

 

Slovenija

Ortopedska kirurgija

 

Slovensko

Ortopédia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

PATHOLOGIE/PATHOLOGISCHE ANATOMIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

 

България

Обща и клинична патология

 

Česká republika

Patologická anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Eesti

Patoloogia

 

Ελλάς

Παθoλoγική Ανατoμική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Κύπρος

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

 

Latvija

Patoloģija

 

Lietuva

Patologija

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Magyarország

Patológia

 

Malta

Istopatoloġija

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Polska

Patomorfologia

 

Portugal

Anatomia patologica

 

România

Anatomie patologică

 

Slovenija

Anatomska patologija in citopatologija

 

Slovensko

Patologická anatómia

 

Suomi/Finland

Patologia/Patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

NEUROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Neurologie

 

България

Нервни болести

 

Česká republika

Neurologie

 

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Eesti

Neuroloogia

 

Ελλάς

Νευρoλoγία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Κύπρος

Νευρολογία

 

Latvija

Neiroloģija

 

Lietuva

Neurologija

 

Luxembourg

Neurologie

 

Magyarország

Neurológia

 

Malta

Newroloġija

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Polska

Neurologia

 

Portugal

Neurologia

 

România

Neurologie

 

Slovenija

Nevrologija

 

Slovensko

Neurológia

 

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

PSYCHIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie

 

България

Психиатрия

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

România

Psihiatrie

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

RADIOLOGIE/RÖNTGENDIAGNOSE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

 

България

Образна диагностика

 

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

 

Eesti

Radioloogia

 

Ελλάς

Ακτινoδιαγνωστική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Κύπρος

Ακτινολογία

 

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

 

Lietuva

Radiologija

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

Radjoloġija

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

România

Radiologie-imagistică medicală

 

Slovenija

Radiologija

 

Slovensko

Rádiológia

 

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

RADIOTHERAPIE/RADIOTHERAPIE-ONCOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

 

България

Лъчелечение

 

Česká republika

Radiační onkologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Eesti

Onkoloogia

 

Ελλάς

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiation oncology

 

Italia

Radioterapia

 

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική

 

Latvija

Terapeitiskā radioloģija

 

Lietuva

Onkologija radioterapija

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Magyarország

Sugárterápia

 

Malta

Onkoloġija u Radjoterapija

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie — Radioonkologie

 

Polska

Radioterapia onkologiczna

 

Portugal

Radioterapia

 

România

Radioterapie

 

Slovenija

Radioterapija in onkologija

 

Slovensko

Radiačná onkológia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

KLINISCHE BIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Biologie clinique/Klinische biologie

 

България

Клинична лаборатория

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

Laborimeditsiin

 

Ελλάς

 

 

España

Análisis clínicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Laboratorinė medicina

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Magyarország

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Polska

Diagnostyka laboratoryjna

 

Portugal

Patologia clínica

 

România

Medicină de laborator

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Laboratórna medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

BIOLOGISCHE HEMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична хематология

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

MEDISCHE MICROBIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Микробиология

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

 

Slovensko

Klinická mikrobiológia

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

KLINISCHE CHEMIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Биохимия

 

Česká republika

Klinická biochemie

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

Laboratoriumsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Magyarország

 

 

Malta

Patoloġija Kimika

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Medicinska biokemija

 

Slovensko

Klinická biochémia

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia/Klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

IMMUNOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична имунология

Имунология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Inmunología

 

France

 

 

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

 

Italia

 

 

Κύπρος

Ανοσολογία

 

Latvija

Imunoloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Immunologie

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

Immunoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

PLASTISCHE CHIRURGIE/PLASTISCHE, RECONSTRUCTIEVE EN ESTHETISCHE HEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

България

Пластично-възстановителна хирургия

 

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

 

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

 

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic, reconstructive and aesthetic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

 

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Polska

Chirurgia plastyczna

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

România

Chirurgie plastică — microchirurgie reconstructivă

 

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

 

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

CARDIO-THORACALE CHIRURGIE/HEELKUNDE OP DE THORAX

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax

 

България

Гръдна хирургия

Кардиохирургия

 

Česká republika

Kardiochirurgie

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Thoraxchirurgie

 

Eesti

Torakaalkirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Θώρακoς

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

 

Κύπρος

Χειρουργική Θώρακος

 

Latvija

Torakālā ķirurģija

 

Lietuva

Krūtinės chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Magyarország

Mellkassebészet

 

Malta

Kirurġija Kardjo-Toraċika

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia klatki piersiowej

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

România

Chirurgie toracică

 

Slovenija

Torakalna kirurgija

 

Slovensko

Hrudníková chirurgia

 

Suomi/Finland

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

KINDERCHIRURGIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Детска хирургия

 

Česká republika

Dětská chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Eesti

Lastekirurgia

 

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

 

Latvija

Bērnu ķirurģija

 

Lietuva

Vaikų chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Magyarország

Gyermeksebészet

 

Malta

Kirurgija Pedjatrika

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

România

Chirurgie pediatrică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Detská chirurgia

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

BLOEDVATENHEELKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde

 

България

Съдова хирургия

 

Česká republika

Cévní chirurgie

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

Gefäβchirurgie

 

Eesti

Kardiovaskulaarkirurgia

 

Ελλάς

Αγγειoχειρoυργική

 

España

Angiología y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Κύπρος

Χειρουργική Αγγείων

 

Latvija

Asinsvadu ķirurģija

 

Lietuva

Kraujagyslių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Magyarország

Érsebészet

 

Malta

Kirurġija Vaskolari

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Chirurgia naczyniowa

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

România

Chirurgie vasculară

 

Slovenija

Kardiovaskularna kirurgija

 

Slovensko

Cievna chirurgia

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

CARDIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Cardiologie

 

България

Кардиология

 

Česká republika

Kardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

 

Eesti

Kardioloogia

 

Ελλάς

Καρδιoλoγία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Κύπρος

Καρδιολογία

 

Latvija

Kardioloģija

 

Lietuva

Kardiologija

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Magyarország

Kardiológia

 

Malta

Kardjoloġija

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

 

Portugal

Cardiologia

 

România

Cardiologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Kardiológia

 

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

LEER VAN MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN/GASTRO-ENTEROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

 

България

Гастроентерология

 

Česká republika

Gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

 

Eesti

Gastroenteroloogia

 

Ελλάς

Γαστρεντερoλoγία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Κύπρος

Γαστρεντερολογία

 

Latvija

Gastroenteroloģija

 

Lietuva

Gastroenterologija

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Magyarország

Gasztroenterológia

 

Malta

Gastroenteroloġija

 

Nederland

Leer van maag-darm-leverziekten

 

Österreich

 

 

Polska

Gastroenterologia

 

Portugal

Gastrenterologia

 

România

Gastroenterologie

 

Slovenija

Gastroenterologija

 

Slovensko

Gastroenterológia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia/Gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

REUMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

България

Ревматология

 

Česká republika

Revmatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

 

Eesti

Reumatoloogia

 

Ελλάς

Ρευματoλoγία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumathologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Κύπρος

Ρευματολογία

 

Latvija

Reimatoloģija

 

Lietuva

Reumatologija

 

Luxembourg

Rhumathologie

 

Magyarország

Reumatológia

 

Malta

Rewmatoloġija

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

 

Portugal

Reumatologia

 

România

Reumatologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

 

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ALGEMENE HEMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Трансфузионна хематология

 

Česká republika

Hematologie a transfúzní lékařství

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

 

Eesti

Hematoloogia

 

Ελλάς

Αιματoλoγία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology (clinical and laboratory)

 

Italia

Ematologia

 

Κύπρος

Αιματολογία

 

Latvija

Hematoloģija

 

Lietuva

Hematologija

 

Luxembourg

Hématologie

 

Magyarország

Haematológia

 

Malta

Ematoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Hematologia

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

România

Hematologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Hematológia a transfúziológia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

Haematology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ENDOCRINOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Ендокринология и болести на обмяната

 

Česká republika

Endokrinologie

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

 

Eesti

Endokrinoloogia

 

Ελλάς

Ενδoκρινoλoγία

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

 

Latvija

Endokrinoloģija

 

Lietuva

Endokrinologija

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Magyarország

Endokrinológia

 

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Endokrynologia

 

Portugal

Endocrinologia

 

România

Endocrinologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Endokrinológia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia/endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

REVALIDATIEGENEESKUNDE/FYSISCHE GENEESKUNDE EN REVALIDATIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

 

България

Физикална и рехабилитационна медицина

 

Česká republika

Rehabilitační a fyzikální medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Eesti

Taastusravi ja füsiaatria

 

Ελλάς

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

 

España

Medicina física y rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Κύπρος

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

 

Latvija

Rehabilitoloģija

Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

 

Lietuva

Fizinė medicina ir reabilitacija

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Magyarország

Fizioterápia

 

Malta

 

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Polska

Rehabilitacja medyczna

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

 

România

Recuperare, medicină fizică şi balneologie

 

Slovenija

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

 

Slovensko

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

Suomi/Finland

Fysiatria/fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

STOMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (hasta el 31 de diciembre de 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ZENUW- EN ZIELSZIEKTEN/NEUROPSYCHIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (hasta el 31 de octubre de 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw — en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

DERMATOLOGIE EN VENEROLOGIE/DERMATO-VENEROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

 

България

Кожни и венерически болести

 

Česká republika

Dermatovenerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut — und Geschlechtskrankheiten

 

Eesti

Dermatoveneroloogia

 

Ελλάς

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Κύπρος

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

 

Latvija

Dermatoloģija un veneroloģija

 

Lietuva

Dermatovenerologija

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Magyarország

Bőrgyógyászat

 

Malta

Dermato-venerejoloġija

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Polska

Dermatologia i wenerologia

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

România

Dermatovenerologie

 

Slovenija

Dermatovenerologija

 

Slovensko

Dermatovenerológia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia/hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

DERMATOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Dermatoloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 


Country

Title of qualification

Awarding body

VENEROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary-medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Mediċina Uro-ġenetali

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

RADIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Радиобиология

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτινoλoγία — Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (hasta el 31 de octubre de 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

TROPISCHE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Trópusi betegségek

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene

 

Polska

Medycyna transportu

 

Portugal

Medicina tropical

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Tropická medicína

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

KINDERPSYCHIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-junvénile/Kinder en Jeugdpsychiatrie

 

България

Детска психиатрия

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder — und Jugendpsychiatrie und — psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

România

Psihiatrie pediatrică

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

KLINISCHE GERIATRIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Гериатрична медицина

 

Česká republika

Geriatrie

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatric medicine

 

Italia

Geriatria

 

Κύπρος

Γηριατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

Geriatrija

 

Luxembourg

Gériatrie

 

Magyarország

Geriátria

 

Malta

Ġerjatrija

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

 

Portugal

 

 

România

Geriatrie şi gerontologie

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Geriatria

 

Suomi/Finland

Geriatria/geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

NEFROLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Нефрология

 

Česká republika

Nefrologie

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

 

Eesti

Nefroloogia

 

Ελλάς

Νεφρoλoγία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Κύπρος

Νεφρολογία

 

Latvija

Nefroloģija

 

Lietuva

Nefrologija

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Magyarország

Nefrológia

 

Malta

Nefroloġija

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Nefrologia

 

Portugal

Nefrologia

 

România

Nefrologie

 

Slovenija

Nefrologija

 

Slovensko

Nefrológia

 

Suomi/Finland

Nefrologia/nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

INFECTIEGENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Инфекциозни болести

 

Česká republika

Infekční lékařství

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Infectious diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

 

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

 

Magyarország

Infektológia

 

Malta

Mard Infettiv

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Choroby zakaźne

 

Portugal

Infecciologia

 

România

Boli infecţioase

 

Slovenija

Infektologija

 

Slovensko

Infektológia

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

MAATSCHAPPIJ EN GEZONDHEID

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Социална медицина и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

 

Česká republika

Hygiena a epidemiologie

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Public health medicine

 

Italia

Igiene e medicina preventiva

 

Κύπρος

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Santé publique

 

Magyarország

Megelőző orvostan és népegészségtan

 

Malta

Saħħa Pubblika

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Polska

Zdrowie publiczne, epidemiologia

 

Portugal

Saúde pública

 

România

Sănătate publică şi management

 

Slovenija

Javno zdravje

 

Slovensko

Verejné zdravotníctvo

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto/hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

FARMACOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична фармакология и терапия

Фармакология

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

România

Farmacologie clinică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ARBEID EN GEZONDHEID/ARBEIDSGENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

 

България

Трудова медицина

 

Česká republika

Pracovní lékařství

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Iατρική της Εργασίας

 

España

Medicina del trabajo

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occupational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Κύπρος

Ιατρική της Εργασίας

 

Latvija

Arodslimības

 

Lietuva

Darbo medicina

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Magyarország

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

 

Malta

Mediċina Okkupazzjonali

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Polska

Medycyna pracy

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

România

Medicina muncii

 

Slovenija

Medicina dela, prometa in športa

 

Slovensko

Pracovné lekárstvo

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto/företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occupational medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ALLERGOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 3 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Клинична алергология

 

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

 

España

Alergología

 

France

 

 

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

 

Κύπρος

Αλλεργιολογία

 

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

 

Malta

 

 

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

 

Österreich

 

 

Polska

Alergologia

 

Portugal

Imuno-alergologia

 

România

Alergologie şi imunologie clinică

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Allergisjukdomar

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

HEELKUNDE OP HET ABDOMEN

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

Visceralchirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'aparato digestivo

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

Gastroenterologická chirurgia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

 

България

Нуклеарна медицина

 

Česká republika

Nukleární medicína

 

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Deutschland

Nuklearmedizin

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Πυρηνική Iατρική

 

España

Medicina nuclear

 

France

Médecine nucléaire

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina nucleare

 

Κύπρος

Πυρηνική Ιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Médecine nucléaire

 

Magyarország

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

 

Malta

Mediċina Nukleari

 

Nederland

Nucleaire geneeskunde

 

Österreich

Nuklearmedizin

 

Polska

Medycyna nuklearna

 

Portugal

Medicina nuclear

 

România

Medicină nucleară

 

Slovenija

Nuklearna medicina

 

Slovensko

Nukleárna medicína

 

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

Sverige

Nukleärmedicin

 

United Kingdom

Nuclear medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

ONGEVAL- EN NOODGEVALGENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Спешна медицина

 

Česká republika

Traumatologie

Urgentní medicína

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Emergency medicine

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Traumatológia

 

Malta

Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Medycyna ratunkowa

 

Portugal

 

 

România

Medicină de urgenţă

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Úrazová chirurgia/urgentná medicina

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Accident and emergency medicine

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

NEUROFYSIOLOGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical neurophysiology

 

Italia

 

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

 

 

Malta

Newrofiżjoloġija Klinika

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia/klinisk neurofysiologi

 

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

MAXILLO-FACIALE GENEESKUNDE

Minimale duur van de opleiding: 5 jaar

Belgique/België/Belgien

 

 

България

Лицево-челюстна хирургия

 

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

Κύπρος

 

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

 

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

 

Magyarország

Szájsebészet

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Mund — Kiefer — und Gesichtschirurgie

 

Polska

Chirurgia szczękowo-twarzowa

 

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

 

România

 

 

Slovenija

Maksilofacialna kirurgija

 

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Titel van de kwalificatie

Toekennende instantie

STOMATOLOGIE EN MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE

Minimale duur van de opleiding: 4 jaar

Belgique/België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

България

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

 

Italia

 

 

Κύπρος

Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

Magyarország

Arc-állcsont-szájsebészet

 

Malta

Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

România

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery”

 

2.   Verpleegkundigen

31977 L 0452: Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 176 van 15.7.1977, blz. 1), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31981 L 1057: Richtlijn 81/1057/EEG van de Raad van 14.12.1981 (PB L 385 van 31.12.1981, blz. 25),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31989 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

31989 L 0595: Richtlijn 89/595/EEG van de Raad van 10.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 30),

31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

52005 XC 0127(05): Mededeling — Kennisgeving van toekennende instanties voor kwalificaties van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger en verloskundige van 27.1.2005 (PB C 22 van 27.1.2005, blz. 18),

52005 XC 0521(04): Kennisgeving van de beroepstitel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger van 21.5.2005 (PB C 123 van 21.5.2005, blz. 6),

a)

Aan artikel 1, lid 2, wordt het volgende toegevoegd:

„in Bulgarije:

„Медицинска сестра”;

in Roemenië:

„asistent medical generalist””;

b)

Na artikel 4 quater worden de volgende artikelen toegevoegd:

„Artikel 4 quinquies

1.   In afwijking van deze richtlijn mag Bulgarije de houders van een vóór 31 december 1999 in Bulgarije verleende titel van „фелдшер” (feldsher) die dit beroep op 1 januari 2000 onder het Bulgaarse stelsel van nationale sociale zekerheid uitoefenen, toestaan dit beroep te blijven uitoefenen, zelfs indien hun werkzaamheden ten dele onder deze richtlijn vallen.

2.   De in lid 1 bedoelde houders van de Bulgaarse titel „фелдшер” (feldsher) hebben geen recht op erkenning van hun beroep in andere lidstaten uit hoofde van deze richtlijn.

Artikel 4 sexies

Voor Roemeense opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger zijn uitsluitend de volgende bepalingen inzake verworven rechten van toepassing:

In het geval van onderdanen van lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger zijn afgegeven door Roemenië of wier opleiding vóór de datum van toetreding in dat land is begonnen, en die niet voldoen aan de minimum opleidingsvereisten van artikel 1 van Richtlijn 77/453/EEG, erkennen de lidstaten de volgende diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger als voldoende bewijs, mits zij vergezeld gaan van een document waaruit blijkt dat die onderdanen van de lidstaten daadwerkelijk en wettelijk de betrokken werkzaamheid in Roemenië hebben uitgeoefend gedurende de onderstaande periode:

diploma van verpleger (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) met post-secundair onderwijs aan een şcoală postliceală — ten minste 5 opeenvolgende jaren gedurende de 7 jaar voorafgaand aan de afgifte van bovengenoemd document.

Genoemde activiteiten moeten het volgende omvatten: de volledige verantwoordelijkheid voor de planning, de organisatie en de daadwerkelijke verpleging van de patiënt.”;

c)

In de bijlage wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Медицинска сестра”

Университет»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România

1.

Diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtă durată

1.

Universităţi

 

2.

Diplomă de licenţă de asistent medical generalist cu studii superioare de lungă durată

2.

Universităţi»

3.   Beoefenaars der tandheelkunde

a)

31978 L 0686: Richtlijn 78/686/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de beoefenaar der tandheelkunde, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 233 van 24.8.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31981 L 1057: Richtlijn 81/1057/EEG van de Raad van 14.12.1981 (PB L 385 van 31.12.1981, blz. 25),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31989 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

52005 XC 0127(04): Mededeling — Kennisgeving van titels van kwalificaties in de gespecialiseerde tandheelkunde van 27.1.2005 (PB C 22 van 27.1.2005, blz. 17),

52005 XC 0521(02): Kennisgeving van titels in de tandheelkunde en van titels in de gespecialiseerde tandheelkunde van 21.5.2005 (PB C 123 van 21.5.2005, blz. 4).

i)

Aan artikel 1 wordt het volgende toegevoegd:

„—

in Bulgarije:

Лекар по дентална медицина,

in Roemenië:

medic dentist”.

ii)

In artikel 8, lid 1, worden de woorden „artikelen 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater en 19 quiquies” vervangen door de woorden „artikelen 2, 4, 7, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies en 19 sexies”.

iii)

In artikel 17 worden de woorden „gesteld in de artikelen 2, 7, lid 1, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater en 19 quinquies” vervangen door de woorden „gesteld in de artikelen 2, 7, lid 1, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies en 19 sexies”.

iv)

Na artikel 19 quinquies wordt het volgende artikel toegevoegd:

„Artikel 19 sexies

1.   Vanaf de toetreding van Roemenië erkennen de lidstaten, voor de uitoefening van de in artikel 1 van deze richtlijn bedoelde werkzaamheden, de diploma's, certificaten en andere titels van arts die in Roemenië zijn afgegeven aan personen die vóór 1 oktober 2003 een begin hebben gemaakt met hun universitaire opleiding tot arts en die vergezeld gaan van een door de bevoegde Roemeense autoriteiten afgegeven attest waaruit blijkt dat deze personen zich gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren tijdens de vijf jaar voorafgaande aan de afgifte van het attest in Roemenië daadwerkelijk, op regelmatige wijze en als hoofdbezigheid hebben gewijd aan de in artikel 5 van Richtlijn 78/687/EEG bedoelde werkzaamheden, en dat deze personen deze werkzaamheden mogen uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de houders van het diploma bedoeld in bijlage A bij deze richtlijn.

2.   Van de in lid 1 gestelde eis van drie jaar praktijkervaring zijn vrijgesteld personen die met goed gevolg studies van ten minste drie jaar hebben gevolgd welke door de bevoegde autoriteiten zijn erkend als gelijkwaardig aan de in artikel 1 van Richtlijn 78/687/EEG bedoelde opleiding.”.

v)

In bijlage A wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Дентална медицина” с професионална квалификация “Магистър-лекар по дентална медицина”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România

Diplomă de licenţă de medic dentist

Universităţi»

 

vi)

In bijlage B wordt onder 1. Orthodontie tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Свидетелство за призната специалност по “Ортодонтия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România»

 

 

 

vii)

In bijlage B wordt onder 2. Kaakchirurgie tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Свидетелство за призната специалност по “Орална хирургия”

Факултет по дентална медицина към Медицински университет»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România»

 

 

 

b)

31978 L 0687: Richtlijn 78/687/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van de beoefenaar der tandheelkunde (PB L 233 van 24.8.1978, blz. 10), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In artikel 6 worden de woorden „de artikelen 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater en 19 quinquies” vervangen door de woorden „de artikelen 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies en 19 sexies”.

4.   Diergeneeskunde

31978 L 1026: Richtlijn 78/1026/EEG van de Raad van 18 december 1978 inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten (PB L 362 van 23.12.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31981 L 1057: Richtlijn 81/1057/EEG van de Raad van 14.12.1981 (PB L 385 van 31.12.1981, blz. 25),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31989 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In de bijlage wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна

степен магистър по специалност Ветеринарна медицина с професионална квалификация Ветеринарен лекар

1.

Лесотехнически университет — Факултет по ветеринарна медицина

2.

Тракийски университет — Факултет по ветеринарна медицина»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România

Diplomă de licenţă de doctor medic veterinar

Universităţi»

 

5.   Verloskundigen

31980 L 0154: Richtlijn 80/154/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 33 van 11.02.1980, blz. 1), gewijzigd bij:

31980 L 1273: Richtlijn 80/1273/EEG van de Raad van 22.12.1980 (PB L 375 van 31.12.1980, blz. 74),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31989 L 0594: Richtlijn 89/594/EEG van de Raad van 30.10.1989 (PB L 341 van 23.11.1989, blz. 19),

31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

52005 XC 0127(05): Mededeling — Kennisgeving van toekennende instanties voor kwalificaties van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger en verloskundige van 27.1.2005 (PB C 22 van 27.1.2005, blz. 18).

a)

Aan artikel 1 wordt het volgende toegevoegd:

„in Bulgarije,

„Акушерка”,

in Roemenië:

„Moaşă”.”

b)

Na artikel 5 quater wordt het volgende artikel toegevoegd:

„Artikel 5 quater

Voor Roemeense opleidingstitels van verloskundige zijn alleen de volgende bepalingen inzake verworven rechten van toepassing:

In het geval van onderdanen van lidstaten wier diploma's, certificaten en andere titels van obstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige (asistent medical obstetrică-ginecologie) zijn afgegeven door Roemenië vóór de datum van toetreding, en die niet voldoen aan de minimum opleidingsvereisten van artikel 1 van Richtlijn 80/155/EEG, erkennen de lidstaten genoemde diploma's, certificaten en andere titels als voldoende bewijs voor de uitoefening van de werkzaamheid van verloskundige, mits zij vergezeld gaan van een document waaruit blijkt dat die onderdanen van de lidstaten daadwerkelijk en wettelijk de werkzaamheid van verloskundige in Roemenië hebben uitgeoefend gedurende ten minste 5 opeenvolgende jaren gedurende de 7 jaar voorafgaand aan de afgifte van bovengenoemd document.”

c)

In de bijlage wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Акушерка”

Университет»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România

Diplomă de licenţă de moaşă

Universităţi»

 

6.   Farmacie

31985 L 0433: Richtlijn 85/433/EEG van de Raad van 16 september 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied (PB L 253 van 24.9.1985, blz. 37), gewijzigd bij:

31985 L 0584: Richtlijn 85/584/EEG van de Raad van 20.12.1985 (PB L 372 van 31.12.1985, blz. 42),

31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In de bijlage wordt tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

«България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Фармация” с професионална квалификация “Магистър-фармацевт”

Фармацевтичен факултет към Медицински университет»

 

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

«România

Diplomă de licenţă de farmacist

Universităţi»

 

IV.   ARCHITECTUUR

31985 L 0384: Richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PB L 223 van 21.8.1985, blz. 15), gewijzigd bij:

31985 L 0614: Richtlijn 85/614/EEG van de Raad van 20.12.1985 (PB L 376 van 31.12.1985, blz. 1),

31986 L 0017: Richtlijn 86/17/EEG van de Raad van 27.1.1986 (PB L 27 van 1.2.1986, blz. 71),

31990 L 0658: Richtlijn 90/658/EEG van de Raad van 4.12.1990 (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 73),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen —Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32001 L 0019: Richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.5.2001 (PB L 206 van 31.7.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

Aan artikel 11 wordt het volgende toegevoegd:

„y)   in Bulgarije:

De volgende diploma's, afgegeven door erkende instellingen van hoger onderwijs, met de kwalificatie „архитект” (architect), „cтроителен инженер” (civiel ingenieur) of „инженер” (ingenieur):

Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: специалности „Урбанизъм” и „Архитектура” (Universiteit voor Architectuur, Civiele Ingenieurswetenschappen en Geodesie — Sofia: specialisaties „urbanisme” en „architectuur”) en alle bouwkundige specialisaties op het gebied van: „конструкции на сгради и съоръжения” (bouw van gebouwen en structuren), „пътища” (wegen), „транспорт” (vervoer), „хидротехника и водно строителство” (hydrotechniek en waterbouw), „мелиорации и др.” (irrigatie enz.);

de diploma's, afgegeven door technische hogescholen en instellingen van hoger onderwijs voor de bouw, op het gebied van: „електро- и топлотехниката” (elektro- en thermotechniek), „съобщителна и комуникационна техника” (telecommunicatietechnieken en -technologieën), „строителни технологии” (bouwtechnologieën), „приложна геодезия” (toegepaste geodesie) en „ландшафт и др.” (landschap enz. op bouwterreinen).

Om ontwerpwerkzaamheden op het gebied van architectuur en bouw te verrichten, moeten de diploma's vergezeld gaan van een „придружени от удостоверение за проектантска правоспособност” (Certificaat van wettelijke bevoegdheid voor ontwerp), afgegeven door de „Камарата на архитектите” (Kamer van Architecten) en de „Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране” (Kamer van ingenieurs voor Investment Design), dat het recht verleent werkzaamheden op het gebied van Investment Design te verrichten;

z)   in Roemenië:

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti (Universiteit voor Architectuur en Stedenbouw „Ion Mincu” Boekarest):

1953-1966 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti (Instituut voor Architectuur „Ion Mincu” Boekarest), Arhitect (architect),

1967-1974 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti (Instituut voor Architectuur „Ion Mincu” Boekarest), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (diploma van architect, specialisatie architectuur),

1975-1977 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Instituut voor Architectuur „Ion Mincu” Boekarest, faculteit Architectuur), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură (diploma van architect, specialisatie architectuur),

1978-1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Sistematizare (Instituut voor Architectuur „Ion Mincu” Boekarest, faculteit Architectuur en Systematisering), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (diploma van architect, specialisatie architectuur en systematisering),

1992-1993 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Instituut vor Architectuur „Ion Mincu” Boekarest, faculteit Architectuur en Stedenbouw), Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (diploma van architect, specialisatie architectuur en stedenbouw),

1994-1997 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Instituut voor Architectuur „Ion Mincu” Boekarest, faculteit Architectuur en Stedenbouw), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van Licenţă, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

1998-1999 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Instituut voor Architectuur „Ion Mincu” Boekarest, faculteit Architectuur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dipoma van Licenţă, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

Sedert 2000 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Universiteit voor Architectuur en Stedenbouw „Ion Mincu” — Boekarest, faculteit Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Technische Universiteit Cluj-Napoca):

1990-1992 Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Polytechnisch Instituut Cluj-Napoca, faculteit Bouwkunde), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

1993-1994 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technische Universiteit Cluj-Napoca, faculteit Bouwkunde), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

1994-1997 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Technische Universiteit Cluj-Napoca, faculteit Bouwkunde), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van Licenţă, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

1998-1999 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technische Universiteit Cluj-Napoca, faculteit Architectuur en Stedenbouw), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van Licenţă, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

Sedert 2000 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism (Technische Universiteit Cluj-Napoca, faculteit Architectuur en Stedenbouw), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi (Technische Universiteit „Gh. Asachi” Iaşi):

1993 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technische Universiteit „Gh. Asachi” Iaşi, faculteit Bouwkunde en Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

1994-1999 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technische Universiteit „Gh.Asachi” Iaşi, faculteit Bouwkunde en Architectuur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van Licenţă, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

2000-2003 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Technische Universiteit „Gh.Asachi” Iaşi, faculteit Bouwkunde en Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

Sedert 2004 Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Technische Universiteit „Gh. Asachi” Iaşi, faculteit Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);

Universitatea Politehnica din Timişoara (Polytechnische Universiteit van Timişoara):

1993-1995 Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Technische Universiteit van Timişoara, faculteit Bouwkunde), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi urbanism, specializarea Arhitectură generală (diploma van architect, studiegebied architectuur en stedenbouw, specialisatie algemene architectuur),

1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Polytechnische Universiteit van Timişoara, faculteit Bouwkunde), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van Licenţă, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

1998-1999 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Polytechnische Universiteit van Timişoara, faculteit Bouwkunde en Architectuur), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van Licenţă, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

Sedert 2000 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură (Polytechnische Universiteit van Timişoara, faculteit Bouwkunde en Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);

Universitatea din Oradea (Universiteit van Oradea):

2002 Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Universiteit van Oradea, faculteit Milieubescherming), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur),

Sedert 2003 Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Universiteit van Oradea, faculteit Architectuur en Bouwkunde), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur);

Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Universiteit Spiru Haret Boekarest):

Sedert 2002 Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Universiteit Spiru Haret Boekarest, faculteit Architectuur), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (diploma van architect, studiegebied architectuur, specialisatie architectuur).”

V.   GEREGLEMENTEERDE BEROEPEN IN HET ALGEMEEN

32005 L 0036: Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22).

a)

Na artikel 23 wordt het volgende artikel ingevoegd:

„Artikel 23 bis

Specifieke omstandigheden

1.   In afwijking van deze richtlijn mag Bulgarije de houders van een vóór 31 december 1999 in Bulgarije verleende titel van „фелдшер” (feldsher) die dit beroep op 1 januari 2000 onder het Bulgaarse stelsel van nationale sociale zekerheid uitoefenden, toestaan dit beroep te blijven uitoefenen, zelfs indien hun werkzaamheden ten dele onder de bepalingen van deze richtlijn betreffende artsen of verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers vallen.

2.   De in lid 1 bedoelde houders van de Bulgaarse titel „фелдшер” (feldsher) hebben geen recht op beroepserkenning als arts of verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger in andere lidstaten uit hoofde van deze richtlijn.”

b)

Na artikel 33 wordt het volgende artikel ingevoegd:

„Artikel 33 bis

Voor Roemeense opleidingstitels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger zijn uitsluitend de volgende bepalingen inzake verworven rechten van toepassing.

In het geval van onderdanen van lidstaten wier titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger vóór de datum van toetreding door Roemenië is afgegeven of wier opleiding vóór de datum van toetreding in Roemenië is begonnen, en die niet voldoen aan de minimumopleidingsvereisten van artikel 31, erkennen de lidstaten de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist) met een aan een şcoală postliceală gevolgde postsecundaire opleiding als voldoende bewijs, mits deze vergezeld gaat van een document waaruit blijkt dat die onderdanen van de lidstaten daadwerkelijk en wettelijk de werkzaamheid van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger in Roemenië hebben uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijf opeenvolgende jaren gedurende de zeven jaar voorafgaand aan de afgifte van bovengenoemd document.

Genoemde activiteiten moeten het volgende omvatten: de volledige verantwoordelijkheid voor de planning, de organisatie en de uitvoering van de verpleging van de patiënt.”

c)

In artikel 37, lid 1, worden de woorden „welke in Italië, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije zijn afgegeven” vervangen door de woorden „welke in Italië, Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en Roemenië zijn afgegeven”.

d)

Na artikel 43 wordt het volgende artikel ingevoegd:

„Artikel 43 bis

Voor Roemeense opleidingstitels van verloskundige zijn alleen de volgende bepalingen inzake verworven rechten van toepassing:

In het geval van onderdanen van lidstaten wier titel van verloskundige (asistent medical obstetrică-ginecologie/obstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige) vóór de datum van toetreding door Roemenië is afgegeven, en die niet voldoen aan de minimum opleidingsvereisten van artikel 40, erkennen de lidstaten genoemde titel als voldoende bewijs voor de uitoefening van de werkzaamheid van verloskundige, mits die titel vergezeld gaat van een document waaruit blijkt dat die onderdanen van de lidstaten daadwerkelijk en wettelijk de werkzaamheid van verloskundige in Roemenië hebben uitgeoefend gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren gedurende de zeven jaar voorafgaand aan de afgifte van bovengenoemd document.”.

e)

Aan bijlage II „Lijst van opleidingen met een bijzondere structuur bedoeld in artikel 11, onder c), ii)” wordt het volgende toegevoegd:

a)

In punt „3. Maritieme sector” wordt onder „a) Zeescheepvaart” na de tekst voor Nederland het volgende ingevoegd:

„Roemenië:

stuurman in de zeevaart II/ 4 ST CW („timonier maritim”)”;

b)

In punt „3. Maritieme sector” wordt onder „a) Zeescheepvaart” na de woorden „overeenkomende met de volgende opleidingen” na de tekst voor Nederland het volgende toegevoegd:

„Roemenië: voor stuurman in de zeevaart II/ 4 ST CW („timonier maritim”):

1.

een persoon van 18 jaar of ouder;

2.

a)

een passend bekwaamheidsattest van zeeman (middelbare zeevaartschool); gedurende een periode van 24 maanden als zeeman aan boord van zeeschepen op zee hebben gewerkt, waarvan ten minste 12 maanden tijdens de afgelopen vijf jaar; een erkende cursus voor bevordering tot het uitvoerend niveau hebben gevolgd (7 dagen);

b)

een passend bekwaamheidsattest van zeeman (middelbare zeevaartschool) en een bekwaamheidsattest van radio-operator, technisch operator in de maritieme mobiele dienst; gedurende een periode van 24 maanden als zeeman en als radio-operator, technisch operator in de maritieme mobile dienst of GMDSS-GOC-operator op zee hebben gewerkt; een erkende cursus voor bevordering tot het uitvoerend niveau hebben gevolgd (7 dagen)”;

f)

In bijlage V wordt onder „V.1. ARTS”, onder punt 5.1.1. „Opleidingstitels van artsen met een basisopleiding”, tussen de tekst voor België en die voor Tsjechië het volgende ingevoegd:

„България

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по „Медицина” и професионална квалификация „Магистър-лекар”

Медицински факултет във Висше медицинско училище (Медицински университет, Висш медицински институт в Република България)

 

1 januari 2007”

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië: