20.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/129


RICHTLIJN 2006/98/EG VAN DE RAAD

van 20 november 2006

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van belastingen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op het Toetredingsverdrag van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Indien besluiten van de instellingen na 1 januari 2007 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen voorzien, moet overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte de Raad de daartoe noodzakelijke besluiten vaststellen, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen.

(2)

In de Slotakte van de Conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De Richtlijnen 69/335/EEG (2), 77/388/EEG (3), 77/799/EEG (4), 79/1072/EEG (5), 83/182/EEG (6), 90/434/EEG (7), 90/435/EEG (8), 2003/48/EG (9) en 2003/49/EG (10)moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Richtlijnen 69/335/EEG, 77/388/EEG, 77/799/EEG, 79/1072/EEG, 83/182/EEG, 90/434/EEG, 90/435/EEG, 2003/48/EG en 2003/49/EG worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de datum van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, op 20 november 2006

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.

(2)  PB L 249 van 3.10.1969, blz. 25.

(3)  PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1.

(4)  PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15.

(5)  PB L 331 van 27.12.1979, blz. 11.

(6)  PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59.

(7)  PB L 225 van 20.8.1990, blz. 1.

(8)  PB L 225 van 20.8.1990, blz. 6.

(9)  PB L 157 van 26.6.2003, blz. 38.

(10)  PB L 157 van 26.6.2003, blz. 49.


BIJLAGE

BELASTINGEN

1.

31969 L 0335: Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (PB L 249 van 3.10.1969, blz. 25), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31973 L 0079: Richtlijn 73/79/EEG van de Raad van 9.4.1973 (PB L 103 van 18.4.1973, blz. 13),

31974 L 0553: Richtlijn 74/553/EEG van de Raad van 7.11.1974 (PB L 303 van 13.11.1974, blz. 9),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31985 L 0303: Richtlijn 85/303/EEG van de Raad van 10.6.1985 (PB L 156 van 15.6.1985, blz. 23),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

Aan artikel 3, lid 1, punt a), wordt het volgende toegevoegd:

„De vennootschappen naar Bulgaars recht, geheten:

„Акционерно дружество”

„Командитно дружество с акции”

„Дружество с ограничена отговорност”;

De vennootschappen naar Roemeens recht, geheten:

„societăţi în nume colectiv”

„societăţi în comandită simplă”

„societăţi pe acţiuni”

„societăţi în comandită pe acţiuni”

„societăţi cu răspundere limitată”.”

2.

31977 L 0388: Zesde Richtlijn van de Raad (77/388/EEG) van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 95),

31980 L 0368: Richtlijn 80/368/EEG van de Raad van 26.3.1980 (PB L 90 van 3.4.1980, blz. 41),

31984 L 0368: Richtlijn 84/386/EEG van de Raad van 31.7.1984 (PB L 208 van 3.8.1984, blz. 58),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 167),

31989 L 0465: Richtlijn 89/465/EEG van de Raad van 18.7.1989 (PB L 226 van 3.8.1989, blz. 21),

31991 L 0680: Richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16.12.1991 (PB L 376 van 31.12.1991, blz. 1),

31992 L 0077: Richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19.10.1992 (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 1),

31992 L 0111: Richtlijn 92/111/EEG van de Raad van 14.12.1992 (PB L 384 van 30.12.1992, blz. 47),

31994 L 0004: Richtlijn 94/4/EG van de Raad van 14.2.1994 (PB L 60 van 3.3.1994, blz. 14),

31994 L 0005: Richtlijn 94/5/EG van de Raad van 14.2.1994 (PB L 60 van 3.3.1994, blz. 16),

31994 L 0076: Richtlijn 94/76/EG van de Raad van 22.12.1994 (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 53),

31995 L 0007: Richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10.4.1995 (PB L 102 van 5.5.1995, blz. 18),

31996 L 0042: Richtlijn 96/42/EG van de Raad van 25.6.1996 (PB L 170 van 9.7.1996, blz. 34),

31996 L 0095: Richtlijn 96/95/EG van de Raad van 20.12.1996 (PB L 338 van 28.12.1996, blz. 89),

31998 L 0080: Richtlijn 98/80/EG van de Raad van 12.10.1998 (PB L 281 van 17.10.1998, blz. 31),

31999 L 0049: Richtlijn 1999/49/EG van de Raad van 25.5.1999 (PB L 139 van 2.6.1999, blz. 27),

31999 L 0059: Richtlijn 1999/59/EG van de Raad van 17.6.1999 (PB L 162 van 26.6.1999, blz. 63),

31999 L 0085: Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22.10.1999 (PB L 277 van 28.10.1999, blz. 34),

32000 L 0017: Richtlijn 2000/17/EG van de Raad van 30.3.2000 (PB L 84 van 5.4.2000, blz. 24),

32000 L 0065: Richtlijn 2000/65/EG van de Raad van 17.10.2000 (PB L 269 van 21.10.2000, blz. 44),

32001 L 0004: Richtlijn 2001/4/EG van de Raad van 19.1.2001 (PB L 22 van 24.1.2001, blz. 17),

32001 L 0115: Richtlijn 2001/115/EG van de Raad van 20.12.2001 (PB L 15 van 17.1.2002, blz. 24),

32002 L 0038: Richtlijn 2002/38/EG van de Raad van 7.5.2002 (PB L 128 van 15.5.2002, blz. 41),

32002 L 0093: Richtlijn 2002/93/EG van de Raad van 3.12.2002 (PB L 331 van 7.12.2002, blz. 27),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 L 0092: Richtlijn 2003/92/EG van de Raad van 7.10.2003 (PB L 260 van 11.10.2003, blz. 8),

32004 L 0007: Richtlijn 2004/7/EG van de Raad van 20.1.2004 (PB L 27 van 30.1.2004, blz. 44),

32004 L 0015: Richtlijn 2004/15/EG van de Raad van 10.2.2004 (PB L 52 van 21.2.2004, blz. 61),

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

32005 L 0092: Richtlijn 2005/92/EG van de Raad van 12.12.2005 (PB L 345 van 28.12.2005, blz. 19),

32006 L 0018: Richtlijn 2006/18/EG van de Raad van 14.2.2006 (PB L 51 van 22.2.2006, blz. 12).

a)

Artikel 28 quaterdecies wordt vervangen door:

„Artikel 28 quaterdecies

Omrekeningskoers

Om de tegenwaarde van de in dit hoofdstuk in ecu uitgedrukte bedragen in nationale munt te bepalen, gebruiken de lidstaten de omrekeningskoers geldend op 16 december 1991. Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije gebruiken evenwel de omrekeningskoers geldend op de datum van hun toetreding.”

b)

De titel van HOOFDSTUK XVI quater wordt vervangen door:

Overgangsmaatregelen in het kader van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie op 1 januari 1995, van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije op 1 mei 2004 en van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007”.

c)

In HOOFDSTUK XVI quater wordt het tweede streepje van artikel 28 septdecies, lid 1, vervangen door:

„—

„nieuwe lidstaten”: het grondgebied van de lidstaten die zijn toegetreden tot de Europese Unie op 1 januari 1995, op 1 mei 2004 of op 1 januari 2007, zoals omschreven voor elk van deze lidstaten in artikel 3 van deze richtlijn;”

d)

In HOOFDSTUK XVI quater wordt de laatste alinea van artikel 28 septdecies, lid 7, vervangen door:

„Aan deze voorwaarde wordt geacht te zijn voldaan in de volgende gevallen:

wanneer ten aanzien van Oostenrijk, Finland en Zweden, de datum van de eerste ingebruikneming van het voertuig voorafgaat aan 1 januari 1987;

wanneer ten aanzien van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, de datum van de eerste ingebruikneming van het voertuig voorafgaat aan 1 mei 1996;

wanneer ten aanzien van Bulgarije en Roemenië, de datum van de eerste ingebruikneming van het voertuig voorafgaat aan 1 januari 1999;

wanneer het bedrag van de belasting die uit hoofde van de invoer verschuldigd zou zijn, te verwaarlozen is.”.

3.

31977 L 0799: Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzekeringspremies (PB L 336 van 27.12.1977, blz. 15), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31979 L 1070: Richtlijn 79/1070/EEG van de Raad van 6.12.1979 (PB L 331 van 27.12.1979, blz. 8),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31992 L 0012: Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25.2.1992 (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 L 0093: Richtlijn 2003/93/EG van de Raad van 7.10.2003 (PB L 264 van 15.10.2003, blz. 23),

32004 L 0056: Richtlijn 2004/56/EG van de Raad van 21.4.2004 (PB L 127 van 29.4.2004, blz. 70).

32004 L 0106: Richtlijn 2004/106/EG van de Raad van 16.11.2004 (PB L 359 van 4.12.2004, blz. 30).

a)

Aan artikel 1, lid 3, wordt het volgende toegevoegd:

„in Bulgarije:

данък върху доходите на физическите лица

корпоративен данък

данъци, удържани при източника

алтернативни данъци на корпоративния данък

окончателен годишен (патентен) данък

in Roemenië:

impozitul pe venit

impozitul pe profit

impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

impozitul pe clădiri

impozitul pe teren”.

b)

Aan artikel 1, lid 5, wordt het volgende toegevoegd:

„in Bulgarije:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите

in Roemenië:

Ministerul Finanţelor Publice of een door deze aangewezen vertegenwoordiger”.

4.

31979 L 1072: Achtste Richtlijn 79/1072/EEG van de Raad van 6 december 1979 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen (PB L 331 van 27.12.1979, blz. 11), gewijzigd bij:

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31986 L 0560: Dertiende Richtlijn 86/560/EEG van de Raad van 17.11.1986 (PB L 326 van 21.11.1986, blz. 40),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

Aan punt D van bijlage C wordt het volgende toegevoegd:

„—

Bulgarije: …………;

Roemenië: …………”.

b)

Aan de eerste alinea van punt I van bijlage C wordt het volgende toegevoegd:

„BGN …

RON ...”.

c)

Aan de tweede alinea van punt I van bijlage C wordt het volgende toegevoegd:

„BGN …

RON ...”.

5.

31983 L 0182: Richtlijn 83/182/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de belastingvrijstellingen bij de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen binnen de Gemeenschap (PB L 105 van 23.4.1983, blz. 59), gewijzigd bij:

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31991 L 0680: Richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16.12.1991 (PB L 376 van 31.12.1991, blz. 1),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

Aan de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„BULGARIJE

данък върху превозните средства

ROEMENIË

taxa asupra mijloacelor de transport (Codul Fiscal — art. 261- 265)

accize pentru autoturisme şi autoturisme de teren inclusive rulate (Codul Fiscal — art. 208, alin. 5 şi art. 210, alin. 1(b))”.

6.

31990 L 0434: Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten (PB L 225 van 20.8.1990, blz. 1), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

32005 L 0019: Richtlijn 2005/19/EG van de Raad van 17.2.2005 (PB L 58 van 4.3.2005, blz. 19).

a)

Aan artikel 3, punt c), wordt het volgende toegevoegd:

„—

„корпоративен данък” in Bulgarije,

„impozit pe profit” in Roemenië”.

b)

Aan de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„aa)

De vennootschappen naar Bulgaars recht, geheten: „събирателното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството с ограничена отговорност”, „акционерното дружество”, „командитното дружество с акции”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”, die zijn opgericht naar Bulgaars recht en commerciële activiteiten uitoefenen;

ab)

De vennootschappen naar Roemeens recht, geheten: „societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată.””

7.

31990 L 0435: Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (PB L 225 van 20.8.1990, blz. 6), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 L 0123: Richtlijn 2003/123/EG van de Raad van 22.12.2003 (PB L 7 van 13.1.2004, blz. 41).

a)

Aan artikel 2, lid 1, punt c), wordt het volgende toegevoegd:

„—

корпоративен данък in Bulgarije,

impozit pe profit in Roemenië”.

b)

De bijlage wordt vervangen door:

„BIJLAGE

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 2, LID 1, ONDER A), BEDOELDE VENNOOTSCHAPPEN

a)

De vennootschappen opgericht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers en de coöperatieve vennootschappen opgericht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) en Richtlijn 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers;

b)

De vennootschappen naar Belgisch recht, geheten „société anonyme”/„naamloze vennootschap”,„société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, de overheidsbedrijven die een van vorengenoemde rechtsvormen hebben aangenomen, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Belgisch recht en die onder de Belgische vennootschapsbelasting vallen;

c)

De vennootschappen naar Bulgaars recht, geheten: „събирателното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството с ограничена отговорност”, „акционерното дружество”, „командитното дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”„държавни предприятия”, die zijn opgericht naar Bulgaars recht en commerciële activiteiten uitoefenen;

d)

De vennootschappen naar Tsjechisch recht, geheten: „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;

e)

De vennootschappen naar Deense recht, geheten „aktieselskab” en „anpartsselskab”, alsmede de overige overeenkomstig de wet op de vennootschapsbelasting belastingplichtige ondernemingen, voorzover hun belastbare inkomsten worden berekend en belast volgens de algemene fiscaalrechtelijke regels van toepassing op „aktieselskaber”;

f)

De vennootschappen naar Duits recht, geheten „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Duits recht en die onder de Duitse vennootschapsbelasting vallen;

g)

De vennootschappen naar Ests recht, geheten: „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”;

h)

De vennootschappen naar Grieks recht, geheten „ανώνυμη εταιρεία·”,„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)·” alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Grieks recht en die onder de Griekse vennootschapsbelasting vallen;

i)

De vennootschappen naar Spaans recht, geheten: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada”, de publiekrechtelijke lichamen die privaatrechtelijk werkzaam zijn. Andere naar Spaans recht opgerichte entiteiten die onderworpen zijn aan de Spaanse vennootschapsbelasting („impuestos sobre sociedades”);

j)

De vennootschappen naar Frans recht, geheten „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d'assurances mutuelles”, „caisses d'épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles” die automatisch aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, „coopératives”, „unions de coopératives”, de overheidsinstellingen en -bedrijven met een industrieel of commercieel karakter, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Frans recht en die onder de Franse vennootschapsbelasting vallen;

k)

De vennootschappen die zijn opgericht naar of handelen onder Iers recht, de lichamen die zijn geregistreerd krachtens de Industrial and Provident Societies Act, de „building societies” die zijn opgericht onder de Building Societies Acts, en de „trustee savings banks” in de zin van de Trustee Savings Banks Act van 1989;

l)

De vennootschappen naar Italiaans recht, geheten „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsibilità limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione”, alsook de particuliere en publieke lichamen met uitsluitend of hoofdzakelijk commerciële werkzaamheden;

m)

„εταιρείες” naar Cyprisch recht, als omschreven in de wet op de inkomstenbelastingen;

n)

De vennootschappen naar Lets recht, geheten: „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

o)

De naar Litouws recht opgerichte vennootschappen;

p)

De vennootschappen naar Luxemburgs recht, geheten „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d'assurances mutuelles”, „association d'épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Luxemburgs recht en die onder de Luxemburgse vennootschapsbelasting vallen;

q)

De vennootschappen naar Hongaars recht, geheten: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”;

r)

De vennootschappen naar Maltees recht, geheten: „Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet”;

s)

De vennootschappen naar Nederlands recht, geheten „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, en „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Nederlands recht en die onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen;

t)

De vennootschappen naar Oostenrijks recht, geheten „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen”, alsmede andere vennootschappen die zijn opgericht naar Oostenrijks recht en die onder de Oostenrijkse vennootschapsbelasting vallen;

u)

De vennootschappen naar Pools recht, geheten: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

v)

De naar Portugees recht opgerichte handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, coöperatieven en overheidsbedrijven;

w)

De vennootschappen naar Roemeens recht, geheten: „societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată”;

x)

De vennootschappen naar Sloveens recht, geheten: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”;

y)

De vennootschappen naar Slowaaks recht, geheten: „akciová spoločnosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”;

z)

De vennootschappen naar Fins recht geheten: „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”,„säästöpankki”/„sparbank”and „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”;

aa)

De vennootschappen naar Zweeds recht, geheten „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”;

ab)

De vennootschappen naar Brits recht.”

8.

32003 L 0048: Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (PB L 157 van 26.6.2003, blz. 38), gewijzigd bij:

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35),

32004 D 0587: Beschikking 2004/587/EG van de Raad van 19.7.2004 (PB L 257 van 4.8.2004, blz. 7).

In de bijlage wordt tussen de tekst voor België en die voor Spanje het volgende ingevoegd:

„Bulgarije

Общините (gemeenten)

Социалноосигурителни фондове (socialezekerheidsfondsen)”

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slowakije:

„Roemenië

autorităţile administraţiei publice locale (plaatselijke bestuursautoriteiten)”.

9.

32003 L 0049: Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (PB L 157 van 26.6.2003, blz. 49), gewijzigd bij:

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35),

32004 L 0076: Richtlijn 2004/76/EG van de Raad van 29.4.2004 (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 106).

a)

Aan artikel 3, punt c), onder iii), wordt het volgende toegevoegd:

„—

корпоративен данък in Bulgarije,

impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi in Roemenië”.

b)

Aan de bijlage wordt het volgende toegevoegd:

„aa)

De vennootschappen naar Bulgaars recht, geheten: „събирателното дружество”, „командитното дружество”, „дружеството с ограничена отговорност”, „акционерното дружество”, „командитното дружество с акции”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия”, die zijn opgericht naar Bulgaars recht en commerciële activiteiten uitoefenen;

ab)

De vennootschappen naar Roemeens recht, geheten: „societăţi pe acţiuni”, „societăţi în comandită pe acţiuni”, „societăţi cu răspundere limitată.””