20.5.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 134/45


GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2006/362/GBVB VAN DE RAAD

van 18 mei 2006

tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 10 april 2006 Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus (1) vastgesteld waarbij reisbeperkingen worden opgelegd aan President Loekasjenko, andere leiders en bepaalde functionarissen van Belarus, en waarbij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB wordt ingetrokken.

(2)

De Raad acht het, ingevolge zijn conclusies van 10 april 2006, passend om ook de tegoeden en economische middelen te bevriezen van de bovenbedoelde personen, die een rol hebben gespeeld in de schendingen van de internationale verkiezingsnormen en het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in verband met de presidentsverkiezingen van 19 maart 2006.

(3)

Deze beperkende financiële maatregelen dienen opnieuw te worden bezien in het licht van de spoedige vrijlating en rehabilitering van alle politieke gevangenen, en in het licht van hervormingen in de kieswet die erop gericht zijn deze in overeenstemming te brengen met de OVSE-richtsnoeren en andere internationale normen voor democratische verkiezingen, zoals aanbevolen door de OVSE/het ODIHR, de organisatie van toekomstige verkiezingen, en concrete maatregelen van de autoriteiten met het oog op de eerbiediging van de democratische waarden, de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media, de vrijheid van vergadering en politieke vereniging.

(4)

Er dienen daarom enkele technische wijzigingen te worden aangebracht in de bijlagen bij Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB.

(5)

Voor de uitvoering van deze maatregelen is een optreden van de Gemeenschap vereist,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1

De volgende artikelen worden ingevoegd in Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB:

„Artikel 1 bis

1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door de in bijlage IV vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen bij de presidentsverkiezingen in Belarus op 19 maart 2006, en voor het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of instanties die met hen zijn geassocieerd, worden bevroren.

2.   Aan of ten behoeve van de in bijlage IV genoemde personen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

Artikel 1 ter

1.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)

nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in bijlage IV genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen,

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten,

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen,

d)

nodig zijn voor buitengewone uitgaven, mits de bevoegde autoriteit de overige bevoegde autoriteiten en de Commissie ten minste twee weken op voorhand in kennis stelt van de gronden waarop volgens haar een specifieke toestemming moet worden verleend.

De betrokken bevoegde autoriteiten stellen de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit artikel verleende toestemming.

2.   Artikel 1 bis, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van

a)

rente of andere inkomsten, of

b)

betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop dit Gemeenschappelijk standpunt op deze rekeningen van toepassing werd,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder artikel 1 bis, lid 1, blijven vallen.”.

Artikel 2

Artikel 2 van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB wordt vervangen door:

„Artikel 2

De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of de Commissie de wijzigingen vast die eventueel als gevolg van de politieke ontwikkelingen in Belarus in de lijsten in de bijlagen I, II, III en IV moeten worden aangebracht.”.

Artikel 3

De bijlagen bij Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB worden vervangen door de tekst in de bijlagen bij dit gemeenschappelijk standpunt.

Artikel 4

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 5

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

Franz MORAK


(1)  PB L 101 van 11.4.2006, blz. 5.


BIJLAGE

BIJLAGE I

Lijst van personen bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a)

1.

SIVAKOV, JOERI (JOERIJ) Leonidovitsj, minister van Toerisme en Sport van Belarus, geboren op 5 augustus 1946 in de regio Sachalin, voormalige Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek.

2.

SJEJMAN (SJEIMAN), VIKTOR Vladimirovitsj, staatssecretaris van de veiligheidsraad van Belarus, geboren op 26 mei 1958 in de regio Grodno.

3.

PAVLITSJENKO (PAVLIOETSJENKO), DMITRI (Dmitry) Valerijevitsj, hoofd van de speciale troepen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus, geboren in 1966 te Vitebsk.

4.

NAOEMOV, VLADIMIR Vladimirovitsj, minister van Binnenlandse Zaken, geboren in 1956.

BIJLAGE II

Lijst van personen bedoeld in artikel, lid 1, onder b)

1.

Lidia Mihajlovna JERMOSJINA, voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van Belarus, geboren op 29 januari 1953 te Sloetsk (regio Minsk).

2.

Joeri Nikolajevitsj PODOBED, luitenant-kolonel van de speciale politie-eenheid (OMON), ministerie van Binnenlandse Zaken, geboren op 5 maart 1962 te Sloetsk (regio Minsk).

BIJLAGE III

Lijst van personen bedoeld in artikel, lid 1, onder c)

Naam

(Engelse spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Functie

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district Vitebsk

President

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, district Pinsk

Hoofd van het Kabinet van de President

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Adjunct-hoofd van het kabinet van de president

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Adjunct-hoofd belast met media en ideologie

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusland, thans Sergijev Posad)

Medewerker en, hoofd van hoofddepartement ideologie, kabinet van de president

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya,

Вотня Бьıховского района Могилевской области

Minister van Onderwijs

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi,

Вьıгонощи, Брестская область

Minister van Voorlichting

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Minister van Justitie

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Duitsland

Lid van de Eerste Kamer van het Parlement; hoofd van het staatsbedrijf voor radio en televisie

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy,

д. Акулинцьı Могилевского района

Voorzitter van de Tweede Kamer van het Parlement

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van de Eerste Kamer

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, district Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

Voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van de Tweede Kamer

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, district Grodno,

Дятлово Гродненской области

Lid van de Eerste Kamer, leider van de BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, district Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Afgevaardigde van de centrale verkiezingscommissie van Belarus

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, district Minsk,

Косута Минской области

Procureur-generaal

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Hoofd van de afdeling sociale organisaties, sociale partners en NGO's, minister van Justitie

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Adviseur van de afdeling sociale organisaties, sociale partners en NGO's, ministerie van Justitie

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

district Ryazan, Rusland

Eerste vice-voorzitter van het Economisch Hof

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Rechter in het district Moskou van Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Rechter in het district Partizanskij van Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Openbaar aanklager van Minsk

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, district Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Voorzitter van de KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Eerste vice-voorzitter, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

Hoofd van de federatie van vakbonden

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Voorzitter van de verkiezingscommissie van de regio Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minsk oblast

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de stad Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Vitebsk

BIJLAGE IV

Lijst van personen bedoeld in artikel 1 a)

Naam

(Engelse spelling)

Naam

(Belarussische spelling)

Naam

(Russische spelling)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Functie

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopys, district Vitebsk

President

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, district Pinsk

Hoofd van het Kabinet van de President

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

Adjunct-hoofd van het kabinet van de president

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

Adjunct-hoofd belast met media en ideologie

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusland, thans Sergijev Posad)

Medewerker en, hoofd van hoofddepartement ideologie, kabinet van de president

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnya, Вотня Бьıховского района Могилевской области

Minister van Onderwijs

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vygonoshchi, Вьıгонощи, Брестская область

Minister van Voorlichting

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

Minister van Justitie

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Duitsland

Lid van de Eerste Kamer van het Parlement;

hoofd van het staatsbedrijf voor radio en televisie

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsy, д. Акулинцьı Могилевского района

Voorzitter van de Tweede Kamer van het Parlement

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

Voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van de Eerste Kamer

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, district Mogilev, Усохи Кличевского района Могилевской области

Voorzitter van de Commissie buitenlandse zaken van de Tweede Kamer

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Dyatlovo, district Grodno,

Дятлово Гродненской области

Lid van de Eerste Kamer, leider van de BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinyany, district Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

Afgevaardigde van de centrale verkiezingscommissie

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, district Minsk,

Косута Минской области

Procureur-generaal

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

Hoofd van de afdeling sociale organisaties, sociale partners en NGO's, ministerie van Justitie

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

Adviseur van de afdeling sociale organisaties, sociale partners en NGO's, ministerie van Justitie

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

district Ryazan, Rusland

Eerste vice-voorzitter van het Economisch Hof

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

Rechter in het district Moskou van Minsk

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

Rechter in het district Partizanskij van Minsk

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

Openbaar aanklager van Minsk

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudichi, district Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

Voorzitter van de KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

Eerste vice-voorzitter, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

Hoofd van de federatie van vakbonden

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

Voorzitter van de verkiezingscommissie van de regio Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

Minsk oblast

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusland

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de stad Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie van de regio Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

regio Grodno

Staatssecretaris van de veiligheidsraad

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

Hoofd van de speciale reactiegroep bij het ministerie van Binnenlandse Zaken

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Minister van Binnenlandse Zaken

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (regio Minsk)

Voorzitter van de centrale verkiezingscommissie

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (regio Minsk)

Luitenant-kolonel van de speciale politie-eenheid (OMON), ministerie van Binnenlandse Zaken