30.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 397/10


BESLUIT VAN DE RAAD

van 18 december 2006

betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap

(2006/963/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 maart 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd met enkele andere WTO-leden onderhandelingen te openen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994, in verband met de toetreding tot de Europese Unie van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek.

(2)

De onderhandelingen zijn door de Commissie gevoerd in overleg met het comité dat is ingesteld bij artikel 133 van het Verdrag en volgens de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren.

(3)

De Commissie heeft de onderhandelingen afgesloten over een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië. Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd.

(4)

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of de personen aan te wijzen die bevoegd is, respectievelijk zijn, de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen, teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 18 december 2006.

Voor de Raad

De voorzitter

J.-E. ENESTAM


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Brazilië betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Gemeenschap

Brussel, 18 december 2006

Excellentie,

Bij de onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschappen (EG) en Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 over wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, is door de EG en Brazilië het volgende overeengekomen met het oog op de afsluiting van deze onderhandelingen, die geopend zijn naar aanleiding van de kennisgeving van de EG aan de WTO van 19 januari 2004 op grond van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994.

De EG stemt ermee in om in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EG-25 de concessies te verwerken die in haar vorige lijst van verbintenissen voor de EG-15 waren opgenomen.

De EG stemt ermee in om in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EG-25 de concessies te verwerken die in de bijlage bij deze overeenkomst zijn opgenomen.

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de EG en Brazilië brieven uitwisselen waarin zij hun instemming betuigen, zulks na overweging ervan door de partijen volgens hun eigen procedures. De EG zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerleggingsmaatregelen vóór 1 november, doch niet later dan 1 januari 2007, van kracht zijn.

Namens de Europese Gemeenschap

Image

BIJLAGE

Een tariefcontingent van 10 124 ton ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd (tariefpost 1701 1110), toegewezen aan Brazilië, met een tarief van 98 euro/ton voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Een tariefcontingent van 2 332 ton „delen van hanen of van kippen” (tariefposten 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), toegewezen aan Brazilië, met een tarief van 0 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Vermeerdering met 49 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor „karkassen van kip, vers, gekoeld of bevroren” (tariefposten 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), met een tarief van 131-162 euro/ton voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Vermeerdering met 4 070 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor „kippendelen, vers, gekoeld of bevroren” (tariefposten 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), met een tarief van 93-512 euro/ton voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Vermeerdering met 1 605 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen” (tariefpost 0207 1410), met een tarief van 795 euro/ton voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Vermeerdering met 201 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor „vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren” (tariefposten 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), met een tarief van 93-425 euro/ton voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Vermeerdering met 2 485 ton (erga omnes) van het EG-tariefcontingent voor „delen van kalkoen, bevroren” (tariefposten 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), met een tarief van 0 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Opening van een tariefcontingent van 242 074 ton (erga omnes) voor maïs (tariefposten 1005 9000, 1005 1090), met een tarief van 0 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Opening van een tariefcontingent van 2 838 ton (erga omnes) voor conserven van ananas, citrusvruchten, peren, abrikozen, kersen, perziken en aardbeien (tariefposten 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), met een tarief van 20 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Opening van een tariefcontingent van 7 044 ton (erga omnes) voor vruchtensappen (tariefposten 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), met een tarief van 20 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Afschaffing van het ad-valoremrecht van 9 % voor proteïneconcentraten (tariefpost 2106 1080).

Opening van een tariefcontingent van 107 ton (erga omnes) voor chocolade (tariefpost 1 806), met een tarief van 43 % voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen.

Verlaging van het geconsolideerde EG-recht van 11,2 MIN 22,0 euro/100 kg/netto MAX 56,0 euro/100 kg/netto tot 10 MIN 22,0 euro/100 kg/netto MAX 56,0 euro/100 kg/netto voor tabak (tariefpost 2401 1090).

Aanpassing van de omschrijving van het EG-tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit (5 000 ton) tot: „rundvlees van hoge kwaliteit, zonder been, vers, gekoeld of bevroren”, leveringsland: Brazilië.

Genova, 18 december 2006

Execellentie,

Ik verwijs naar uw brief die als volgt luidt:

„Bij de onderhandelingen tussen de Europese Gemeenschappen (EG) en Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 over wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, is door de EG en Brazilië het volgende overeengekomen met het oog op de afsluiting van deze onderhandelingen, die geopend zijn naar aanleiding van de kennisgeving van de EG aan de WTO van 19 januari 2004 op grond van artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994.

De EG stemt ermee in om in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EG-25 de concessies te verwerken die in haar vorige lijst van verbintenissen voor de EG-15 waren opgenomen.

De EG stemt ermee in om in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EG-25 de concessies te verwerken die in de bijlage bij deze overeenkomst zijn opgenomen.

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de EG en Brazilië brieven uitwisselen waarin zij hun instemming betuigen, zulks na overweging ervan door de partijen volgens hun eigen procedures. De EG zal zich naar beste vermogen inspannen om ervoor te zorgen dat de tenuitvoerleggingsmaatregelen vóór 1 november, doch niet later dan 1 januari 2007, van kracht zijn.”.

Ik heb de eer u mede te delen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Namens de Federatieve Republiek Brazilië

Image