14.10.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 283/50


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 oktober 2006

tot wijzing, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende vrijstellingen voor toepassingen van zeswaardig chroom

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4791)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/692/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name op artikel 5, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 2002/95/EG moet de Commissie bepaalde gevaarlijke stoffen beoordelen die verboden zijn overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die richtlijn.

(2)

Bepaalde materialen en onderdelen die zeswaardig chroom bevatten, dienen van dit verbod te worden vrijgesteld omdat het gebruik van deze gevaarlijke stoffen in deze specifieke materialen en onderdelen nog steeds onvermijdelijk is, of omdat vervanging voor het milieu, de gezondheid en/of de veiligheid van de consument waarschijnlijk meer nadelen dan voordelen zou inhouden. De vrijstelling wordt verleend op basis van de resultaten van een evaluatie door technische deskundigen, waarbij rekening is gehouden met de beschikbare gegevens uit studies, van belanghebbende partijen en uit andere technisch-wetenschappelijke bronnen. De conclusie van deze evaluatie was dat eliminatie of vervanging van deze stoffen technisch of wetenschappelijk nog niet mogelijk is tot 1 juli 2007. In een vergelijkbare vrijstelling is voorzien bij Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken.

(3)

Het bereik van sommige vrijstellingen van het verbod moet voor bepaalde specifieke materialen of onderdelen worden beperkt teneinde tot een geleidelijke beëindiging van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te komen, aangezien het gebruik van deze stoffen voor dergelijke toepassingen zal kunnen worden vermeden.

(4)

Krachtens artikel 5, lid 1, onder c), van Richtlijn 2002/95/EG moet elke in de bijlage vermelde vrijstelling ten minste om de vier jaar dan wel vier jaar na toevoeging van een product aan de lijst worden getoetst.

(5)

Richtlijn 2002/95/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De Commissie heeft, overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2002/95/EG, de betrokken partijen geraadpleegd.

(7)

De maatregelen waarin deze beschikking voorziet zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 18 van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Richtlijn 2002/95/EG wordt het volgende punt 28 toegevoegd:

„28.

Zeswaardig chroom in corrosiewerende beschermlagen op ongeverfde metaalplaat en metalen bevestigingsmiddelen die dienen ter bescherming tegen corrosie en als afscherming tegen elektromagnetische storingen in apparatuur die behoort tot categorie drie van Richtlijn 2002/96/EG (IT- en telecommunicatieapparatuur). Vrijstelling verleend tot 1 juli 2007.”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 2006.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 37 van 13.2.2003, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/310/EG van de Commissie (PB L 115 van 28.4.2006, blz. 38).

(2)  PB L 114 van 27.4.2006, blz. 9.