25.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/63


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2006

houdende beschermende maatregelen ten aanzien van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 888)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/241/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op artikel 22,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 97/517/EG van de Commissie van 1 augustus 1997 houdende beschermende maatregelen ten aanzien van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar (2) is ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze beschikking te worden overgegaan.

(2)

Bij door de Gemeenschap verrichte inspecties in Madagaskar zijn in vleesverwerkende bedrijven ernstige tekortkomingen in de infrastructuur en een gebrekkige hygiëne vastgesteld en er zijn onvoldoende garanties geboden met betrekking tot de doeltreffendheid van de door de bevoegde autoriteiten verrichte controle. Het beleid inzake diergezondheid in Madagaskar vertoont grote gebreken en de desbetreffende communautaire voorschriften worden er niet in acht genomen. De productie en verwerking van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, levert een potentieel risico op voor de volksgezondheid.

(3)

Daarom dient de invoer van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, uit Madagaskar niet meer te worden toegestaan totdat kan worden gegarandeerd dat er geen risico meer bestaat.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Deze beschikking heeft betrekking op producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar.

Artikel 2

De lidstaten verbieden de invoer van de in artikel 1 bedoelde producten.

Artikel 3

Beschikking 97/517/EG wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen naar de onderhavige beschikking en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).

(2)  PB L 214 van 6.8.1997, blz. 54. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 97/553/EC (PB L 228 van 19.8.1997, blz. 31).

(3)  Zie bijlage I.


BIJLAGE I

Ingetrokken beschikking met de wijziging ervan

Beschikking 97/517/EG van de Commissie (PB L 214 van 6.8.1997, blz. 54)

 

Beschikking 97/553/EG van de Commissie (PB L 228 van 19.8.1997, blz. 31)

Uitsluitend wat betreft de verwijzing in artikel 1 naar Beschikking 97/517/EG


BIJLAGE II

Concordantietabel

Beschikking 97/517/EG

De onderhavige beschikking

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, eerste lid

Artikel 2

Artikel 2, tweede lid

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4

Bijlage I

Bijlage II