21.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 82/14


BESLUIT VAN DE RAAD

van 18 juli 2005

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada inzake de verwerking van API/PNR-gegevens

(2006/230/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 7 maart 2005 heeft de Raad de Commissie gemachtigd namens de Gemeenschap met Canada onderhandelingen te voeren over een overeenkomst inzake de verwerking van op voorhand af te geven passagiersgegevens (Advance Passenger Information — API) en persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Record — PNR) door luchtvaartmaatschappijen en de overdracht ervan aan het Canada Border Services Agency (CBSA).

(2)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada inzake de verwerking van API/PNR-gegevens wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon of de personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn de overeenkomst namens de Gemeenschap te ondertekenen, teneinde daardoor de Gemeenschap te binden (2).

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 18 juli 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. STRAW


(1)  Nog niet verschenen in het Publicatieblad.

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.21.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 82/15


OVEREENKOMST

tussen de Europese Gemeenschap en de regering van Canada inzake de verwerking van op voorhand af te geven passagiersgegevens en persoonsgegevens van passagiers

DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN DE REGERING VAN CANADA, hierna „de partijen” genoemd,

ERKENNENDE het belang van eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op privacy, en het belang van eerbiediging van deze waarden bij de voorkoming en bestrijding van terrorisme en daarmee samenhangende misdrijven en andere ernstige misdrijven van grensoverschrijdende aard, met inbegrip van de georganiseerde criminaliteit;

GELET OP de verplichting die de regering van Canada oplegt aan luchtvaartmaatschappijen die personen naar Canada vervoeren, om aan de bevoegde autoriteiten van Canada op voorhand af te geven passagiersgegevens (Advance Passenger Information) en persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Record), hierna „API/PNR-gegevens” genoemd, te verstrekken, voor zover deze zijn verzameld en vervat in de automatische reserveringssystemen en vertrekcontrolesystemen (DCS) van de luchtvaartmaatschappijen;

GELET OP Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1) , en met name op artikel 7, onder c);

GELET OP de verbintenissen die de betrokken bevoegde autoriteit is aangegaan ten aanzien van de wijze waarop de van luchtvaartmaatschappijen ontvangen API/PNR-gegevens zullen worden verwerkt, hierna „de verbintenissen” genoemd;

GELET OP de beschikking van de Commissie, vastgesteld uit hoofde van artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG, waarbij de betrokken Canadese bevoegde autoriteit geacht wordt een passend beschermingsniveau te bieden voor API/PNR-gegevens die zijn overgedragen vanuit de Europese Gemeenschap (hierna „de Gemeenschap” genoemd) met betrekking tot passagiersvluchten naar Canada, overeenkomstig de aan die beschikking gehechte verbintenissen;

GELET OP de herziene richtsnoeren inzake API, goedgekeurd door de Werelddouaneorganisatie (WCO), de International Air Transport Association (IATA) en de International Civil Aviation Organisation (ICAO);

VASTBESLOTEN in onderlinge samenwerking de ICAO bij te staan bij het ontwikkelen van een multilaterale norm voor de overdracht van PNR-gegevens die van commerciële luchtvaartmaatschappijen zijn ontvangen;

GEZIEN de mogelijkheid om bijlage I bij deze overeenkomst in de toekomst door middel van een vereenvoudigde procedure te wijzigen, met name teneinde toe te zien op wederkerigheid van de partijen,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Doel

1.   Deze overeenkomst heeft ten doel te waarborgen dat bij de verstrekking van API/PNR-gegevens van personen op relevante vluchten de fundamentele rechten en vrijheden, met name het recht op privacy, ten volle worden geëerbiedigd.

2.   Relevante vluchten zijn vluchten die worden verzorgd door luchtvaartmaatschappijen vanuit het grondgebied van een partij naar het grondgebied van de verzoekende partij.

Artikel 2

Bevoegde autoriteiten

Een bevoegde autoriteit van een verzoekende partij is een autoriteit die in Canada of in de Europese Unie verantwoordelijk is voor de verwerking van API/PNR-gegevens betreffende personen op relevante vluchten zoals gespecificeerd in bijlage I bij deze overeenkomst, die daarvan een integrerend onderdeel uitmaakt.

Artikel 3

Verwerking van API/PNR-gegevens

1.   De partijen komen overeen dat API/PNR-gegevens van personen op relevante vluchten worden verwerkt zoals aangegeven in de verbintenissen die zijn aangegaan door de bevoegde autoriteit die de API/PNR-gegevens verkrijgt.

2.   In deze verbintenissen zijn de regels en procedures vervat voor de overdracht en de bescherming van aan een bevoegde autoriteit verstrekte API/PNR-gegevens van personen op relevante vluchten.

3.   De bevoegde autoriteit verwerkt de ontvangen API/PNR-gegevens en behandelt de personen op relevante vluchten op wie de API/PNR-gegevens betrekking hebben, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en grondwettelijke vereisten, zulks zonder discriminatie, in het bijzonder op grond van nationaliteit en/of land van verblijf.

Artikel 4

Toegang, correctie en aantekeningen

1.   Een bevoegde autoriteit verleent een persoon die niet aanwezig is op het grondgebied waarop die autoriteit bevoegd is, toegang tot de krachtens deze overeenkomst verwerkte API/PNR-gegevens die op die persoon betrekking hebben, en geeft die persoon de gelegenheid om correctie te verzoeken indien de gegevens onjuist zijn of een aantekening toe te voegen ter aanduiding van het feit dat om correctie is verzocht.

2.   De mogelijkheid die de bevoegde autoriteit biedt tot toegang, correctie en aantekening met betrekking tot de gegevens, wordt verleend op voorwaarden die gelijkwaardig zijn met die welke gelden voor personen die zich bevinden op het grondgebied waarop die autoriteit bevoegd is.

Artikel 5

Verplichting tot verwerking van API/PNR-gegevens

1.   Ten aanzien van de toepassing van de overeenkomst in de Gemeenschap, voor zover betrekking hebbend op de verwerking van persoonsgegevens, geldt dat luchtvaartmaatschappijen die relevante vluchten verzorgen vanuit de Gemeenschap naar Canada, de in hun geautomatiseerde boekingssystemen vervatte API/PNR-gegevens verwerken zoals vereist door de bevoegde Canadese autoriteiten overeenkomstig de Canadese wet. De lijst van PNR-gegevens die luchtvaartmaatschappijen die relevante vluchten verzorgen dienen over te dragen aan de Canadese bevoegde autoriteit, is vervat in bijlage II bij deze overeenkomst, die daarvan een integrerend onderdeel uitmaakt.

2.   De in lid 1 vervatte verplichting is slechts van toepassing zolang de beschikking van toepassing is en komt te vervallen op de datum waarop de beschikking wordt ingetrokken, wordt opgeschort of vervalt zonder te worden verlengd.

Artikel 6

Gemengd comité

1.   Er wordt een gemengd comité ingesteld, dat bestaat uit vertegenwoordigers van elke partij, die bij de andere partij worden aangemeld via de diplomatieke kanalen. Het gemengd comité komt bijeen op een datum en tijdstip en met een agenda die door de partijen in onderling overleg zijn vastgesteld. De eerste bijeenkomst vindt plaats binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

2.   Het gemengd comité heeft onder andere de volgende taken:

a)

het fungeert als communicatiekanaal met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en daarmee samenhangende aangelegenheden;

b)

het beslecht, voor zover mogelijk, geschillen die rijzen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst en daarmee samenhangende aangelegenheden;

c)

het organiseert de in artikel 8 bedoelde gezamenlijke toetsing en stelt nadere bijzonderheden vast voor de procedure van die toetsing;

d)

het stelt zijn reglement van orde vast.

3.   De in het gemengd comité vertegenwoordigde partijen kunnen wijzigingen van bijlage I bij deze overeenkomst overeenkomen, die van toepassing zijn met ingang van de datum waarop zij aldus zijn overeengekomen.

Artikel 7

Beslechting van geschillen

De partijen plegen op verzoek van een van hen onverwijld overleg in geval van geschillen die niet zijn beslecht door het gemengd comité.

Artikel 8

Gezamenlijke toetsing

Overeenkomstig bijlage III, die een integrerend onderdeel van deze overeenkomst uitmaakt, verrichten de partijen jaarlijks, tenzij zij een andere frequentie overeenkomen, een gezamenlijke toetsing van de uitvoering van deze overeenkomst en daarmee samenhangende aangelegenheden, waaronder ontwikkelingen zoals de vaststelling van relevante PNR-richtsnoeren door de ICAO.

Artikel 9

Inwerkingtreding, wijziging en beëindiging van de overeenkomst

1.   Deze overeenkomst treedt in werking wanneer de partijen kennisgevingen hebben uitgewisseld luidende dat de voor de inwerkingtreding van de overeenkomst noodzakelijke procedures zijn voltooid. De overeenkomst treedt in werking op de datum van de tweede kennisgeving.

2.   Deze overeenkomst kan worden gewijzigd in onderlinge overeenstemming tussen de partijen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, lid 3. Dergelijke wijzigingen treden in werking 90 dagen nadat de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe benodigde interne procedures.

3.   Deze overeenkomst kan door elk van de partijen worden beëindigd door daarvan schriftelijk kennis te geven ten minste 90 dagen vóór de voorgestelde beëindigingsdatum.

Artikel 10

Deze overeenkomst heeft niet ten doel van de wetgeving van de partijen af te wijken of deze wetgeving te wijzigen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN, in tweevoud te Luxemburg, de derde oktober tweeduizend vijf in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. Indien een tekstversie afwijkt, prevaleren de Engelse en de Franse versie.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. Richtlijn gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).


BIJLAGE I

Bevoegde autoriteiten

Voor de toepassing van artikel 3 is de bevoegde autoriteit voor Canada het Canada Border Services Agency (CBSA).


BIJLAGE II

Te verzamelen PNR-gegevens

1.

PNR-bestandslocatiecode

2.

Boekingsdatum

3.

Geplande reisdatum of reisdata

4.

Naam

5.

Andere namen in het PNR

6.

Alle informatie over de betalingswijze

7.

Factuuradres

8.

Telefoonnummers

9.

Volledige reisroute voor specifiek PNR

10.

„Frequent Flyer”-gegevens (beperkt tot afgelegde mijlen en adres(sen))

11.

Reisbureau

12.

Reisagent

13.

Opgesplitste/opgedeelde PNR-informatie („split/divided PNR”)

14.

Informatie uit het reisbiljetveld („ticketing field”-informatie)

15.

Ticketnummer

16.

Zitplaatsnummer

17.

Uitgiftedatum reisbiljet

18.

„No-show”-voorgeschiedenis

19.

Bagagebiljetnummers

20.

„Go-show”-informatie

21.

Informatie over de zitplaats

22.

Enkelereisbiljetten

23.

Eventuele APIS-informatie

24.

Standby

25.

Volgorde check-in


BIJLAGE III

Gezamenlijke toetsing

Vóór de aanvang van de gezamenlijke toetsing stellen de partijen elkaar in kennis van de samenstelling van hun team, dat passende autoriteiten kan bevatten op het gebied van privacy en gegevensbescherming, douane, immigratie, wetshandhaving, inlichtingenwerk en interdictie en andere vormen van rechtshandhaving, grensbeveiliging en/of beveiliging van de luchtvaart, met inbegrip van deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie.

Alle deelnemers aan de toetsing dienen het vertrouwelijke karakter van de besprekingen te eerbiedigen en te beschikken over een passende veiligheidsmachtiging, zulks overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Het vertrouwelijke karakter van de besprekingen vormt echter geen beletsel voor de verslaglegging van de partijen over de resultaten van de toetsing aan hun respectieve bevoegde instanties, waaronder het parlement van Canada en het Europees Parlement.

De partijen stellen gezamenlijk de gedetailleerde procedures voor de gezamenlijke toetsing vast.