4.2.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 32/91


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 februari 2006

tot wijziging van Beschikking 2005/393/EG wat betreft de beperkingsgebieden in verband met bluetongue in Spanje en Portugal

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 180)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/64/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (1), en met name op artikel 8, lid 2, onder d), artikel 8, lid 3, en artikel 19, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2000/75/EG stelt controlevoorschriften en maatregelen ter bestrijding van bluetongue in de Gemeenschap vast, waaronder de instelling van beschermings- en toezichtsgebieden en een verbod op verplaatsingen van dieren uit die gebieden.

(2)

Beschikking 2005/393/EG van de Commissie van 23 mei 2005 inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue en de voorwaarden voor verplaatsingen uit of binnen deze gebieden (2) bakent de algemene geografische gebieden af waarin de lidstaten beschermings- en toezichtsgebieden (hierna „beperkingsgebieden” genoemd) in verband met bluetongue moeten instellen.

(3)

Spanje en Portugal hebben de Commissie meegedeeld dat circulatie van het virus van het serotype 4 is geconstateerd in een aantal gebieden aan de rand van beperkingsgebied E.

(4)

Daarom moeten die beperkingsgebieden worden uitgebreid, rekening houdend met de beschikbare gegevens over de ecologie van de vector en de ontwikkeling van de seizoensgebonden activiteit van de vector.

(5)

Beschikking 2005/393/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In bijlage I bij Beschikking 2005/393/EG komen de lijsten van beperkingsgebieden in gebied E, die betrekking hebben op Spanje en Portugal, als volgt te luiden:

„Spanje:

de provincies Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo en Ciudad Real;

de provincie Jaén (de comarcas Jaén, Andujar, Alcalá la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto en Úbeda);

de provincie Ávila (de comarcas Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga en Sotillo de la Adrada);

de provincie Salamanca (de comarcas Béjar, Ciudad Rodrigo en Sequeros);

de provincie Madrid (de comarcas Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero en San Martín de Valdeiglesias).”

„Portugal:

regionale directie Landbouw van Algarve: alle concelhos;

regionale directie Landbouw van Alentejo: alle concelhos;

regionale directie Landbouw van Ribatejo e Oeste: de concelhos Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes en Sardoal;

regionale directie Landbouw van Beira Interior: concelhos Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão en Mação.”

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing vanaf 7 februari 2006.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74.

(2)  PB L 130 van 24.5.2005, blz. 22. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/828/EG (PB L 311 van 26.11.2005, blz. 37).