24.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/30


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2006

betreffende speciale voorwaarden voor vlees en vleesproducten van paardachtigen die uit Mexico worden ingevoerd en voor menselijke consumptie bestemd zijn

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 16)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/27/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op artikel 22, lid 1,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (2), en met name op artikel 53, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Richtlijn 97/78/EG en Verordening (EG) nr. 178/2002 moeten de nodige maatregelen worden genomen wanneer uit derde landen ingevoerde producten een ernstig gevaar voor de gezondheid van mens of dier kunnen vormen, of wanneer de kans bestaat dat het gevaar zich verspreidt.

(2)

Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ß-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG (3) verbiedt de invoer uit derde landen van dieren en vlees of vleesproducten van dieren waaraan deze stoffen zijn toegediend, behalve wanneer de stoffen zijn toegediend voor therapeutische doeleinden of een zoötechnische behandeling.

(3)

Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (4) bevat een lijst van stoffen die niet bij de vleesproductie mogen worden gebruikt, en een lijst van stoffen waarvoor maximumwaarden voor residuen zijn vastgesteld. De verordening bevat ook een lijst van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor voorlopige maximumwaarden voor residuen zijn vastgesteld. Deze producten zouden in vlees van paardachtigen aanwezig kunnen zijn.

(4)

Tijdens het laatste communautaire inspectiebezoek in Mexico is gebleken dat het vermogen van de Mexicaanse autoriteiten om vlees van paardachtigen betrouwbaar te controleren — en vooral om door Richtlijn 96/22/EG verboden stoffen op te sporen — ernstig tekortschiet.

(5)

Uit het inspectiebezoek is ook gebleken dat de controles op de handel in diergeneesmiddelen — met inbegrip van verboden producten — ernstig tekortschieten. Als gevolg van deze tekortkomingen kunnen verboden stoffen gemakkelijk bij de productie van paardenvlees worden gebruikt. Bijgevolg zouden deze stoffen aanwezig kunnen zijn in vlees en vleesproducten van paardachtigen voor menselijke consumptie. De aanwezigheid van deze stoffen in voedsel kan een ernstig gevaar voor de volksgezondheid vormen.

(6)

De lidstaten moeten vlees en vleesproducten van paardachtigen die uit Mexico worden ingevoerd, aan de grenzen van de Gemeenschap controleren om te voorkomen dat vlees en vleesproducten van paardachtigen die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie, in de handel worden gebracht.

(7)

Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 is een systeem voor snelle waarschuwing opgezet, dat gebruikt moet worden met het oog op de wederzijdse kennisgevingsplicht van artikel 22, lid 2, van Richtlijn 97/78/EG. Bovendien zullen de lidstaten de Commissie via periodieke verslagen op de hoogte houden van alle analyseresultaten van officiële controles waaraan zendingen van vlees en vleesproducten van paardachtigen uit Mexico worden onderworpen.

(8)

Deze beschikking moet opnieuw worden bekeken in het licht van de door de bevoegde Mexicaanse autoriteiten verstrekte garanties en op basis van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde testen.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Onderwerp

Deze beschikking geldt voor vlees en vleesproducten van paardachtigen die uit Mexico worden ingevoerd en voor menselijke consumptie bestemd zijn („vlees en vleesproducten van paardachtigen”).

Artikel 2

Officiële controles

1.   De lidstaten waarborgen met behulp van geschikte steekproefplannen en opsporingsmethoden en overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG dat alle zendingen van vlees en vleesproducten van paardachtigen officieel worden gecontroleerd, vooral op de aanwezigheid van stoffen met een hormonale werking en van groeibevorderende ß-agonisten.

2.   De lidstaten dienen om de drie maanden een verslag bij de Commissie in met alle analyseresultaten van officiële controles van zendingen van onder lid 1 vallende producten. De verslagen worden in april, juli, oktober en januari ingediend.

Artikel 3

Kosten

Alle uit deze beschikking voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de verzender, de ontvanger of hun zaakwaarnemer.

Artikel 4

Naleving van de beschikking

De lidstaten stellen de Commissie onverwijld in kennis van hun maatregelen om aan deze beschikking te voldoen.

Artikel 5

Heroverweging

Deze beschikking wordt opnieuw bekeken op basis van de door de Mexicaanse bevoegde autoriteiten verstrekte garanties en de resultaten van de in artikel 2 vermelde officiële controles.

Artikel 6

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1).

(2)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1642/2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 4).

(3)  PB L 125 van 23.5.1996, blz. 3. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/74/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 17).

(4)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1518/2005 van de Commissie (PB L 244 van 20.9.2005, blz. 11).