14.1.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/70


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 januari 2006

inzake een verzoek tot inschrijving in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (Choucroute d’Alsace) (BGA)

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2006/15/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 7, lid 5, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is de aanvraag van Frankrijk tot registratie van de naam „Choucroute d’Alsace” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2).

(2)

Duitsland heeft overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bezwaar tegen de registratie aangetekend. Het bezwaarschrift heeft betrekking op niet-naleving van de in artikel 2 van die verordening vastgestelde voorwaarden, op eventuele schade voor een bestaand product dat sedert ten minste vijf jaar vóór de datum van de in artikel 6, lid 2, van die verordening bedoelde bekendmaking legaal op de markt is, en op de constatering dat de benaming waarvoor registratie wordt aangevraagd, een soortnaam is.

(3)

Aangezien het bezwaarschrift ontvankelijk is in de zin van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2081/92, heeft de Commissie, bij brief van 12 november 2004, Frankrijk en Duitsland verzocht om, overeenkomstig artikel 7, lid 5, van die verordening, volgens hun interne procedures met elkaar tot een akkoord te komen. De betrokken lidstaten zijn evenwel niet binnen de vastgestelde termijn van drie maanden tot een akkoord gekomen en dus moet de Commissie een besluit nemen.

(4)

Met betrekking tot de niet-naleving van de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bedoelde voorwaarden, wordt in het bezwaarschrift betwist dat een bepaalde kwaliteit van zuurkool te danken zou zijn aan zogenaamd voor de Elzas specifieke elementen, namelijk een goede rijpheid van de kool die wordt toegeschreven aan het klimaat en de bodemkenmerken in de Elzas, de natuurlijke fermentatiemethode en de knowhow van de ambachtelijke familiebedrijven. In de registratieaanvraag wordt de bodem beschreven als diep, rijk en goed gedraineerd. Het klimaat in het productiegebied, semicontinentaal, wordt gekenmerkt door een warme zomer en een naseizoen waarin zonnige dagen en koude nachten elkaar afwisselen. Hetzelfde klimaat en dezelfde bodem komen evenwel ook voor in andere streken waar kool wordt geteeld, en zijn derhalve niet specifiek in de zin van artikel 2, lid 2, onder b). Met betrekking tot de fermentatie wordt in het productdossier geen enkel element aangevoerd op grond waarvan die als „natuurlijk” kan worden gekenmerkt en kan worden beweerd dat zij enkel voorkomt in de streek van de Elzas. Op grond van deze elementen kunnen aan de zuurkool derhalve geen bepaalde kwaliteit noch specifieke kenmerken worden toegeschreven.

(5)

Wat de faam van de benaming „Choucroute d’Alsace” betreft, hebben de in de registratieaanvraag vermelde bewijzen in hoofdzaak betrekking op bereide zuurkool. Bijgevolg wordt hiermee verwezen naar een kant-en-klaar gerecht, een product dat buiten de werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 2081/92 valt. Met betrekking tot de faam van de rauwe zuurkool kan op basis van het productdossier en de aangevoerde bewijsstukken niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een specifieke faam van de zuurkool die losstaat van de faam van zuurkool als bereid gerecht.

(6)

Op grond van het bovenstaande voldoet de benaming niet aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2, onder b) van Verordening (EEG) nr. 2081/92. Derhalve moet ook niet meer worden nagegaan of de benaming „Choucroute d’Alsace” een soortnaam is overeenkomstig de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 vastgestelde criteria.

(7)

De benaming „Choucroute d’Alsace” mag bijgevolg niet worden ingeschreven in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor beschermde geografische aanduidingen en oorsprongs benamingen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De benaming „Choucroute d’Alsace” wordt niet ingeschreven in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” zoals bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB C 206 van 2.9.2003, blz. 2.