12.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 296/15


VERORDENING (EG) Nr. 1852/2005 VAN DE COMMISSIE

van 11 november 2005

tot vaststelling, voor de periode 2005/2006, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2825/93 van de Commissie van 15 oktober 1993 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de vaststelling en de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen betreft (2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2825/93 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarvoor de restitutie wordt toegekend, de hoeveelheden zijn die onder controle zijn geplaatst en gedistilleerd en waarop een jaarlijkse voor elke betrokken lidstaat vast te stellen coëfficiënt wordt toegepast. Deze coëfficiënt drukt de verhouding uit tussen de in totaal uitgevoerde hoeveelheden en de in totaal in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken alcoholhoudende drank op basis van de geconstateerde ontwikkeling van die hoeveelheden tijdens het aantal jaren dat overeenkomt met de gemiddelde rijpingsperiode van de betrokken alcoholhoudende drank.

(2)

Aan de hand van de door het Verenigd Koninkrijk verstrekte gegevens over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2004 bedroeg deze gemiddelde rijpingsperiode voor Scotch whisky in 2004 zeven jaar. De coëfficiënten voor de periode van 1 oktober 2005 tot en met 30 september 2006 moeten worden vastgesteld.

(3)

Op grond van artikel 10 van Protocol 3 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte mogen voor de betrokken producten geen restituties bij uitvoer naar Liechtenstein, IJsland en Noorwegen worden toegekend. Bovendien heeft de Gemeenschap met een aantal derde landen overeenkomsten gesloten waarbij de uitvoerrestituties worden afgeschaft. Op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2825/93 moet dat in aanmerking worden genomen bij de berekening van de coëfficiënt voor de periode 2005/2006,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 1 oktober 2005 tot en met 30 september 2006 worden de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2825/93 bedoelde coëfficiënten voor granen die in het Verenigd Koninkrijk voor de bereiding van Scotch whisky worden gebruikt, vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 270 van 21.10.2003, blz. 78. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1154/2005 van de Commissie (PB L 187 van 19.7.2005, blz. 11).

(2)  PB L 258 van 16.10.1993, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1633/2000 (PB L 187 van 26.7.2000, blz. 29).


BIJLAGE

Coëfficiënten voor het Verenigd Koninkrijk

Toepassingsperiode

Coëfficiënt

voor vermoute gerst die wordt gebruikt voor de bereiding van malt whisky

voor granen die worden gebruikt voor de bereiding van grain whisky

1 oktober 2005 tot en met 30 september 2006

0,543

0,551