30.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 200/32


VERORDENING (EG) Nr. 1239/2005 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2005

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 581/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor bepaalde soorten boter en van Verordening (EG) nr. 582/2004 tot opening van een permanente inschrijving voor de bepaling van de uitvoerrestituties voor mageremelkpoeder

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 3, onder b), en lid 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 581/2004 van de Commissie (2) en artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 582/2004 van de Commissie (3) mogen voor bepaalde bestemmingen geen uitvoerrestituties worden verleend.

(2)

Krachtens Verordening (EG) nr. 909/2005 van de Commissie van 16 juni 2005 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten (4) zijn de gebieden Ceuta en Melilla met ingang van 17 juni 2005 ingedeeld onder de codes L 01 en L 03 (niet voor uitvoerrestituties in aanmerking komende bestemmingen) en is het restitutieniveau voor Rusland in overeenstemming gebracht met dat voor alle overige bestemmingen. Deze bestemmingen moeten derhalve worden uitgesloten van de toepassing van de op grond van de Verordeningen (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 vastgestelde restituties.

(3)

De Verordeningen (EG) nr. 581/2004 en (EG) nr. 582/2004 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 581/2004 wordt de tweede alinea vervangen door:

„De in de eerste alinea bedoelde producten zijn bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen met uitzondering van Andorra, Ceuta en Melilla, Gibraltar, de Verenigde Staten van Amerika en Vaticaanstad.”

Artikel 2

Artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 582/2004 wordt vervangen door:

„1.   Een permanente inschrijving wordt geopend voor de bepaling van de uitvoerrestitutie voor in sector 9 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (5) bedoeld mageremelkpoeder in zakken met een netto-inhoud van ten minste 25 kg en met niet meer dan 0,5 gewichtspercenten toegevoegde melkvreemde bestanddelen van productcode ex ex 0402 10 19 9000, bestemd voor uitvoer naar alle bestemmingen met uitzondering van Andorra, Bulgarije, Ceuta en Melilla, Gibraltar, de Verenigde Staten van Amerika en Vaticaanstad.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2005

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 64. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004 (PB L 381 van 28.12.2004, blz. 25).

(3)  PB L 90 van 27.3.2004, blz. 67. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2250/2004.

(4)  PB L 154 van 17.6.2005, blz. 10.

(5)  PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.”