16.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 185/19


VERORDENING (EG) Nr. 1147/2005 VAN DE COMMISSIE

van 15 juli 2005

tot instelling van een verbod op de visserij op zandspiering in de Noordzee en het Skagerrak

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 27/2005 van de Raad van 22 december 2004 tot vaststelling, voor 2005, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (1), en met name op artikel 12, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De toegestane visserij-inspanning voor vaartuigen van de Gemeenschap die vissen op zandspiering in de Noordzee en het Skagerrak is voorlopig vastgesteld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 27/2005.

(2)

Overeenkomstig punt 6, onder c), van deze bijlage herziet de Commissie de visserij-inspanning voor 2005 op basis van het advies van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) inzake de omvang van de jaargang van 2004 van het zandspieringbestand in de Noordzee. Als leeftijdsklasse 0 van jaargang 2004 van het zandspieringbestand in de Noordzee volgens ramingen van de WTECV kleiner dan 300 000 miljoen stuks is, is vissen met bodemtrawls, zegennetten of soortgelijk gesleept vistuig met een maaswijdte van minder dan 16 mm voor de rest van 2005 verboden.

(3)

Volgens ramingen van het WTECV is de omvang van leeftijdsklasse 0 van jaargang 2004 gelijk aan 150 000 miljoen stuks.

(4)

Aangezien leeftijdsklasse 0 van jaargang 2004 van het zandspieringbestand in de Noordzee volgens ramingen van de WTECV kleiner is dan 300 000 miljoen stuks, moet de visserij voor de rest van 2005 worden verboden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De visserij op zandspiering in de Noordzee en het Skagerrak (ICES-sectoren II a en III a en ICES-deelgebied IV) (2) met bodemtrawls, zegennetten of soortgelijk gesleept vistuig met een maaswijdte van minder dan 16 mm is verboden vanaf de in artikel 2 vastgestelde datum van inwerkingtreding tot en met 31 december 2005.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 juli 2005.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 12 van 14.1.2005, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 860/2005 (PB L 144 van 8.6.2005, blz. 1).

(2)  Gemeenschapswateren exclusief wateren binnen zes mijl van de basislijnen van het Verenigd Koninkrijk bij Shetland, Fair Isle en Foula.