14.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/65


VERORDENING (EG) Nr. 1102/2005 VAN DE COMMISSIE

van 13 juli 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad in het licht van de wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of aanpassing van die contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (2), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1810/2004 van de Commissie (3), werden de GN-codes voor bepaalde producten van de bijlagen III, IV en V bij Verordening (EG) nr. 32/2000 gewijzigd. Deze bijlagen moeten daarom dienovereenkomstig worden aangepast.

(2)

Deze verordening moet van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1810/2004.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 32/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage III worden de codes voor volgnummer 09.0107 als volgt gewijzigd:

a)

GN-code „ex 5702 39 90” wordt vervangen door GN-code „ex 5702 39 00”;

b)

GN-code „ex 5702 49 90” en Taric-onderverdeling „10” voor deze code worden vervangen door GN-code „ex 5702 49 00” respectievelijk Taric-onderverdeling „20”;

c)

GN-code „ex 5703 90 00” wordt vervangen door GN-code „ex 5703 90 10” en „ex 5703 90 90”.

2)

Bijlage IV wordt als volgt gewijzigd:

a)

voor volgnummer 09.0106 worden de GN-codes in de tweede kolom als volgt gewijzigd:

i)

GN-code „6207 91 90” wordt vervangen door GN-code „ex 6207 91 00”;

ii)

GN-code „6208 91 19” wordt vervangen door GN-code „ex 6208 91 00”;

iii)

GN-code „6302 51” wordt vervangen door GN-code „6302 51 00”;

iv)

GN-code „6302 91” wordt vervangen door GN-code „6302 91 00”;

v)

GN-codes „6301 20 91” en „6301 20 99” worden vervangen door GN-code „6301 20 90”;

b)

voor volgnummer 09.0106 worden de codes in de kolom van de Taric-codes als volgt gewijzigd:

i)

op de regel voor GN-code „6207 91 90” wordt code „10” vervangen door code „91”;

ii)

op de regel voor GN-code „6208 91 19” wordt code „10” vervangen door code „18”;

c)

de GN-codes voor volgnummer 09.0106 worden als volgt gewijzigd:

i)

GN-code „6207 91 90” wordt vervangen door GN-code „6207 91 00”;

ii)

GN-code „6208 91 19” wordt vervangen door GN-code „6208 91 00”;

iii)

GN-codes „6301 20 91” en „6301 20 99” worden vervangen door GN-code „6301 20 90”;

iv)

GN-codes „6302 51 10” en „6302 51 90” worden vervangen door GN-code „6302 51 00”;

v)

GN-codes „6302 91 10” en „6302 91 90” worden vervangen door GN-code „6302 91 00”.

3)

In bijlage V worden in de lijst voor de Taric-codes de codes voor volgnummer 09.0103 in de kolom „GN-code” als volgt gewijzigd:

a)

GN-codes „5210 11 10” en „5210 11 90” worden vervangen door GN-code „5210 11 00”;

b)

GN-codes „5210 21 10” en „5210 21 90” worden vervangen door GN-code „5210 21 00”;

c)

GN-codes „5210 31 10” en „5210 31 90” worden vervangen door GN-code „5210 31 00”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2005.

Voor de Commissie

László KOVÁCS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 545/2004 van de Commissie (PB L 87 van 25.3.2004, blz. 12).

(2)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2005 (PB L 82 van 31.3.2005, blz. 1).

(3)  PB L 327 van 30.10.2004, blz. 1.