8.2.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 35/23


VERORDENING (EG) Nr. 184/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 12 januari 2005

betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank, uitgebracht overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Verdrag (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Volgens het Verdrag moet de Commissie bij de Raad rapporten indienen om de Raad in staat te stellen toe te zien op de economische ontwikkelingen in elke lidstaat en in de Gemeenschap, alsmede op de overeenstemming van het economisch beleid met bepaalde globale richtsnoeren.

(2)

Volgens het Verdrag doet de Commissie aan de Raad voorstellen voor de uitvoering van de gemeenschappelijke handelspolitiek en machtigt de Raad de Commissie tot het openen van de vereiste onderhandelingen.

(3)

Zowel voor de toepassing en herziening van bestaande handelsovereenkomsten, waaronder de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten (GATS) (3) en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) (4) als voor de lopende en toekomstige onderhandelingen over verdere overeenkomsten is het nodig dat de relevante statistische informatie beschikbaar wordt gesteld.

(4)

Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (5) (ESA 95) bevat het referentiekader voor gemeenschappelijke normen, definities, classificaties en registratieregels voor de opstelling van de rekeningen van de lidstaten die voor de statistische behoeften van de Gemeenschap worden gebruikt, zodat de resultaten van de lidstaten onderling vergelijkbaar worden.

(5)

Het actieplan betreffende de statistische vereisten ten behoeve van de EMU, dat in september 2000 bij de Raad is ingediend, en het derde, vierde en vijfde voortgangsverslag, die ook de steun van de Raad hebben gekregen, voorzien in de indiening binnen 90 dagen van Europese kwartaalrekeningen door de institutionele sector. De tijdige indiening van driemaandelijkse betalingsbalanscijfers is een eerste vereiste voor de opstelling van deze Europese kwartaalrekeningen.

(6)

Bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken (6) is een gemeenschappelijk kader gecreëerd voor het verzamelen, opstellen, toezenden en evalueren van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, het concurrentievermogen en de prestaties van ondernemingen in de Gemeenschap en zijn de kenmerken bepaald waarvoor op dit gebied statistieken moeten worden opgesteld.

(7)

Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (7) heeft een directe invloed op de opstelling van statistieken gehad; een verhoging van de drempels in die verordening zou een significante invloed hebben op de rapportagevereisten voor ondernemingen en op de kwaliteit van de betalingsbalansstatistieken van lidstaten, met name in de lidstaten met een systeem gebaseerd op verrekeningen.

(8)

In het Balance of Payments Manual van het Internationaal Monetair Fonds, Richtsnoer ECB/2003/7 van de Europese Centrale Bank van 2 mei 2003 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot betalingsbalansstatistieken en statistieken betreffende de internationale investeringspositie en het template van de internationale reserves (8), het Manual on statistics of international trade in services van de Verenigde Naties en de Benchmark Definition of Foreign Direct Investment van de OESO worden de algemene regels bepaald voor het opstellen van statistieken over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen.

(9)

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Commissie zorgen, indien nodig, voor coördinatie van de werkzaamheden op het gebied van het opstellen van statistieken inzake betalingsbalansen. Deze verordening definieert in het bijzonder de statistische informatie die de Commissie van de lidstaten moet ontvangen om communautaire statistieken inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen te kunnen opstellen. Met het oog op de productie en de verspreiding van deze communautaire statistieken voeren de Commissie en de lidstaten overleg over zaken die verband houden met de kwaliteit van de verstrekte gegevens en de verspreiding daarvan.

(10)

In Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (9) is bepaald dat de nationale regels inzake de statistische geheimhouding niet kunnen worden ingeroepen tegen toezending van vertrouwelijke statistische gegevens aan de communautaire instantie (Eurostat) wanneer een besluit van Gemeenschapsrecht betreffende de communautaire statistiek in toezending van deze gegevens voorziet.

(11)

Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank (10) voorziet in een geheimhoudingsplicht voor vertrouwelijke statistische gegevens die aan de ECB worden toegezonden.

(12)

Voor de productie van specifieke communautaire statistieken gelden de regels die zijn bepaald in Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek (11).

(13)

Er is duidelijk behoefte aan de productie van communautaire statistieken over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen, die aan gemeenschappelijke statistische kwaliteitsnormen beantwoorden.

(14)

Aangezien de doelstellingen van deze verordening, namelijk de totstandbrenging van gemeenschappelijke statistische kwaliteitsnormen voor de productie van vergelijkbare statistieken over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en beter op Gemeenschapsniveau kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het in dat artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is om die doelstelling te verwezenlijken.

(15)

Teneinde de naleving van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen te waarborgen, moeten de nationale instanties die in de lidstaten voor de verzameling van gegevens verantwoordelijk zijn zo nodig toegang kunnen krijgen tot administratieve gegevensbronnen zoals bedrijfsregisters die door andere overheidsinstellingen worden bijgehouden en tot andere gegevensbanken die informatie over grensoverschrijdende transacties en posities bevatten, telkens wanneer deze gegevens voor de productie van communautaire statistieken noodzakelijk zijn.

(16)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (12),

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de systematische productie van communautaire statistieken over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen.

Artikel 2

Indiening van de gegevens

1.   De lidstaten dienen bij de Commissie (Eurostat) gegevens in over de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen overeenkomstig bijlage I. De gegevens beantwoorden aan de definities in bijlage II.

2.   De lidstaten dienen de gegevens in bij de Commissie (Eurostat) volgens de in bijlage I genoemde termijnen.

Artikel 3

Gegevensbronnen

1.   De lidstaten verzamelen de krachtens deze verordening vereiste informatie onder gebruikmaking van alle bronnen die zij relevant en passend achten. Hieronder kunnen ook administratieve bronnen vallen, zoals bedrijfsregisters.

2.   Informatieplichtige natuurlijke en rechtspersonen leven bij de indiening van gegevens de tijdslimieten en definities na die zijn vastgesteld door de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de verzameling van de gegevens in de lidstaten overeenkomstig deze verordening.

3.   Wanneer de vereiste gegevens niet tegen redelijke kosten kunnen worden verzameld, mogen optimale schattingen worden toegezonden (inclusief nulwaarden).

Artikel 4

Kwaliteitscriteria en rapporten

1.   De lidstaten nemen alle redelijke maatregelen die zij nodig achten om de kwaliteit van de toegezonden gegevens volgens gemeenschappelijke kwaliteitsnormen te waarborgen.

2.   De lidstaten dienen bij de Commissie een rapport in over de kwaliteit van de toegezonden gegevens (hierna „kwaliteitsrapport” genoemd).

3.   De gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, alsmede de inhoud en de frequentie van de kwaliteitsrapporten, worden nader gespecificeerd volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure, rekening houdend met de gevolgen voor de kosten van het verzamelen en samenstellen van de gegevens, alsmede met belangrijke wijzigingen met betrekking tot de verzameling van gegevens.

De kwaliteit van de toegezonden gegevens wordt op grond van de kwaliteitsrapporten beoordeeld door de Commissie, bijgestaan door het in artikel 11 bedoelde Betalingsbalanscomité. Deze beoordeling wordt het Europees Parlement ter informatie toegezonden.

4.   De lidstaten delen de Commissie de belangrijke methodische of andere veranderingen mee die de toegezonden gegevens kunnen beïnvloeden, en wel uiterlijk drie maanden nadat dergelijke veranderingen van toepassing worden. De Commissie stelt het Europees Parlement en de overige lidstaten van dergelijke mededelingen in kennis.

Artikel 5

Gegevensstromen

De te produceren statistieken worden voor toezending aan de Commissie (Eurostat) gegroepeerd overeenkomstig de volgende gegevensstromen:

a)

euro-indicatoren betalingsbalans;

b)

kwartaalstatistieken betalingsbalans;

c)

internationale handel in diensten;

d)

stromen van directe buitenlandse investeringen (DBI-stromen);

e)

posities in directe buitenlandse investeringen (DBI-posities).

De gegevensstromen moeten beantwoorden aan de specificaties in bijlage I.

Artikel 6

Referentieperiode en frequentie

De lidstaten stellen de gegevensstromen samen volgens de relevante eerste referentieperiode en de frequentie zoals gespecificeerd in bijlage I.

Artikel 7

Toezending van de gegevens

De lidstaten zenden aan de Commissie (Eurostat) de krachtens deze verordening vereiste gegevens toe volgens een formaat en een procedure die door de Commissie worden bepaald volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 8

Toezending en uitwisseling van vertrouwelijke gegevens

1.   Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5, lid 4, van Verordening (Euratom, EEG) nr. 1588/90 kan de verzending van vertrouwelijke gegevens tussen Eurostat en de ECB plaatsvinden in de mate waarin zij noodzakelijk is om de samenhang te waarborgen tussen de betalingsbalanscijfers van de Europese Unie en die van het economisch grondgebied van de lidstaten die de eenheidsmunt hebben aangenomen.

2.   Lid 1 is van toepassing op voorwaarde dat de ECB ter dege rekening houdt met de beginselen van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 322/97 en de voorwaarden van artikel 14 van die verordening in acht neemt.

3.   De uitwisseling tussen lidstaten van vertrouwelijke gegevens in de zin van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 322/97 is toegestaan wanneer deze uitwisseling noodzakelijk is om de kwaliteit van de betalingsbalanscijfers van de Europese Unie te vrijwaren.

De lidstaten die vertrouwelijke gegevens van andere lidstaten ontvangen, behandelen die informatie vertrouwelijk.

Artikel 9

Verspreiding

De Commissie (Eurostat) verspreidt de krachtens deze verordening geproduceerde communautaire statistieken met een frequentie zoals gespecificeerd in bijlage I.

Artikel 10

Aanpassing aan economische en technische veranderingen

De maatregelen die vereist zijn om rekening te houden met economische en technische veranderingen worden vastgelegd volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure.

Dergelijke maatregelen hebben betrekking op:

a)

de bijwerking van de definities (bijlage II);

b)

de bijwerking van de gegevensvereisten, met inbegrip van indieningstermijnen en herzieningen, uitbreidingen en stopzettingen van gegevensstromen (bijlage I).

Artikel 11

Comitéprocedure

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Betalingsbalanscomité, hierna het comité genoemd.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3.   Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

4.   De ECB kan de vergaderingen van het comité als waarnemer bijwonen.

Artikel 12

Uitvoeringsverslag

Uiterlijk op 28 februari 2010 legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de uitvoering van de verordening, waarin met name:

a)

de kwaliteit van de geproduceerde statistieken wordt beschreven;

b)

de baten van de geproduceerde statistieken voor de Gemeenschap, de lidstaten en de verstrekkers en gebruikers van statistische gegevens worden beoordeeld in verhouding tot de kosten;

c)

wordt aangegeven op welke gebieden verbeteringen en aanpassingen mogelijk zijn die in het licht van de verkregen resultaten nodig worden geacht;

d)

de werking van het Comité wordt beoordeeld en wordt aangegeven of het toepassingsgebied van de uitvoeringsmaatregelen opnieuw moet worden gedefinieerd.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 12 januari 2005.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. P. BORRELL FONTELLES

Voor de Raad

De voorzitter

N. SCHMIT


(1)  PB C 296 van 6.12.2003, blz. 5.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 30 maart 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en Besluit van de Raad van 13 december 2004.

(3)  PB L 336 van 23.12.1994, blz. 191.

(4)  PB L 336 van 23.12.1994, blz. 214.

(5)  PB L 310 van 30.11.1996, blz.1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1).

(6)  PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(7)  PB L 344 van 28.12.2001, blz. 13.

(8)  PB L 131 van 28.5.2003, blz. 20.

(9)  PB L 151 van 15.6.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(10)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 8.

(11)  PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

(12)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.


BIJLAGE I

GEGEVENSSTROMEN

als bedoeld in artikel 5

1.   Euro-indicatoren betalingsbalans

BOP EUR

euro-indicatoren

Termijn: t (1) + 2 maanden

Frequentie: kwartaal

Eerste referentieperiode: eerste kwartaal van 2006

 

Credit

Debet

Netto

Lopende rekening

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

Diensten

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

2.   Kwartaalstatistieken betalingsbalans

BOP Q

kwartaalgegevens

Termijn: t + 3 maanden

Frequentie: kwartaal

Eerste referentieperiode: eerste kwartaal van 2006

 

Credit

Debet

Netto

I.

Lopende rekening

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Goederen

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Diensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Vervoer

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Reizen

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Communicatiediensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Bouwdiensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Verzekeringsdiensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Financiële diensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Computer- en informatiediensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Royalty's en licentierechten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Overige zakelijke dienstverlening

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Persoonlijke, culturele en recreatiediensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Overheidsdiensten, niet elders genoemd.

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Inkomens

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Beloning van werknemers

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Inkomen uit beleggingen en investeringen

 

 

 

 

Directe investeringen

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Effectenverkeer

Extra-EU

 

Wereld

 

Overige beleggingen en investeringen

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

Lopende overdrachten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

 

Algemene overheid

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

Overige sectoren

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

II.

Vermogensoverdrachtenrekening

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

 

 

Netto activa

Netto passiva

Netto

III.

Financiële rekening

 

 

 

 

Directe investeringen

 

 

Niveau 1

 

In het buitenland

 

 

Niveau 1

 

Aandelenkapitaal

 

 

Niveau 1

 

Herinvestering van winsten

 

 

Niveau 1

 

Overige financiële activa

 

 

Niveau 1

 

In de rapporterende economie

 

 

Niveau 1

 

Aandelenkapitaal

 

 

Niveau 1

 

Herinvestering van winsten

 

 

Niveau 1

 

Overige financiële activa

 

 

Niveau 1

 

Effectenverkeer

Extra-EU

Wereld

 

 

Financiële derivaten

 

 

Wereld

 

Overige beleggingen en investeringen

Extra-EU

Extra-EU

Extra-EU

3.   Internationale handel in diensten

BOP ITS

Internationale handel in diensten

Termijn: t + 9 maanden

Frequentie: jaar

Eerste referentieperiode: 2006

 

Credit

Debet

Netto

Totaal diensten

Niveau 3

Niveau 3

Niveau 3

Vervoer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vervoer over zee

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reizigers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vracht

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Luchtvervoer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reizigers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vracht

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig vervoer

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reizigers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vracht

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uitgebreide classificatie van overig vervoer

 

 

 

Ruimtevaart

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vervoer per spoor

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reizigers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vracht

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vervoer over de weg

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reizigers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vracht

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vervoer over de binnenwateren

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reizigers

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vracht

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vervoer via pijpleidingen en transmissie van elektriciteit

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige vervoerondersteunende diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reizen

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Zakenreizen

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uitgaven door seizoen- en grensarbeiders

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Privé-reizen

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uitgaven voor gezondheid

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Uitgaven voor onderwijs

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overig

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Communicatiediensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Post- en koeriersdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Telecommunicatiediensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bouwdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bouw in het buitenland

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Bouw in de rapporterende economie

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Verzekeringsdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Levensverzekeringen en pensioenfondsen

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Vrachtverzekering

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige directe verzekeringen

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Herverzekering

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Ondersteunende diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Financiële diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Computer- en informatiediensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Computerdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Informatiediensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Diensten van persagentschappen

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige informatiediensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Royalty's en licentierechten

0Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Franchises en soortgelijke rechten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige royalty's en licentierechten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige zakelijke dienstverlening

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transitohandel en overige diensten in verband met de handel

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Transitohandel

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige diensten in verband met de handel

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Operationele-leasingdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Diverse zakelijke, professionele en technische diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Juridische diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadvies-diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Diensten op het gebied van zakelijk en managementadvies en public relations

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Speur- en ontwikkelingswerk

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Landbouw, mijnbouw en verwerking ter plaatse

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Afvalbehandeling en verwijdering van verontreinigende stoffen

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Landbouw, mijnbouw en overige verwerking ter plaatse

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige zakelijke dienstverlening

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Diensten tussen verwante ondernemingen, niet elders genoemd.

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Persoonlijke, culturele en recreatiediensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Audiovisuele en aanverwante diensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige persoonlijke, culturele en recreatiediensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Onderwijsdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Gezondheidsdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overheidsdiensten, niet elders genoemd

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Ambassades en consulaten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Militaire eenheden en bureaus

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Overige overheidsdiensten

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Pro-memorieposten

 

 

 

Audiovisuele transacties

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Postdiensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

Koeriersdiensten

Niveau 1

Niveau 1

Niveau 1

4.   Directe buitenlandse investeringen (DBI) – stromen

BOP FDI

Directe-investeringsstromen (2)

Termijn: t + 9 maanden

Frequentie: jaarlijks

Eerste referentieperiode: 2006

A

Geografische uitsplitsing

 

 

 

 

Post

Type gegevens

Geografische uitsplitsing

Uitsplitsing van activiteiten

 

Directe investeringen in het buitenland

 

 

 

510

Aandelenkapitaal

Netto

Niveau 2

Niet vereist

525

Herinvestering van winsten

Netto

Niveau 2

Niet vereist

530

Overige financiële activa

Netto

Niveau 2

Niet vereist

505

Directe investeringen in het buitenland: totaal

Netto

Niveau 3

Niet vereist

 

Directe investeringen in rapporterende economie

 

 

 

560

Aandelenkapitaal

Netto

Niveau 2

Niet vereist

575

Herinvestering van winsten

Netto

Niveau 2

Niet vereist

580

Overige financiële activa

Netto

Niveau 2

Niet vereist

555

Directe investeringen in rapporterende economie: totaal

Netto

Niveau 3

Niet vereist

 

Inkomen uit directe investeringen

 

 

 

332

Dividenden

Credit, debet, netto

Niveau 2

Niet vereist

333

Herinvestering van winsten en ingehouden winstenvan bijkantoren

Credit, debet, netto

Niveau 2

Niet vereist

334

Inkomen uit schuld

Credit, debet, netto

Niveau 2

Niet vereist

330

Inkomen uit directe investeringen: totaal

Credit, debet, netto

Niveau 3

Niet vereist


Betalingsbalans directe investeringsstromen

Directe-investeringsstromen

Termijn: t + 21 maanden

Frequentie: jaarlijks

Eerste referentieperiode: 2006

A

Geografische uitsplitsing

 

 

 

 

Post

Type gegevens

Geografische uitsplitsing

Uitsplitsing van activiteiten

 

Directe investeringen in het buitenland

 

 

 

510

Aandelenkapitaal

Netto

Niveau 2

Niet vereist

525

Herinvestering van winsten

Netto

Niveau 2

Niet vereist

530

Overige financiële activa

Netto

Niveau 2

Niet vereist

505

Directe investeringen in het buitenland: totaal

Netto

Niveau 3

Niet vereist

 

Directe investeringen in rapporterende economie

 

 

 

560

Aandelenkapitaal

Netto

Niveau 2

Niet vereist

575

Herinvestering van winsten

Netto

Niveau 2

Niet vereist

580

Overige financiële activa

Netto

Niveau 2

Niet vereist

555

Directe investeringen in rapporterende economie: totaal

Netto

Niveau 3

Niet vereist

 

Inkomen uit directe investeringen

 

 

 

332

Dividenden

Credit, debet, netto

Niveau 2

Niet vereist

333

Herinvestering van winsten en ingehouden winsten van bijkantoren

Credit, debet, netto

Niveau 2

Niet vereist

334

Inkomen uit schuld

Credit, debet, netto

Niveau 2

Niet vereist

330

Inkomen uit directe investeringen: totaal

Credit, debet, netto

Niveau 3

Niet vereist

B

Uitsplitsing van activiteiten

 

 

 

 

Post

Type gegevens

Geografische uitsplitsing

Uitsplitsing van activiteiten

505

Directe investeringen in het buitenland: totaal

Netto

Netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Directe investeringen in rapporterende economie: totaal

Netto

Netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

330

Inkomen uit directe investeringen: totaal

Credit, debet, netto

Credit, debet, netto

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

5.   Directe buitenlandse investeringen (DBI) – posities

BOP POS

Directe-investeringsposities (3)  (4)

Termijn: t + 9 maanden

Frequentie: jaarlijks

Eerste referentieperiode: 2006

A

Geografische uitsplitsing

 

 

 

 

Post

Type gegevens

Geografische uitsplitsing

Uitsplitsing van activiteiten

 

Activa in directe investeringen

 

 

 

506

Aandelenkapitaal en herinvestering van winsten

Nettoposities

Niveau 1

Niet vereist

530

Overige financiële activa

Nettoposities

Niveau 1

Niet vereist

505

Directe investeringen in het buitenland: totale activa, netto

Nettoposities

Niveau 2

Niet vereist

 

Passiva in directe investeringen

 

 

 

556

Aandelenkapitaal en herinvestering van winsten

Nettoposities

Niveau 1

Niet vereist

580

Overige financiële activa

Nettoposities

Niveau 1

Niet vereist

555

Directe investeringen in rapporterende economie: totaal passiva, netto

Nettoposities

Niveau 2

Niet vereist


BOP POS

Directe-investeringsposities (5)

Termijn: t + 21 maanden

Frequentie: jaarlijks

Eerste referentieperiode: 2006

A

Geografische uitsplitsing

 

 

 

 

Post

Type gegevens

Geografische uitsplitsing

Uitsplitsing van activiteiten

 

Activa in directe investeringen

 

 

 

506

Aandelenkapitaal en herinvestering van winsten

Nettoposities

Niveau 2

Niet vereist

530

Overige financiële activa

Nettoposities

Niveau 2

Niet vereist

505

Directe investeringen in het buitenland: totale activa, netto

Nettoposities

Niveau 3

Niet vereist

 

Passiva in directe investeringen

 

 

 

556

Aandelenkapitaal en herverdeling van winsten

Nettoposities

Niveau 2

Niet vereist

580

Overige financiële activa

Nettoposities

Niveau 2

Niet vereist

555

Directe investeringen in rapporterende economie: totaal passiva, netto

Nettoposities

Niveau 3

Niet vereist

B

Uitsplitsing van activiteiten

 

 

 

 

Post

Type gegevens

Geografische uitsplitsing

Uitsplitsing van activiteiten

505

Directe investeringen in het buitenland: totale activa, netto

Nettoposities

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

555

Directe investeringen in rapporterende economie: totaal passiva, netto

Nettoposities

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

6.   Niveaus geografische uitsplitsing

Niveau 1

Niveau 2

A1

Wereld (alle entiteiten)

A1

Wereld (alle entiteiten)

D3

EU-25 (Intra-EU-25)

D3

EU-25 (intra-EU25)

U4

Extra-eurozone

U4

Extra-eurozone

4A

EU-instellingen

4A

EU-instellingen

D5

Extra-EU25

D5

Extra-EU25

 

 

IS

IJsland

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Noorwegen

CH

Zwitserland

CH

Zwitserland

 

 

BG

Bulgarije

 

 

HR

Kroatië

 

 

RO

Roemenië

 

 

RU

Russische Federatie

 

 

TR

Turkije

 

 

EG

Egypte

 

 

MA

Marokko

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Zuid-Afrika

CA

Canada

CA

Canada

US

Verenigde Staten van Amerika

US

Verenigde Staten van Amerika

 

 

MX

Mexico

 

 

AR

Argentinië

 

 

BR

Brazilië

 

 

CL

Chili

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israël

 

 

CN

China

 

 

HK

Hongkong

 

 

IN

India

 

 

ID

Indonesië

JP

Japan

JP

Japan

 

 

KR

Zuid-Korea

 

 

MY

Maleisië

 

 

PH

Filipijnen

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailand

 

 

AU

Australië

 

 

NZ

Nieuw-Zeeland

Z8

Extra-EU25 niet toegewezen

Z8

Extra-EU25 niet toegewezen

C4

Financiële offshorecentra (6)

C4

Financiële offshorecentra


Niveau 3

7Z

Internationale organisaties m.u.v. EU-instellingen

AD

Andorra

AE

Verenigde Arabische Emiraten

AF

Afghanistan

AG

Antigua en Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albanië

AM

Armenië

AN

Nederlandse Antillen

AO

Angola

AQ

Antarctica

AR

Argentinië

AS

Amerikaans-Samoa

AT

Oostenrijk

AU

Australië

AW

Aruba

AZ

Azerbeidzjan

BA

Bosnië en Herzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

België

BF

Burkina Faso

BG

Bulgarije

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BM

Bermuda

BN

Brunei Darussalam

BO

Bolivia

BR

Brazilië

BS

Bahama's

BT

Bhutan

BV

Bouveteiland

BW

Botswana

BY

Belarus

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Cocoseilanden

CD

Congo, Democratische Republiek

CF

Centraal-Afrikaanse Republiek

CG

Congo

CH

Zwitserland

CI

Ivoorkust

CK

Cookeilanden

CL

Chili

CM

Kameroen

CN

China

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CS

Servië en Montenegro

CU

Cuba

CV

Kaapverdië

CX

Christmaseiland

CY

Cyprus

CZ

Tsjechië

DE

Duitsland

DJ

Djibouti

DK

Denemarken

DM

Dominica

DO

Dominicaanse Republiek

DZ

Algerije

EC

Ecuador

EE

Estland

EG

Egypte

ER

Eritrea

ES

Spanje

ET

Ethiopië

FI

Finland

FJ

Fiji

FK

Falklandeilanden (Malvinas)

FM

Micronesië, Federale Staten van

FO

Faeröer

FR

Frankrijk

GA

Gabon

GB

Verenigd Koninkrijk

GD

Grenada

GE

Georgië

GG

Guernsey (geen officiële ISO 3166-1 landencode, uitzonderlijk code-elementen gereserveerd)

GH

Ghana

GI

Gilbraltar

GL

Groenland

GM

Gambia

GN

Guinee

GQ

Equatoriaal-Guinea

GR

Griekenland

GS

Zuid-Georgië en Zuidelijke Sandwicheilanden

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinee-Bissau

GY

Guyana

HK

Hongkong

HM

Heard- en McDonaldeilanden

HN

Honduras

HR

Kroatië

HT

Haïti

HU

Hongarije

ID

Indonesië

IE

Ierland

IL

Israël

IM

Isle of Man (geen officiële ISO 3166-1 landencode, uitzonderlijk code-elementen gereserveerd)

IN

India

IO

Brits Territorium in de Indische Oceaan

IQ

Irak

IR

Iran, Islamitische Republiek

IS

IJsland

IT

Italië

JE

Jersey (geen officiële ISO 3166-1 landencode, uitzonderlijk code-elementen gereserveerd)

JM

Jamaica

JO

Jordanië

JP

Japan

KE

Kenia

KG

Kirgizië

KH

Cambodja

KI

Kiribati

KM

Comoren

KN

Saint Kitts en Nevis

KP

Korea, Democratische Volksrepubliek (Noord-Korea)

KR

Korea, Republiek (Zuid-Korea)

KW

Koeweit

KY

Caymaneilanden

KZ

Kazachstan

LA

Democratische Volksrepubliek Laos

LB

Libanon

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Litouwen

LU

Luxemburg

LV

Letland

LY

Libisch-Arabische Volks-Jamahiriyah

MA

Marokko

MD

Moldavië, Republiek

MG

Madagaskar

MH

Marshalleilanden

MK (7)

Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek

ML

Mali

MM

Myanmar

MN

Mongolië

MO

Macau

MP

Noordelijke Marianen

MQ

Martinique

MR

Mauritanië

MS

Montserrat

MT

Malta

MU

Mauritius

MV

Maldiven

MW

Malawi

MX

Mexico

MY

Maleisië

MZ

Mozambique

NA

Namibië

NC

Nieuw-Caledonië

NE

Niger

NF

Norfolkeiland

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

NL

Nederland

NO

Noorwegen

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nieuw-Zeeland

OM

Oman

PA

Panama

PE

Peru

PF

Frans-Polinesië

PG

Papoea Nieuw-Guinea

PH

Filipijnen

PK

Pakistan

PL

Polen

PN

Pitcairn

PR

Puerto Rico

PS

Bezet Palestijns gebied

PT

Portugal

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Roemenië

RU

Russische Federatie

RW

Rwanda

SA

Saudi-Arabië

SB

Salomonseilanden

SC

Seychellen

SD

Sudan

SE

Zweden

SG

Singapore

SH

Sint-Helena

SI

Slovenië

SK

Slowakije

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalië

SR

Suriname

ST

Sao Tome en Principe

SV

El Salvador

SY

Arabische Republiek Syrië

SZ

Swaziland

TC

Turks- en Caicoseilanden

TD

Tsjaad

TG

Togo

TH

Thailand

TJ

Tadzjikistan

TK

Tokelau-eilanden

TL

Oost-Timor

TN

Tunesië

TO

Tonga

TM

Turkmenistan

TR

Turkije

TT

Trinidad en Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan, provincie van China

TZ

Tanzanië, Verenigde Republiek

UA

Oekraïne

UG

Uganda

UM

Amerikaanse ondergeschikte afgelegen eilanden

US

Verenigde Staten

UY

Uruguay

UZ

Oezbekistan

VA

Heilige Stoel (Vaticaanstad)

VC

St Vincent and the Grenadines

VE

Venezuela

VG

Maagdeneilanden, Britse

VI

Maagdeneilanden, Amerikaanse

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis en Futuna

WS

Samoa

YE

Jemen

YT

Mayotte

ZA

Zuid-Afrika

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

7.   Niveaus activiteitenuitsplitsing

Niveau 1

Niveau 2

 

 

NACE rev. 1

 

LANDBOUW EN VISSERIJ

Sectie A, B

WINNING VAN DELFSTOFFEN

WINNING VAN DELFSTOFFEN

Sectie C

 

Waarvan:

 

 

Winning van aardolie en aardgas

Afd. 11

INDUSTRIE

INDUSTRIE

Sectie D

 

Voedings- en genotmiddelen

Subsectie DA

 

Textiel en textielproducten

Subsectie DB

 

Houtindustrie, uitgeverijen en drukkerijen

Subsecties DD & DE

 

TOTAAL activiteiten textiel en hout

 

 

Geraffineerde aardolieproducten en overige bewerkingen

Afd. 23

 

Vervaardiging van chemische producten

Afd. 24

 

Producten van rubber of kunststof

Afd. 25

Aardolie, chemische producten, rubber kunststof

TOTAAL aardolie, chemische producten, rubber en kunststof

 

 

Metaalproducten

Subsectie DJ

 

Machines, apparaten en werktuigen

Afd. 29

 

TOTAAL metaalproducten, machines, apparaten en werktuigen

 

 

Kantoormachines en computers

Afd. 30

 

Audio-, video- en telecommunicatieapparatuur

Afd. 32

Kantoormachines, computers, audio-, video- en telecommunicatieapparatuur

TOTAAL kantoormachines, computers, audio-, video- en telecommunicatieapparatuur

 

 

Motorvoertuigen

Afd. 34

 

Overige transportmiddelen

Afd. 35

Voertuigen, overige transportmiddelen

TOTAAL voertuigen + overige transportmiddelen

 

 

Industrie n.e.g.

 

ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER

ELEKTRICITEIT, GAS EN WATER

Sectie E

BOUWNIJVERHEID

BOUWNIJVERHEID

Sectie F

TOTAAL DIENSTEN

TOTAAL DIENSTEN

 

HANDEL EN REPARATIE

HANDEL EN REPARATIE

Sectie G

 

Verkoop, onderhoud en reparatie van auto's en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen

Afd. 50

 

Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in auto's en motorrijwielen

Afd. 51

 

Kleinhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen

Afd. 52

HOTELS EN RESTAURANTS

HOTELS EN RESTAURANTS

Sectie H

VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE

VERVOER, OPSLAG EN COMMUNICATIE

Sectie I

 

Vervoer en opslag

Afd. 60, 61, 62, 63

 

Vervoer te land; vervoer via pijpleidingen

Afd. 60

 

Vervoer over water

Afd. 61

 

Luchtvervoer

Afd. 62

 

Vervoerondersteunende activiteiten; reisbureaus

Afd. 63

 

Post en telecommunicatie

Afd. 64

 

Posterijen en koeriers

Groep 641

 

Telecommunicatie

Groep 642

FINANCIËLE INSTELLINGEN

FINANCIËLE INSTELLINGEN

Sectie J

 

Financiële instellingen, exclusief verzekeringswezen en pensioenfondsen

Afd. 65

 

Verzekeringswezen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen

Afd. 66

 

Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen

Afd. 67

 

EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

Sectie K, afd. 70

 

VERHUUR VAN MACHINES EN WERKTUIGEN ZONDER BEDIENINGSPERSONEEL EN VAN OVERIGE ROERENDE GOEDEREN

Sectie K, afd. 71

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET COMPUTERS

ACTIVITEITEN IN VERBAND MET COMPUTERS

Sectie K, afd. 72

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

Sectie K, afd. 73

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Sectie K, afd. 74

 

Rechtskundige dienstverlening; accountants, marktonderzoek, adviesbureaus

Groep 741

 

Rechtskundige dienstverlening

Klasse 7411

 

Accountants, boekhouders en belastingconsulenten

Klasse 7412

 

Markt- en opinieonderzoekbureaus

Klasse 7413

 

Zakelijk en managementadvies

Klasse 7414, 7415

 

Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten

Groep 742

 

Reclamewezen

Groep 744

 

Zakelijke activiteiten niet elders genoemd.

Groep 743, 745, 746, 747, 748

 

ONDERWIJS

Sectie M

 

GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Sectie N

 

INZAMELING EN VERWERKING VAN AFVALWATER EN AFVAL

Sectie O, afd. 90

 

VERENIGINGEN NIET ELDERS GENOEMD.

Sectie O, afd. 91

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Sectie O, afd. 92

 

Activiteiten op het gebied van film en video, radio en televisie en amusement

Groep 921, 922, 923

 

Persagentschappen

Groep 924

 

Bibliotheken, openbare archieven, musea en overige culturele activiteiten

Groep 925

 

Sport en overige recreatie

Groep 926, 927

 

OVERIGE DIENSTEN

Sectie O, afd. 93

 

Niet toegewezen

 


(1)  t = referentieperiode (jaar of kwartaal)

(2)  Enkel de geografische uitsplitsing

(3)  Enkel de geografische uitsplitsing

(4)  De DBI-posities per 31.12.2005 worden krachtens bestaande gentlemen's agreements in september 2007 toegezonden.

(5)  De herziene gegevens betreffende de DBI-posities per 31.12.2005 worden krachtens deze verordening in september 2008 toegezonden.

(6)  Alleen voor DBI.

(7)  Voorlopige code die geen invloed heeft op de definitieve naam van het land die zal worden vastgesteld na afloop van de lopende onderhandelingen in de Verenigde Naties.


BIJLAGE II

DEFINITIES

bedoeld in artikel 10

GOEDEREN (CODE 100)

De goederenrekening van de lopende rekening van de betalingsbalans omvat roerende goederen waarvoor eigendomsoverdracht plaatsvindt (tussen ingezetenen en niet-ingezetenen). Deze goederen moeten op f.o.b.-basis tegen marktwaarde worden gewaardeerd. Uitzonderingen op de regel van eigendomsoverdracht (transacties in deze posten worden onder goederen geregistreerd) omvatten: goederen in financiële leasing, goederen die tussen een moederonderneming en een dochteronderneming worden overgedragen en sommige goederen voor bewerking. Intra-EU-handel in goederen: het partnerland moet volgens het zendingsbeginsel worden bepaald. Hieronder vallen: handelswaar in het algemeen, goederen voor bewerking, goederen voor reparatie, in havens aangekochte goederen en niet-monetair goud.

DIENSTEN (CODE 200)

Vervoer (code 205)

Omvat alle vervoerdiensten die ingezetenen van een economie voor ingezetenen van een andere economie verrichten en die gepaard gaan met het vervoer van personen, het verkeer van goederen (vracht), huur (charter) van voertuigen met bemanning en bijbehorende ondersteunende diensten.

Zeevervoer (code 206)

Omvat alle zeevervoerdiensten. De volgende uitsplitsing is vereist: Passagiersvervoer over zee (code 207), Vrachtvervoer over zee (code 208) en Overig zeevervoer (code 209).

Luchtvervoer (code 210)

Omvat alle luchtvervoerdiensten. De volgende uitsplitsing is vereist: Passagiersvervoer door de lucht (code 211), Vrachtvervoer door de lucht (code 212) en Overig luchtvervoer (code 213).

Overig vervoer (code 214)

Omvat alle vervoerdiensten behalve die over zee of door de lucht. De volgende uitsplitsing is vereist: Overig vervoer - Reizigers (code 215), Overig vervoer - Vracht (code 216) en Ander overig vervoer (code 217).

Een uitgebreide classificatie voor Overig vervoer (code 214) is vereist als volgt:

Ruimtevaart (code 218)

Omvat satellietlanceringen door commerciële bedrijven voor de eigenaren van de satellieten (zoals telecommunicatiebedrijven) en overige activiteiten van exploitanten van ruimtevaartapparatuur, zoals het vervoer van goederen en personen voor wetenschappelijke experimenten. Hieronder valt eveneens ruimtevaart met passagiers en de betalingen die een economie verricht opdat haar ingezetenen in ruimtevaartuigen van een andere economie worden meegenomen.

Spoorvervoer (code 219)

Omvat vervoer per trein. Een verdere uitsplitsing is vereist als volgt: Reizigersvervoer per spoor (code 220), Vrachtvervoer per spoor (code 221) en Overig spoorvervoer (code 222).

Vervoer over de weg (code 223)

Omvat vervoer per vrachtwagen, bus en touringcar. Een verdere uitsplitsing is vereist als volgt: Reizigersvervoer over de weg (code 224), Vrachtvervoer over de weg (code 225) en Overig vervoer over de weg (code 226).

Vervoer over de binnenwateren (code 227)

Heeft betrekking op internationaal vervoer op rivieren, kanalen en meren. Hieronder vallen waterwegen die binnen één land verlopen en waterwegen die door twee of meer landen lopen. Een verdere uitsplitsing is vereist als volgt: Reizigersvervoer over de binnenwateren (code 228), Vrachtvervoer over de binnenwateren (code 229) en Overig vervoer over de binnenwateren (code 230).

Vervoer via pijpleidingen en transmissie van elektriciteit (code 231)

Omvat internationaal vervoer van goederen via pijpleidingen. Omvat tevens kosten voor de transmissie van elektriciteit wanneer deze gescheiden is van het productie- en distributieproces. Uitgesloten zijn de elektriciteitsproductie zelf, alsmede de levering van aardolie en aanverwante producten, water en andere goederen via pijpleidingen. Eveneens zijn uitgesloten distributiediensten voor elektriciteit, water, gas en andere aardolieproducten (opgenomen onder Overige zakelijke dienstverlening (code 284)).

Overige vervoerondersteunende diensten (code 232)

Overige vervoerondersteunende diensten omvat alle andere vervoerdiensten die niet onder een van de bovengenoemde componenten van vervoerdiensten kunnen worden ondergebracht.

Reizen (code 236)

Reizen omvat hoofdzakelijk de goederen en diensten die reizigers gedurende een verblijf van minder dan een jaar in een economie in die economie aanschaffen. De goederen en diensten worden door of ten behoeve van reizigers gekocht of zonder tegenprestatie (m.a.w. als geschenk) verstrekt om door de reizigers te kunnen worden gebruikt of weggegeven. Uitgesloten zijn vervoer van reizigers binnen de economieën die ze bezoeken, wanneer dat vervoer wordt verstrekt door vervoerders die geen ingezetene zijn van de bezochte economie en internationaal vervoer van reizigers, die beide worden ingedeeld onder vervoer - reizigersdiensten. Eveneens zijn uitgesloten goederen die door reizigers worden gekocht voor wederverkoop in de economie van de reiziger of in een andere economie. Reizen is onderverdeeld in twee subcomponenten: Zakenreizen (code 237) en Privé-reizen (code 240).

Zakenreizen (code 237)

Zakenreizen omvat de aankoop van goederen en diensten door zakenreizigers. Omvat tevens de aankoop van goederen en diensten voor persoonlijk gebruik door seizoen- en grensarbeiders en andere werknemers die geen ingezetene zijn van de economie waar zij werknemer zijn en wier werkgever ingezetene van die economie is. Zakenreizen zijn verder onderverdeeld in Uitgaven door seizoen- en grensarbeiders (code 238) en Overige zakenreizen (code 239).

Uitgaven door seizoen- en grensarbeiders (code 238)

Omvat de aankoop van goederen en diensten voor persoonlijk gebruik door seizoen- en grensarbeiders en andere werknemers die geen ingezetene zijn van de economie waar zij werknemer zijn en wier werkgever ingezetene van die economie is.

Overige zakenreizen (code 239)

Omvat alle Zakenreizen (code 237) die niet vallen onder Uitgaven door seizoen- en grensarbeiders (code 238).

Privé-reizen (code 240)

Privé-reizen omvat de goederen en diensten welke worden aangekocht door reizigers die naar het buitenland gaan om andere dan zakelijke redenen, zoals vakantie, deelneming aan culturele en vrijetijdsactiviteiten, bezoek aan vrienden en familie, bedevaart en onderwijs en gezondheid. Privé-reizen (code 240) is onderverdeeld in drie subcategorieën: Uitgaven voor gezondheid (code 241), Uitgaven voor onderwijs (code 242) en Overige privé-reizen (code 243).

Uitgaven voor gezondheid (code 241)

Wordt gedefinieerd als de totale uitgaven door personen die om medische redenen reizen.

Uitgaven voor onderwijs (code 242)

Wordt gedefinieerd als de totale uitgaven door studenten.

Overige privé-reizen (code 243)

Omvat alle Privé-reizen (code 240) die niet vallen onder Uitgaven voor gezondheid (code 241) of Uitgaven voor onderwijs (code 242).

Overige diensten (code 981)

Omvat alle Diensten (code 200) die niet vallen onder Vervoer (code 205) of Reizen (code 236).

Communicatiediensten (code 245)

Omvat Post- en koeriersdiensten (code 246) en Telecommunicatiediensten (code 247).

Post- en koeriersdiensten (code 246)

Omvat Postdiensten (code 958) en Koeriersdiensten (code 959).

Postdiensten (code 958)

Omvat poste-restantediensten, telegramdiensten en loketdiensten in postkantoren, zoals postzegelverkoop, betalingsmandaten enz. Postdiensten worden vaak, maar niet uitsluitend, door nationale postbedrijven verricht. Postdiensten zijn onderworpen aan internationale overeenkomsten en de stromen tussen exploitanten van verschillende economieën moeten op brutobasis worden geregistreerd.

Koeriersdiensten (code 959)

Koeriersdiensten zijn vooral gericht op spoedbestellingen en huis-aan-huisbezorging. Koeriers kunnen voor het verrichten van deze diensten gebruikmaken van eigen vervoer, gedeeld privé-vervoer of openbaar vervoer. Onder koeriersdiensten vallen spoedbesteldiensten, die bijvoorbeeld afhaling op verzoek en bestelling binnen een bepaalde tijd omvatten.

Telecommunicatiediensten (code 247)

Omvat de overbrenging van geluid, beelden of andere informatie per telefoon, telex, telegram, radio- en televisiekabel en -omroep, satelliet, e-mail, fax enz., met inbegrip van zakelijke netwerkdiensten, teleconferentiediensten en ondersteunende diensten. Omvat niet de waarde van de overgebrachte informatie. Onder telecommunicatiediensten vallen ook gsm-diensten, internet-backbonediensten en on-linetoegangsdiensten, met inbegrip van verlening van internettoegang.

Bouwdiensten (code 249)

Omvat Bouw in het buitenland (code 250) en Bouw in de rapporterende economie (code 251).

Bouw in het buitenland (code 250)

Omvat bouwdiensten die door in de rapporterende economie ingezeten ondernemingen worden verstrekt aan niet-ingezetenen (credit) en de goederen en diensten die door deze ondernemingen in de gasteconomie worden aangekocht (debet).

Bouw in de rapporterende economie (code 251)

Omvat bouwdiensten die door niet-ingezeten bouwondernemingen worden verstrekt aan ingezetenen van de rapporterende economie (debet) en de goederen en diensten die door deze niet-ingezeten ondernemingen in de rapporterende economie worden aangekocht (credit).

Verzekeringsdiensten (code 253)

Omvat de verstrekking door ingezeten verzekeringsmaatschappijen van diverse soorten verzekeringen aan niet-ingezetenen en vice versa. Deze diensten worden geschat of gewaardeerd op basis van de administratiekosten die in de totale premies zijn inbegrepen en niet op basis van het totale premiebedrag. Zij omvatten Levensverzekeringen en pensioenfondsen (code 254), Vrachtverzekeringen (code 255), Overige directe verzekeringen (code 256), Herverzekeringen (code 257) en Ondersteunende diensten (code 258).

Levensverzekeringen en pensioenfondsen (code 254)

Voor een levensverzekeringspolis, al dan niet met aandeel in de winst, verricht een verzekeringnemer regelmatige betalingen aan een verzekeraar (het kan om een enkele betaling gaan), in ruil waarvoor de verzekeraar garandeert dat aan de verzekerde op een bepaalde datum of bij het overlijden van de verzekeringnemer, indien dit overlijden zich eerder voordoet, een overeengekomen minimumbedrag of een jaarrente zal worden uitbetaald. Tijdelijke levensverzekering, waarbij alleen in geval van overlijden uitkeringen worden gedaan, is een vorm van directe verzekering en valt niet onder Levensverzekeringen maar onder Overige directe verzekeringen (code 256).

Pensioenfondsen zijn afzonderlijke fondsen die zijn opgezet om specifieke groepen werknemers bij pensionering een inkomen te bezorgen. Zij worden door particuliere of openbare werkgevers of gezamenlijk door werkgevers en hun werknemers georganiseerd en geleid. Zij worden gefinancierd met bijdragen van de werkgever en/of de werknemers en met het inkomen uit met de tegoeden van de fondsen gefinancierde beleggingen en investeringen; zij verrichten ook financiële transacties voor eigen rekening. Zij omvatten niet de socialezekerheidsstelsels die voor grote delen van de samenleving worden georganiseerd en door de algemene overheid worden opgelegd, gecontroleerd of gefinancierd. Onder Levensverzekeringen en pensioenfondsen vallen beheersdiensten voor pensioenfondsen. In het geval van pensioenfondsen worden „premies” in het algemeen „bijdragen” genoemd en „schaden”„toezeggingen”.

Vrachtverzekering (code 255)

Vrachtverzekering heeft betrekking op verzekeringen die worden gesloten voor goederen die worden uitgevoerd of ingevoerd, op een grondslag in overeenstemming met waardering van goederen f.o.b. en vrachtvervoer.

Overige directe verzekeringen (code 256)

Overige directe verzekeringen omvat alle andere soorten ongevallenverzekeringen. Hieronder vallen tijdelijke levensverzekering, ongevallen- en ziekteverzekering (tenzij deze onderdeel is van het socialezekerheidsstelsel van de overheid), scheepvaart-, luchtvaart- en andere vervoersverzekeringen, brand en andere materiële schade, verzekeringen tegen geldelijk verlies, algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en overige verzekeringen, zoals reisverzekeringen en verzekering van leningen en creditcards.

Herverzekering (code 257)

Herverzekering is de uitbesteding van delen van het verzekeringsrisico, vaak aan gespecialiseerde ondernemingen, in ruil voor een evenredig gedeelte van de premieopbrengst. Herverzekeringstransacties kunnen betrekking hebben op pakketten waarin diverse soorten risico's zijn gemengd.

Ondersteunende diensten (code 258)

Omvat transacties die nauw verband houden met activiteiten van verzekeringen en pensioenfondsen. Hieronder vallen makelaarscommissies, diensten van verzekeringsmakelaars, adviesdiensten voor verzekeringen en pensioenen, evaluatie- en aanpassingsdiensten, actuariële diensten, bergingsadministratiediensten, reglementerings- en controlediensten voor schadeloosstellingen en invorderingsdiensten.

Financiële diensten (code 260)

Financiële diensten omvatten diensten van financiële instellingen en ondersteunende diensten, behalve wanneer deze worden verstrekt door levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (dan vallen ze onder levensverzekeringen en pensioenfondsen) en overige verzekeringsdiensten tussen ingezetenen en niet-ingezetenen. Deze diensten kunnen worden verricht door banken, effectenbeurzen, factoringbedrijven, creditcardbedrijven en andere ondernemingen. Hieronder vallen diensten die worden verricht in verband met transacties in financiële instrumenten, alsmede andere diensten die verband houden met financiële activiteiten, zoals advies- en bewaringsdiensten en diensten voor activabeheer.

Computer- en informatiediensten (code 262)

Omvat Computerdiensten (code 263) en Informatiediensten (code 264).

Computerdiensten (code 263)

Omvat apparatuur- en programmatuurdiensten en gegevensverwerkingsdiensten. Hieronder vallen advies- en implementatiediensten voor apparatuur en programmatuur; onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur; calamiteitenhersteldiensten, verstrekking van advies en bijstand inzake aangelegenheden in verband met het beheer van computervoorzieningen; analyse, ontwerp en programmering van gebruiksklare systemen (inclusief ontwikkeling en ontwerp van webpagina's), en technisch advies inzake programmatuur; ontwikkeling, productie, levering en documentatie van maatgesneden programmatuur, met inbegrip van besturingssystemen die op maat voor specifieke gebruikers zijn gemaakt; systeemonderhoud en andere ondersteunende diensten, zoals opleiding als onderdeel van advies; gegevensverwerkingsdiensten, zoals gegevensinvoer, tabulering en verwerking op basis van timesharing; webpaginahostingdiensten (m.a.w. de verstrekking van serverruimte op internet voor het hosten van webpagina's van cliënten); en beheer van computerfaciliteiten.

Informatiediensten (code 264)

Omvat Diensten van persagentschappen (code 889) en Overige informatiediensten (code 890).

Diensten van persagentschappen (code 889)

Omvat de verstrekking van nieuws, foto's en feature-artikelen aan de media.

Overige informatiediensten(code 890)

Omvat databankdiensten - ontwerp van databanken, gegevensopslag en de verspreiding van gegevens en databanken (inclusief gidsen en verzendlijsten) - zowel on line als via magnetische, optische of gedrukte media en internetzoekportalen (zoekmachinediensten die internetadressen zoeken voor klanten die trefwoordvragen invoeren). Hieronder vallen tevens directe abonnementen (geen bulkabonnementen) op kranten en tijdschriften per post, elektronisch of via andere middelen.

Royalty's en licentierechten (code 266)

Omvat Franchises en soortgelijke rechten (code 891) en Overige royalty's en licentierechten (code 892).

Franchises en soortgelijke rechten (code 891)

Omvat internationale betalingen en inningen van franchisevergoedingen en de royalty's die voor het gebruik van gedeponeerde handelsmerken worden betaald.

Overige royalty's en licentierechten (code 892)

Omvat internationale betalingen en inningen voor het toegestane gebruik van immateriële, niet-geproduceerde, niet-financiële activa en eigendomsrechten (zoals octrooien, auteursrechten en industriële procédés en designs) en het gebruik, door middel van licentieovereenkomsten, van geproduceerde originelen of prototypes (zoals manuscripten, computerprogramma's en cinematografische werken en geluidsopnamen).

Overige zakelijke dienstverlening (code 268)

Omvat Transitohandel en overige diensten in verband met de handel (code 269), Operationele-leasingdiensten (code 272) en Diverse zakelijke, professionele en technische diensten (code 273).

Transitohandel en overige diensten in verband met de handel (code 269)

Omvat Transitohandel (code 270) en Overige diensten in verband met de handel (code 271).

Transitohandel (code 270)

Transitohandel wordt gedefinieerd als de aankoop door een ingezetene van de rapporterende economie van een goed van een niet-ingezetene, dat vervolgens weer aan een andere niet-ingezetene wordt verkocht.

Overige diensten in verband met de handel (code 271)

Omvat commissies op goederen- en dienstentransacties tussen a) ingezeten handelaren, makelaars op goederenbeurzen, effectenhandelaren en commissionairs en b) niet-ingezetenen.

Operationele-leasingdiensten (code 272)

Omvat leasing (huur) en charters door ingezetenen en niet-ingezetenen, zonder bestuurders, van schepen, luchtvaartuigen en vervoermaterieel, zoals spoorwagons, containers en boorplatforms, zonder bemanning.

Diverse zakelijke, professionele en technische diensten (code 273)

Omvat Juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations (code 274), Reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek (code 278), Speur- en ontwikkelingswerk (code 279), Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten (code 280), Landbouw, mijnbouw en diensten voor verwerking ter plaatse (code 281), Overige zakelijke dienstverlening (code 284) en Diensten tussen verwante ondernemingen, niet elders genoemd (code 285).

Juridisch, accountancy- en managementadvies en public relations (code 274)

Omvat Juridische diensten (code 275), Accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten (code 276) en Diensten op het gebied van zakelijk en managementadvies en public relations (code 277).

Juridische diensten (code 275)

Omvat diensten betreffende juridisch advies en juridische vertegenwoordiging in juridische, gerechtelijke en wettelijk voorgeschreven procedures; diensten voor het opstellen van juridische documenten en instrumenten; advies inzake certificatie; en diensten voor borgstelling en geschillenbeslechting.

Accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten (code 276)

Omvat de registratie van handelstransacties onder meer voor ondernemingen; diensten voor het onderzoeken van boekhoudverslagen en financiële verklaringen; belastingplanning en -advies; en opstellen van belastingdocumenten.

Diensten op het gebied van zakelijk en managementadvies en public relations (code 277)

Omvat advies-, begeleidings- en operationele-bijstandsdiensten verleend aan het bedrijfsleven inzake ondernemingsbeleid en -strategie en de algehele planning, structurering en controle van een organisatie. Omvat management auditing; advies inzake marktbeheer, menselijk potentieel, productiebeheer en projectbeheer; en advies-, begeleidings- en operationele diensten ter verbetering van het imago bij de klanten en de betrekkingen met de instellingen en het publiek.

Reclamewezen, marktonderzoek en opinieonderzoek (code 278)

Diensten die worden verhandeld tussen ingezetenen en niet-ingezetenen; omvat ontwerp, verwezenlijking en marketing van advertenties door reclamebureaus; mediaplaatsing, inclusief de aan- en verkoop van advertentieruimte; tentoonstellingsdiensten verricht door handelsbeurzen; promoten van producten in het buitenland; marktonderzoek; telemarketing; en opinieonderzoek over diverse onderwerpen.

Speur- en ontwikkelingswerk (code 279)

Omvat de diensten die worden verhandeld tussen ingezetenen en niet-ingezetenen en die gepaard gaan met fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling van nieuwe producten en procédés.

Architecten-, ingenieurs- en overige technische diensten (code 280)

Omvat transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen in verband met architectuurontwerp van stedelijke en andere ontwikkelingsprojecten; planning en projectontwerp en toezicht op dammen, bruggen, luchthavens, kant-en-klaar opgeleverde projecten enz.; landmeten; cartografie; beproeving en certificatie van producten; en technische inspectiediensten.

Landbouw, mijnbouw en diensten voor verwerking ter plaatse (code 281)

Omvat Afvalbehandeling en verwijdering van verontreinigende stoffen (code 282) en Landbouw, mijnbouw en andere verwerking ter plaatse (code 283).

Afvalbehandeling en verwijdering van verontreinigende stoffen (code 282)

Omvat de behandeling van radioactief en ander afval, afgraven van vervuilde grond, opruimen van verontreiniging, inclusief olievervuiling; sanering van mijnterreinen en decontaminatie- en saneringsdiensten. Hieronder vallen ook alle overige diensten die verband houden met het schoonmaken en saneren van het milieu.

Landbouw, mijnbouw en overige diensten voor verwerking ter plaatse (code 283)

Omvat:

a)

diensten die verband houden met de landbouw, zoals de levering van landbouwmachines met bemanning, oogsten, gewasbehandeling, ongedierte- en ziektebestrijding, onderbrengen van dieren, verzorgen van dieren en fokdiensten. Hieronder vallen ook jacht, zetten van vallen, bosbouw en houthakken, en visserij;

b)

mijnbouwdiensten die worden verstrekt op olie- en gasvelden, inclusief boren, bouwen van boortorens, reparatie- en ontmantelingsdiensten en cementering van olie- en gasbronnen. Diensten die verband houden met prospectie en exploratie van ertsen, alsmede mijnbouwtechniek en geologische verkenning vallen hier ook onder;

c)

overige verwerkingsdiensten ter plaatse, waaronder verwerking van of werk aan goederen ter plaatse valt, die zonder eigendomsoverdracht zijn ingevoerd en worden verwerkt maar niet opnieuw uitgevoerd naar het land waaruit de goederen werden verzonden (maar in plaats daarvan in de verwerkende economie of aan een derde economie worden verkocht) of vice versa.

Overige zakelijke dienstverlening (code 284)

Omvat transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, zoals de tewerkstelling van personeel, veiligheids- en speurdiensten, vertaal- en tolkendiensten, fotografiediensten, schoonmaken van gebouwen, vastgoeddiensten aan het bedrijfsleven en overige zakelijke dienstverlening die niet onder de bovengenoemde zakelijke diensten kan worden ingedeeld.

Diensten tussen verwante ondernemingen, niet elders genoemd (code 285)

Dit is een restcategorie. Zij omvat betalingen tussen verwante bedrijven die niet specifiek bij een ander onderdeel kunnen worden ingedeeld. Hieronder vallen betalingen van bijkantoren, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen aan hun moederonderneming of aan andere verwante ondernemingen die een bijdrage vormen aan de algemene beheerskosten van de bijkantoren, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (voor planning, organisatie en controle) en ook kostenvergoedingen die rechtstreeks door moederondernemingen worden verricht. Hieronder vallen ook transacties tussen moederondernemingen en hun bijkantoren, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen voor de dekking van algemene onkosten.

Persoonlijke, culturele en recreatiediensten (code 287)

Omvat Audiovisuele en aanverwante diensten (code 288) en Overige persoonlijke, culturele en recreatiediensten (code 289).

Audiovisuele en aanverwante diensten (code 288)

Omvat diensten en desbetreffende vergoedingen voor de productie van bewegende beelden (op film of video), van radio- en televisieprogramma's (live of op band) en van muziekopnamen. Hieronder vallen ontvangsten of betalingen voor huur; vergoedingen ontvangen door ingezeten acteurs, producenten enz. voor producties in het buitenland (of door niet-ingezetenen voor in de rapporterende economie uitgevoerde werkzaamheden); vergoedingen voor distributierechten die aan de media worden verkocht voor een beperkt aantal vertoningen in gespecificeerde gebieden; en toegang tot geëncrypteerde televisiekanalen (zoals kabeldiensten). Vergoedingen voor acteurs, regisseurs en producenten die betrokken zijn bij theater- en muziekproducties, sportevenementen, circussen en andere soortgelijke evenementen en vergoedingen voor distributierechten (voor televisie, radio en film) voor deze activiteiten vallen hieronder.

Overige persoonlijke, culturele en recreatiediensten (code 289)

Omvat Onderwijsdiensten (code 895), Gezondheidsdiensten (code 896) en Andere overige persoonlijke, culturele en recreatiediensten (code 897).

Onderwijsdiensten (code 895)

Omvat diensten die worden verstrekt tussen ingezetenen en niet-ingezetenen op onderwijsgebied, zoals correspondentiecursussen en onderwijs via televisie of internet en door leraren, enz. die rechtstreeks diensten in gasteconomieën verstrekken.

Gezondheidsdiensten (code 896)

Omvat diensten die worden verstrekt door artsen, verpleegkundigen en soortgelijk personeel, alsmede laboratoriumdiensten en soortgelijke diensten, zowel op afstand als ter plaatse. Uitgesloten zijn alle uitgaven van reizigers voor onderwijs en gezondheid (opgenomen onder Reizen).

Andere overige persoonlijke, culturele en recreatiediensten (code 897)

Dit is een restcategorie die Overige persoonlijke, culturele en recreatiediensten (code 289) omvat welke niet vallen onder Onderwijsdiensten (code 895) en Gezondheidsdiensten (code 896)

Overheidsdiensten, niet elders genoemd (code 291)

Dit is een restcategorie voor overheidstransacties (inclusief die van internationale organisaties) die niet zijn opgenomen in andere componenten van de EBOPS (Extended Balance of Payments Services Classification). Hieronder vallen alle transacties (zowel in goederen als in diensten) van ambassades, consulaten, militaire eenheden en defensiebureaus met ingezetenen van economieën waar de ambassades, consulaten, militaire eenheden en defensiebureaus zijn gevestigd en alle transacties met andere economieën. Uitgezonderd zijn transacties met ingezetenen van de thuiseconomieën die worden vertegenwoordigd door de ambassades, consulaten, militaire eenheden en defensiebureaus, en transacties in winkels en kantines van deze ambassades en consulaten.

Uitsplitsing van deze post in Ambassades en consulaten (code 292), Militaire eenheden en bureaus (code 293) en Overige overheidsdiensten (code 294) is vereist.

INKOMEN (CODE 300)

Inkomen omvat twee soorten transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen: i) transacties die een beloning van werknemers behelzen, betaald aan niet-ingezetenen (bv. grens- en seizoenarbeiders en andere werknemers met kort dienstverband), en ii) transacties die inkomens uit beleggingen en investeringen behelzen, namelijk ontvangsten en uitgaven met betrekking tot externe financiële activa en passiva.

Beloning van werknemers (code 310)

Beloning van werknemers omvat lonen, salarissen en andere prestaties in geld of in natura, verdiend door natuurlijke personen - in andere economieën dan die waar zij ingezeten zijn - voor werk dat wordt uitgevoerd voor (en betaald door) ingezetenen van die economieën. Hieronder vallen werknemersbijdragen, ten behoeve van werknemers, aan socialezekerheidsregelingen of aan particuliere verzekerings- of pensioenfondsen (al dan niet met kapitaaldekking) om prestaties voor werknemers te garanderen.

Inkomen uit beleggingen en investeringen (code 320)

Inkomen uit beleggingen en investeringen is inkomen uit bezit van externe financiële activa dat ingezetenen van een economie aan ingezetenen van een andere economie moeten betalen. Inkomen uit beleggingen en investeringen omvat rente, dividenden, overmakingen van winsten van bijkantoren en de aandelen van directe investeerders in de ingehouden winst van directe-investeringsondernemingen. Inkomen uit beleggingen en investeringen moet worden ingedeeld als directe investeringen, effectenverkeer en overige investeringen.

Inkomen uit directe investeringen (code 330)

Inkomen uit directe investeringen, namelijk inkomen uit aandelen en inkomen uit schuld, omvat het aan een in één economie ingezeten directe investeerder toekomende inkomen uit bezit van direct-investeringskapitaal in een onderneming in een andere economie. Inkomen uit directe investeringen wordt op nettobasis gepresenteerd, voor directe investeringen in het buitenland en in de rapporterende economie (m.a.w. voor elk van beide de ontvangsten aan inkomen uit aandelen en inkomen uit schuld minus de uitgaven aan inkomen uit aandelen en inkomen uit schuld). Inkomen uit aandelen wordt onderverdeeld in i) uitgekeerde winst (dividenden en uitgekeerde winsten van bijkantoren) en ii) herinvestering van winsten en ingehouden winsten van bijkantoren. Inkomen uit schuld behelst de rente op concernschuld die betaalbaar is - aan/door directe investeerders door/aan verbonden ondernemingen in het buitenland. Inkomen uit niet-winstdelende preferente aandelen wordt behandeld als rente en niet als dividend, en wordt opgenomen als inkomen uit schuld.

Dividenden en uitgekeerde winsten van bijkantoren (code 332)

Dividenden, inclusief dividenden in de vorm van aandelen, behelzen de uitkering van winsten die zijn toegewezen aan aandelen en andere vormen van participatie in het kapitaal van particuliere ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, coöperaties en publiekrechtelijke ondernemingen. Uitgekeerde winst kan de vorm aannemen van dividenden op gewone of preferente aandelen die in het bezit zijn van directe investeerders in verbonden ondernemingen in het buitenland, of vice versa.

Herinvestering van winsten en ingehouden winsten van bijkantoren (code 333)

Herinvestering van winsten behelst het aandeel van de directe investeerder - naar verhouding van zijn deelneming in het aandelenkapitaal van de onderneming - in i) de winst die buitenlandse dochterondernemingen en verbonden ondernemingen niet als dividend uitkeren en ii) de winst die bijkantoren en andere ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid niet aan directe investeerders overmaken. (Indien dat gedeelte van de winst niet afgezonderd is, wordt overeengekomen dat alle winsten van bijkantoren als uitgekeerd worden beschouwd).

Inkomen uit schuld (code 334)

Inkomen uit schuld behelst de rente op concernschuld die betaalbaar is aan/door directe investeerders door/aan verbonden ondernemingen in het buitenland. Inkomen uit niet-winstdelende preferente aandelen wordt behandeld als rente en niet als dividend, en wordt opgenomen als inkomen uit schuld.

Aandelenkapitaal en herverdeling van winsten in het buitenland (code 506)

Aandelenkapitaal behelst deelnemingen in het kapitaal van bijkantoren, alle al dan niet stemgerechtigde aandelen in dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (uitgezonderd niet-winstdelende preferente aandelen, die als schuldtitels worden behandeld en onder overig direct-investeringskapitaal worden opgenomen) en overige kapitaalinbreng. Herinvestering van winsten behelst het aandeel van de directe investeerder - naar verhouding van zijn directe deelneming in het kapitaal van de onderneming - in de winst die dochterondernemingen of verbonden ondernemingen niet als dividend uitkeren en in de winst van bijkantoren die niet aan de directe investeerder wordt overgemaakt.

Aandelenkapitaal en herverdeling van winsten in de rapporterende economie (code 556)

Aandelenkapitaal behelst deelnemingen in het kapitaal van bijkantoren, alle al dan niet stemgerechtigde aandelen in dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (uitgezonderd niet-winstdelende preferente aandelen, die als schuldtitels worden behandeld en onder overig direct-investeringskapitaal worden opgenomen) en overige kapitaalinbreng. Herinvestering van winsten behelst het aandeel van de directe investeerder - naar verhouding van zijn directe deelneming in het kapitaal van de onderneming - in de winst die dochterondernemingen of verbonden ondernemingen niet als dividend uitkeren en in de winst van bijkantoren die niet aan de directe investeerder wordt overgemaakt.

Inkomen uit effectenverkeer (code 339)

Inkomen uit effectenverkeer omvat inkomenstransacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen en vloeit voort uit het bezit van aandelen, obligaties, notes en geldmarktinstrumenten. Deze categorie is onderverdeeld in inkomen uit aandelen (dividend) en inkomen uit schuld (rente).

Overige inkomens uit beleggingen en investeringen (code 370)

Overige inkomens uit beleggingen en investeringen omvatten ontvangsten van en uitgaven aan rente op, respectievelijk, alle andere vorderingen (activa) op en schulden (passiva) aan niet-ingezetenen. Deze categorie omvat tevens in beginsel de voorzieningen pensioen- en levensverzekering. Rente op activa omvat rente op kortlopende en langlopende leningen, op deposito's en spaartegoeden, op andere commerciële en financiële vorderingen en op de crediteurpositie in het IMF. Rente op passiva omvat rente op leningen, op deposito's en spaartegoeden en op andere vorderingen, alsmede rente in verband met het gebruik van IMF-krediet en leningen van het IMF. Hieronder valt ook aan het IMF betaalde rente op bijzondere trekkingsrechten (SDR's) op de algemene rekening.

Lopende overdrachten (code 379)

Lopende overdrachten zijn compensatieposten voor unilaterale transacties waarin één economische entiteit reële middelen of een krediet aan een andere entiteit verstrekt zonder in ruil daarvoor reële middelen of een krediet te ontvangen. Deze middelen worden onmiddellijk of kort na de overdracht verbruikt. Lopende overdrachten zijn alle overdrachten die geen kapitaal zijn. Lopende overdrachten worden, naar gelang van de sector van de rapporterende economie, ingedeeld in algemene overheid en overige sectoren.

Algemene overheid (code 380)

Lopende overdrachten van de algemene overheid omvatten lopende internationale samenwerking en bestrijken lopende overdrachten - in geld of in natura - tussen overheden van verschillende economieën of tussen overheden en internationale organisaties.

Overige sectoren (code 390)

Lopende overdrachten tussen overige sectoren van een economie en niet-ingezetenen omvatten overdrachten tussen natuurlijke personen, tussen niet-gouvernementele instellingen of organisaties (of tussen beide groepen) of tussen niet-ingezeten gouvernementele instellingen en natuurlijke personen of niet-gouvernementele instellingen.

Vermogensoverdrachtenrekening (code 994)

De vermogensoverdrachtenrekening omvat alle transacties die de ontvangst of betaling van kapitaaloverdrachten en de verwerving/overdracht van niet-geproduceerde, niet-financiële activa inhouden.

Financiële rekening (code 995)

De financiële rekening omvat alle transacties die gepaard gaan met eigendomoverdrachten in de buitenlandse financiële activa en passiva van een economie. Dergelijke overdrachten omvatten het creëren of vernietigen van vorderingen op of door de rest van de wereld. Alle componenten zijn ingedeeld naar soort investering of naar functionele onderverdeling (directe investering, effectenverkeer, financiële derivaten, overige investeringen, reservetegoeden).

DIRECTE INVESTERINGEN (CODE 500)

Buitenlandse directe investeringen is de categorie van internationale investeringen waardoor een in één economie ingezeten entiteit (directe investeerder) een duurzaam belang wil verwerven in een in een andere economie ingezeten entiteit (directe-investeringsonderneming). Er is sprake van duurzaam belang wanneer de betrekkingen tussen de directe investeerder en de onderneming langdurig zijn en de investeerder invloed van betekenis heeft op het beheer van de directe-investeringsonderneming. Een directe investering omvat de initiële transactie tussen beide entiteiten - m.a.w. de transactie waardoor de directe-investeringsrelatie tot stand wordt gebracht - en alle daaropvolgende transacties tussen deze beide entiteiten en onder verbonden ondernemingen met en zonder rechtspersoonlijkheid.

Inkomen uit directe investeringen in het buitenland (code 505)

Directe investeringen worden in eerste instantie ingedeeld op ’directionele’ basis - directe investeringen van ingezetenen in het buitenland en investeringen van niet-ingezetenen in de rapporterende economie.

Aandelenkapitaal (code 510)

Aandelenkapitaal behelst deelnemingen in het kapitaal van bijkantoren, alle al dan niet stemgerechtigde aandelen in dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (uitgezonderd niet-winstdelende preferente aandelen, die als schuldtitels worden behandeld en onder overig direct-investeringskapitaal worden opgenomen) en overige kapitaalinbreng. Aandelenkapitaal omvat ook de verwerving door een directe-investeringsonderneming van aandelen bij haar directe investeerder.

Herinvestering van winsten (code 525)

Herinvestering van winsten behelst het aandeel van de directe investeerder - naar verhouding van zijn directe deelneming in het kapitaal van de onderneming - in de winst die dochterondernemingen of verbonden ondernemingen niet als dividend uitkeren en in de winst die bijkantoren niet aan de directe investeerder overmaken. Deze herinvestering van winsten wordt geregistreerd als inkomen en een compenserend bedrag wordt opgenomen als direct-investeringskapitaal.

Overig direct-investeringskapitaal (code 530)

Overig direct-investeringskapitaal (of schuldtransacties tussen ondernemingen) omvat het lenen en uitlenen van financiële middelen - inclusief schuldbewijzen, leverancierskredieten en niet-winstdelende preferente aandelen (die als schuldbewijzen worden behandeld) - tussen directe investeerders en dochterondernemingen, bijkantoren en verbonden ondernemingen. Schuldvorderingen van de directe-investeringsonderneming op de directe investeerder worden eveneens als direct-investeringskapitaal geregistreerd.

Directe investeringen in de rapporterende economie (code 555)

Directe investeringen worden in eerste instantie ingedeeld op directionele basis - directe investeringen van ingezetenen in het buitenland en investeringen van niet-ingezetenen in de rapporterende economie.

Aandelenkapitaal (code 560)

Aandelenkapitaal behelst deelnemingen in het kapitaal van bijkantoren, alle al dan niet stemgerechtigde aandelen in dochterondernemingen en verbonden ondernemingen (uitgezonderd niet-winstdelende preferente aandelen, die als schuldtitels worden behandeld en onder overig direct-investeringskapitaal worden opgenomen) en overige kapitaalinbreng. Aandelenkapitaal omvat ook de verwerving door een directe-investeringsonderneming van aandelen bij haar directe investeerder.

Herinvestering van winsten (code 575)

Herinvestering van winsten behelst het aandeel van de directe investeerder - naar verhouding van zijn directe deelneming in het kapitaal van de onderneming - in de winst die dochterondernemingen of verbonden ondernemingen niet als dividend uitkeren en in de winst die bijkantoren niet aan de directe investeerder overmaken. Deze herinvestering van winsten wordt geregistreerd als inkomen en een compenserend bedrag wordt opgenomen als direct-investeringskapitaal.

Overig direct-investeringskapitaal (code 580)

Overig direct-investeringskapitaal (of schuldtransacties tussen ondernemingen) omvat het lenen en ontlenen van financiële middelen - inclusief schuldbewijzen, leverancierskredieten en niet-winstdelende preferente aandelen (die als schuldbewijzen worden behandeld) - tussen directe investeerders en dochterondernemingen, bijkantoren en verbonden ondernemingen. Schuldvorderingen van de directe-investeringsonderneming op de directe investeerder worden eveneens als direct-investeringskapitaal geregistreerd.

EFFECTENVERKEER (CODE 600)

Effectenverkeer omvat vermogenstransacties en transacties van schuldbewijzen. Schuldvorderingen worden onderverdeeld in obligaties en notes, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten wanneer uit de derivaten financiële vorderingen en passiva voortvloeien. Anders worden zij hetzij als directe investeringen hetzij als reservetegoeden ingedeeld.

Financiële derivaten (code 910)

Een financiële-derivatencontract is een financieel instrument dat verbonden is met een ander specifiek financieel instrument of indexcijfer of goed en door middel waarvan specifieke financiële risico's (zoals rentevoet-, wisselkoers-, vermogens-, goederenprijs-, kredietrisico's enz.) zelfstandig op financiële markten kunnen worden verhandeld.

OVERIGE BELEGGINGEN EN INVESTERINGEN (CODE 700)

De post overige beleggingen en investeringen is een restcategorie die alle financiële transacties omvat die niet vallen onder directe investeringen, effectenverkeer, financiële derivaten of reservetegoeden.