27.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 344/38


RICHTLIJN 2005/82/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 14 december 2005

tot intrekking van Richtlijn 90/544/EEG van de Raad inzake de voor de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van de pan-Europese openbare semafoondienst te land bestemde frequentiebanden

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name in op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (2),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 90/544/EEG (4) moesten de lidstaten uiterlijk op 31 december 1992 vier kanalen in de radiofrequentieband van 169,4 tot 169,8 MHz ter beschikking stellen van de pan-Europese openbare semafoondienst te land (hierna „ERMES” genoemd) en zo snel mogelijk plannen voorbereiden om het gehele bandbereik van 169,4 tot 169,8 MHz aan de pan-Europese openbare semafoondienst toe te kunnen wijzen, een en ander afhankelijk van de commerciële vraag.

(2)

In de Gemeenschap wordt de frequentieband van 169,4 tot 169,8 MHz voor ERMES thans niet efficiënt gebruikt (minder vaak of zelfs in het geheel niet), zodat men er beter aan zou doen deze voor andere communautaire beleidsbehoeften te gebruiken.

(3)

Bij Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) (5) is een communautair beleids- en regelgevingskader gecreëerd met het oog op het garanderen van de coördinatie van de beleidsaanpak en, in voorkomend geval, de harmonisatie van de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum die vereist zijn voor het tot stand brengen en het functioneren van de interne markt. Met deze beschikking kan de Commissie technische uitvoeringsmaatregelen nemen om geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren voor de beschikbaarheid en een efficiënt gebruik van het spectrum.

(4)

Aangezien het frequentiebereik 169,4 tot 169,8 MHz geschikt is voor toepassingen ten behoeve van mensen met beperkingen en handicaps, en het bevorderen van dergelijke toepassingen een beleidsdoelstelling van de Gemeenschap is, evenals het algemene doel op een goed functioneren van de interne markt toe te zien, heeft de Commissie overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de Radiospectrumbeschikking een mandaat verleend aan de Europese Conferentie van de administraties van Posterijen en Telecommunicatie (Conférence européenne des Postes et Télécommunications, hierna „CEPT” genoemd) om onder meer toepassingen te onderzoeken die van nut zijn voor mensen met handicaps.

(5)

In overeenstemming met het haar verleende mandaat kwam CEPT met een nieuw frequentieplan en een kanaalindeling waarmee zes typen voorkeurstoepassingen in het frequentiebereik kunnen worden ondergebracht en er aan verscheidene communautaire beleidsbehoeften kan worden voldaan.

(6)

Om deze redenen en in overeenstemming met de doelstellingen van de Radiospectrumbeschikking moet Richtlijn 90/544/EEG worden ingetrokken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 90/544/EEG wordt ingetrokken met ingang van 27 december 2005.

Artikel 2

Deze Richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 14 december 2005.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

Voor de Raad

De voorzitter

C. CLARKE


(1)  Advies uitgebracht op 27 oktober 2005 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies uitgebracht op 17 november 2005 na niet-verplichte raadpleging (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  Advies van het Europees Parlement van 15 november 2005 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 1 december 2005.

(4)  PB L 310 van 9.11.1990, blz. 28.

(5)  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.