13.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 326/39


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2005

tot vrijstelling van Cyprus en Malta van de verplichting tot toepassing van Richtlijn 2002/54/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van bietenzaad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4756)

(Slechts de teksten in de Griekse en de Maltese taal zijn authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/886/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad (1), en met name op artikel 30 bis,

Gezien het door Cyprus en Malta ingediende verzoek,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn 2002/54/EG worden bepalingen voor het in de handel brengen van bietenzaad vastgesteld. In deze richtlijn wordt ook bepaald dat de lidstaten onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kunnen worden vrijgesteld van de verplichting tot toepassing van deze richtlijn.

(2)

Bietenzaad wordt op Cyprus en Malta normaliter niet vermeerderd of in de handel gebracht. Bovendien is de bietenteelt in voornoemde landen van gering economisch belang.

(3)

Zolang deze situatie blijft bestaan, moeten de genoemde lidstaten worden vrijgesteld van de verplichting tot toepassing van de bepalingen van Richtlijn 2002/54/EG op het desbetreffende materiaal.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Cyprus en Malta worden vrijgesteld van de verplichting tot toepassing van Richtlijn 2002/54/EG, met uitzondering van artikel 20.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Cyprus en de Republiek Malta.

Gedaan te Brussel, 9 december 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/117/EG (PB L 14 van 18.1.2005, blz. 18).