2.12.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 316/14


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2005

waarbij Frankrijk wordt gemachtigd de verkoop aan de eindgebruiker met het oog op zaaien of planten in bepaalde gebieden van Frankrijk van teeltmateriaal van Pinus pinaster Ait. dat afkomstig is van het Iberisch Schiereiland en dat voor gebruik in die gebieden ongeschikt is, op grond van Richtlijn 1999/105/EG te verbieden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 4534)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2005/853/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (1), en met name op artikel 17, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Frankrijk heeft toestemming gevraagd om de verkoop van teeltmateriaal van Pinus pinaster Ait. van oorsprong uit het Iberisch Schiereiland (Spanje en Portugal) aan de eindgebruiker met het oog op zaaien of planten in alle administratieve regio’s van Frankrijk behalve Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon en Corsica te verbieden.

(2)

Ter staving van zijn verzoek heeft Frankrijk alle informatie verstrekt als bedoeld in artikel 17, lid 2, onder a) en b), van Richtlijn 1999/105/EG, zoals nader uitgewerkt bij Verordening (EG) nr. 1602/2002 van de Commissie van 9 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de machtiging van lidstaten om het verkopen van gespecificeerd bosbouwkundig teeltmateriaal aan de eindgebruiker te verbieden (2).

(3)

Aan de hand van gegevens uit de commerciële bosbouw heeft Frankrijk aangetoond dat bomen van Pinus pinaster Ait. uit zaad van oorsprong uit bepaalde gebieden van het Iberisch Schiereiland en geteeld in Franse gebieden met uitzondering van bovengenoemde, niet geschikt zijn voor de in deze gebieden heersende lage temperaturen, getuige de catastrofale gevolgen van de strenge vorst in met name 1956, 1963 en 1985 voor de overlevingskansen van bomen van deze oorsprong. Een vergelijking van de klimatologische omstandigheden in de afzonderlijke herkomstgebieden op het Iberisch Schiereiland met die in de regio’s van Frankrijk, uitgezonderd Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon en Corsica, werd naar behoren uitgevoerd. Van de herkomstgebieden zoals omschreven in artikel 2, onder g), van Richtlijn 1999/105/EG, werd overeenkomstig artikel 9 van diezelfde richtlijn een lijst opgesteld, die is gepubliceerd en aan de Commissie en de andere lidstaten is toegezonden.

(4)

Frankrijk dient gemachtigd te worden de verkoop van dit bosbouwkundig teeltmateriaal aan de eindgebruiker te verbieden.

(5)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Frankrijk wordt gemachtigd de verkoop van teeltmateriaal van Pinus pinaster Ait. van oorsprong uit de in de bijlage genoemde gebieden aan de eindgebruiker met het oog op zaaien of planten in alle administratieve regio’s van Frankrijk behalve Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon en Corsica te verbieden.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 30 november 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 242 van 10.9.2002, blz. 18.


BIJLAGE

Herkomstgebieden op het Iberisch Schiereiland voor Pinus pinaster Ait.

a)

Spanje:

Referentie van het herkomstgebied in de officiële Spaanse lijst van goedgekeurd uitgangsmateriaal die overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad door Spanje is gepubliceerd

Naam van het herkomstgebied

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugal:

het hele grondgebied.