31.8.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 225/23


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 26 augustus 2005

tot vaststelling van een formulier voor de verzending van verzoeken om rechtsbijstand overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG van de Raad

(2005/630/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen (1), en met name op artikel 16, lid 1,

Na raadpleging van het bij artikel 17 van Richtlijn 2003/8/EG opgerichte raadgevend comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2004/844/EG (2) van de Commissie is het modelformulier voor rechtsbijstandsverzoeken overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG vastgesteld.

(2)

Overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG dient de Commissie tevens een modelformulier vast te stellen om de verzending van verzoeken om rechtsbijstand tussen de gerechtelijke autoriteiten van de lidstaten te vergemakkelijken.

(3)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de positie van Denemarken heeft Denemarken niet deelgenomen aan de aanneming van Richtlijn 2003/8/EG; deze richtlijn is derhalve niet bindend voor, noch van toepassing in Denemarken,

BESLUIT:

Enig artikel

Het in de bijlage bij dit besluit opgenomen modelformulier voor de verzending van verzoeken om rechtsbijstand wordt aangenomen.

Gedaan te Brussel, 26 augustus 2005.

Voor de Commissie

Franco FRATTINI

Vice-voorzitter


(1)  PB L 26 van 31.1.2003, blz. 41.

(2)  PB L 365 van 10.12.2004, blz. 27.


BIJLAGE

MODELFORMULIER

Image

Image

Image

Image