14.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/88


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2005

tot wijziging van Beschikking 2002/472/EG tot vaststelling van specifieke voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Bulgarije

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 2454)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/497/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (1), en met name op artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Beschikking 2002/472/EG van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van specifieke voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Bulgarije (2) kunnen nieuwe inrichtingen en vaartuigen alleen na een inspectie door de Gemeenschap worden toegevoegd aan de lijst van inrichtingen en vaartuigen waaruit visserijproducten uit Bulgarije mogen worden ingevoerd.

(2)

Beschikking 2002/472/EG bepaalt ook dat de bij Beschikking 94/360/EG (3) vastgestelde verlaagde frequentie van materiële controles niet geldt voor uit Bulgarije ingevoerde visserijproducten.

(3)

Tijdens een nieuw inspectiebezoek door deskundigen van de Commissie is gebleken dat Bulgarije nu aan de voorwaarden voldoet om hygiënische waarborgen te bieden die minstens gelijkwaardig zijn aan die in de Gemeenschap. Daarom is het wenselijk de verlaagde frequentie van materiële controles toe te staan, nieuwe inrichtingen op de lijst op te nemen en de procedure van artikel 5 van Beschikking 95/408/EG (4) van de Raad voor toekomstige wijzigingen van die lijst toe te passen.

(4)

Beschikking 2002/472/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Deze beschikking treedt in werking 45 dagen na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en voorziet dus in de noodzakelijke overgangsperiode.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2002/472/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De artikelen 4 en 5 worden geschrapt.

2)

De bijlagen I en II worden vervangen door de tekst van de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op 28 augustus 2005.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2005.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 163 van 21.6.2002, blz. 24.

(3)  PB L 158 van 25.6.1994, blz. 41. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/237/EG (PB L 80 van 23.3.2002, blz. 40).

(4)  PB L 243 van 11.10.1995, blz. 17. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 33).


BIJLAGE

BIJLAGE I

GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

voor voor de uitvoer naar de Europese Gemeenschap bestemde visserijproducten uit Bulgarije, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken, ongeacht de vorm

Image

Image

BIJLAGE II

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

Erkenningsnummer

Naam

Stad Regio

Uiterste datum van de erkenning

Categorie

Opmer-kingen

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello — Vidin District

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi — Plovdiv District

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat — Smolyan District

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad — Haskovo District

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

City of Vidin — Region of Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

 

PP

A

Legenda (categorie):

PPa

Fabriek die uitsluitend of gedeeltelijk aquacultuurproducten verwerkt (gekweekte producten).