4.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 114/11


BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 december 2004

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

(2005/357/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 94 juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, lid 3, eerste alinea, en lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 16 oktober 2001 heeft de Raad de Commissie gemachtigd onderhandelingen te voeren met de Republiek San Marino over een passende overeenkomst om te bereiken dat de Republiek San Marino maatregelen aanneemt van gelijke strekking als die welke binnen de Gemeenschap zullen worden toegepast met het oog op effectieve belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.

(2)

De tekst van de overeenkomst die het resultaat vormt van de onderhandelingen, sluit aan bij de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad. Bij de overeenkomst gaat een memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek San Marino, anderzijds, waarvan de tekst aan Besluit 2004/903/EG van de Raad (2) is gehecht.

(3)

Toepassing van de bepalingen van Richtlijn 2003/48/EG (3) is afhankelijk van toepassing door de Republiek San Marino van maatregelen van gelijke strekking als die welke in genoemde richtlijn zijn vervat, overeenkomstig een door de Republiek San Marino en de Europese Gemeenschap gesloten overeenkomst.

(4)

Overeenkomstig Besluit 2004/903/EG en onder voorbehoud van de vaststelling van een besluit betreffende de sluiting van de overeenkomst op een later tijdstip werd de overeenkomst op 7 december 2004 namens de Europese Gemeenschap ondertekend.

(5)

Deze overeenkomst dient namens de Gemeenschap te worden goedgekeurd.

(6)

Er dient te worden voorzien in een eenvoudige en snelle procedure voor de eventuele aanpassing van de bijlagen I en II bij de overeenkomst,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek San Marino waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht (4).

Artikel 2

De Commissie wordt gemachtigd namens de Gemeenschap wijzigingen van de bijlagen bij de overeenkomst goed te keuren, teneinde overeenstemming te garanderen met de krachtens artikel 5, onder a), van Richtlijn 2003/48/EG ter kennis gebrachte gegevens betreffende de bevoegde autoriteiten en de gegevens in de bijlage daarbij.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad verricht namens de Gemeenschap de in artikel 16, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 december 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

C. VEERMAN


(1)  Advies uitgebracht op 2 december 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 381 van 28.12.2004, blz. 32.

(3)  PB L 157 van 26.6.2003, blz. 38. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/66/EG (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

(4)  PB L 381 van 28.12.2004, blz. 33.

(5)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.