25.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/8


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

van 11 januari 2005

houdende benoeming van de Europese Ombudsman

(2005/46/EG, Euratom)

HET EUROPEES PARLEMENT,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 21, tweede alinea, en artikel 195,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 107 D,

Gelet op Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (1), gewijzigd bij Besluit 2002/262/EG, EGKS, Euratom (2),

Gezien artikel 194 van zijn Reglement,

Gezien de oproep tot kandidaatstelling (3),

Gezien de uitslag van de stemmingen tijdens de vergadering van 11 januari 2005,

BESLUIT:

De heer Nikiforos DIAMANDOUROS wordt benoemd tot Europese Ombudsman.

Gedaan te Straatsburg, 11 januari 2005.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

Josep BORRELL FONTELLES


(1)  PB L 113 van 4.5.1994, blz. 15.

(2)  PB L 92 van 9.4.2002, blz. 13.

(3)  PB C 213 van 25.8.2004, blz. 9.