21.1.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/75


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 27 december 2004

tot toekenning van een extra aantal buitengaats door te brengen dagen aan Nederland overeenkomstig bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 van de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5269)

(Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

(2005/38/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2287/2003 van de Raad van 19 december 2003 tot vaststelling, voor 2004, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften (1), en met name op punt 6, onder c), van bijlage V,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In punt 6, onder a), van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 is het maximale aantal dagen vastgesteld waarop bepaalde communautaire vissersvaartuigen buitengaats en in de in punt 2 van die bijlage vermelde gebieden aanwezig mogen zijn in de periode van 1 februari tot en met 31 december 2004.

(2)

Op grond van punt 6, onder c), van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 kan de Commissie op basis van de sinds 1 januari 2002 behaalde resultaten van de oplegprogramma’s voor vissersvaartuigen die onder de bepalingen van de bijlage vallen, een extra aantal buitengaats door te brengen dagen toekennen voor vaartuigen die één van de in punt 4 van de bijlage omschreven vistuigen aan boord hebben.

(3)

Nederland heeft gegevens ingediend betreffende het opleggen in 2002 en 2003 van vaartuigen die boomkorren met een maaswijdte van ten minste 80 mm aan boord hebben.

(4)

Gelet op de verstrekte gegevens moeten aan Nederland extra dagen worden toegekend voor vissersvaartuigen die vistuig zoals genoemd in punt 4, onder b), van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 aan boord hebben,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Naast de in punt 6, onder a), van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 vastgestelde dagen, worden aan Nederland voor vissersvaartuigen die boomkorren met een maaswijdte van ten minste 80 mm aan boord hebben, per kalendermaand twee extra dagen toegekend.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk der Nederlanden.

Gedaan te Brussel, 27 december 2004.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 344 van 31.12.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1928/2004 (PB L 332 van 6.11.2004, blz. 5).