16.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 369/49


VERORDENING (EG) Nr. 2140/2004 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2004

houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1245/2004 inzake de formaliteiten met betrekking tot de aanvraag en afgifte van visserijvergunningen voor de wateren in de exclusieve economische zone van Groenland

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1245/2004 van de Raad van 28 juni 2004 betreffende de sluiting van het vierde protocol tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de visserij zoals bedoeld in de Visserijovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de plaatselijke regering van Groenland, anderzijds (1), en met name op artikel 4, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1245/2004 is bepaald dat reders uit de Gemeenschap die een vergunning ontvangen voor een vaartuig om te vissen in de wateren in de exclusieve economische zone van Groenland, een recht betalen overeenkomstig artikel 11, lid 5, van het vierde protocol.

(2)

Volgens artikel 11, lid 5, van het vierde protocol worden de technische uitvoeringsbepalingen voor de verlening van visserijvergunningen bij administratief akkoord door beide partijen onderling vastgesteld.

(3)

De regering van Groenland en de Gemeenschap hebben onderhandelingen gevoerd over de formaliteiten met betrekking tot de aanvraag en afgifte van vergunningen, op basis waarvan op 30 september 2004 een administratief akkoord is ondertekend.

(4)

Bijgevolg moeten de bij dit administratief akkoord vastgestelde maatregelen worden toegepast.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De formaliteiten met betrekking tot de aanvraag en afgifte van vergunningen zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1245/2004 worden vastgesteld bij het aan deze verordening gehechte administratief akkoord.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2004.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 237 van 8.7.2004, blz. 1.


BIJLAGE

Administratief akkoord inzake vergunningen tussen de Europese Commissie, de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland

Voorwaarden voor de uitoefening van de visserij door vaartuigen van de Gemeenschap in de visserijzone van Groenland

A   FORMALITEITEN VOOR DE AANVRAAG EN AFGIFTE VAN VERGUNNINGEN

1.

Reders dienen uiterlijk op 1 maart of dertig dagen vóór aanvang van hun visreis via hun nationale autoriteiten bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen een aanvraag in voor elk vaartuig dat in het kader van de overeenkomst visserij wenst te bedrijven. De aanvragen worden ingediend op de daartoe door Groenland verstrekte formulieren, waarvan een model is opgenomen in aanhangsel 1. Elke aanvraag voor een visserijvergunning moet vergezeld gaan van het bewijs dat de voor de geldigheidstermijn van de vergunning verschuldigde visrechten zijn betaald. In de bedoelde visrechten zijn alle nationale en plaatselijke belastingen betreffende de toegang tot de visserij begrepen. De visserijautoriteiten van Groenland leggen een administratieve heffing op ten belope van één procent van de visrechten.

Voor elk vaartuig dat in het kader van de overeenkomst visserij wenst te bedrijven, legt de Commissie van de Europese Gemeenschappen de door de reder ingediende aanvraag voor aan de visserijautoriteiten van Groenland.

2.

De visserijautoriteiten van Groenland delen vóór de inwerkingtreding van het administratief akkoord alle gegevens mee over de voor de betaling van de visrechten te gebruiken bankrekeningen.

3.

De vergunning wordt afgegeven op naam van een bepaald vaartuig; zij is niet overdraagbaar overeenkomstig het bepaalde in punt 4. Op de vergunning staat de maximale hoeveelheid vermeld die gevangen en aan boord gehouden mag worden. Voor iedere wijziging van de op de vergunning vermelde maximale hoeveelheid dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. Indien een vaartuig de in de vergunning vermelde maximale hoeveelheid overschrijdt, dient het vaartuig voor de hoeveelheid waarmee deze maximale hoeveelheid is overschreden, extra rechten te betalen. Voor een vaartuig wordt geen nieuwe vergunning afgegeven zolang bedoelde extra rechten niet zijn betaald. Deze extra rechten worden berekend overeenkomstig het bepaalde in deel B, punt 3.

4.

Op verzoek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen wordt de vergunning in geval van overmacht evenwel vervangen door een nieuwe vergunning voor een ander vaartuig met soortgelijke kenmerken als het te vervangen vaartuig. Op de nieuwe vergunning wordt vermeld:

de datum van afgifte;

dat deze vergunning in de plaats komt van de vergunning voor een ander vaartuig en dat de vergunning van het vorige vaartuig wordt geannuleerd.

5.

Indien de in vergunningen vermelde maximale hoeveelheden geheel of gedeeltelijk worden omgewisseld („swapping”), worden de oude vergunningen ingetrokken en nieuwe vergunningen afgegeven. In dat geval zijn geen visrechten verschuldigd.

6.

De vergunningen worden binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de aanvraag door de visserijautoriteiten van Groenland afgegeven aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

7.

Het origineel of een kopie van de vergunning moet steeds aan boord zijn en op ieder verzoek aan de bevoegde autoriteiten van Groenland worden voorgelegd.

B   GELDIGHEIDSTERMIJN VAN DE VERGUNNINGEN EN WIJZE VAN BETALING

1.

Vergunningen zijn geldig vanaf de datum van afgifte tot het einde van het kalenderjaar waarin de vergunning is afgegeven. De vergunningen worden binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van de aanvraag en na ontvangst van de voor ieder vaartuig per jaar verschuldigde visrechten afgegeven.

Voor de visserij op lodde worden vergunningen afgegeven van 20 juni tot en met 31 december en van 1 januari tot en met 30 april.

2.

De visrechten worden als volgt bepaald:

2005: 2 % van de prijs per t voor de betrokken soort;

2006: 3 % van de prijs per t voor de betrokken soort.

3.

De visrechten voor 2005 worden gebaseerd op bijlage VI van het protocol en luiden als volgt:

Soort

EUR per t

Roodbaarzen

28

Zwarte heilbot

51

Garnaal

42

Heilbot

56

Lodde

2

Grenadiervis

12

Sneeuwkrab

81

Over de totale visrechten (de maximale te vissen hoeveelheid vermenigvuldigd met de prijs per t) wordt door Groenland een administratieve heffing geheven van één procent van de visrechten.

Wanneer de maximale hoeveelheid niet wordt gevangen, worden de overeenkomstige visrechten niet aan de reder terugbetaald.

4.

De visrechten voor 2006 worden in november 2005 vastgesteld door middel van een bijlage bij dit administratief akkoord gebaseerd op bijlage VI bij het protocol.

5.

De visserijautoriteiten van Groenland maken een afrekening op van de visrechten voor het voorgaande kalenderjaar op basis van de vergunningen die aan vaartuigen van de Gemeenschap zijn afgegeven en andere informatie waarover de visserijautoriteiten van Groenland beschikken.

Deze afrekening moet uiterlijk 5 januari van het volgende jaar bij de Commissie toekomen.

C   BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE IN ARTIKEL 11 VAN HET PROTOCOL BEDOELDE FINANCIËLE COMPENSATIE

1.

Overeenkomstig artikel 11, lid 1, van het protocol wordt de financiële compensatie ieder jaar aan het begin van het visseizoen betaald.

Overeenkomstig artikel 11, lid 5, van het protocol bestaat de financiële compensatie, inclusief de herziening, uit twee elementen: de financiële compensatie van de EG en de visrechten van de reders.

De visrechten die Groenland volgens de ramingen zal ontvangen van de reders, worden in mindering gebracht op de financiële compensatie van de EG.

2.

Aan het einde van het visseizoen wordt het door de reders betaalde bedrag onderzocht en wordt het verschil tussen de betaalde visrechten en de gevangen hoeveelheden zo spoedig mogelijk aan de autoriteiten van Groenland overgemaakt, samen met de financiële compensatie van de EG voor het volgende jaar.

D   DATUM VAN INWERKINGTREDING

Dit administratief akkoord treedt in werking op 1 januari 2005.

Aanhangsel 1

Aanvraag van een visvergunning voor de wateren van Groenland

1

Nationaliteit

 

2

Naam van het vaartuig

 

3

Nummer van het communautaire vlootregister

 

4

Op het vaartuig aangebrachte kentekens

 

5

Haven van registratie

 

6

Radioroepnaam

 

7

Inmarsat-nummer (telefoon, telex, e-mail) (1)

 

8

Bouwjaar

 

9

Vaartuigtype

 

10

Soort vistuig

 

11

Doelsoorten en hoeveelheid

 

12

Visserijzone (ICES/NAFO)

 

13

Geldigheidsperiode van de vergunning

 

14

Eigenaar, adres, telefoon, telex, e-mail

 

15

Exploitant van het vaartuig

 

16

Naam van de kapitein

 

17

Aantal bemanningsleden

 

18

Motorvermogen (kW)

 

19

Lengte (l.o.a.)

 

20

Tonnage (GT)

 

21

Vertegenwoordiger in Groenland

Naam en adres

 

22

Adres waarheen de vergunning moet worden verzonden; fax

Europese Commissie, directoraat-generaal Visserij, Wetstraat 200, B-1049 Brussel; fax: (32-2) 296 23 38


(1)  Kan worden toegezonden na goedkeuring van de aanvraag.