19.8.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 271/29


VERORDENING (EG) Nr. 1474/2004 VAN DE COMMISSIE

van 18 augustus 2004

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (1), met name op artikel 19,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Duitsland heeft twee autoriteiten als communautaire autoriteiten aangewezen en heeft de Commissie daarvan in kennis gesteld. De Commissie heeft geconcludeerd dat voldoende was aangetoond dat deze autoriteiten de op grond van de hoofdstukken II, III en V van Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste taken betrouwbaar, tijdig, efficiënt en adequaat kunnen vervullen.

(2)

De maatregelen waarin in deze verordening wordt voorzien, zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2368/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 2004.

Voor de Commissie

Christopher PATTEN

Lid van de Commissie


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1459/2004 van de Commissie (PB L 269 van 17.8.2004, blz. 26).


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2368/2002 wordt als volgt gewijzigd:

 

Aan het einde van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2368/2002 wordt de volgende tekst toegevoegd:

„3.

Hauptzollamt Koblenz

— Zollamt Idar-Oberstein —

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Deutschland

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: zaio@hzako.bfinv.de”

 

Voor de toepassing van artikel 5, lid 3, de artikelen 6, 9 en 10, artikel 14, lid 3, en de artikelen 15 en 17 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 is de bevoegde autoriteit in Duitsland:

„Oberfinanzdirektion Koblenz

— Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung —

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstraße

Deutschland

Tel. (49-6321) 894-0

Fax (49-6321) 894-850

E-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de”