1.5.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 169/1


VERORDENING (EG) Nr. 930/2004 VAN DE RAAD

van 1 mei 2004

houdende tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot de redactie van een Maltese versie van de rechtsbesluiten van de instellingen van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 290,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op de artikelen 28 en 41,

Gelet op Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (1) en op Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2), welke beide verordeningen hierna „Verordening nr. 1” worden genoemd,

Gelet op het Reglement van orde van de Raad, en met name op artikel 14, lid 1,

Gezien het verzoek van de Maltese regering van 31 maart 2004,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Vanaf de toetreding van Malta tot de Europese Unie is het Maltees overeenkomstig artikel 1 van Verordening nr. 1 een officiële taal en een werktaal van de instellingen van de Unie.

(2)

Derhalve dienen de verordeningen en andere stukken van algemene strekking ook in het Maltees te worden gesteld, zoals bepaald in artikel 4 van Verordening nr. 1. Het Publicatieblad van de Europese Unie dient ook in het Maltees te verschijnen, zoals bepaald in artikel 5 van genoemde verordening.

(3)

Uit contacten tussen de Maltese autoriteiten en de instellingen van de Europese Unie is gebleken dat de huidige stand van zaken op het gebied van de aanwerving van Maltese vertalers en het daaruit voortvloeiende tekort aan terzake gekwalificeerd personeel tot gevolg heeft dat niet kan worden ingestaan voor de beschikbaarheid van een Maltese versie van alle door de instellingen aangenomen rechtsbesluiten.

(4)

Deze situatie zal enige tijd blijven voortbestaan, in afwachting van de uitvoering van overgangsmaatregelen die in nauwe samenwerking tussen de Maltese autoriteiten en de instellingen van de Europese Unie zullen worden genomen om het tekort aan gekwalificeerde vertalers te ondervangen. Intussen mag deze situatie de activiteiten van de Unie niet nadelig beïnvloeden doordat de werkzaamheden van de instellingen zouden worden vertraagd.

(5)

Wat de lidstaten betreft waar verschillende officiële talen bestaan, kan de Raad krachtens artikel 8 van Verordening nr. 1, op verzoek van de betrokken lidstaat, een besluit over het taalgebruik nemen. Luidens de grondwet van Malta zijn het Maltees en het Engels de officiële talen van Malta en dienen alle wetten zowel in het Maltees als in het Engels te worden vastgesteld, met dien verstande dat de Maltese tekst in het geval van een geschil prevaleert, tenzij anders is bepaald.

(6)

In het licht van het bovenstaande dient, op verzoek van de Maltese regering, te worden besloten dat de instellingen van de Unie bij wijze van uitzondering tijdelijk niet verplicht zijn om alle rechtsbesluiten, met inbegrip van de arresten van het Hof van Justitie, in de Maltese taal te redigeren of te vertalen. Deze afwijking dient echter van partiële aard te zijn, in die zin dat zij niet geldt voor verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden vastgesteld.

(7)

De status van het Maltees als officiële taal en als werktaal van de instellingen van de Unie blijft onverlet.

(8)

Aan het einde van de overgangsperiode dienen alle rechtsbesluiten ook in de Maltese taal te worden bekendgemaakt, voorzover zulks op dat tijdstip nog niet is gebeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van Verordening nr. 1 zijn de instellingen van de Europese Unie voor een periode van drie jaar ingaande op 1 mei 2004 niet verplicht om alle rechtsbesluiten in het Maltees te redigeren en de teksten in die taal in het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken.

Dit artikel geldt niet voor verordeningen die door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk worden vastgesteld.

Artikel 2

Uiterlijk 30 maanden na de aanneming van deze verordening, beziet de Raad de werking ervan en beslist hij of de geldigheidsduur met een jaar moet worden verlengd.

Artikel 3

Aan het einde van de overgangsperiode worden alle rechtsbesluiten in de Maltese taal bekendgemaakt, voorzover dat op dat tijdstip nog niet is gebeurd.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 mei 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. COWEN


(1)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 385/58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB 17 van 6.10.1958, blz. 401/58. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.