32004R0828

Verordening (EG) nr. 828/2004 van de Raad van 26 april 2004 houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2093/2000

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0023 - 0024


Verordening (EG) nr. 828/2004 van de Raad

van 26 april 2004

houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Sierra Leone en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2093/2000

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De visbestanden zijn een natuurlijke hulpbron die niet onuitputtelijk is en moeten dus in het belang van het biologisch evenwicht en de voedselzekerheid in de wereld worden beschermd.

(2) De Internationale Commissie voor de Instandhouding van Atlantische Tonijn (ICCAT), waarbij de Europese Gemeenschap partij is, heeft in 1995 een actieplan aangenomen ter verbetering van de doeltreffendheid van het programma voor de instandhouding van Atlantische zwaardvis en de effectieve instandhouding van de betrokken visbestanden.

(3) De betrokken visbestanden kunnen door de leden van de ICCAT, van wie de vissers worden verplicht hun vangsten van Atlantische zwaardvis in te krimpen, slechts doeltreffend worden beheerd indien alle niet-leden die op Atlantische zwaardvis vissen met de ICCAT samenwerken en haar beschermings- en beheersmaatregelen naleven.

(4) De ICCAT heeft in 1998 Belize en Honduras en in 2002 Sierra Leone aangewezen als landen waarvan de vangsten van Atlantische zwaardvis de maatregelen van de organisatie voor instandhouding van de soort in het gedrang brengen, en heeft haar vaststellingen gestaafd met gegevens betreffende vangsten, handel en activiteiten van vaartuigen;

(5) De invoer van Atlantische zwaardvis van oorsprong uit Belize en Honduras valt momenteel onder Verordening (EG) nr. 2093/2000(1) van de Raad van 28 september 2000 houdende een verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius) van oorsprong uit Belize en Honduras van de Raad die de invoer van zwaardvis uit deze twee landen verbiedt.

(6) De ICCAT heeft geconstateerd dat de samenwerking met Honduras voor de instandhouding van Atlantische zwaardvis is verbeterd. De ICCAT heeft op de jaarlijkse bijeenkomst in 2001 aanbevolen dat het verbod op de invoer van Atlantische zwaardvis, in welke vorm dan ook, dat door de overeenkomstsluitende partijen ten aanzien van Honduras werd toegepast, wordt opgeheven.

(7) De ICCAT heeft nota genomen van de vooruitgang in de met Belize ingestelde samenwerking voor de instandhouding van Atlantische zwaardvis. De ICCAT heeft op de jaarlijkse bijeenkomst in 2003 besloten dat het verbod op de invoer van producten van Atlantische zwaardvis, in welke vorm dan ook, dat door de overeenkomstsluitende partijen ten aanzien van Belize werd toegepast, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2004.

(8) De pogingen van de ICCAT om Sierra Leone aan te sporen de maatregelen voor de instandhouding en het beheer van Atlantische zwaardvis na te leven, hebben niets opgeleverd.

(9) De ICCAT heeft de overeenkomstsluitende partijen opdracht gegeven passende maatregelen te nemen om een verbod op de invoer van die producten uit Sierra Leone, in welke vorm dan ook, vast te stellen. Die maatregelen zullen worden opgeheven zodra wordt vastgesteld dat dit land zijn visserijactiviteiten in overeenstemming met de maatregelen van ICCAT heeft gebracht. Deze maatregelen dienen bijgevolg te worden uitgevoerd door de Gemeenschap, die een exclusieve bevoegdheid terzake heeft.

(10) Omwille van de transparantie dient Verordening (EG) nr. 2093/2000 te worden ingetrokken en te worden vervangen door de onderhavige verordening.

(11) Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de verplichtingen van de Gemeenschap op grond van andere internationale overeenkomsten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder "invoer ": de in artikel 4, punten 15(a) en 15(b) en 16(a) tot en met 16(f), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad(2) van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek bedoelde douaneprocedures.

Artikel 2

1. De invoer in de Gemeenschap van Atlantische zwaardvis (Xiphias gladius), van oorsprong uit Sierra Leone vallend onder GN-code ex 0301 99 90, 0302 69 87, ex 0302 70 00, 0303 79 87, ex 0303 80 00, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 80 en ex 0305 69 80, is verboden.

2. De invoer van verwerkte producten op basis van de in lid 1 genoemde Atlantische zwaardvis, en vallend onder codes ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 en ex 1604 20 90, is verboden.

Artikel 3

De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op de hoeveelheden van de in artikel 2 bedoelde producten van oorsprong uit Sierra Leone waarvan ten genoegen van de bevoegde nationale autoriteiten kan worden aangetoond dat deze op de datum van inwerkingtreding van deze verordening naar het grondgebied van de Gemeenschap werden vervoerd, voorzover de genoemde hoeveelheden uiterlijk veertien dagen na die datum worden ingevoerd.

Artikel 4

1. Verordening (EG) nr. 2093/2000 wordt ingetrokken.

2. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden beschouwd als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 26 april 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Cowen

(1) PB L 249 van 4.10.2000, blz. 3.

(2) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) van de Commissie nr. 60/2004 (PB L 9 van 15.1.2004, blz. 8).