32004R0643

Verordening (EG) nr. 643/2004 van de Commissie van 6 april 2004 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

Publicatieblad Nr. L 102 van 07/04/2004 blz. 0032 - 0034


Verordening (EG) nr. 643/2004 van de Commissie

van 6 april 2004

houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2771/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector eieren(1), en met name op artikel 8, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2771/75 kan het verschil tussen de prijzen in de internationale handel voor de bij artikel 1, lid 1, van die verordening bedoelde producten enerzijds en de prijzen in de Gemeenschap anderzijds door een restitutie bij de uitvoer worden overbrugd, wanneer deze producten worden uitgevoerd in de vorm van goederen welke in de bijlage van die verordening worden genoemd; in Verordening (EG) nr. 1520/2000 van de Commissie van 13 juli 2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen(2), is omschreven voor welke van die producten een restitutie dient te worden vastgesteld bij uitvoer in de vorm van goederen bedoeld in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75.

(2) Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1520/2000, moet de restitutie per 100 kg van elk van de betrokken basisproducten worden vastgesteld voor dezelfde periode als die welke is gekozen voor de vaststelling van de restituties voor deze zelfde producten die in onverwerkte toestand worden uitgevoerd.

(3) In artikel 11 van de in het kader van de multilaterale besprekingen van de Uruguayronde gesloten landbouwovereenkomst is bepaald dat de restitutie bij uitvoer van een in een goed verwerkt product niet meer mag bedragen dan de restitutie voor ditzelfde product dat in onverwerkte toestand wordt uitgevoerd.

(4) Bij de Verordeningen (EG) nr. 1039/2003(3), (EG) nr. 1086/2003(4), (EG) nr. 1087/2003(5), (EG) nr. 1088/2003(6), (EG) nr. 1089/2003(7) en (EG) nr. 1090/2003(8) heeft de Raad autonome overgangsmaatregelen vastgesteld voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar die landen. Die verordeningen bepalen dat met ingang van 1 juli 2003 verwerkte landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking komen.

(5) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 999/2003 van de Raad van 2 juni 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Hongarije en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Hongarije(9), komen vanaf 1 juli 2003 de in artikel 1, lid 2, van die verordening genoemde producten die naar Hongarije worden uitgevoerd, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

(6) Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1890/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 tot vaststelling van autonome overgangsmaatregelen voor de invoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten van oorsprong uit Malta en de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Malta(10) komen vanaf 1 november 2003 de verwerkte landbouwproducten die niet zijn genoemd in bijlage I bij het Verdrag en die worden uitgevoerd naar Malta, niet voor uitvoerrestituties in aanmerking.

(7) Met het oog op de uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004, ter bevordering van de geleidelijke aanpassing van de prijzen in de toetredende landen aan het communautaire niveau en ter voorkoming van misbruiken waarbij producten waarvoor een uitvoerrestitutie is toegekend weer in de Gemeenschap worden ingevoerd of binnengebracht, is de vaststelling van alle resterende uitvoerrestituties stopgezet in de sectoren melk en melkproducten, suiker, granen en rijst voor de betrokken producten wanneer deze in onverwerkte toestand naar de toetredende landen worden uitgevoerd. De landbouwproducten uit deze sectoren zijn goed voor meer dan 95 % van de bedragen aan uitvoerrestituties die worden toegekend voor bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die onder bijlage I bij het Verdrag vallen.

(8) Daarom wordt, rekening houdend met het beperkte economische effect van de sector eieren en eigeel op de bedragen aan uitvoerrestituties die worden toegekend voor bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen, met ingang van 7 april 2004 geen restitutie vastgesteld voor eieren en eigeel uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen wanneer deze worden uitgevoerd naar Cyprus en Polen, noch voor de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003 genoemde producten die naar Hongarije worden uitgevoerd.

(9) Een strikt beheer moet gewaarborgd blijven, waarbij rekening wordt gehouden met enerzijds de ramingen van de uitgaven en anderzijds de beschikbaarheid van de begrotingsmiddelen.

(10) Het Comité van beheer voor slachtpluimvee en eieren heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties die van toepassing zijn op de in bijlage A van Verordening (EG) nr. 1520/2000 genoemde basisproducten die tevens zijn bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2771/75 en die worden uitgevoerd in de vorm van in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2771/75 vermelde goederen, worden vastgesteld zoals in de bijlage bij deze verordening is aangegeven.

Artikel 2

1. Onverminderd artikel 1 en met ingang van 1 juli 2003 zijn de in de bijlage vastgestelde restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Estland, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije of Tsjechië worden uitgevoerd en op de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003 van de Raad bedoelde goederen die naar Hongarije worden uitgevoerd.

Vanaf 1 november 2003 zijn deze restituties niet van toepassing op niet onder bijlage I van het Verdrag vallende goederen die naar Malta worden uitgevoerd.

2. Onverminderd artikel 1 en met ingang van 7 april 2004 worden geen restituties vastgesteld voor niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen die naar Cyprus en Polen worden uitgevoerd en voor niet in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 999/2003 bedoelde goederen die naar Hongarije worden uitgevoerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 7 april 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 april 2004.

Voor de Commissie

Erkki Liikanen

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 49. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2) PB L 177 van 15.7.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 740/2003 (PB L 106 van 29.4.2003, blz. 16).

(3) PB L 151 van 19.6.2003, blz. 1.

(4) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 1.

(5) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 19.

(6) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 38.

(7) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 56.

(8) PB L 163 van 1.7.2003, blz. 73.

(9) PB L 146 van 13.6.2003, blz. 10.

(10) PB L 278 van 29.10.2003, blz. 1.

BIJLAGE

Restituties die worden toegepast vanaf 7 april 2004 voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>