32004R0599

Verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van een geharmoniseerd model voor een certificaat en inspectieverslag voor het intracommunautaire handelsverkeer in dieren en producten van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 094 van 31/03/2004 blz. 0044 - 0056


Verordening (EG) nr. 599/2004 van de Commissie

van 30 maart 2004

tot vaststelling van een geharmoniseerd model voor een certificaat en inspectieverslag voor het intracommunautaire handelsverkeer in dieren en producten van dierlijke oorsprong

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(1), en met name op artikel 20, lid 3,

Gelet op Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt(2), en met name op artikel 16, lid 3,

Gelet op Richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG(3), en met name op artikel 15,

Gelet op Beschikking 92/438/EEG van de Raad van 13 juli 1992 betreffende de informatisering van de veterinaire procedures bij invoer (Shift-project), tot wijziging van de Richtlijnen 90/675/EEG, 91/496/EEG en 91/628/EEG, alsmede Beschikking 90/424/EEG, en tot intrekking van Beschikking 88/192/EEG(4), en met name op artikel 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In verband met de invoering van het Traces-systeem overeenkomstig Beschikking 2003/623/EG van de Commissie met betrekking tot de invoering van een geïntegreerd veterinair computersysteem, genaamd Traces(5) is het essentieel dat de voor het intracommunautaire handelsverkeer vereiste gezondheidscertificaten geharmoniseerd worden met het oog op de verwerking en analyse van de in het systeem ingevoerde gegevens, om de voedselveiligheid in de Gemeenschap te verbeteren.

(2) Voor het vastleggen van de resultaten van de inspecties krachtens de Richtlijnen 89/662/EEG, 91/628/EEG en 90/425/EEG moet een geharmoniseerd model ingevoerd worden in verband met de geautomatiseerde verwerking van de verzamelde gegevens, met het oog op een gestandaardiseerde presentatie van de resultaten zoals door genoemde richtlijnen wordt voorgeschreven.

(3) De opmaak van de modeldocumenten van de volgende communautaire regelgeving moet worden geharmoniseerd:

- bijlage F bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens(6),

- de bijlagen D1 en D2 bij Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan(7),

- bijlage C bij Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen(8),

- bijlage C bij Richtlijn 90/426/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen(9),

- bijlage D bij Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan(10),

- bijlage IV bij Richtlijn 90/539/EEG van de Raad van 15 oktober 1990 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren(11),

- bijlage E bij Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten(12),

- bijlage E bij Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten(13),

- bijlage E bij Richtlijn 92/65/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt(14),

- de bijlage bij Beschikking 94/273/EG van de Commissie van 18 april 1994 inzake de veterinaire certificering voor het in de handel brengen in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland van honden en katten die niet afkomstig zijn uit deze landen(15),

- de bijlage bij Beschikking 95/294/EG van de Commissie van 24 juli 1995 tot vaststelling van het model van het diergezondheidscertificaat voor de handel in eicellen en embryo's van paardachtigen(16),

- de bijlage bij Beschikking 95/307/EG van de Commissie van 24 juli 1995 tot vaststelling van het model van het diergezondheidscertificaat voor de handel in sperma van paardachtigen(17),

- de bijlagen I en II bij Beschikking 95/388/EG van de Commissie van 19 september 1995 tot vaststelling van het model van het certificaat voor het intracommunautaire handelsverkeer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten(18),

- de bijlage bij Beschikking 95/483/EG van de Commissie van 9 november 1995 tot vaststelling van het model van het diergezondheidscertificaat voor de handel in eicellen en embryo's van varkens(19),

- de bijlagen I en II bij Beschikking 99/567/EG van de Commissie van 27 juli 1999 tot vaststelling van het model van het in artikel 16, lid 1, van Richtlijn 91/67/EEG van de Raad bedoelde certificaat(20),

- bijlage I bij Beschikking 2003/390/EG van de Commissie van 23 mei 2003 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor het in de handel brengen van soorten aquacultuurdieren die niet vatbaar zijn voor bepaalde ziekten en van de producten daarvan(21),

- bijlage IV bij Richtlijn 64/433/EEG van de Raad van 26 juni 1964 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vers vlees(22),

- bijlage VI bij Richtlijn 71/118/EEG van de Raad van 15 februari 1971 inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van de productie en het in de handel brengen van vers vlees van pluimvee(23),

- bijlage D bij Richtlijn 77/99/EEG van de Raad van 21 december 1976 betreffende de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van vleesproducten en bepaalde andere producten van dierlijke oorsprong(24),

- bijlage IV bij Richtlijn 91/495/EEG van de Raad van 27 november 1990 inzake gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild(25),

- bijlage II bij Richtlijn 92/45/EEG van de Raad van 16 juni 1992 betreffende de gezondheidsvoorschriften en veterinairrechtelijke voorschriften voor het doden van vrij wild en het in de handel brengen van vlees van vrij wild(26),

- bijlage V bij Richtlijn 94/65/EG van de Raad van 14 december 1994 tot vaststelling van voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van gehakt vlees en vleesbereidingen(27).

(4) Ook de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten bij de verzending van bijproducten en verwerkte producten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten(28) moet geharmoniseerd worden.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De verschillende gezondheidscertificaten die voor het intracommunautaire handelsverkeer vereist zijn, met uitzondering van gezondheidscertificaten voor geregistreerde paardachtigen, worden opgesteld op basis van het geharmoniseerde model dat in de bijlage is opgenomen.

Deze modelcertificaten bestaan uit:

1. een gestandaardiseerd deel I, "Informatie betreffende de aangeboden zending", voor de gegevens over de zending;

2. een deel II, "Certificering", voor de eisen van de specifieke regelgeving voor elke diersoort, elk soort veehouderij en elk soort product;

3. een gestandaardiseerd deel III, "Controle", voor de resultaten van de inspecties die overeenkomstig de desbetreffende regelgeving zijn uitgevoerd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 31 december 2004.

De lidstaten die dat wensen, kunnen deze opmaak van de certificaten echter al vanaf 1 april 2004 gebruiken in het kader van het Traces-systeem.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/33/EG van het Europees Parlement en de Raad.

(2) PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(3) PB L 340 van 11.12.1991, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(4) PB L 243 van 25.8.1992, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Besluit 95/1/EG.

(5) PB L 216 van 28.8.2003, blz. 58.

(6) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 21/2004.

(7) PB L 194 van 22.7.1988, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/101/EG van de Commissie.

(8) PB L 302 van 19.10.1989, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(9) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 42. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(10) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(11) PB L 303 van 31.10.1990, blz. 6. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(12) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(13) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/708/EG van de Commissie.

(14) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1398/2003 van de Commissie.

(15) PB L 102 van 12.4.2001, blz. 63. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/298/EG.

(16) PB L 182 van 2.8.1995, blz. 27.

(17) PB L 185 van 4.8.1995, blz. 58.

(18) PB L 234 van 3.10.1995, blz. 30.

(19) PB L 275 van 18.11.1995, blz. 30.

(20) PB L 216 van 14.8.1999, blz. 13.

(21) PB L 135 van 3.6.2003, blz. 19.

(22) PB 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(23) PB L 55 van 8.3.1971, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003.

(24) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003.

(25) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 41. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(26) PB L 268 van 14.9.1992, blz. 35. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(27) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003.

(28) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.

BIJLAGE

>PIC FILE= "L_2004094NL.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094NL.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094NL.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094NL.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094NL.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094NL.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094NL.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094NL.005601.TIF">