32004R0594

Verordening (EG) nr. 594/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van de ontstaansfeiten voor de sectoren verse groenten en fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 094 van 31/03/2004 blz. 0017 - 0021


Verordening (EG) nr. 594/2004 van de Commissie

van 30 maart 2004

tot vaststelling van de ontstaansfeiten voor de sectoren verse groenten en fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(1), en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2799/98 is een nieuw agromonetair stelsel ingevoerd met ingang van 1 januari 1999. De uitvoeringsbepalingen voor dit stelsel zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie(2). Bij deze verordening zijn de ontstaanfeiten voor de geldende wisselkoersen vastgesteld op basis van de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2799/98 genoemde criteria, onverminderd eventuele nadere of afwijkende bepalingen waarin de regelgeving voor de betrokken sectoren voorziet. Het is derhalve dienstig de ontstaansfeiten voor de wisselkoersen in de sectoren verse groenten en fruit en verwerkte producten op basis van groenten en fruit vast te stellen en in één enkele verordening te groeperen.

(2) Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(3) en Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit(4) zijn herhaaldelijk gewijzigd. Ter wille van de duidelijkheid is het derhalve dienstig Verordening (EG) nr. 293/98 van de Commissie van 4 februari 1998 houdende vaststelling van de ontstaansfeiten voor de sector groenten en fruit, voor de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, voor sommige maatregelen in de sector levende planten en producten van de bloementeelt en voor sommige in bijlage II van het EG-Verdrag genoemde producten en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1445/93(5) in te trekken en te vervangen door een nieuwe verordening.

(3) In artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1432/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad met betrekking tot de erkenning van telersverenigingen en de voorlopige erkenning van telersgroepen(6), is, overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 2200/96, het van de erkende telersverenigingen verlangde minimumvolume van de verkoopbare productie vastgesteld. Aangezien het om jaarlijkse volumes gaat, is het dienstig om, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2799/98, het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor dit volume vast te stellen op 1 januari van het jaar waarop het betrekking heeft.

(4) In artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2200/96 zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder de lidstaten een maximum kunnen vaststellen voor de door de actiefondsen uitgekeerde toeslagen op de communautaire ophoudvergoeding. Deze maximumtoeslagen zijn vermeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 103/2004 van de Commissie van 21 januari 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad met betrekking tot de regeling inzake interventie en het uit de markt nemen van producten in de sector groenten en fruit(7). Het is dienstig op de wisselkoers voor dit maximum en deze maximumtoeslag het ontstaansfeit toe te passen dat geldt voor de desbetreffende ophoudvergoeding.

(5) In punt 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1433/2003 van de Commissie van 11 augustus 2003 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van financiële steun betreft(8), is het maximumbedrag vastgesteld van de algemene kosten die in een operationeel programma mogen worden opgenomen. Aangezien het om een jaarlijks bedrag gaat, is het overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2799/98 en in afwijking van het bepaalde in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98 dienstig op dit bedrag de wisselkoers toe te passen die geldt voor de andere elementen van het actiefonds waarop hij betrekking heeft.

(6) In artikel 3, lid 1, vierde streepje, van Verordening (EG) nr. 2808/98 is bepaald dat voor uit de markt genomen producten van de sector groenten en fruit het ontstaansfeit voor de wisselkoers plaatsvindt op de eerste dag van de maand waarin de betrokken producten uit de markt worden genomen. Het is dienstig deze bepaling niet alleen voor overeenkomstig artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2200/96 uit de markt genomen producten toe te passen, maar ook, aangezien het daarmee verband houdende of vergelijkbare handelingen betreft, voor de steun voor de vervoerskosten in verband met de gratis uitreiking van groenten en fruit overeenkomstig artikel 30, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2200/96 en artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 103/2004, en voor de maximumbedragen van de sorteer- en verpakkingskosten voor gratis uit te reiken producten, die de Gemeenschap overeenkomstig artikel 30, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2200/96 voor haar rekening neemt onder de in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 103/2004 vastgestelde voorwaarden.

(7) In artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit(9) is bepaald dat een forfaitair bedrag in mindering wordt gebracht op de prijzen die zijn genoteerd overeenkomstig lid 2 van vorengenoemd artikel, wanneer deze prijzen in het stadium grossier/detailhandelaar worden geconstateerd. In dit geval dient naar analogie het bepaalde in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98 te worden toegepast.

(8) Het bepaalde in artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98 moet van toepassing zijn voor de berekening van de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarde.

(9) Voor de toepassing van artikel 5, lid 1, onder a), en artikel 5, lid 1 bis, onder a), van Verordening (EG) nr. 3223/94 ("factuurmethode") moet de invoerprijs van de betrokken partij in euro worden uitgedrukt. Naar analogie van het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2808/98 moeten de wisselkoersen worden toegepast die gelden op de dag waarop de douaneaangifte wordt aanvaard.

(10) De in artikel 35 van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde restitutie bij uitvoer maakt deel uit van de bij titel V van die verordening ingestelde regeling voor het handelsverkeer met derde landen. Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2808/98 moet derhalve op deze restitutie van toepassing zijn.

(11) Bij artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2201/96 is een productiesteunregeling voor een aantal verwerkte producten op basis van tomaten, perziken en peren ingesteld. Deze regeling voorziet in de toekenning van steun aan de telersverenigingen. Artikel 6 bis van de genoemde verordening voorziet tevens in een productiesteunregeling voor gedroogde vijgen en pruimen. Uit hoofde van deze regeling wordt steun aan de verwerker toegekend mits aan de teler een minimumprijs wordt betaald. In dit geval is het, wegens het zeer grote aantal betrokken marktdeelnemers, verwerkers of telersverenigingen, dienstig om overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2799/98 en in afwijking van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98 het ontstaansfeit voor de wisselkoers vast te stellen op de eerste dag van de maand waarin de producten door de verwerker worden overgenomen. Deze overname dient te worden vastgesteld.

(12) Het bepaalde in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2808/98 dient te worden toegepast voor de in artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde aankoopprijs voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen.

(13) Artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2201/96 voorziet in steun voor de opslag van krenten en rozijnen en gedroogde vijgen. Deze steun wordt verleend voor elke dag dat de producten effectief zijn opgeslagen. Om de administratie te vergemakkelijken en ter uitvoering van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2799/98, is het dienstig voor deze steun een maandelijks ontstaansfeit vast te stellen.

(14) Het bepaalde in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2808/98 moet worden toegepast voor de overeenkomstig artikel 9, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2201/96 vooraf in euro vastgestelde verkoopprijs voor niet-verwerkte krenten en rozijnen en gedroogde vijgen die in het bezit zijn van de opslagbureaus.

(15) Het bepaalde in artikel 5, lid 4, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 2808/98 dient te worden toegepast voor de zekerheden als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede alinea, en lid 7, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2201/96.

(16) De restitutie bij uitvoer als bedoeld in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 2201/96 en de belasting bij de uitvoer van bepaalde producten met toegevoegde suiker als bedoeld in artikel 20 van genoemde verordening maken deel uit van de bij titel II van die verordening ingestelde regeling voor het handelsverkeer met derde landen. Artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2808/98 moet derhalve op beide van toepassing zijn.

(17) De bij Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad van 28 oktober 1996 tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten(10) ingestelde regeling voorziet in steun aan de telersverenigingen voor de hoeveelheden citroenen, pompelmoezen en pomelo's, sinaasappelen, mandarijnen, clementines en satsuma's die in het kader van contracten worden geleverd voor verwerking. Wegens het zeer grote aantal betrokken marktdeelnemers, verwerkers of telersverenigingen is het overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2799/98 en in afwijking van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98 dienstig het ontstaansfeit voor de wisselkoers vast te stellen op de eerste dag van de maand waarin de producten door de verwerker worden overgenomen. Deze overname vindt plaats bij de opstelling van het leveringscertificaat als bedoeld in artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2111/2003 van de Commissie van 1 december 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrusvruchten(11).

(18) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het gezamenlijk advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit en het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I DEFINITIES

Artikel 1

Definities

1. De definities in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2799/98 gelden ook voor deze verordening.

2. In deze verordening wordt onder "overname van een partij" het begin van de fysieke levering daarvan verstaan.

HOOFDSTUK II VERSE GROENTEN EN FRUIT

Artikel 2

Telersverenigingen

Voor de omrekening in euro van het in artikel 4, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1432/2003 bedoelde minimumvolume van de verkoopbare productie vindt het ontstaansfeit van de wisselkoers plaats op 1 januari van het jaar waarop dit volume betrekking heeft.

Artikel 3

Actiefondsen

1. Voor de toepassing van artikel 15, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2200/96 is de wisselkoers van de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 103/2004 vastgestelde maximumtoeslagen de wisselkoers die geldt voor de betrokken communautaire ophoudvergoeding zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de onderhavige verordening.

2. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers die geldt voor het in punt 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1433/2003 vastgestelde forfaitaire bedrag vindt plaats op 1 januari van het jaar waarop dit bedrag van toepassing is.

Artikel 4

Interventie/uit de markt nemen van producten/vervoers-, sorteer- en verpakkingskosten

1. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 2200/96 vastgestelde communautaire ophoudvergoeding vindt plaats op de eerste dag van de maand waarin de betrokken producten uit de markt worden genomen.

2. De wisselkoers die geldt voor de in artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 103/2004 bedoelde en in bijlage V bij genoemde verordening vastgestelde forfaitaire vervoerskosten is de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wisselkoers.

3. De wisselkoers die geldt voor de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 103/2004 vastgestelde forfaitaire sorteer- en verpakkingskosten is de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wisselkoers.

Artikel 5

Invoerprijsregeling

1. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers die wordt gebruikt om het in artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 3223/94 vermelde forfaitaire bedrag uit te drukken in de nationale valuta van een niet-deelnemende lidstaat, vindt plaats op de dag waarop de prijs wordt geconstateerd waarop dit forfaitaire bedrag betrekking heeft.

2. Voor de berekening van de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde forfaitaire invoerwaarde vindt het ontstaansfeit voor de wisselkoers van de representatieve prijzen plaats op de dag waarop deze prijzen betrekking hebben.

3. Voor de toepassing van artikel 5, lid 1, onder a), en lid 1 bis, onder a), van Verordening (EG) nr. 3223/94 vindt het ontstaansfeit voor de wisselkoers plaats bij de aanvaarding van de douaneaangifte.

Artikel 6

Restituties

Het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2808/98 geldt voor de in artikel 35, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2200/96 bedoelde restitutie bij de uitvoer.

HOOFDSTUK III VERWERKTE PRODUCTEN OP BASIS VAN GROENTEN EN FRUIT

Artikel 7

Steun voor de verwerking van tomaten, perziken, peren, vijgen en pruimen

1. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde steun aan telersverenigingen voor tomaten, perziken en peren, en voor de in artikel 6 bis, lid 1, van genoemde verordening bedoelde productiesteun voor gedroogde vijgen en pruimen, vindt plaats op de eerste dag van de maand waarin de verwerker de producten overneemt.

2. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de in artikel 6 bis, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde minimumprijs vindt plaats op de eerste dag van de maand waarin de producten door de verwerker worden overgenomen.

Artikel 8

Steun voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen

1. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de in artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde aankoopprijs vindt plaats op de dag waarop de producten worden overgenomen door het opslagbureau in de zin van lid 1 van genoemd artikel.

2. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de in artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde steun voor de opslag vindt plaats op de eerste dag van de maand waarvoor de steun wordt verleend.

3. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de overeenkomstig artikel 9, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2201/96 vooraf vastgestelde verkoopprijs voor krenten en rozijnen en gedroogde vijgen die in het bezit zijn van de opslagbureaus, vindt plaats op de dag waarop de koper de producten overneemt of, als hij ze vóór de overname betaalt, op de dag waarop hij ze betaalt.

4. Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor het bedrag in euro van de in artikel 9, lid 3, tweede alinea, en lid 7, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde zekerheden vindt plaats op de dag waarop de offertes of koopaanvraag worden ingediend.

Artikel 9

Restituties

Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde uitvoerrestitutie en de in artikel 20 van genoemde verordening bedoelde uitvoerbelasting vindt plaats op de dag waarop de douaneaangifte wordt aanvaard.

HOOFDSTUK IV CITRUSVRUCHTEN VOOR VERWERKING

Artikel 10

Steun aan de verenigingen van citrustelers

Het ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2202/96 bedoelde steun aan de telersverenigingen vindt plaats op de eerste dag van de maand waarin de producten aan de verwerkingsfabriek worden geleverd in de zin van artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2111/2003.

HOOFDSTUK V INTREKKING EN SLOTBEPALING

Artikel 11

Inwerkingtreding

Verordening (EG) nr. 293/98 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening moeten worden beschouwd als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in de bijlage.

Artikel 12

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(2) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/2003 (PB L 342 van 30.12.2003, blz. 6).

(3) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64).

(4) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 25).

(5) PB L 30 van 5.2.1998, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1410/1999 (PB L 164 van 30.6.1999, blz. 53).

(6) PB L 203 van 12.8.2003, blz. 18.

(7) PB L 16 van 23.1.2004, blz. 3.

(8) PB L 203 van 12.8.2003, blz. 25.

(9) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1947/2002 (PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17).

(10) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 49. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1933/2001 van de Commissie (PB L 262 van 2.10.2001, blz. 6).

(11) PB L 317 van 2.12.2003, blz. 5.

BIJLAGE

CONCORDANTIETABEL

>RUIMTE VOOR DE TABEL>