32004R0154

Verordening (EG) nr. 154/2004 van de Raad van 26 januari 2004 betreffende sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust

Publicatieblad Nr. L 027 van 30/01/2004 blz. 0001 - 0002


Verordening (EG) nr. 154/2004 van de Raad

van 26 januari 2004

betreffende sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, juncto artikel 300, lid 2 en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust(2) hebben de overeenkomstsluitende partijen, vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het aan de overeenkomst gehechte protocol, onderhandelingen gevoerd om in gemeenschappelijk overleg de inhoud van het protocol voor de volgende periode vast te stellen en, eventueel, te bepalen welke wijzigingen of aanvullingen in de bijlage moeten worden aangebracht.

(2) De twee partijen hebben besloten het huidige protocol, dat is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 722/2001(3), bij een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling voor een jaar te verlengen, in afwachting dat onderhandelingen worden gevoerd over de in het protocol aan te brengen wijzigingen.

(3) Het is in het belang van de Gemeenschap dit protocol goed te keuren.

(4) De sleutel voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten moet worden bevestigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust, wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan deze verordening gehecht(4).

Artikel 2

De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

a) demersale visserij:

Spanje: 600 BRT per maand op jaarbasis;

b) tonijnvisserij:

i) met de zegen:

- Frankrijk: 18 vaartuigen,

- Spanje: 21 vaartuigen;

ii) met drijvende beug:

- Spanje: 15 vaartuigen,

- Portugal: 5 vaartuigen;

iii) met de hengel:

- Frankrijk: 7 vaartuigen,

- Spanje: 5 vaartuigen.

Indien de vergunningaanvragen van bovengenoemde lidstaten betrekking hebben op een kleinere hoeveelheid dan er volgens het protocol mag worden gevangen, kan de Commissie aanvragen van andere lidstaten in overweging nemen.

Artikel 3

De lidstaten waarvan vissersvaartuigen in het kader van de overeenkomst vissen, dienen de in de visserijzone van Ivoorkust van elk bestand gevangen hoeveelheden aan de Commissie te melden overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie(5).

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 januari 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Cowen

(1) Advies uitgebracht op 18 december 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) PB L 379 van 31.12.1990, blz. 3.

(3) PB L 102 van 12.4.2001, blz. 1.

(4) PB L 319 van 4.12.2003, blz. 19.

(5) PB L 73 van 15.3.2001, blz. 8.