32004R0051

Verordening (EG) nr. 51/2004 van de Commissie van 12 januari 2004 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

Publicatieblad Nr. L 007 van 13/01/2004 blz. 0020 - 0020


Verordening (EG) nr. 51/2004 van de Commissie

van 12 januari 2004

inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1342/2003 van de Commissie van 28 juli 2003 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst(3), en met name op artikel 8, lid 3, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1342/2003 is bepaald dat, wanneer bij de vaststelling van uitvoerrestituties specifiek naar dit lid wordt verwezen, een termijn van drie werkdagen, ingaande op de dag na die van de indiening van de aanvraag, geldt voor de toekenning van de uitvoercertificaten waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld. In voornoemd artikel is eveneens bepaald dat de Commissie één enkel percentage voor de verlaging van de hoeveelheden vaststelt, indien uitvoercertificaten worden aangevraagd voor grotere hoeveelheden dan in totaal kunnen worden toegewezen. Bij Verordening (EG) nr. 30/2004 van de Commissie(4) zijn de restituties in het kader van de in voornoemd lid bedoelde procedure vastgesteld voor een hoeveelheid van 2000 t voor de bestemming R01, zoals omschreven in de bijlage bij die verordening.

(2) Voor de bestemming R01, overschrijden de hoeveelheden waarvoor op 9 januari 2004 uitvoercertificaten waren aangevraagd, de beschikbare hoeveelheid. Derhalve moet het percentage worden vastgesteld waarmee de hoeveelheden van de op 9 januari 2004 ingediende aanvragen voor uitvoercertificaten moeten worden verlaagd.

(3) Deze verordening moet, gelet op haar inhoud, van kracht zijn vanaf haar bekendmaking in het Publicatieblad,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de bestemming R01, zoals omschreven in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 30/2004, worden voor de in het kader van die verordening op 9 januari 2004 ingediende aanvragen voor certificaten voor de uitvoer van rijst en breukrijst, waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld, uitvoercertificaten afgegeven voor de gevraagde hoeveelheden, verminderd met 44,36 %.

Artikel 2

Voor de bestemming R01, zoals omschreven in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 30/2004, worden voor de aanvragen voor certificaten voor de uitvoer van rijst en breukrijst die op 10 januari 2004 of later zijn ingediend, in het kader van die verordening geen uitvoercertificaten afgegeven.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 13 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 januari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 189 van 29.7.2003, blz. 12.

(4) PB L 5 van 9.1.2004, blz. 61.