32004R0048

Verordening (EG) nr. 48/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de productie van jaarlijkse communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009

Publicatieblad Nr. L 007 van 13/01/2004 blz. 0001 - 0006


Verordening (EG) nr. 48/2004 van het Europees Parlement en de Raad

van 5 december 2003

betreffende de productie van jaarlijkse communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De statistieken over de staalindustrie zijn gebaseerd op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), waarvan de geldigheidsduur op 23 juli 2002 is verstreken.

(2) Verordening (EG) nr. 1840/2002 van het Europees Parlement en de Raad(4) werd goedgekeurd om het EGKS-systeem van staalstatistieken na afloop van het EGKS-Verdrag tot 31 december 2002 voort te zetten.

(3) De verzameling van statistieken over de staalindustrie moet worden voortgezet om het toekomstige Gemeenschapsbeleid inzake de staalindustrie uit te voeren. Geen ander bestaand Europees statistisch stelsel kan in de behoefte aan deze statistieken voorzien. Daarom is een nieuwe op het EG-Verdrag gebaseerde verordening inzake de verzameling van statistieken over de staalindustrie nodig.

(4) Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad van 17 februari 1997 betreffende de communautaire statistiek(5) vormt het referentiekader voor de bepalingen van deze verordening.

(5) Om vast te stellen of de staalstatistiek in andere statistische stelsels kan worden geïntegreerd, is een overgangsfase nodig die van 2003 tot 2009 loopt.

(6) Staalondernemingen hebben informatie over investeringen en capaciteit in de wereld nodig om toekomstige capaciteitsproblemen voor bepaalde klassen staalproducten vast te stellen. De communautaire statistieken over investeringen en capaciteit dragen bij tot een wereldwijd netwerk van informatie over de mondiale staalcapaciteit dat onder auspiciën van de OESO is opgezet.

(7) De statistieken over het energieverbruik in de staalindustrie leveren niet alleen informatie over energieverbruik en -productie in de staalindustrie op, maar indirect ook over de emissie van verontreinigende stoffen.

(8) Statistieken over de beschikbaarheid van voorraden ijzer- en staalschroot zijn nodig om het gebruik van deze voor de vervaardiging van staal belangrijke grondstof, na te gaan.

(9) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(6).

(10) Het Comité statistisch programma is geraadpleegd overeenkomstig artikel 3 van Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad(7),

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

Het doel van deze verordening is een gemeenschappelijk kader vast te stellen om voor de referentiejaren 2003-2009 systematisch communautaire statistieken over de staalindustrie op te stellen.

Artikel 2

Definities

In deze verordening hebben de termen "communautaire statistieken" en "productie van communautaire statistieken" dezelfde betekenis als in Verordening (EG) nr. 322/97.

Artikel 3

Toepassingsgebied

Deze verordening heeft betrekking op gegevens over de staalindustrie, gedefinieerd als groep 27.1 van de algemene systematische bedrijfsindeling in de Europese Gemeenschappen ("NACE Rev. 1"), ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad(8).

Indien de toegevoegde waarde tegen factorkosten van de ondernemingen in de staalindustrie van een lidstaat minder dan 1 % van het totaal in de Gemeenschap bedraagt, hoeven de gegevens over de kenmerken niet te worden verzameld.

Artikel 4

Kenmerken

De verstrekte gegevens, die overeenstemmen met de indeling in de bijlage, hebben betrekking op de kenmerken van de eenheden van economische activiteit zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993 inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse van het productiestelstel in de Gemeenschap(9) en op ondernemingen met ten minste vijftig werknemers.

Artikel 5

Referentieperiode en frequentie

De lidstaten stellen jaarlijks de in de bijlage genoemde gegevens voor het eerst samen voor het jaar 2003 en daarna voor elk jaar tot 2009.

Artikel 6

Indiening van de gegevens

1. De lidstaten sturen de Commissie (Eurostat) de over de eenheden als vermeld in artikel 4 geaggregeerde gegevens en metagegevens over de staalindustrie toe. De toesturing van daarbij opgenomen confidentiële gegevens geschiedt overeenkomstig de bestaande communautaire bepalingen inzake de toesturing van confidentiële gegevens.

2. De lidstaten verzenden de gegevens en metagegevens in elektronische vorm. Verzending vindt plaats volgens een uitwisselingsnorm die is goedgekeurd overeenkomstig de procedure van artikel 8, lid 2. Eurostat stelt gedetailleerde documentatie over goedgekeurde normen ter beschikking en geeft richtsnoeren over de wijze waarop deze normen overeenkomstig de eisen van deze verordening worden toegepast.

3. De lidstaten zenden de gegevens en metagegevens uiterlijk zes maanden voor het einde van het referentiejaar. De Commissie kan deze periode echter overeenkomstig de in artikel 8, lid 2, genoemde procedure verlengen tot twaalf maanden voor de eerste verzending voor die lidstaten die problemen hebben met de tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 7

Uitvoeringsmaatregelen

De volgende maatregelen ter uitvoering van deze verordening worden volgens de procedure van artikel 8, lid 2, vastgelegd:

a) elke wijziging van de lijst van kenmerken, mits daarbij geen aanzienlijke extra last aan de lidstaten wordt opgelegd;

b) opmaak van de verstrekte gegevens en eerste verzendingsperiode.

Artikel 8

Procedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van Besluit 89/382/EEG, Euratom opgerichte Comité statistisch programma.

2. In gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 daarvan.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG vermelde termijn bedraagt drie maanden.

3. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 9

Verslagen

Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening legt de Commissie het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de uitvoering ervan.

In dit verslag komen met name de volgende aspecten aan de orde:

a) beoordelen van de voordelen voor de Gemeenschap, de lidstaten en de verstrekkers en gebruikers van de in de statistieken verstrekte statistische informatie in verhouding tot de kosten;

b) beoordelen van de kwaliteit van de statistieken;

c) nagaan van de synergie met andere communautaire activiteiten;

d) voorstellen van eventueel nodig geachte wijzigingen voor een betere uitvoering van deze verordening.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 december 2003.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. Cox

Voor de Raad

De voorzitter

P. Lunardi

(1) PB C 45 E van 25.2.2003, blz. 154.

(2) PB C 133 van 6.6.2003, blz. 88.

(3) Advies van het Europees Parlement van 13 mei 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 17 november 2003.

(4) PB L 279 van 17.10.2002, blz. 1.

(5) PB L 52 van 22.2.1997, blz. 1.

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(7) PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47.

(8) PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 13).

(9) PB L 76 van 30.3.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

BIJLAGE

LIJST VAN AAN EUROSTAT TE VERSTREKKEN GEGEVENS ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 4, 5 EN 6

1. Jaarlijkse statistieken over de schrootbalans voor staal en gietijzer

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. Verbruik van brandstoffen en energie en elektriciteitsbalans voor de staalindustrie

Deel A: Jaarlijkse statistieken over het verbruik van brandstoffen en energie naar installatietype(1)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deel B: Jaarlijkse statistieken over de elektriciteitsbalans voor de staalindustrie

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. Investeringen in de ijzer- en staalindustrie

(uitgaven en capaciteit)

Deel A: Jaarlijkse statistieken over de uitgaven

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Deel B: Jaarlijkse statistieken over de capaciteit

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) Ertsvoorbereidingsinstallaties: Walserijen

Hoogovens en elektrische ruwijzerovens: Elektriciteitscentrales

Smelterijen: Overige installaties.