32004L0065

Richtlijn 2004/65/EG van de Commissie van 26 april 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/68/EG van de Commissie wat de termijnen betreft (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 125 van 28/04/2004 blz. 0043 - 0043


Richtlijn 2004/65/EG van de Commissie

van 26 april 2004

houdende wijziging van Richtlijn 2003/68/EG van de Commissie wat de termijnen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen(1), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 2003/68/EG van de Commissie(2) wijzigt Richtlijn 91/414/EEG teneinde trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone en isoxaflutool als werkzame stof op te nemen in bijlage I bij die richtlijn.

(2) De lidstaten moeten na de opneming van een nieuwe werkzame stof over een redelijke termijn beschikken om ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten, de bepalingen van Richtlijn 91/414/EEG ten uitvoer te leggen en met name om bestaande voorlopige toelatingen opnieuw te bezien en, binnen deze termijn, die toelatingen om te zetten in volwaardige toelatingen, dan wel deze te wijzigen of in te trekken overeenkomstig het bepaalde in die richtlijn.

(3) De in Richtlijn 2003/68/EG aangegeven termijnen voor de tenuitvoerlegging zijn niet in lijn met de voor andere nieuwe werkzame stoffen aangegeven termijnen. Om de aanpak voor alle stoffen in de huidige evaluatiefase te harmoniseren moet een aanzienlijk verschil tussen de voor verschillende nieuwe werkzame stoffen geldende termijnen worden vermeden.

(4) Richtlijn 2003/68/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3 van Richtlijn 2003/68/EG wordt als volgt gewijzigd:

Lid 2 wordt vervangen door:

"2. Elk toegelaten gewasbeschermingsmiddel dat mesotrione, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, fenamidone of isoxaflutool bevat als enige werkzame stof of als één van de werkzame stoffen, die alle op 30 september 2003 in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG voorkomen, moet door de lidstaten opnieuw worden beoordeeld overeenkomstig de in bijlage VI bij die richtlijn vastgestelde uniforme beginselen en op basis van een dossier dat voldoet aan de in bijlage III bij die richtlijn vastgestelde eisen. Op basis van die beoordeling moeten zij bepalen of het middel voldoet aan de voorwaarden van artikel 4, lid 1, onder b), c), d) en e), van Richtlijn 91/414/EEG.

Na deze bepaling moeten de lidstaten:

a) in het geval van een middel dat trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone of isoxaflutool als enige werkzame stof bevat, de toelating zo nodig uiterlijk op 31 maart 2005 wijzigen of intrekken, of

b) in het geval van een middel dat trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mesotrione, fenamidone of isoxaflutool als één van de werkzame stoffen bevat, de toelating zo nodig wijzigen of intrekken, en wel vóór 31 maart 2005 of de datum die voor een dergelijke wijziging of intrekking is vastgesteld in de respectieve richtlijn of richtlijnen die de relevante stof of stoffen aan bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG heeft/hebben toegevoegd, als deze datum later is."

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 april 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/30/EG van de Commissie (PB L 77 van 13.3.2004, blz. 50)

(2) PB L 177 van 16.7.2003, blz. 12.