32004L0032

Richtlijn 2004/32/EG van de Commissie van 17 maart 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2001/32/EG met betrekking tot bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisicos bestaan

Publicatieblad Nr. L 085 van 23/03/2004 blz. 0024 - 0025


Richtlijn 2004/32/EG van de Commissie

van 17 maart 2004

houdende wijziging van Richtlijn 2001/32/EG met betrekking tot bepaalde beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisicos bestaan

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen(1), en met name op artikel 2, lid 1, onder h), eerste alinea,

Gezien de door Ierland, Italië, Oostenrijk en Zweden ingediende verzoeken,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 2001/32/EG van de Commissie van 8 mei 2001 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan, en tot intrekking van Richtlijn 92/76/EEG(2) zijn Ierland en sommige gebieden in Italië en Oostenrijk voorlopig erkend als beschermd gebied ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. voor een periode die afloopt op 31 maart 2004.

(2) Uit door Ierland en Oostenrijk op grond van onderzoeken verstrekte gegevens blijkt dat de geldigheidsduur van de voorlopige erkenning van de in Ierland en Oostenrijk ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. beschermde gebieden voor een verdere beperkte periode moet worden verlengd.

(3) Uit door Italië op grond van onderzoeken verstrekte gegevens blijkt dat sommige gebieden in Italië niet langer als beschermd gebied ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. mogen worden erkend, terwijl andere gebieden als "beschermd gebied" ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. voor een verdere beperkte periode moeten worden erkend.

(4) Krachtens Richtlijn 2001/32/EG zijn sommige gebieden in Zweden voorlopig erkend als beschermd gebied ten aanzien van "beet necrotic yellow vein virus" voor een periode die afloopt op 31 maart 2004.

(5) Uit door Zweden op grond van onderzoeken verstrekte gegevens blijkt dat deze gebieden in Zweden niet langer mogen worden erkend als beschermde gebieden ten aanzien van "beet necrotic yellow vein virus".

(6) Derhalve moet Richtlijn 2001/32/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7) De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2001/32/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) de tweede alinea wordt vervangen door:

"Ten aanzien van het onder b), punt 2, van de bijlage vermelde organisme worden Ierland, in Italië de gebieden Apulia, Emilia-Romagna (de provincies Forlí-Cesena, Parma, Piacenza en Rimini); Lombardije; Trentino-Alto Adige (de autonome provincie Trento); Veneto (met uitzondering van de gemeenten Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba en Salara in de provincie Rovigo, de gemeenten Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani en Masi in de provincie Padua, en de gemeenten Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza en Angiari in de provincie Verona), en in Oostenrijk de gebieden Burgenland, Karinthië, Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Steiermark en Wenen, als beschermd gebied erkend tot en met 31 maart 2006.";

b) de derde alinea wordt geschrapt.

2. De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1. De lidstaten dragen zorg voor vaststelling en bekendmaking uiterlijk op 20 april 2004 van de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die bepalingen onverwijld mede, alsmede een transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 21 april 2004.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/116/EG van de Commissie (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 36).

(2) PB L 127 van 9.5.2001, blz. 38. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/46/EG (PB L 138 van 5.6.2003, blz. 45).

BIJLAGE

1. Onder b), punt 2, wordt de tekst van de rechterkolom vervangen door:

"Spanje, Frankrijk (Corsica), Ierland, Italië (Abruzzen; Apulië; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: de provincies Forlí-Cesena, Parma, Piacenza en Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurië; Lombardije; Marche; Molise; Piemonte; Sardinië; Sicilië; Trentino-Alto Adige: de autonome provincie Trento; Toscane; Umbrië; Valle d'Aosta; Veneto: behalve de gemeenten Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba en Salara in de provincie Rovigo, de gemeenten Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani en Masi in de provincie Padua en de gemeenten Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza en Angiari in de provincie Verona), Oostenrijk (Burgenland, Karinthië, Neder-Oostenrijk, Tirol (administratief district Lienz), Steiermark, Wenen), Portugal, Finland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland, eiland Man en de Kanaaleilanden)".

2. Onder d), punt 1, wordt de tekst van de rechterkolom vervangen door:

"Denemarken, Frankrijk (Bretagne), Ierland, Portugal (Azoren), Finland, Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland)".