4.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 359/62


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 december 2004

tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en de noodvaccinatie van deze varkens in de Noordelijke Vogezen, Frankrijk

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4538)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/832/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest (1), en met name op artikel 16, lid 1, tweede alinea, en artikel 20, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In 2002 werd klassieke varkenspest vastgesteld bij de populatie wilde varkens in de Franse departementen Moselle en Meurthe-et-Moselle. Alleen het gebied rond Thionville in het noorden van het departement Moselle was toen door de ziekte getroffen. Momenteel lijkt de ziekte in dit gebied volledig onder controle.

(2)

Het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in de departementen Moselle en Meurthe-et-Moselle is bij Beschikking 2002/626/EG van de Commissie (2) goedgekeurd.

(3)

Frankrijk heeft ook een intensief programma opgezet om toezicht te houden op klassieke varkenspest bij wilde varkens in de aan België, Duitsland en Luxemburg grenzende departmenten Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle en Bas-Rhin. Dit programma loopt nog steeds.

(4)

Klassieke varkenspest werd later ook bij wilde varkens in het departement Bas-Rhin vastgesteld en de ziekte verspreidde zich naar het noordoosten van het departement Moselle, in het gebied van de noordelijke Vogezen. Deze tweede epidemie werd door een andere virusstam veroorzaakt en ontwikkelde zich anders dan de virusstam in het gebied rond Thionville.

(5)

Frankrijk heeft daarom een programma ter goedkeuring voorgelegd om klassieke varkenspest bij wilde varkens in de noordelijke Vogezen uit te roeien. Frankrijk heeft bovendien een programma voor noodvaccinaties ter goedkeuring voorgelegd omdat het land van plan is de wilde varkens in de noordelijke Vogezen te vaccineren.

(6)

De Franse autoriteiten staan het gebruik van een levend verdund vaccin tegen klassieke varkenspest (C-stam) toe om wilde varkens met behulp van oraal lokaas te immuniseren.

(7)

De door Frankrijk ingediende programma's voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens en voor de noodvaccinatie van deze varkens in de noordelijke Vogezen zijn onderzocht en in overeenstemming met Richtlijn 2001/89/EG bevonden.

(8)

Ter wille van de transparantie moet in deze beschikking worden vermeld in welke geografische gebieden de uitroeiings- en noodvaccinatieprogramma's zullen worden uitgevoerd.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door Frankrijk ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in het in punt 1 van de bijlage vermelde gebied wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het door Frankrijk ingediende programma voor de noodvaccinatie van wilde varkens in het in punt 2 van de bijlage vermelde gebied wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Frankrijk neemt onmiddellijk de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en maakt deze maatregelen bekend. Frankrijk stelt de Commissie hiervan onverwijld in kennis.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 316 van 1.12.2001, blz. 5. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2)  PB L 200 van 30.7.2002, blz. 37.


BIJLAGE

1)   Gebieden waar het uitroeiingsprogramma moet worden uitgevoerd

A.   Besmette zone

Het grondgebied van de departementen Bas-Rhin en Moselle ten westen van de D 264 van de Duitse grens in Wissembourg tot Soultz-sous-Forêts; ten noorden van de D 28 van Soultz-sous-Forêts tot Reichshoffen (dit gebied omvat het volledige grondgebied van de gemeente Reichshoffen); ten oosten van de D 62 van Reichshoffen tot Bitche en dan ten oosten van de D 35 van Bitche tot de Duitse grens (in Ohrenthal); ten zuiden van de Duitse grens van Ohrenthal tot Wissembourg, inclusief de strook van 5 tot 10 km rond deze zone waar gevaccineerd wordt.

B.   Bewakingszone

Het grondgebied van de departementen Bas-Rhin en Moselle ten noorden van de autosnelweg A 4 van Straatsburg tot Herbitzheim en ten oosten van het Canal des Houillères en de Saar van Herbitzheim tot Sarreguemines.

2)   Gebieden waar het noodvaccinatieprogramma moet worden uitgevoerd

Het grondgebied van de departementen Bas-Rhin en Moselle ten westen van de D 264 van de Duitse grens in Wissembourg tot Soultz-sous-Forêts; ten noorden van de D 28 van Soultz-sous-Forêts tot Reichshoffen (dit gebied omvat het volledige grondgebied van de gemeente Reichshoffen); ten oosten van de D 62 van Reichshoffen tot Bitche en dan ten oosten van de D 35 van Bitche tot de Duitse grens (in Ohrenthal); ten zuiden van de Duitse grens van Ohrenthal tot Wissembourg, inclusief een strook van 5 tot 10 km rond deze zone.