3.4.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 99/3


BESLUIT Nr. 626/2004/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 31 maart 2004

tot wijziging van Besluit nr. 508/2000/EG tot oprichting van het programma „Cultuur 2000”

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 151,

Gelet op het voorstel van de Commissie,

Gelet op het advies van het Comité van de Regio's (1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit nr. 508/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 februari 2000 tot oprichting van het programma „Cultuur 2000” (3) heeft één enkel programmerings- en financieringsinstrument voor culturele samenwerking ingesteld voor de periode van 1 januari 2000 tot 31 december 2004.

(2)

Het is van belang om in het kader van de overeenkomstig artikel 151 van het Verdrag aan de Gemeenschap toegewezen taken de continuïteit van de communautaire culturele activiteiten te verzekeren.

(3)

Bijgevolg is het passend om het programma „Cultuur 2000” met twee extra jaren te verlengen tot en met 31 december 2006.

(4)

De herziening van de financiële vooruitzichten met het oog op de uitbreiding voorziet in een verhoging van het plafond van rubriek 3, die door de wetgevingsautoriteit in acht moet worden genomen ingeval van voortzetting van bestaande programma's.

(5)

Het is van groot belang dat de Commissie uiterlijk op 31 december 2005 een volledig en gedetailleerd evaluatieverslag overlegt over het programma „Cultuur 2000”, zodat het voorstel voor een nieuw kaderprogramma voor communautaire acties op het gebied van cultuur, dat voor 2004 is aangekondigd en in 2007 van start moet gaan, door het Europees Parlement en de Raad kan worden behandeld,

BESLUITEN:

Artikel 1

Besluit nr. 508/2000/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 1, eerste alinea, wordt „31 december 2004” vervangen door „31 december 2006”.

2.

In artikel 3, eerste alinea, wordt „167 miljoen EUR” vervangen door „236,5 miljoen EUR”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het wordt van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Gedaan te Straatsburg, 31 maart 2004.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

P. COX

Voor de Raad

De voorzitter

D. ROCHE


(1)  PB C 23 van 27.1.2004, blz. 20.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 16 december 2003 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 8 maart 2004.

(3)  PB L 63 van 10.3.2000, blz. 1.