32004D0160

2004/160/EG: Beschikking van de Commissie van 16 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/71/EG met betrekking tot de looptijd (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 394)

Publicatieblad Nr. L 050 van 20/02/2004 blz. 0065 - 0065


Beschikking van de Commissie

van 16 februari 2004

tot wijziging van Beschikking 2003/71/EG met betrekking tot de looptijd

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 394)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/160/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(1), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(2), en met name op artikel 22, lid 6,

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong(3), en met name op artikel 8, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Naar aanleiding van het uitbreken van infectieuze zalmanemie (ISA) op de Faeröer heeft de Commissie Beschikking 2003/71/EG van de Commissie van 29 januari 2003 betreffende bepaalde beschermende maatregelen met betrekking tot infectieuze zalmanemie op de Faeröer(4) vastgesteld.

(2) Ondanks de door de Faeröer genomen maatregelen zijn in 2003 nieuwe uitbraken van ISA geconstateerd, zodat een snelle uitroeiing van de ziekte niet in het vooruitzicht kan worden gesteld.

(3) In het licht van de situatie met betrekking tot deze ziekte op de Faeröer, moeten de bij Beschikking 2003/71/EG vastgestelde beschermende maatregelen van toepassing blijven tot februari 2005.

(4) Beschikking 2003/71/EG dient bijgevolg te worden gewijzigd om de looptijd te verlengen.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In Beschikking 2003/71/EG wordt in artikel 6 "1 februari 2004" vervangen door "31 januari 2005".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 februari 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1).

(2) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(3) PB L 18 van 21.1.2003, blz. 11.

(4) PB L 26 van 31.1.2003, blz. 80. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2003/392/EG (PB L 135 van 3.6.2003, blz. 27).