32004D0079

2004/79/EG: Besluit van de Raad van 17 december 2003 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van 29 mei 2000 tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het bijbehorende protocol van 2001

Publicatieblad Nr. L 026 van 29/01/2004 blz. 0001 - 0002


Besluit van de Raad

van 17 december 2003

betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van 29 mei 2000 tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het bijbehorende protocol van 2001

(2004/79/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en met name op de artikelen 24 en 38,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 29 mei 2000 heeft de Raad overeenkomstig artikel 34, lid 2, onder d), van het Verdrag betreffende de Europese Unie de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie(1) (hierna de Overeenkomst van de EU betreffende wederzijdse rechtshulp genoemd) vastgesteld.

(2) Volgens artikel 2, lid 1, van die overeenkomst vormen haar bepalingen een ontwikkeling van het Schengenacquis in de zin van de door de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen op 18 mei 1999 gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de toepassing, de uitvoering en de ontwikkeling van het Schengenacquis(2).

(3) Op 16 oktober 2001 heeft de Raad overeenkomstig artikel 34, lid 2, onder d), van het Verdrag betreffende de Europese Unie het protocol van 16 oktober 2001 bij de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen lidstaten van de Europese Unie(3) (hierna het Protocol van de EU betreffende wederzijdse rechtshulp genoemd) vastgesteld.

(4) Volgens artikel 15 van dat protocol vormt artikel 8 van dat protocol een ontwikkeling van het Schengenacquis in de zin van de door de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de toepassing, de uitvoering en de ontwikkeling van het Schengenacquis.

(5) Op grond van artikel 8 van die overeenkomst zullen de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen in hun wederzijdse betrekkingen en in hun betrekkingen met de lidstaten van de Europese Unie worden gebonden aan de inhoud van die bepalingen van de Overeenkomst van de EU betreffende wederzijdse rechtshulp.

(6) Ingevolge het besluit van de Raad van 19 december 2002 waarbij het voorzitterschap van de Raad wordt gemachtigd onderhandelingen te openen met het oog op de toepassing van een aantal bepalingen op het gebied van justitiƫle samenwerking in strafzaken op basis van de artikelen 24 en 38 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft het voorzitterschap, bijgestaan door de Commissie, onderhandeld over een overeenkomst met de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen volgens welke de andere inhoudelijke bepalingen van de overeenkomst van de EU betreffende wederzijdse rechtshulp en het Protocol van de EU betreffende wederzijdse rechtshulp ook zullen gelden voor de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen in hun wederzijdse betrekkingen en in hun betrekkingen met de lidstaten van de Europese Unie.

(7) Die overeenkomst dient namens de Europese Unie te worden ondertekend, behoudens latere sluiting daarvan,

BESLUIT:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van 29 mei 2000 tussen de lidstaten van de Europese Unie betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken en het bijbehorende protocol van 2001 wordt namens de Europese Unie ondertekend, onder voorbehoud van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt hierbij gemachtigd de persoon/personen aan te wijzen die bevoegd is/zijn de overeenkomst te ondertekenen, behoudens latere sluiting daarvan.

Artikel 3

Dit besluit en de overeenkomst in de bijlage ervan worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 december 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

G. Alemanno

(1) PB C 197 van 12.7.2000, blz. 1.

(2) PB L 176 van 10.7.1999, blz. 36.

(3) PB C 326 van 21.11.2001, blz. 1.