32004D0039

2004/39/EG: Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Kenia en tot intrekking van Beschikking 2000/759/EG (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5027)

Publicatieblad Nr. L 008 van 14/01/2004 blz. 0022 - 0026


Beschikking van de Commissie

van 23 december 2003

tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Kenia en tot intrekking van Beschikking 2000/759/EG

(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 5027)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/39/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten(1), en met name op artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij een namens de Commissie uitgevoerd inspectiebezoek aan Kenia is nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden.

(2) De wetgeving van Kenia inzake gezondheidsinspecties en de controle van visserijproducten kan als gelijkwaardig worden beschouwd aan de bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften.

(3) Met name kan het Fisheries Department (FD) de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend controleren.

(4) Het FD heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde eisen inzake de gezondheidscontroles en de controle op visserijproducten, en ten aanzien van de naleving van hygiënevoorschriften die gelijkwaardig zijn aan de bij die richtlijn vastgestelde voorschriften.

(5) Het is dienstig overeenkomstig Richtlijn 91/493/EEG uitvoeringsbepalingen vast te stellen met betrekking tot visserijproducten die uit Kenia in de Gemeenschap worden ingevoerd.

(6) Voorts moet een lijst worden opgesteld van de erkende inrichtingen, fabrieksvaartuigen en koelhuizen, alsmede een lijst van de vriesschepen die zijn uitgerust overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG van de Raad van 16 juni 1992 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder a) i), van Richtlijn 91/493/EEG, van de minimale hygiënische voorschriften die van toepassing zijn op visserijproducten die zijn verkregen aan boord van bepaalde vissersvaartuigen(2). Deze lijsten moeten worden opgesteld op basis van een mededeling van het FD aan de Commissie.

(7) Beschikking 2000/759/EG van de Commissie van 1 december 2000 houdende intrekking van Beschikking 1999/253/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van bepaalde visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Kenia en Tanzania en houdende wijziging van de voorschriften inzake gezondheidscertificering voor visserijproducten van oorsprong of van herkomst uit Kenia(3) bepaalt dat het gezondheidscertificaat waarvan uit Kenia ingevoerde visserijproducten vergezeld moeten gaan, met een bepaalde tekst wordt aangevuld. Aangezien deze beschikking voorziet in een nieuw model voor het gezondheidscertificaat, is het passend om Beschikking 2000/759/EG in te trekken.

(8) Om te voorzien in de vereiste overgangsperiode moet deze beschikking 45 dagen na de bekendmaking van toepassing worden.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bevoegde instantie die in Kenia is aangewezen om de inachtneming van Richtlijn 91/493/EEG met betrekking tot visserijproducten te controleren en te certificeren is het Fisheries Department (FD).

Artikel 2

Visserijproducten die uit Kenia in de Gemeenschap worden ingevoerd, moeten voldoen aan de voorschriften van de artikelen 3, 4 en 5.

Artikel 3

1. Elke zending gaat vergezeld van het genummerde, volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat naar het model in bijlage I.

2. Dit gezondheidscertificaat wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.

3. Op het gezondheidscertificaat worden de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van het FD en het officiële stempel van het FD aangebracht in een andere kleur dan die van de vermeldingen.

Artikel 4

De visserijproducten zijn afkomstig van in de lijst in bijlage II opgenomen erkende inrichtingen, erkende fabrieksvaartuigen, erkende koelhuizen of geregistreerde vriesschepen.

Artikel 5

Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, worden op iedere verpakking onuitwisbaar het woord "KENYA" en het erkenningsnummer van de inrichting, het fabrieksvaartuig of het koelhuis, dan wel het registratienummer van het vriesschip van herkomst aangebracht.

Artikel 6

Beschikking 2000/759/EG wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 28 februari 2004.

Artikel 8

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 23 december 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2) PB L 187 van 7.7.1992, blz. 41.

(3) PB L 304 van 5.12.2000, blz. 18.

BIJLAGE I

>PIC FILE= "L_2004008NL.002402.TIF">

>PIC FILE= "L_2004008NL.002501.TIF">

BIJLAGE II

LIJST VAN INRICHTINGEN EN VAARTUIGEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Betrokken categorie

PP: Verwerkingsfabriek

ZV: Vriesschip.