32003R2328

Verordening (EG) nr. 2328/2003 van de Raad van 22 december 2003 tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion

Publicatieblad Nr. L 345 van 31/12/2003 blz. 0034 - 0042


Verordening (EG) nr. 2328/2003 van de Raad

van 22 december 2003

tot instelling van een regeling ter compensatie van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van bepaalde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37, en artikel 299, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De visserijsector in de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap bevindt zich in een moeilijke situatie, die bovendien ernstig wordt verslechterd door de kosten van het vervoer van de visserijproducten naar de markten, als gevolg van hun afgelegen en geïsoleerde ligging.

(2) De Raad heeft, bij de Besluiten 89/687/EEG(4), 91/314/EEG(5) en 91/315/EEG(6) programma's van specifieke op het afgelegen en insulaire karakter van, respectievelijk, de Franse overzeese departementen (Poseidom), de Canarische eilanden (Poseican) en Madeira en de Azoren (Poseima) afgestemde maatregelen ingesteld die passen in het beleid van de Gemeenschap ten gunste van de ultraperifere gebieden, en waarin de hoofdlijnen zijn vastgelegd van de maatregelen die moeten worden genomen om rekening te houden met de specifieke kenmerken en de problemen van deze gebieden.

(3) In artikel 299, lid 2, van het Verdrag worden de bijzondere handicaps erkend die van invloed zijn op de economische en sociale situatie van de ultraperifere gebieden en die worden versterkt door met name hun afgelegen en insulaire karakter. Dit is ook het geval voor de visserijsector.

(4) Deze gebieden kampen met specifieke ontwikkelingsproblemen, met name wegens de uit hun ultraperifere ligging voortvloeiende extra kosten voor de afzet van bepaalde producten.

(5) De Gemeenschap heeft, om het concurrentievermogen van bepaalde producten van de visserijsector uit deze gebieden ten opzichte van die uit andere gebieden van de Gemeenschap op peil te houden, voor de visserijsector maatregelen vastgesteld om voor 1992 en 1993 de extra kosten te compenseren. Deze maatregelen zijn in 1994 en voor de periode 1995-1997 voortgezet bij de Verordeningen (EG) nr. 1503/94(7) en (EG) nr. 2337/95(8) en voor de periode 1998-2002 bij de Verordeningen (EG) nr. 1587/98(9) en (EG) nr. 579/2002(10). Het blijkt dienstig om de regeling ter compensatie van de extra kosten van de verwerking en afzet van bepaalde visserijproducten met ingang van 2003 voort te zetten en daarvoor de nodige maatregelen goed te keuren.

(6) De ambachtelijke visserij en de kustvisserij zijn voor de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap van groot maatschappelijk en economisch belang.

(7) Voor een goed beheer van de visbestanden is het noodzakelijk de visserij-inspanning te rationaliseren en daarbij met name rekening te houden met het technisch onderzoek op hoog niveau dat diverse wetenschappelijke instellingen van de ultraperifere gebieden op dit terrein hebben verricht.

(8) In verband met de instandhouding en het beheer van de visbestanden in deze gebieden is het dienstig de communautaire regelgeving terzake en, met name voor het Franse departement Guyana, het verbod om op garnaal te vissen in wateren met een diepte van minder dan 30 m na te leven.

(9) Teneinde de economische ontwikkeling van de ultraperifere gebieden te bevorderen dienen de lidstaten over de mogelijkheid t beschikken om de hoeveelheden te differentiëren, terwijl de Commissie de bedragen en de hoeveelheden die voor de verschillende soorten in een bepaald ultraperifeer gebied en voor de ultraperifere gebieden van één lidstaat zijn vastgesteld, moet kunnen differentiëren om rekening te houden met veranderende afzetvoorwaarden en de kenmerken daarvan.

(10) Wanneer de differentiëring naar soort of tussen gebieden die deel uitmaken van dezelfde lidstaat niet heeft geleid tot de volledige benutting van de beschikbare bedragen, dient de Commissie voorts over de mogelijkheid te beschikken om voor de ultraperifere gebieden van de verschillende lidstaten in de bedragen en hoeveelheden een differentiatie tussen de verschillende soorten aan te brengen. De differentiatie vindt in dat geval plaats onverminderd de verdeelsleutel voor de financiële bedragen die voor de komende jaren krachtens de onderhavige verordening beschikbaar zijn.

(11) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen moeten worden aangenomen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(11),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening wordt een compensatie ingesteld van de door de ultraperifere ligging veroorzaakte extra kosten voor de afzet van de in de bijlagen I tot en met V vermelde visserijproducten van de Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de Franse departementen Guyana en Réunion (hierna "de compensatie" te noemen).

Artikel 2

Begunstigden

De compensatie geldt voor de producenten die eigenaar of reder zijn van vaartuigen die zijn geregistreerd in de havens van de in artikel 1 genoemde gebieden en in die regio's vissen, of de betrokken producentenverenigingen, alsmede voor de sector van de verwerking en afzet, of de betrokken verenigingen die bij de afzet van de onder deze verordening vallende producten te maken hebben met extra kosten als gevolg van de ultraperifere ligging van deze gebieden.

Artikel 3

Azoren

Voor de Azoren geldt de compensatie voor de visserijproducten die zijn vermeld in bijlage I. De bedragen en de hoeveelheden voor dit gebied zijn de volgende:

a) 177 EUR per ton aan de plaatselijke industrie geleverde tonijn voor in totaal ten hoogste 10000 ton per jaar;

b) 455 EUR per ton voor de verse markt bestemde soorten, voor in totaal ten hoogste 2000 ton per jaar;

c) 148 EUR per ton aan de plaatselijke industrie dan wel plaatselijke verenigingen of producentenorganisaties geleverde en voor invriezing of verwerking bestemde kleine pelagische en diepzeesoorten, voor in totaal ten hoogste 1554 ton per jaar.

Artikel 4

Madeira

Voor Madeira geldt de compensatie voor de visserijproducten die zijn vermeld in bijlage II. De bedragen en de hoeveelheden voor dit gebied zijn de volgende:

a) 230 EUR per ton aan de plaatselijke industrie geleverde tonijn voor in totaal ten hoogste 4000 ton per jaar;

b) 250 EUR per ton zwarte haarstaartvis, voor in totaal ten hoogste 1600 ton per jaar;

c) 1080 EUR per ton aquacultuurproducten, voor in totaal ten hoogste 50 ton per jaar.

Artikel 5

Canarische Eilanden

Voor de Canarische Eilanden geldt de compensatie voor de visserijproducten die zijn vermeld in bijlage III. De bedragen en de hoeveelheden voor dit gebied zijn de volgende:

a) 950 EUR per ton tonijn die via luchtvervoer op de markt wordt gebracht, voor in totaal ten hoogste 1619 ton per jaar;

b) 500 EUR per ton tonijn die onverwerkt via zeevervoer op de markt wordt gebracht, voor in totaal ten hoogste 453 ton per jaar;

c) 250 EUR per ton gestreepte tonijn die verwerkt via zeevervoer op de markt wordt gebracht, voor in totaal ten hoogste 453 ton per jaar;

d) 220 EUR per ton gestreepte tonijn die onverwerkt via zeevervoer op de markt wordt gebracht, voor in totaal ten hoogste 712 ton per jaar;

e) 240 EUR per ton voor sardines en makreel bestemd om te worden ingevroren, voor in totaal ten hoogste 347 ton per jaar;

f) 268 EUR per ton koppotigen en demersale soorten, voor in totaal ten hoogste 8292 ton per jaar;

g) 1300 EUR per ton aquacultuurproducten, voor in totaal ten hoogste 1157 ton per jaar.

Artikel 6

Guyana

Voor Guyana geldt de compensatie voor de visserijproducten die zijn vermeld in bijlage IV. De bedragen en de hoeveelheden voor dit gebied zijn de volgende:

a) 1100 EUR per ton in de industriële visserij gevangen garnalen, voor in totaal ten hoogste 3300 ton per jaar;

b) 1100 EUR per ton in de ambachtelijke visserij gevangen en vers aangeboden magere vis, voor in totaal ten hoogste 100 ton per jaar;

c) 527 EUR per ton in de ambachtelijke visserij gevangen en diepgevroren aangeboden magere vis, voor in totaal ten hoogste 500 ton per jaar.

Artikel 7

Réunion

Voor Réunion geldt de compensatie voor de visserijproducten die zijn vermeld in bijlage V. De bedragen en de hoeveelheden voor dit gebied zijn de volgende: 1400 EUR per ton tonijn, zwaardvis, marlijn, zeilvis, zeebrasem en haai voor in totaal ten hoogste 618 ton per jaar.

Artikel 8

Differentiatie van de bedragen en de hoeveelheden

1. De lidstaten kunnen zonder verhoging van het jaarlijkse totaal voor elke afzonderlijke lidstaat en zonder verhoging van de compensatiebedragen per ton van een soort, de in het kader van de in de artikelen 3 tot en met 7 voor de verschillende soorten voorziene hoeveelheden differentiëren mits de Commissie hiertegen geen bezwaar heeft aangetekend binnen een termijn van vier weken na de kennisgeving van een met redenen omkleed verzoek om differentiatie van een lidstaat.

2. In het kader van de in de artikelen 3 tot en met 7 vastgestelde globale financiële regelingen kan de Commissie, op grond van informatie die verstrekt is door de betrokken lidstaten, de bedragen en hoeveelheden voor de verschillende soorten differentiëren naar gelang van de kenmerken en de omstandigheden voor de productie en de afzet ervan.

Deze differentiatie kan plaatsvinden binnen een gebied, tussen gebieden die tot dezelfde lidstaat behoren of tussen verschillende lidstaten.

3. Differentiatie tussen verschillende lidstaten vindt plaats onverminderd de verdeelsleutel van de beschikbare financiële bedragen en binnen de grenzen van het jaarlijkse totaalbedrag voor de actie zoals vastgesteld door de begrotingsautoriteit.

4. Bij de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde differentiatie wordt rekening gehouden met alle elementen op grond waarvan veranderingen die een differentiatie rechtvaardigen, kunnen worden geïdentificeerd, in het bijzonder de biologische kenmerken van de soorten, de variërende extra kosten en de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de productie en de afzet.

Artikel 9

Uitvoeringsbepalingen

De bepalingen voor de uitvoering van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 10, lid 2.

Artikel 10

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité van beheer voor visserijproducten, hierna "het comité" te noemen.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op één maand.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 11

Financiering

De bij deze verordening vastgestelde maatregelen zijn interventies ter regulering van de landbouwmarkten in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1258/1999 van de Raad. Zij worden gefinancierd door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie.

Artikel 12

Verslaglegging

De Commissie dient uiterlijk op 1 juni 2006 bij het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité voor de Regio's een verslag in over de toepassing van de bij deze verordening vastgestelde maatregelen, eventueel vergezeld van voorstellen voor maatregelen die nodig zijn om de in deze verordening genoemde doelstellingen te verwezenlijken.

Artikel 13

Overgangsmaatregelen

De op grond van artikel 2, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1587/98 bij de Commissie ingediende aanvragen tot differentiatie waarover vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening geen besluit is genomen, vallen onder de procedure van artikel 8.

Artikel 14

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 december 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Matteoli

(1) Advies uitgebracht op 4 december 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) Advies uitgebracht op 29 oktober 2003 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(3) PB L 399 van 30.12.1989, blz. 39.

(4) PB L 171 van 29.6.1991, blz. 1.

(5) PB L 171 van 29.6.1991, blz. 10.

(6) PB L 162 van 30.6.1994, blz. 8.

(7) PB L 236 van 5.10.1995, blz. 2.

(8) PB L 208 van 24.7.1998, blz. 1.

(9) PB L 89 van 5.4.2002, blz. 1.

(10) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(11) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.

BIJLAGE I

AZOREN

a) Tonijn

Katsuwonus pelamis

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus obesus

Thunnus thynnus

b) Voor de verse markt bestemde soorten

Phycis phycis

Beryx splendens

Pomatomus saltator

Sphyraena viridensis

Pagellus acame

Helicolenus dactylopterus dactylopterus

Cetrolabrus trutta

Labrus bergylta

Galeorhinus galeus

Pontinus kuhlii

Polyprion americanus

Coryphaena hippurus

Pseudocaranx dentex

Epigonus telescopus

Xiphias gladius

Serranus cabrilla

Serranus atricauda

Pagellus bogaraveo

Beryx decadactylus

Phycis blennoides

Seriola spp.

Loligo forbesi

Mora moro

Epinephelus guaza

Pagrus pagrus

Promethichthys prometeus

Lepidopus caudatus

Aphanopus carbo

Zeus faber, Zenopsis conchifer

Balistes carolinensis

Molva macrophthalma

Raja clavata

Scorpaena scrofa

Conger conger

Mullus surmelutus

Diplodus sargus

Sarda sarda

Sparisoma cretense

c) Kleine pelagische en diepzeesoorten

Scomber japonicus

Trachurus picturatus

Sardina pilchardus

Chaecon affinis

Aphanopus carbo

BIJLAGE II

MADEIRA

a) Tonijn

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus Thynnus

Thunnus obesus

Katsuwonus pelamis

b) Zwarte haarstaartvis

Aphanopus carbo

c) Aquacultuurproducten

Sparus aurata

Pagrus Pagrus

Pagellus Bogaraveo

BIJLAGE III

CANARISCHE EILANDEN

a) Tonijn

Thunnus alalunga

Thunnus albacares

Thunnus thynnus thynnus

Thunnus obesus

b) Gestreepte tonijn

Katsuwonus pelamis

c) Sardine

Sardina pilchardus

d) Makreel

Scomber spp.

e) Koppotigen en demersale soorten

Dentex dentex

Dentex gibbosus

Dentex macrophatalmus

Diplodus sargus

Diplodus cervinus

Lithognathus mormyrus

Pagellus acarne

Pagellus bogaraveo

Pagellus erythrinus

Sparus aurata

Sparus caeruleostictus

Sparus auriga

Sparus pagrus

Spondyliosoma cantharus

Merluccius merluccius

Merluccius senegalensis

Merluccius polli

Phycis phycis

Lepidorhombus boscii

Lophius piscatorius

Dicologlossa cuneata

Solea vulgaris

Solea senegalensis

Seppia Officinalis

Sepia bertheloti

Sepia orbignyana

Loligo vulgaris

Loligo forbesi

Octopus vulgaris

Todarodes sagittatus

Cynoglossus, spp

Allotheutis, spp.

f) Aquacultuurproducten

Sparus aurata

Sparus pagrus

Dicentrarchus labrax

Seriola spp.

Solea senegalensis

BIJLAGE IV

GUYANA

a) Garnalen

Penaeus subtilis

Penaeus brasiliensis

Plesiopenaeus edwardsianus

Solenocra acuminata

b) In de ambachtelijke visserij gevangen magere vis, bestemd voor de verse markt dan wel diepgevroren

Cynoscion acoupa

Cynoscion virescens

Cynoscion steindachneri

Macrodon ancylodon

Plagioscion arenatus

Tarpon atlanticus

Megalopos atlanticus

Arius parkeri

Arius proops

Sphyrnidae

Carcharhinidae

Trachynotus cayennensis

Oligoplites saliens

Scomberomorus maculatus

BIJLAGE V

RÉUNION

a) Zwaardvis

Xiphias gladius

b) Tonijn

Thunnus albacares

Thunnus alalunga

Thunnus obesus

Thunnus maccoyii

Euthynus spp.

Katsuwonus spp.

c) Marlijn

Makaira mazara

Makaira indica

Tetrapterus audax

d) Haaien

Carcharinus longimanus

Isurus oxyrinchus

e) Zeilvis

Isiophorus

f) Zeebrasem

Coryphaena hippurus