32003R1705

Verordening (EG) nr. 1705/2003 van de Commissie van 26 september 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in september 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

Publicatieblad Nr. L 243 van 27/09/2003 blz. 0084 - 0085


Verordening (EG) nr. 1705/2003 van de Commissie

van 26 september 2003

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in september 2003 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1474/95 van de Commissie van 28 juni 1995 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector eieren en voor ovoalbumine(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001(2), en met name op artikel 5, lid 5,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1251/96 van de Commissie van 28 juni 1996 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van de tariefcontingenten voor producten van de sector slachtpluimvee(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1043/2001, en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

Voor een aantal producten zijn de in de invoercertificaten voor het vierde kwartaal van 2003 aangevraagde hoeveelheden niet groter dan de beschikbare hoeveelheden en deze kunnen derhalve volledig ingewilligd worden, terwijl voor een aantal andere producten de beschikbare hoeveelheden worden overschreden, zodat de aangevraagde hoeveelheden, met het oog op een billijke verdeling, met een vast percentage verminderd moeten worden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2003 worden ingewilligd voor het in de bijlage bij deze verordening aangegeven percentage.

2. In de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2004 kunnen overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in de bijlage bij deze verordening aangegeven hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 september 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 19.

(2) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 24.

(3) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 136.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>